Гоцур Оксана Іванівна

Посада: асистент кафедри української преси

Телефон (робочий): (032) 239-45-32

Наукові інтереси

Історія української журналістики, історія української літератури, теорія та історія української літератури, сучасна українська преса та геополітика.

Публікації

Статті у фахових виданнях
1. Гоцур О. Українське журналістикознавство в контексті євроінтеграційного процесу / Оксана Гоцур // Наукові записки Інституту журналістики : наук. зб. / за ред. В. В. Різуна ; КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2008. – Т. 30 (січ.−берез.). − С. 53−56.
2. Гоцур О. Інформаційний простір та євроатлантична інтеграція України у контексті рішень Бухарестського саміту / Оксана Гоцур / Діалог : Медіа-студії : зб. наук. праць / За заг. ред. Александрова О. В. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2008. − Вип. 7. – С. 56−62.
3. Гоцур О. Проблема історичної орієнтації України в українській публіцистичній та політологічній думці кінця ХІХ – початку ХХ ст. (до історіографії питання) / Оксана Гоцур / Діалог : Медіа-студії : збірник наукових праць / ред. кол. : відп. ред. ред. Александров О. В. [ та ін.] – Одеса : Астропринт, 2008. – Вип. 10. – С. 159−169.
4. Гоцур О. Чинники інтеграційної тематики у сучасній українській пресі / Оксана Гоцур // Теле- та радіожурналістика. – 2010. – Вип. 9. – Ч. 2. – С. 30−36.
5. Гоцур О. Сучасна українська преса про євроатлантичну та проєвропейську інтеграцію України (за матеріалами періодичних видань «Дзеркало тижня», «День», «2000») / Оксана Гоцур // Держава та регіони : наук.-вироб. журн. Сер. : Соціальні комунікації. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2010. − № 1. – С. 64−68.
6. Гоцур О. Зовнішньополітична стратегія України у наукових дослідженнях та українській публіцистиці: постановка проблеми та концепції / Оксана Гоцур // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – 2012. – Вип. 36. – С. 239−250.

Статті в інших наукових виданнях
7. Гоцур О. Інформаційний простір України у контексті геостратегічної інтеграції: Європа чи Росія? / Оксана Гоцур // Пресознавчі студії: історія, теорія, методологія : збірник праць кафедри української преси і Дослідницького центру історії західноукраїнської преси. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С. 82−88.
8. Гоцур О. Українська журналістика та євроінтеграційний орієнтир: їх залежність від політичних процесів / Оксана Гоцур // Наук. праці Кам’янець-Подільського нац. ун-ту. – 2008. – Вип. 17. − С.74−77.
9. Гоцур О. Питання європейської інтеграції України у висвітленні якісних українських періодичних видань (за матеріалами газет “День”, “Дзеркало тижня”) / Оксана Гоцур // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2008. – № 3 (142). − Ч. 1 (лютий). − С. 28−33.
10. Гоцур О. Інтеграційна проблематика на сторінках періодичних видань і її вплив на інформаційний простір України / Оксана Гоцур // Вісн. Київ. міжнар. ун-ту. Сер. Журналістика, медіалінгвістика, кінотелемистецтво. – 2008. − № 6. – С. 85−92.
11. Гоцур О. Українсько-польські відносини в контексті геостратегічного визначення місця України у ХХІ столітті (за матеріалами сучасної української преси 2000−2009 роки) / Оксана Гоцур // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Л. Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – 2009. – № 25. – С. 47−51.
12. Гоцур О. Стратегічна орієнтація України: міфотворчий аспект проблеми / Оксана Гоцур // МЕДІАКРИТИКА : Щоквартальний дайджест електронного журналу. – Львів : ЗМУМЦНЖ, 2010. – Ч. 17. – С. 8−14.
13. Гоцур О. Геополітична стратегія України у відображенні газети “Дзеркало тижня” / Оксана Гоцур // Український інформаційний простір : наук. журн. Ін-ту журналістики і між нар. відносин Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв. – Ч. 3. – 2014. – С. 52−46.
14. Гоцур О. Концепції зовнішньополітичної інтеграції держави у сучасній українській періодиці та наукових виданнях / Оксана Гоцур // Сучасна медіакультура: контент, концепції, перспективи (українсько-польський досвід) : кол. моногр. / [Й. Лось, С. Ґавронський, Т. Лильо, М. Уліта та ін.] ; за наук. ред. проф. Й. Лося. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 240−249.

Тези доповідей і матеріали конференцій
15. Гоцур О. Сучасна українська преса як детермінанта євроатлантичних перспектив [Електронний ресурс] / Оксана Гоцур // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Україна−НАТО: регіональний вимір” (м. Львів, 6 груд. 2008 р.). – Режим доступу: www.natoua.org/news.php?nid=16
16. Гоцур О. Соціально-економічна інтеграція України з Росією: медійне відображення проблеми / Оксана Гоцур // Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіонів України : тези Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.,(м. Дніпропетровськ, 16−26 листоп. 2009 р.) : у 2 т.– Дніпропетровськ : ДДФА, 2009. – Т. 1. – С. 302−303.
17. Гоцур О. Зовнішньополітична проблематика України у рецепції сучасної періодики / Оксана Гоцур // Актуальні проблеми зовнішньої політики України : матеріали Третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (м. Чернівці, 5 груд. 2009 р.). – Чернівці, 2009. − С. 48−50.
18. Гоцур О. Сучасна українська преса про євроінтеграційний процес України: структура парадигми та міфи / Оксана Гоцур // Проблеми державного будівництва в Україні : тези доп. XV Міжнар. наук.-практ. конф. [“Україна в євроінтеграційних процесах”], (м. Київ, 20−21 лют. 2010 р.). – № 18. ‒ Т. 2. ‒ К. : КиМУ, 2009. – С. 90−93.
19. Гоцур О. Преса про проросійську інтеграцію України: постановка проблеми, ідейно-концептуальні засади / Оксана Гоцур // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомл. 11 Всеукр. наук.-теорет. конф. (Львів, 29–30 листоп. 2013 р.). – Львів, 2013. – С. 298−306.
20. Гоцур О. Проблема геополітичної інтеграції України на сторінках сучасної преси: методологія дослідження / Оксана Гоцур // Критерії діагностики та методики розрахунку впливу медіа: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [наук. ред. В. Різун; упоряд. Т. Скотникова] – К. : Інститут журналістики, 2014. − С. 103−104.
21. Гоцур О. Сучасна українська преса та геостратегічна тематика: їх залежність від суспільно-політичних процесів [Електронний ресурс] / Оксана Гоцур // ІІ Міжнар. інтернет-симпозіум “Криза як рушій амбівалентних змін крізь призму медіа” (м. Луцьк, 20−27 лют. 2015 р.). – Режим доступу : www.sympozium.hol.es/gallery/hozur.pdf

Публікації в закордонних наукових виданнях
22. Oksana Hotsur. The Dilemma of Strategic Orientation “East or West?” in Periodicals “2000” and “Dzerkalo Tyzhnia. Ukraine” (2010−2013) // Spheres of Culture. – Lublin, 2015. – Vol. XII. – Р. 449−457.
23. Гоцур О. И. Факторы возникновения мифов в современной прессе Украины // Журналистика XXI века: к правде жизни : материалы семинара Всероссийского форума с междунар. участием “Дни философии в Петербурге-2013” / [ред.-сост. И. Н. Блоxин, С. Г. Корконосенко]. – СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т; Высш. шк. журн. и масс. коммуникаций, 2014. – С. 34−42.

Біографія

Народилася 1 листопада 1984 року, с. Семенівка Пустомитівського району Львівської області.

Освіта: У 2007 році закінчила факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Журналістика».
2007‒2011 роки навчання в аспірантурі Університету.

Професійний досвід: з 2010 року асистент кафедри української преси факультету журналістики.

Грамота Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!