Кафедра української преси

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Дослідження

Про кафедру

Створена 1971 на ф-ті журналістики Львів. ун-ту. У 1971-1991 мала назву кафедра теорії і практики радянської преси, у 1991-1993 – кафедра теорії і практики преси, з 1993 – кафедра української преси. Її очолювали: В. Здоровега (1971-1996), М.Присяжний (1997-2003), С.Кость (з 2003). Каф. готує фахівців (бакалаврів, спеціалістів і магістрів) за спеціальністю «Журналіст» на денній та заочній формі навчання. При кафедрі є аспірантура за спеціальністю «теорія та історія журналістики». У різні роки на кафедрі працювали доценти Д. Григораш, З. Дмитровський, П. Малий, І. Курганський, І. Лубкович, Б. Машталярчук, М. Пашко, а також О. Кузнєцова, І. Крупський, В. Лизанчук, Б. Потятиник, Ю. Шаповал (згодом професори). Після реорганізації і перейменування (1993) на кафедрі працюють проф. М. Нечиталюк (помер 2010), доценти М.Осадчий (помер 1994), Ф. Дисак, Ю. Залізняк, М. Максимович (в.о. доцента), І. Моторнюк, І. Паславський, О. Романчук, С. Онуфрів, М. Трофимук, асистенти Т.Бурдега, Ю.Присяжна-Гпченко, Г.Синичич. Кафедра забезпечує читання курсів: «Історія української журналістики», «Історія української літератури», «Методологія та історіографія українського журналістикознавства», «Основи наукових досліджень», «Голодомор 1932-1933 років в Україні», «Соціальна психологія, соціологія і журналістика», «Теорія і методика журналістської творчості», «Теорія літератури», «Сучасна техніка ЗМІ».

Навч. література викладачів: «Теорія і практика радянської журналістики» за ред. В. Здоровеги (Львів, 1989), «Основи масової комунікації» (О. Кузнецова, Львів, 1996), «Аналітичні методи в журналістиці) (О.Кузнецова, Львів, 2002), «Професійна етика журналіста» (О. Кузнецова, Львів, 2007), «Українська преса: Хрестоматія» (упоряд. М. Нечиталюк, т. 1 – Львів, 1998; т. 2 – Львів, 2002; т.3 – Львів, 2008), «Історія української журналістики (західноукраїнська преса першої половини ХХ ст.: ідейно-концептуальні засади, періодизація)»: Навч. посібн. (С.Кость, Львів, 2008) , «Історія української журналістики (західноукраїнська преса першої половини ХХ ст.: структура, проблематика. Книга перша)»: Навч. посібн. (С.Кость, Львів, 2008); «Системний аналіз в журналістиці» (О.Романчук, Львів. 2008), «Голодомор 1932-1933 років в Україні» за ред. С.Костя (Львів, 2010).

Каф. видає збірник праць «Пресознавчі студії: історія, теорія, методологія» (з 1995), провела кілька всеукраїнських науково-практ. конф. (1999, 2004, 2007, 2008) і одну Міжнародну наук.-практ. конф. («Сучасна українська журналістика і виклики ХХІ ст.», Львів, 2010), каф. підтримує наук. зв’язки з кафедрами факультетів журналістики вищих навч. закладів України (Запоріжжя, Київ, Луцьк, Ужгород, Харків), а також Польщі та Росії.

Основні напрями наукових досліджень кафедри
iсторiя української перiодики

Співробітники

завідувачКОСТЬ Степан Андрійовичзавідувач
професорПАВЛЮК Ігор Зиновійовичпрофесор
доцент (сумісник)ОНУФРІВ Соломія Тарасівнадоцент (сумісник)
доцентПАСЛАВСЬКИЙ Ігор Івановичдоцент
доцентРОМАНЧУК Олег Костянтиновичдоцент
доцентСАЛО Іван Андрійовичдоцент
доцентСЛОТЮК Тетяна Василівнадоцент
доцентТИХОЛОЗ Наталія Богданівнадоцент
доцентТРОФИМУК Мирослав Степановичдоцент
доцентЯЦЕНКО Галина Володимирівнадоцент
асистентВЕЛИЧКО Зоряна Андріївнаасистент
асистентГОЦУР Оксана Іванівнаасистент
асистентПОДЕДВОРНИЙ Тарас Володимировичасистент
асистентПРИСЯЖНА-ГАПЧЕНКО Юлія Михайлівнаасистент
старший лаборантПАЦЮРКО Оксана Миколаївнастарший лаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладДослідження

Видавнича діяльність

Кость С.А. Західноукраїнська преса першої половини ХХ ст. у всеукраїнському контексті (засади діяльності, періодизація, структура, особливості функціонування): Монографія. – Львів, 2006. – 513 с.
 Кость С. Наукові праці викладачів факультету журналістики ЛНУ Імені Івана Франка 1954-2004 (Бібліографічний покажчик). – Львів, 2004. – 182 с.
Пилип Орлик. Конституція, маніфести та літературна спадщина. Вибрані твори / Упорядники Мирослав Трофимук, Валерій Шевчук. – Київ, 2006. – 745 с.
 Моторнюк І.Л. Гра не без правил і правила гри (Наукові і літературно-критичні студії). – Львів, 2004. – 380 с.
Трофимук М.С., Трофимук О.П. Латинсько-український словник (30000 реєстрових слів). – Львів, 2001. – 694 с.
Інші видання кафедри:

 • Преса боротьби й ідеї (західноукраїнська публіцистики першої половини ХХ ст.): Зб. Текстів / Упоряд. і передмова С.Костя – Львів, 1994. – 526 с.
 • Кость С., Тимчишин О., Федірко К. Нариси з історії української військової преси. – Львів, 1987. – 347 с.
 • Нариси з історії західноукраїнської преси першої половини ХХ ст. (Структура. Частина перша) / За ред.. С.Костя. – Львів, 2002. – 422 с.
 • Кость С.А. Нариси з історії західноукраїнської преси першої половини ХХ ст. (Структура. Частина друга). – Львів, 2002. – 215 с.
 • Українська преса: Хрестоматія / За ред., упорядкування, примітки та коментарі проф. М.Нечиталюка. – Львів, 1998. – Т.І: Преса Галичини 60-х років ХІХ ст. – 732 с.
 • Українська преса: Хрестоматія / За ред., упорядкування, примітки та коментарі проф. М.Нечиталюка. – Львів, 2002. – Т.ІІ: Преса Галичини 60-х років ХІХ ст. – 732 с.
 • Українська журналістика в контексті доби // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 23-24 вересня 2004 р. – Львів, 2004.