Слотюк Тетяна Василівна

Посада: доцент кафедри української преси, Керівник прес-служби факультету журналістики

Науковий ступінь: кандидат наук з соціальних комунікацій

Телефон (робочий): (032) 239-41-92

Наукові інтереси

Сферою наукових інтересів історія української журналістики та публіцистика, яка формувала українську ідентичність. Цікавлюся також проблемою медіакультури і її складових – медіаетики, медіаосвіти та медіакритики.
Історія журналістики, медіакультура, журналістикознавство, політична публіциcтика

Курси

Публікації

Навчальні посібники та навчально-методичні праці

 

 1. Бурдега [Слотюк] Т. Розділ VIII. Політичне русофільство 30-х років: “українське питання” і Голодомор / Т. Бурдега / Голодомор 1932–1933 років в Україні: навч. посібник / за ред. С. А. Костя. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 279–308.

Автор-упорядник

 1. Кость С., Слотюк Т. Наукові праці, публіцистика і художні твори викладачів факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. 1954–2014 (Бібліографічний покажчик) / Степан Кость, Тетяна Слотюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 378 с.

 

Статті у фахових виданнях України

 

 1. Бурдега [Слотюк] Т. Концептуально-змістові особливості “російської теми” у публіцистиці Д. Донцова (1913–1921) / Тетяна Бурдега // Вісн. Львів. ун-ту: Сер. журналістика. – Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Вип. 34. – Ч. І. – С. 73–87.
 2. Бурдега [Слотюк] Т. Відродження української преси у Наддніпрянській Україні (1905-1907) / Тетяна Бурдега // Зб. наук. праць теле- та радіожурналістика. –Вип. 11. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012.– С. 16–27.
 3. Бурдега [Слотюк] Т. Преса основних політичних центрів української еміграції: ідейні джерела радянофільства (поч. 20-х років ХХ ст.) / Т. В. Бурдега // Вісн. Харків. ун-ту імені В. Н. Каразіна. Сер. соціальні комунікації. – Харків, 2012. – Вип. 4. – С. 107–115.
 4. Бурдега [Слотюк] Т. Русофільська преса Галичини про Голодомор 1932–1933 років в Україні / Тетяна Бурдега // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. журналістика. – 2013. – Вип. 33. – С. 17–30.
 5. Бурдега [Слотюк] Т., Кость С. «Biuletyn Polsko-Ukraiński» (1932–1938) як відображення спроби українсько-польського порозуміння / Тетяна Бурдега, Степан Кость // Вісн. Львів. ун-ту: Сер. журналістика. – 2011. – Вип. 35. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, – С. 126–138.
 6. Бурдега [Слотюк] Т. В. Іван Франко про москвофільський рух у Галичині / Т. В. Бурдега // Наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Філол. науки. − Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький, 2011. − Вип. 25. − С. 334–339.
 7. Бурдега [Слотюк] Т. Преса галицьких москвофілів-“соціалістів” (перша пол. 1920-х років): проблематика та ідейно-концептуальні засади / Тетяна Бурдега // Вісн. Львів. ун-ту: Сер. журналістика. – 2012. – Вип. 36. – С. 146–160.
 8. Бурдега [Слотюк] Т. Відродження москвофільського руху та його преси у повоєнний період (1918–1921 рр.): тенденції, закономірності, ідейно-змістові моделі / Тетяна Бурдега // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. журналістика. – 2013. – Вип. 37. – С. 387–395.
 9. Слотюк Т. Публіцистичний дискурс москвофільства як суспільного явища в контексті української історії та преси / Тетяна Слотюк // Вісн. Львів. ун-ту: Сер. журналістика. – 2014. – Вип. 39. – С. 306–318.
 10. Слотюк Т. Утвердження концепції “триединства руси” у газеті “Галичанинъ” (поч. ХХ ст.) / Тетяна Слотюк // Вісн. Львів. ун-ту: Сер. журналістика. – 2015. – Вип. 40. – С. 134–144.
 11. Бурдега [Слотюк] Т. Москвофільська та радянофільська преса про Голодомор 1932–1933 років в Україні / Тетяна Бурдега // Наукові записки Міжнародної асоціації україністів. – К., 2013. – Вип. 6. – С. 31–41.
 12. Бурдега [Слотюк] Т. Преса москвофільського руху у Східній Галичині 1900–1939 рр. : історіографія питання / Тетяна Бурдега // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомл. одинадцятої Всеукр. наук.-теор. конф., Львів, 29–30 листоп. 2013 р. / НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника, НДІ пресознавства ; за ред. М. М. Романюка. – Львів, 2013. – С. 375–381.

 

Статті у закордонних виданнях

 

Бурдега [Слотюк] Т. Печать москвофильского движения в Восточной Галичине (Галиции) 1900-1915 гг.: периодизация, структура / Татьяна Бурдега // Клио: Журнал для ученых. – СПб.: «Полторак». – 2013. – № 9. – С. 27–31.

Матеріали конференцій

 

 1. Бурдега [Слотюк] Т. Національна ідея у контексті молодіжних мас-медіа і у суспільстві без еліти / Тетяна Бурдега // Зб. матер. Міжнар. науково-практичної конференції «Студентські мас-медіа в Україні: реалії та перспективи розвитку». – Запоріжжя : «Дніпровський металург», 2007. – С.20–24.
 2. Бурдега [Слотюк] Т. Національна ідея у контексті молодіжних медіа // Пресознавчі студії: історія, теорія, методологія : Зб. праць кафедри української преси і дослідницького центру історії західноукраїнської преси. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – Вип.8. – С.79–82.
 3. Бурдега [Слотюк] Т. Філіація ідей сучасного культурного розвитку (на прикладі публіцистики Івана Дзюби) // Мат. Всеукр. науково-практичної конференції «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти»: Додаток до збірника наукових праць ПДАТУ № 16. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. – С. 74–77.
 4. Бурдега [Слотюк] Т. Медійний дискурс як форма отримання відповіді на актуальні питання сьогодення // Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми регіональної журналістики в Україні». – Кам’янець-Подільський, 2008. – С.112–115.
 5. Бурдега [Слотюк] Т. Сто двадцяті роковини Т. Шевченка на сторінках еміграційної газети «Тризуб» // Зб. праць Всеукр. (37-ї) наук. шевченківської конф. – Черкаси, 2009. – С. 164–174.
 6. Бурдега [Слотюк] Т. Москвофільський журнал «Разсвѣт» (1923–1924рр.) як форма маніпуляції студентством / Бурдега Т. В. // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти». – Кам’янець-Подільський, 2009. – С. 49–50.
 7. Бурдега Т. [Слотюк Т.] Шевченківський тип людини: сучасний контекст / Бурдега Тетяна // Матер. шевченківського міжнар. літературного конгресу, присв. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка, 10–12 берез. 2014 р. – Київ, 2014. – С. 91.
 8. Слотюк Т. Проблема мови як форма політичного впливу у москвофільській пресі (поч. ХХ ст.) / Слотюк Т. // ЗМІ та демократичний розвиток України : зб. матер. Веукр. конф. студентів та молодих дослідників. – Львів: Вид. Львівської політехніки, 2016. – С. 104–109.
 9. Слотюк Т. В. Преса москвофілів-“новокурсників”: ідеї та проблематика / Слотюк Т. В. // Зб. матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених «Сучасні тенденції у розвитку науки та освіти», 24 бер. 2016. – Кам’янець-Подільський, 2016. – С. 70–75.

 

Публікації у інших виданнях

 

 1. Бурдега [Слотюк] Т. «Русскій мір» чи український Всесвіт? / Тетяна Бурдега // Універсум. – 2012. – №11–12 (229–230). – С.23–24.
 2. Бурдега [Слотюк] Т. «Українське питання» у системі антиукраїнських організацій / Тетяна Бурдега // Універсум. – 2013. – № 3–4 (233–234). – С. 28–29.
 3. Бурдега [Слотюк] Т. «Я скажу вам: Бойтесь его!..» / Тетяна Бурдега // Універсум. – 2013. – № 9–10 (239–240). – С. 29–33.

Біографія

1. 17 травня 1986 року у м. Кам’янці-Подільському
2. Вища.
2003 – закінчила Кам’янець-Подільський міський ліцей (філологічний профіль)
У 2008 закінчила ЛНУ імені Івана Франка факультет журналістики. 2008–2010 рр. – працювала у прес-службі ГО «Народна самооборона».
З 2010 – до сьогодні ¬ – доцент кафедри української преси

3. Співпрацювала із газетами: «Кам’янець-Подільський ВІСНИК», «Фортеця», «Високий Замок», «За вільну Україну», «Львівська газета», з журналами – «Наше весілля» та «Універсум».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!