Драган-Іванець Наталія Василівна

Посада: доцент кафедри мови засобiв масової iнформації

Телефон (робочий): (032) 239-41-81

Електронна пошта: Nataliya.Drahan-Ivanets@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Персвазивна комунікація, візуальний журналістський текст, стратегії ефективного впливу.

Курси

Публікації

Драган Н. В. Медіатекст як продукт журналістської творчості (психолінгвістичний аналіз логічного сприйняття та емоцій) / Н. В. Драган, М. Г. Яцимірська // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – 2007. – Вип. 30. – С. 267–277.
2. Драган-Іванець Н. В. Персвазивність емоційно-експресивної лексики в політичній публіцистиці / Н. В. Драган-Іванець // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – 2009. – Вип. 32. – С. 274–280.
3. Драган-Іванець Н. В. Комунікативні установки в персвазивному тексті / Н. В. Драган-Іванець // Вісн. Львів. нац. ун-ту. Сер. Журналістика. – 2011. – Вип. 34. – Ч. 1. – С. 219–225.
4. Драган-Іванець Н. В. Персвазія як форма соціального впливу / Н. В. Драган-Іванець // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – 2011. – Вип. 35. – С. 301–308.
5. Драган-Іванець Н. В. Аксіологічні аспекти медійних досліджень / Н. В. Драган-Іванець // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – 2012. – Вип. 36. – С. 76–83.
6. Драган-Іванець Н. В. Персвазивне комунікування в науковому дискурсі / Н. В. Драган-Іванець, М. Г. Яцимірська // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – Львів, 2012. – Вип. 33. – С. 59–64.
7. Драган-Іванець Н. В. Оказіоналізми у всеукраїнській газеті “POSTПоступ” / Н. В. Драган-Іванець // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – 2013. – Вип. 38. – С. 317 – 325.
8. Драган-Іванець Н. В. Чинники впливу інтернет-видань на реципієнтів (за результатами соціологічного дослідження) / Н. В. Драган-Іванець // Наук. зап. Інституту журналістики. – К., 2014. – Т. 56. – С. 259–263.
9. Драган-Іванець Н. В. Паралінгвістичні засоби креолізованого інтернет-тексту / Н. В. Драган-Іванець // Стиль і текст. – К., 2014. – Вип. 15. – С. 222–230.
10. Драган-Иванец Н. В. Стратегии персуазивного влияния на читателей (за материалами украинских сетевых изданий) / Н. В. Драган-Иванец // Теоретические и практические аспекты науки и образования. – Волгоград: СМИ “Научный руководитель”, 2015. – C. 5¬–13.
11. Драган-Іванець Н. В. Аргументація в персвазивній та маніпулятивній комунікації / Н. В. Драган-Іванець // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – Сер. Соціальні комунікації. – 2012. – С. 33–37.
12. Драган-Іванець Н. В. Модусна категорія персвазивності в медіатексті / Н. В. Драган-Іванець // Мова і суспільство. – Львів, 2013. – Вип. 4. – С. 221–225.
13. Драган-Іванець Н. В. Синергетичні зв’язки в інтернет-комунікуванні / Н. В. Драган-Іванець // Мова і суспільство. – Львів, 2015. – Вип. 6. – С. 122–127.
Тези доповідей і матеріали конференцій
14. Драган-Іванець Н. В. Суґестивні методи в персвазивному тексті / Н. В. Драган-Іванець : зб. матеріалів і тез ХІX міжнар. наук.-практ. конф. з проблем функціонування і розвитку мови (присвяч. 40-річчю кафедри мови та стилістики) [“Мова. Суспільство. Журналістика”] (Київ, 12 квіт. 2013 р.). – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2013. – С. 5–9.
15. Драган-Иванец Н. В. Детерминирующие характеристики сетевого гипертекста / Н. В. Драган-Иванец // ХVI междунар. науч.-практ. конф. посвящ. пробл. обществ. и гуманит. наук (Москва, 1 февр. 2014 г.). Ч. 3. – М. : Центр гуманитарных исследований “Социум”, 2014. – С.49–52.
16. Драган-Іванець Н. В. Аргументаційна структура персвазивного тексту / Н. В. Драган-Іванець : сб. докл. Междунар. конф. [“Наука и общество”] (Донецк, 15 февр. 2014 г.). Ч. 3. – Донецк : Научно-информационный центр “Знание”, 2014. – С. 241–245.
17. Драган-Іванець Н. В. Паралінгвістичні засоби креолізованого інтернет-тексту / Н. В. Драган-Іванець : зб. матеріалів і тез ХХ (ювілейної) міжнар. наук.-практ. конф. з питань мовної політики в Україні, проблем функціонування і розвитку української мови (присвяч. 180-річчю Університету) [“Мова. Суспільство. Журналістика”] (Київ, 11 квіт. 2014 р.). – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2014. – С. 40–43.
18. Драган-Іванець Н. В. Журналістика даних: міжнародний та український аспект [Електронний ресурс] / Н. В. Драган-Іванець // Зб. матеріалів наук. інтернет-симпозіуму [“Медіа, глобалізація, соціальна мімікрія”] (Луцьк, 1–10 квіт. 2014 р.). – Луцьк, 2014. – Режим доступу : http://elne.hol.es/gallery/dragan.pdf.
19. Драган-Іванець Н. В. Графічні та мультимедійні засоби експресивності в українських інтернет-виданнях / Н. В. Драган-Іванець // Зб. наук. пр. міжнар. конф. [“Наука як рушійна антикризова сила”] (Київ, 29 берез. 2014 р.). – К. : Центр наукових публікацій, 2014. – С. 160 – 163.

Біографія

Народилася 27 травня 1986 року в м. Бережани (Тернопільська обл.).
У 2008 р. – закінчила факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.
Протягом 2008–2014 рр. – навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка.
Із 2014 р. – асистент кафедри мови ЗМІ факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!