Програма вступу в магістратуру

ПРОГРАМА
фахового вступного випробовування
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
у Львівському національному університеті імені Івана Франка у 2016-2017 навчальному році
(денна і заочна форма навчання)

Спеціальності: 061 «Журналістика»

1.Інформаційні жанри журналістики: загальна характеристика.
2.Новина: сутність, жанрові особливості, методика написання.
3.Звіт, репортаж, інтерв’ю: жанрові особливості подання фактологічної інформації.
4.Інтерв’ю як метод і жанр журналістської творчості.
5.Загальна характеристика критичних жанрів.
6.Актуальні проблеми аналітичної журналістики в Україні.
7.Стаття як аналітичний жанр.
8.Етичні правила поведінки під час прес-конференцій.
9.Висвітлення тем катастроф, військових дій, надзвичайних ситуацій: етичний аспект.
10.Основні етичні принципи в рекламі.
11.Основні етичні правила роботи інтерв’юера.
12.Порушення етичних норм у бульварній (жовтій) пресі.
13.Основні закони, які регулюють діяльність ЗМІ в Україні.
14.Поняття оціночних суджень в журналістиці: правовий аспект.
15.Плюси та мінуси суспільного (громадського) телерадіомовлення. 16.Основні правила висвітлення інформації із зали суду.
17.Основні правила проведення фото- та відеознімання.
18.Українське законодавство про рекламну діяльність в ЗМІ.
19.Місце реклами в комплексі маркетингових комунікацій.
20.Способи подання реклами в друкованих ЗМІ.
21.Новітні тенденції розвитку реклами.
22.Вплив і сприйняття реклами аудиторією ЗМІ.
23.Особливості використання матеріалів конкретного соціологічного дослідження у журналістиці.
24.Соціологічні методи збору інформації в журналістиці.
25.Основні здобутки соціології журналістики.
26.Основні завдання секретаріату редакції газети.
27.Стилі керівництва редакцією друкованих ЗМІ.
28.Основні принципи менеджменту в діяльності друкованих ЗМІ.
29.Джерела прибутку та видатки сучасних друкованих ЗМІ.
30.Бізнес-план як основний інструмент фінансового планування діяльності друкованого ЗМІ.
31.Публіцистика І.Франка: основні ідеї та проблеми.
32.Публіцистика Д.Донцова 20-30-х років ХХ ст. (основні ідеї та проблеми).
33.Публіцистика С.Бандери 50-х років ХХ ст. (основні ідеї та проблеми).
34.Відродження української преси у Наддніпрянській Україні (1905-1914 рр.).
35.Загальна характеристика західноукраїнської преси 20-30-х років ХХ ст. (структура, ідейно-концептуальні засади).
36.С.Петлюра – публіцист.
37.М.Грушевський – публіцист.
38.Публіцистика на сторінках газет «День» та «Дзеркало тижня».
39.Публіцистика в українських інтернет-виданнях.
40.Сучасна українська публіцистика в друкованих ЗМІ.
41.Роль української публіцистики в сучасній інформаційній війні.
42.Зміст поняття «публіцистика».
43.Загальна характеристика аналітичних жанрів.
44.Аргументація як чинник ефективності публіцистики.
45.Методи збору інформації.
46.Критерії журналістської оцінки політичної ситуації.
47.Актуальні проблеми української культури та їх висвітлення у ЗМІ.
48.Парламентська журналістика та її особливості.
49.Кримінальна тематика в українських ЗМІ: основні тенденції.
50.Масова культура і ЗМІ.
51.Економічний аспект свободи преси в Україні.
52.Поєднання особистих і громадських інтересів у журналістському колективі.
53.Способи уникнення, запобігання конфлікту у журналістському спілкуванні.
54.Відмінності між масовою комунікацією і міжособистісним спілкуванням.
55.Чинники ефективності переконання в журналістиці.
56.Керівництво і лідерство. Відмінності між лідером і керівником у журналістському колективі.
57.Специфіка маніпулятивного спілкування в масовій комунікації.
58.Античні оратори – перші публіцисти Європи.
59.Життєписи Плутарха: публіцистичне прочитання.
60.Мішель Монтень як творець жанру есе.
61.Джон Мільтон про свободу преси (на прикладі праці „Ареопагітика”).
62.Формування чільних ідеологем західного світу у публіцистиці Джона Лілльберна.
63.Публіцистика Томаса Пейна.
64.Риторика Великої Французької революції: публіцистичне прочитання.
65.Публіцистика Едмунда Берка – модель консервативної думки. 66.Національна ідея у публіцистиці Джузеппе Мацціні.
67.Томас Карлейль про роль особи в історії: персоналізація інформаційного простору.
68.Есе Ральфа Емерсона „Цивілізація” і сучасні тенденції розвитку світу.
69.„Колокол” Олександра Герцена і „українське питання”.
70.Бісмарк і журналістика.
71. „Весна народів” (1848-1849 рр.): медійний аспект.
72.Світоглядна публіцистика Томаша Масарика.
73.Основні стаття Миколи Шлемкевича „Новочасна потуга”.
74.Ідеологеми тоталітарної пропаганди (на прикладі більшовизму і нацизму).
75.Творче кредо газети „New York Times”.
76.Маріон Дьонгофф і газета „Die Zeit”.
77.Специфіка політичної філософії „Аль Джазіри”.
78.Погляди Івана Павла ІІ на соціальну комунікацію..
79.Вацлав Гавел та Світлана Алексієвич про перспективи якісної преси.
80.Місія журналіста в розумінні Г.-Г. Маркеса та Р. Капусьцінського.
81.Творче кредо телекоментатора Волтера Кронкайта.
82.Політична філософія «Радіо Свобода».
83.Інформаційні радіо- і телевізійні жанри: порівняльний аспект.
84.Аналітичні радіо- і телевізійні жанри: порівняльний аспект.
85.Художньо-публіцистичні радіо- і телевізійні жанри: порівняльний аспект.
86.Особливості авторського «Я» в радіо- і телевізійних жанрах.
87.Функції радіомовлення і телебачення.
88.Принципи діяльності телевізійних і радіоорганізацій.
89.Методика підготовки інформаційних радіо- і телевізійних жанрів: порівняльний аспект.
90.Методика підготовки аналітичних радіо- і телевізійних жанрів: порівняльний аспект.
91.Методика підготовки художньо-публіцистичних радіо- і телевізійних жанрів: порівняльний аспект.
92.Антиукраїнська інформаційна агресія в телерадіоефірі.
93.Сучасні тенденції розвитку електронних засобів масової інформації.
94.Радіомовлення і телебачення в контексті формування української національної ідентичності.
95.Виражальні засоби радіо і телебачення: порівняльний аспект.
96.Особливості інтеграційної функції радіомовлення і телебачення в Україні.
97.Радіомовлення і телебачення в контексті формування національно-патріотичних переконань молоді.
98.Основні завдання теле- і радіоорганізацій України.
99.Основні засади формування української національної історичної пам’яті засобами радіо і телебачення.
100. Особливості мовної культури радіо- і тележурналіста.
101. Чинники впливу радіомовлення і телебачення на створення й утвердження українського національного інформаційного простору.
102. Пропагандистська функція радіомовлення і телебачення в контексті українського державотворення.
103.Проблеми формування суспільного телерадіомовлення в Україні.
104.Комунікативні засади інтернет-телебачення та інтернет-радіо.
105.Професійні стандарти телерадіожурналістики в умовах війни.
106.Ведучий-модератор в телерадіопрограмі: специфіка роботи.
107.Особливості діалогу на телебаченні і радіо.
108.Концепція телевізійної- і радіопрограми.
109.Телерадіожурналіст змінює професію: морально-етичний аспект.
110.Інтеграційна функція Інтернету стосовно традиційних ЗМІ.
111.Зростання ролі автора в інформаційну епоху.
112.Вплив Інтернету на кількість публіцистичних матеріалів у ЗМК.
113.Роль Інтернету в розвитку демократичної концепції вільної преси.
114.Інтернет як «середовище» або «дім», у якому «мешкає» сучасна журналістика.
115. Особливості критики традиційного використання фактів з погляду нових медій (за Джоном Павліком).
116. Джон Павлік про «перезавантаження журналістики».
117. Початки інтернет-журналістики в Україні (мережеві видання «Українська правда», UA Today, Pro.UA, Корреспондент.net).
118. Історична ретроспектива формування західних моделей журналістики: від 4 теорій Сіберта, Пітерсона і Шрамма до 3 моделей медіасистем Галліна та Манчіні.
119. Критерії для визначення типу медіасистеми (за Галліним і Манчіні): медіасистеми та держави, що до них належать.
120. Специфіка міжнародного іномовлення: американське та російське іномовлення.
121. Особливості медійної продукції та роботи ньюзруму європейського каналу Euronews.
122. Специфіка медійної продукції каналу „Аль-Джазіра” для арабського та англомовного глядача/читача сайтів.
123. Ретроспективний аналіз впливу комунікативної техніки на розвиток соціуму.
124. Моделі комунікації за Пітерсом, їх особливості та приклади функціонування в сучасному суспільстві.
125.Значення термінів «соціальний простір» та «соціальний час».
126.Подкасти у нових медіях.
127.Специфіка роботи популярної соціальної мережі для обміну аудіоінформацією.
128. Українські та зарубіжні пошукові онлайн-системи в роботі журналіста. 129. Особливості роботи популярного онлайн-хостингу для поширення, обміну і збереження відеоконтенту, який належить корпорації Google.
130. Принципи комунікації у соціальній мережі Twitter.
131. Особливості застосування інформаційної графіки в нових медіях: історія розвитку.
132.Найголовніші правила українського правопису.
133.Орфографічні норми української мови в медіатексті.
134.Правопис медійних термінів, понять і словосполучень.
135.Пунктуаційні норми української мови в медіатексті.
136.Пунктуація в простому реченні.
137.Пунктуація в складному реченні.
138.Практична стилістика української мови.
139.Орфоепічні норми української мови в усному мовленні журналістів.
140.Правильне слововживання в мові ЗМІ.
141.Стилістичне використання лексичних засобів української мови в медіатексті.
142. Типові помилки в мовностилістичному використанні паронімів у мові ЗМІ.
143. Стилістичне використання морфологічних засобів у мові ЗМІ.
144. Типові помилки в мовностилістичному використанні прикметників у мові ЗМІ.
145. Типові помилки в мовностилістичному використанні займенників у мові ЗМІ.
146. Типові помилки в написанні числівників та числівникових форм у мові ЗМІ.
147. Правила поєднання числівників з іменниками.
148. Стилістичне використання синтаксичних засобів української мови в медіатексті.
149.Типові стилістичні помилки в мові ЗМІ.
150.Культура української мови.
151.Правильні форми звертання й прощання в українській мові.
152.Ділова українська мова.
153.Види ділових паперів.
154.Правила оформлення ділових паперів.
155.Типові помилки в оформленні ділових паперів.
156.Тлумачні та орфографічні словники української мови, потрібні в роботі журналіста.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Теорія і практика журналістики

1. Желіховська Н. Різун В. Сучасна українська публіцистика: теорія і практика: навчальний посібник, 2015
2.Закон України «Про вибори народних депутатів України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4061-17
3.Закон України «Про вибори Президента України» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/474-14/page
4.Закон України «Про доступ до публічної інформації» [Електронний рес урс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
5.Здоровега В.Й. Теорія і методика журналістської творчості : підр. / Володимир Здоровега. – 2-ге вид. – Львів: ПАІС, 2007. – 246 с.
6.Здоровега В.Слово тоже есть дело С. 67
7.Етичний кодекс українського журналіста [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nmpu.org.ua/kodeks/
8.Кузнецова О.Д. Аналітичні методи в журналістиці / Олена Кузнецова. – Львів, 1997. – 110 с.
9.Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
10.Кузнецова О.Д. Аргументація в публіцистиці / Олена Кузнецова. – Львів, 2002.
11.Кузнецова О.Д. Професійна етика журналіста : посібн. / О. Д. Кузнецова. – вид. 2-е, перербл. і доп. – Львів, 2007. – 246 с.
12.Кузнецова Олена. Засоби масової комунікації / Олена Кузнецова. – Львів, 2005. – 200 с.
13.Лубкович І.М. Соціологія і журналістика: підручник / І.М.Лубкович. – Львів : ПАІС, 2013. – 232 с.
14.Михайлин І. Л. Основи журналістики / І. Л. Михайлин; вид. 5-е, доповн. і доопр. — К.: Центр учбової літератури, 2011. — 496 с.
15.Потятиник Б.В. Медіа: ключі до розуміння. – Львів, 2004
16.Присяжний М.П., Лозинський М.В. Організація роботи редакції і праці журналіста : навчальний посібник / М.П. Присяжний, М.В. Лозинський. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 172 с.
17.Про далеке і близьке: спогади та роздуми випускників про факультет журналістики ЛНУ ім. І.Франка / Упоряд. І. М. Лубкович. – Львів: ПАІС, 2015.
18.Українське законодавство: засоби масової інформації. – К. : IREX, 2004. – 368 с.
19.Хаб’юк О. Концептуальні основи медіа-економіки : Монографія / Олексій Хаб’юк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012

Української преси

1.Аксіоми для нащадків: Українські імена у світовій науці. Зб. нарисів / Упоряд. і передмова О. К. Романчука. – Львівська істор.-просвіт. організ. «Меморіал», 1992. – 544 с.
2.Багряний І. Публіцистика [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.blog.meta.ua/~meineivawka/posts/i967356
3.Беневоленская Т. Композиция газетного очерка.-М.,1978.-88 с.
4.Виленский М. Э. Как написать фельетон. – М., 1982. – 208 с.
5.Гапон Н. Соціальна психологія: Навчальний посібник / Надія Гапон. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 366 с.
6.Голодомор 1932–1933 років в Україні : навч. посіб. / за ред. С. А. Костя. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 376 с.
7.Гуцало Євген. Ментальність орди. – К.: Просвіта, 1996. – 176 с.
8.Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості : підручник / Володимир Здоровега. – 2-ге вид., перероб і допов. – Львів : ПАІС, 2004. – 268 с.
9.Здоровега В. Й. Теорія і практика радянської журналістики (Основи майстерності. Проблеми жанрів) // В-во при Львів. ун-ті, 1989. – 328 с.
10.Здоровега В. У майстерні публіциста. – Л., 1969. Здоровега В. Мистецтво публіциста. – Львів, 1969;
11.Іван Дзюба І. М. Нагнітання мороку. Від чорносотенців ХХ століття до українофобів початку ХХІ століття / Іван Дзюба. – К.: Києво-Могилян. акад., 2011. – 503 с.
12.Капелюшний Леонід. Час сутіні. К.: Факт. – 2009. – 344 с.
13.Копець Л. Психологія особистості. Навч. пос. К.,2008. – 458 с. 14.Кривошия Г. П. Журналістика: методичні аспекти літературної праці. – Київ: КиМУ, 2003. – 302 с.
15.Кузнецова О. Засоби і форми сатири та гумору в українській пресі. – Львів, 2003; Кузнецова О.Д. Аргументація в публіцистиці. – Львів,1992. – 130с.
16.Кузнецова Олена. Аналітичні методи в журналістиці. – 2-ге вид., допов. – Львів, 2002. – С.48
17.Лубкович І.М. Соціальна психологія масової комунікації: підручник / Ігор Лубкович. – Львів : ПАІС, 2013. – 252 с.
18.Майерс Д. Социальная психология / Дэвид Майерс – 7-е издание. – СПб.: «Питер», 2007. – 794 с.
19.Маслова Н. Путевой очерк: проблемы жанра.- М., 1980.- 64 с.
20.Матеріали з історії національної журналістики Східної України початку ХХ століття / уклад. Н. М. Сидоренко, О. І. Сидоренко . – К.: Дослідницький центр історії української преси, 2002. – 448 с.
21.Москаленко В. Психологія соціального впливу. Навч. пос. / Валентина Москаленко – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 448 с.
22.Партико Т. Б. Загальна психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Тетяна Партико. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2008. – 416 с.
23.Пахльовська О. Ave, Europa!- К.: Вид-во «Пульсари», 2008. – 656 с.
24.Романчук О. Методичні вказівки до вивчення курсу “Теорія і практика журналістики. Художньо-публіцистичне відтворення дійсності”. – Львів: Вид.–во ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 16
25.Романчук Олег К. У пошуках універсуму. – Львів: Універсум. – 2011. – 880 с.
26.Рябчук Микола. Від Малоросії до України. – Критика. – Київ, 2000. – 304 с.
27.Сверстюк Євген. Блудні сини України. – К.: Товариство «Знання». – 1993. – 256 с.
28.Сидоренко Н. М. Покажчик змісту журналу «Нова громада» (Київ, 1906) / Н. М. Сидоренко / в надз. Дослідницький центр історії української преси. – К., 2006. – 30 с.
29.Стюфляєва М. И. Образные ресурси публіцистики. – М., 1982.
30.Штепа О. С. Особистісна зрілість: Модель. Опитувальник. Тренінг. Монографія. / Олена Штепа. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008.
31.Щербак Юрій. Україна в зоні турбулентності. – К.: Український письменник. – 2010. – 414 с.
32.Щербина А. Жанри сатири і гумору.– К., 1977.– с.70- 95.

Зарубіжна преса

1. Антологія літературно-критичної думки ХХ століття. – Львів: Літопис, 2002,
2. Бочковський О.-І. Вступ до націології. – Мюнхен, 1991–1992. – 338 с.
3. Варварцев М. Джузеппе Мадзіні, мадзінізм і Україна. – К., 2005. – 304 с.
4.Иванов В. Массовая коммуникация. – К.: Академия Украинской прессы, Центр Свободной Прессы. – 2013. – 902 с.
5.Лильо Т.Я. Світоглядна журналістика : навчальний посібник / Тарас Лильо. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 150 с.
6.Лось Й. Публіцистика і тенденції розвитку світу : навчальний посібник / Йосип Лось. – Львів, 2008. – 376 с.
7.Лось Й.Д. Перспективи світоглядної публіцистики : навчальний посібник / Йосип Лось. Львів, 2014. – 291 с.
8.Мільтон Дж. Ареопагітика. Промова про свободу преси від цензури (звернення до парламенту Англії) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://krotov.info/acts/17/2/milton.htm
9.Націоналізм: Антологія / упоряд. Олег Проценко, Василь Лісовий. – К.: Смолоскип, 2000. – 872 с.
10.Почепцов Г. Элементы теории коммуникации – К. 1999
11.Прутцков Г.В. Введение в мировую журналистику : антология в двух томах / Г.В. Прутцков. – Т. 1. – М. : Омега Л., 2003. – 416 с.; Т. 2. – М. : Омега Л., 2003. – 460 с.
12.Різун В. Теорія масової комунікації. – К. 2008.
13.Соколов Є. Культура и личность. – Л., 1972
14.Шлемкевич М. Новочасна потуга (Ідеї до філософії публіцистики) / Микола Шлемкевич // Шлемкевич М. Верхи життя і творчості. Промови-доповіді. – Нью-Йорк; Торонто, 1958. – С 109-146.
15.Шрам В., Сіберт Ф., Петерсон Т. Чотири теорії преси [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://pidruchniki.ws/13560615/zhurnalistika/ osmislennya_problem_zhurnalistiki_novitniy_filosofiyi
16.Эм Гриффин. Коммуникация: теория и практики. – Харьков, 2015. – 627 с.

Українська мова в ЗМІ

1.Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити / О.Сербенська, М.Білоус, Х.Дацишин та ін.; за заг. ред О. Сербенської. – 2-е вид., допов. і перероб. : навч. посіб.  Львів, 2011.  258 с.
2.Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. — К. : Ірпінь: ВТФ «Перун», 2009. — 1736 с.
3.Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови : навч. посіб. / Г. Й. Волкотруб. – К. : МАУП, 2002. – 208 с.
4.Гринчишин Д. Г., Капелюшний А. О., Сербенська О. А., Терлак З. М. Словник-довідник з культури української мови / Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак. – 3-тє вид., випр. – К : Знання, 2006. – 368 c.
5.Гринчишин Д. Г., Сербенська О. А. Словник паронімів української мови / Дмитро Гринчишин, Олександра Сербенська. – К. : Освіта. – 2008. – 320 с.

6.Зубков М. Українська мова : Універсальний довідник / М. Зубков. – Х. : ВД «Школа», 2004. – 496 с.

7.Капелюшний А. О. Практичний посібник-довідник журналіста: Редагування в ЗМІ: Аналіз і перевірка фактичного матеріалу / А. О. Капелюшний. – Львів : ПАІС, 2004. – 576 c.

8.Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації : навч. посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. / А. О. Капелюшний. – Львiв : ПАIС, 2009. – 432 с.

9.Капелюшний А. О. Стилістика й редагування : Практичний словник- довідник журналіста / А. О. Капелюшний. – Львів : ПАІС, 2002. – 576 с.

10.Капелюшний А. О. Телебачення прямого ефіру: практика мовлення, типові помилки : навч. посіб. / А. О. Капелюшний. – Львiв : ПАIС, 2011. – 400 с.
11.Капелюшний А.О. Практична стилістика української мови : навч. посіб. – Вид. 2-ге, переробл. / А. О. Капелюшний. – Львів : ПАІС, 2007. – 400 с.
12.Новітній російсько-український словник / [уклад.:Т. В. Ковальова, Л. П. Коврига]. – Харків : Сінтекс, 2004.
13.Пономарів О. Д. Культура слова. Мовностилістичні поради. – К. : Либідь, 2001. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ponomariv- kultura-slova.wikidot.com/
14.Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови : підручник. – 3- тє вид., перероб. і доповн. / О. Д. Пономарів. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000.
15.Різун В. В. Літературне редагування: підручник / В. В. Різун. – К. : Либідь, 1996. – 240 с.
16.Сучасна українська літературна мова : підручник / М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас та ін.; за ред. М. Я. Плющ. – 7-ме вид., стер. – К. : Вища шк., 2009. – 430 с.
17.Сучасна українська мова. Підручник / О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко та ін.; за ред. О. Д. Пономарева. – 2-ге вид., перероб. – К. : Либідь, 2001. – 400 с.
18.Сучасне діловодство / Уклад. : Н. Г. Горголюк, І. А. Казімірова; за ред. В. М. Бріцина. – К. : «Довіра», 2007. – 687 с.
19.Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Ін-т української мови НАН України. – К. : Наук. думка, 2012. – 288 с.
20.Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства імені О. О. Потебні; Інститут української мови. – К. : Наукова думка, 2010. – 288 c. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.pravopys.net/
21.Фаріон І. Мовна норма: знищення, пошук, віднова / Ірина Фаріон. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. – 331 с.
22.Ющук І. П. Практикум з українського правопису / І. П. Ющук. – К. : Освіта, 2000. – 254 с.
23.Яцимірська М.Г. Сучасна українська мова. Практикум із пунктуації : навч. посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. / М. Г. Яцимірська. – К. : Знання, 2009. – 262 с.

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

1.Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо // Доступно з : http://yak-my- hovorymo.wikidot.com/
2.Український правопис // Доступно з : http://www.pravopys.net/

Радіомовлення і телебачення

1.Дмитровський З.Є. Телевізійна журналістика : навч. посібник / Зенон Дмитровський. – 2-ге вид. – Львів : ПАІС, 2006. – 220 с.
2.Журналістика : словник-довідник / авт.-уклад. І.Л. Михайлин. – К.: Академвидав, 2013. – 320 с.
3.Лизанчук В. Психологія мас-медіа : підручник / Василь Лизанчук. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 420 с.
4.Лизанчук В.В. Журналістська майстерність : підручник / Василь Лизанчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 376 с.
5.Лизанчук В.В. Основи радіожурналістики : підручник. – К. : Знання, 2006. – 628 с. + компакт-диск.
6.Миронченко В.Я. Основи інформаційного радіомовлення. – К., 1996. – 450 с.
7. Мітчел Стівенс. Виробництво новин: телебачення, радіо, інтернет / пер. з англ. Н. Єгоровець. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська акад.», 2008. – 407 с.
8. Орфоепічний словник / [укладач: М. І. Погрібний]. – К. : Радянська школа, 1984. – 629 с.
9. Сербенська О. А., Бабенко В. В. Основи телетворчості : практикум. – Львів: ПАІС, 2007. – 112 с.
10.Сучасна українська мова / [за ред. проф. О. Д. Пономарева]: підручник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих закладів освіти. – К. : «Либідь», 2001.
11.Тоцька Н. І. Сучасна українська літературна мова: фонетика, орфоепія, графіка, орфографія / Н. Тоцька.  К.: «Вища школа», 1981.  184 с.
12.Українська мова. Енциклопедія. – К. : Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2004. – 833 с.
13.Шаповал Ю.Г. Телевізійна публіцистика : методологія, методи, майстерність. – Львів, 2002. – 233 с.
14.Яковець А. Телевізійна журналістика: теорія і практика / А. Яковець. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська акад.», 2007. – 239с.

Нових медій

1.Вілбур Шрам, Фред Сіберт, Теодор Петерсон. Вільний ринок ідей . — [Електронний ресурс] – Режим доступу до інтернет-сторінки :http://www.ji.lviv.ua/n32texts/schramm.htm
2.Галлін Д., Манчіні П. Сучасні медіасистеми: три моделі відносин ЗМІ та політики / Деніел С. Галлін, Паоло Манчіні ; переклад з англ. О. Насика. – К.: Наука, 2008. – 320 с.
3.Коньшина Г.Є. Фактори становлення соціальної пам’яті // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: «Психологія». – 2010. – No913. – Вип. 44. – С.64-66
4.Крейг Р. Інтернет-журналістика: робота журналіста та редактора у нових ЗМІ / перекл. з англ. А. Іщенка. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 324 с.
5.Кулик В. Дискурс українських медій: ідентичності, ідеології, владні стосунки / Володимир Кулик. – К.: Критика, 2010. – 655 с.
6.Луман Н. Общество как социальная система. Пер. с нем./ А. Антоновский. М: Издательство “Логос”. 2004. – 232 с.
7.Мак-Комбс М. Встановлення пріоритетів: мас-медії та громадська думка / пер. з анг. ― К. : «К.І.С. », 2007. – 256 с.
8.Пітерс Дж. Слова на вітрі: історія ідеї комунікації : пер. с англ. / Джон Дарем Пітерс ; Пер. Андрій Іщенко . – Київ : ВД “Києво-Могилянська академія”, 2004 . – 302 с.
9.Потятиник Б. В. Інтернет-журналістика: навч. посіб. / Борис Володимирович Потятиник. – Львів : ПАІС, 2010. – 246 с.
10.Потятиник Б. Медіа: ключі до розуміння. – Львів, 2004. – 312 с.
11.Почепцов Г. Медіа як генератор соціальних смислів / Георгій Почепцов // – [Електронний ресурс] – Режим доступу до інтернет-сторінки: zgroup.com.ua/article.php?articleid=4659
12.Різун В. Зі статті «Соціальнокомунікаційний підхід у науці та галузі соціальної інженерії» / Володимир Різун // – [Електронний ресурс] – Режим доступу до інтернет-сторінки: http://journlib.univ.kiev.ua/Socialniy_pidhid.pdf
13.Соколов А. В. Общая теория социальной коммуникации. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.vuzlib.net/beta3/html/1/23490/
14.Сучасні медіасистеми: три моделі відносин ЗМІ та політики / Переклад з англ. О. Насика. – К.: Наука, 2008. – 320 с.
15.Тофлер Е. Третя хвиля / Елвін Тофлер // – [Електронний ресурс] – Режим доступу до інтернет-сторінки: http://www.wikipage.com.ua/Informatsiyne_suspilstvo/tretya_hvilya_toffler.ht ml
16.Чабаненко М.В. Чабаненко. Робота журналіста в інтернет-ЗМІ: навч. посібник. – Запоріжжя : Просвіта, 2012. – 120 с.
17.Мережева журналістика:спеціалізовані курси: навч. посібник/ Н. Габор, Ю.Залізняк, З.Козачок, Ю.Лавриш, Ю.Луць, І.Марушкіна, А. Палійчук, Б.Потятиник, О.Щур. – Львів: ЛНУ ім.

Декан факультету журналістики

Присяжний М. П.

Програми фахових вступних випробувань
для здобуття ступенів бакалавра, спеціаліста і магістра
у Львівському національному університеті імені Івана Франка
на 2016 рік

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛІСТИКИ

Спеціалісти і магістри

Журналістика – тест 1 | тест 2 | тест 3