Кафедра радiомовлення i телебачення

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження

Завідувач кафедри Лизанчук Василь Васильович – професор, доктор фiлологiчних наук, академiк Академiї наук вищої освіти України, заслужений журналіст України, лауреат Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка.
Підвищення ролі такого важливого соціального інституту в житті українського суспільства, як телебачення, радіомовлення та інтернет, передусім залежить від професійних, моральних, національно-духовних якостей телерадіоінтернетжурналістів, формування яких передбачає глибоке теоретичне і практичне опанування фахом. На комплексне вирішення цієї проблеми, тобто підвищення мовного, світоглядно-ітелектуального, морально-духовного, національно-громадянського рівня навчання майбутніх телерадіожурналістів спрямовує свою діяльність кафедра радіомовлення і телебачення, яка працює з 1 вересня 1993р. Вона створена за наказом ректора Львівського державного (нині національного) університету імені Івана Франка, професора І.О.Вакарчука N847 від 14.07.1993р. “Про внесення змін у структуру факультету журналістики” на підставі ухвали Вченої ради університету від 30 червня 1993р. (протокол N11/6).
Спочатку кафедра складалася з шести чоловік: доктор фiлологiчних наук, професор, завідувач кафедри В.В.Лизанчук, кандидат фiлологiчних наук, доцент В.М.Гой, кандидат фiлологiчних наук, доцент З.Є.Дмитровський, кандидат історичних наук, доцент І.В.Крупський, асистент О.К.Гулик, старший лаборант С.Д.Романюк. На кафедрі кілька років працювали доктор фiлологiчних наук, професор С.І.Горевалов,доктор фiлологiчних наук, професор Ю.Г.Шаповал, кандидат фiлологiчних наук Н.Д.Темех, заслужений журналіст України В.В.Глинчак, заслужений журналіст України М.Т.Лубкович. З 1 вересня 1996р. при кафедрі радіомовлення і телебачення функціонує навчальна телерадіостудія.
Викладачі кафедри розуміють, що нині найважливішим завданням українських теле- і радіожурналістів є формування у людей державницького мислення як мислення національно-гуманного, демократичного, відповідального за особисту долю, долю родини, долю України. Українському народові треба повернути національну історичну пам’ять і свідомість, дати за словами Григорія Сковороди, духовний меч як найвищу національну, моральну, естетичну цінність, допомогти сформувати відчуття україноцентризму. Тому навчаємо студентів – майбутніх телерадіожурналістів, щоб вони вміли донести до всіх людей гуманістичний зміст Української національної ідеї, всебічно розкрити,що незмінною її сутнісною складовою є державна незалежність України, самодостатня цінність особистості, розвинена національна самоповага, патріотизм, чесність, порядність, добробут, господарська дбайливість, взаємодопомога.

Співробітники

завідувачЛИЗАНЧУК Василь Васильовичзавідувач
професорСЕРБЕНСЬКА Олександра Антонівнапрофесор
доцентБІЛОУС Оксана Михайлівнадоцент
доцентГАРДА Орест Павловичдоцент
асистентБОРИС Леся Романівнаасистент
асистентДВОРЯНИН Парасковія Ярославівнаасистент
асистентКАЛИНІВ Андрій Любомировичасистент
асистентКУЗЬМІНЧУК Тетяна Олександрівнаасистент
асистентМИХАЙЛИЧЕНКО Наталія Євгенівнаасистент
асистент (сумісник)ТАБIНСЬКИЙ Ярослав Iгоровичасистент (сумісник)

2 курс

3 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Навчальна робота кафедри:

    Кафедра pадiомовлення i телебачення забезпечує читання, проведення лабораторних і практичних занять з таких профілюючих дисциплін:

 • “Психологія мас-медіа” (проф. В.В.Лизанчук),
 • “Телевізійна комунікація: історія, засади функціонування” (ас. А.Л.Калинів),
 • “Радіокомунікація: історія, засади функціонування” (проф. І.В.Крупський, проф. В.В.Лизанчук),
 • “Телевізійна комунікація: соціокультурний ресурс телеінформації, основи техніки ефірного мовлення” (проф. О.А.Сербенська),
 • “Радіокомунікація: соціокультурний ресурс радіоінформації, основи техніки ефірного мовлення”(проф. О.А.Сербенська),
 • “Інформаційна телевізійна комунікація: жанри, методика підготовки матеріалів” (ас. А.Л.Калинів, ас. І.Я.Венгер),
 • “Інформаційна радіокомунікація: жанри, методика підготовки матеріалів” (проф. В.В.Лизанчук, ас. П.Я.Дворянин),
 • “Інформаційна телевізійна комунікація: реклама, психо-фізіологічні засади культури усного мовлення” (проф. О.А.Сербенська),
 • “Інформаційна радіокомунікація: реклама, психо-фізіологічні засади культури усного мовлення” (проф. І.В.Крупський, проф. О.А.Сербенська),
 • “Телевізійна публіцистика” ( канд. наук В.В.Бабенко, ас. І.Я.Венгер),
 • “Радіопубліцистика” (проф. В.В.Лизанчук),
 • “Телебачення і радіо у системі масової культури”,
 • “Релігійні програми в аудіовізуальних ЗМІ” (доц. А.В.Юраш),
 • “Сучасне телебачення і радіомовлення в контексті інформаційної безпеки України” (проф. В.В.Лизанчук),
 • “Мова і політика” (проф. В.В.Лизанчук),
 • “Методика роботи радіожурналіста” (проф. В.В.Лизанчук),
 • “Методика роботи телевізійного журналіста” (канд. наук В.В.Бабенко),
 • “Телевізійне мовлення в контексті засад лінгвоекології” (проф. О.А.Сербенська),
 • “Телевізійна і радіориторика” (проф. О.А.Сербенська),
 • “Ціннісні орієнтації сучасної масової культури”,
 • “Молодіжні субкультури в інформаційному просторі України”,
 • “Журналістська майстерність” (викладачі кафедри).

    Виробничу практику студенти проходять у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській та інших облдержтелерадіокомпаніях, у Національній телекомпанії України та Національній радіокомпанії України, у приватних теле- і радіоорганізаціях Києва та інших міст України, в радіоінформаційному центрі “Незалежність” (Львів), телерадіокомпанії “Люкс” (Львів) та ін.     Щороку кафедра pадiомовлення i телебачення разом з Львівською обласною організацією Національної Спілки журналістів України і обласною держтелерадіокомпанією проводять до Дня журналіста творчий конкурс “Третій погляд” на кращі студентські телевізійні й радіоматеріали. Переможців конкурсу нагороджуємо дипломами, преміями, цінними подарунками.

Дослідження

Наукова робота кафедри:

    За останні п’ять років викладачі кафедри підготували і випустили у світ понад 20 монографій, підручників, посібників, 15 методичних порад з дисциплін pадiомовлення i телебачення, опублікували 170 наукових, науково-публіцистичних статей, взяли участь у 25 міжнародних, всеукраїнських та університетських наукових і науково-практичних конференціях. Викладачі кафедри активно виступають по радіо і телебаченню, перед громадськістю на актуальні теми українського державотворення: відродження історичної пам’яті, утвердження національної гідності й моралі, функціонування української мови, розвиток культури, духовності тощо.
Викладачі кафедри керують дисертаційними дослідженнями аспірантів і здобувачів, підготовкою студентами курсових, бакалаврських, дипломних і магістерських робіт. На кафедрі працює науковий семінар, в якому також беруть участь студенти.


З 1997р. кафедра видає збірник науково-методичних праць “ТЕЛЕ- ТА РАДІОЖУРНАЛІСТИКА”

Свідоство про державну реєстрацію: серія КВ N14757-3728Р від 20.11.2008р.
Фахова реєстрація у ВАК України: постанова президії ВАК України від 27 травня 2009р. N1-05/2
Редакційна колегія: д-р філол. наук, проф., акад. АН Вищої освіти України В. В. Лизанчук (головний редактор); д-р істор. наук, проф., акад. АН Вищої освіти України І. В. Крупський (заступник головного редактора); канд. політ. наук., доц. А.В. Юраш (відповідальний секретар редкорлегії); д-р. філол. наук, проф. О. Я. Гоян; д-р філол. наук, проф., акад. АН Вищої освіти України В. А. Кач­кан; д-р філол. наук, проф. Б. В. Потятиник; д-р іст. наук, проф. М. М. Романюк; д-р філол. наук, проф., акад. АН Вищої освіти України О. А. Сер­бенська; д-р філол. наук, проф., акад. АН Вищої освіти України Ю. Г. Шаповал; генеральний директор Львів­ської облдержтелерадіоком­панії Я. І. Климович.

    У цьому збірнику публікуються результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. У ньому друкують також свої статті журналісти-практики, студенти.


    На кафедрі виконувалися держбюджетні теми. Деякі з них:

 • “Проблеми екології української мови” (спільно з кафедрою української мови філологічного факультету)
 • “Нові параметри розвитку українського публічного мовлення” (2004-2006)
 • “Наукові та навчально-методичні засади вивчення української мови як рідної та іноземної з використанням нових інформаційних технологій та Інтернету” (2002-2004)
 • “Мовностилістичні аспекти підвищення ефективності публіцистичного мовлення на українському телебаченні” (2005-2007)
 • “Семіотичний інструментарій на українському телебаченні: теоретичні засади і практика” (2008-2009).
 • “Ефірне мовлення у вимірах синергетичної сутності: теоретичні засади і практика” (2010-2011).