Яценко Андрій Миколайович

Посада: доцент кафедри мови засобiв масової iнформації

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-67

Наукові інтереси

Сферою моїх наукових інтересів є проблемні питання українського правопису, лінгвостилістичні особливості сучасного медіатексту, жанрово-стильові ознаки публіцистики І. Франка.
Ключові слова: український правопис, медіатекст, стиль, публіцистика Івана Франка.

Курси

Публікації

РОЗДІЛ 1. НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
1. Яценко А. Голодомор в Україні 1932–1933 років як проблема світової журналістики : автореф. дис. на здобуття канд. філол. наук : спец. 10.01.08 – журналістика / Андрій Яценко. – Львів, 2005. – 18 с.
2. Яценко А. М. Тестові завдання з орфографії української мови для студентів першого курсу факультету журналістики / А. М. Яценко. – Львів : ПАІС, 2008. – 24 с.
3. Яценко А. М. Українська мова в засобах масової інформації. Вступ до науки про комунікування. Культура української мови (Фонетика. Орфоепія. Графіка та орфографія. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія). Навчальна програма для студ. 1-го курсу ф-ту журн-ки / А. М. Яценко, М. Г. Яцимірська. – Львів : Вид. ц-р ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 24 с.
4. Яценко А. М. Робоча програма навчальної дисципліни “Текст і комунікація” для спеціальностей 7.030201 і 8.030201 „журналістика” факультету журналістики / А. М. Яценко, Л. С. Палюк. – Львів : Вид. ц-р ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 24 с.
5. Голодомор 1932–1933 років в Україні : навч посібник / за ред. С. А. Костя. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 376 с. (у співавторстві).

РОЗДІЛ 2. СТАТТІ
1. Яценко А. М. Голодомор 1932–1933 років в Україні як проблема “Le Matin”, “L’ordre”, “Le Petit Marseillais” / А. М. Яценко // Вісник Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – Львів, 2001. – Вип. 21. – С. 307–310.
2. Яценко А. М. Проблематика й специфіка висвітлення голоду 1932–1933 років в Україні на сторінках газети “Діло” / А. М. Яценко // EX PROFESSO : зб. наук. пр. Дніпроп. ун-ту. – Дніпропетровськ, 2001. – С. 268–272.
3. Яценко А. М. Голодомор 1932–1933 років у ретроспективі сучасного наукового погляду Заходу / А. М. Яценко // Актуальні проблеми журналістики : зб. наук. пр. Ужгород. держ. ун-ту. – Ужгород, 2001. – С. 408–417.
4. Яценко А. М. Висвітлення голодомору 1932–1933 років в Україні на сторінках французької преси (за публікаціями “Діла”) / А. М. Яценко // Вісник Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – 2003. – Вип. 22. – С. 367–370.
5. Яценко А. М. Концепт голод як об’єкт асоціативного аналізу / А. М. Яценко // Вісник Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – 2003. – Вип. 23. – С. 117–120.
6. Яценко А. М. Сучасна українська наукова думка про голод 1932–1933 років в Україні / А. М. Яценко // Вісник Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – 2004. – Вип. 25. – С. 301–308.
7. Яценко А. М. Голодомор 1932–1933 рр. в усній народній творчості (за матеріалами сучасної періодики). Нові терміни з означеної проблематики / А. М. Яценко // Пам’ять століть. – 2004. – № 3–4. – С. 309–314.
8. Яценко А. М. Причини та наслідки голодомору в Україні 1932–1933 років як акту геноциду (за матеріалами Міжнародної комісії з розслідування голоду в Україні) / А. М. Яценко // Вісник Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – 2006. – Вип. 28. – С. 213–215. 9. Яценко А. М. Правописні проблеми на сторінках щоденника “Діло” / А. М. Яценко // Українська журналістика: умови формування та перспективи розвитку : зб. наук. пр. Черкас. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького / [відп. ред.: С. М. Квіт, Т. Г. Бондаренко]. – Черкаси, 2007. – С. 259–262.
10. Яценко А. М. Проєкт українського правопису – повернення у “національно наповнений мовосвіт” / А. М. Яценко // Зб. пр. каф. україн. преси і дослід. центру історії західноукр. преси. – Львів, 2007. – С. 242–244.
11. Яценко А. М. Правописні особливості сучасного українського медіатексту / А. М. Яценко // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Філол. науки. – 2008. – Вип. 17. – С. 299–300.
12. Яценко А. М. Національні психотипи в публіцистиці Івана Франка / Г. В. Синичич, А. М. Яценко // Діалог. Медіа-студії : зб. наук. пр. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2010. – Вип. 11. – С. 117–128.
13. Яценко А. М. Національні архетипи в публіцистиці Івана Франка / Г. В. Синичич, А. М. Яценко // Науковий вісн. Волинського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Сер. Філол. науки. – Луцьк : Вид-во Волинського національного університету, 2010. – Вип. 21. – С. 173–177.
14. Yatsenko A. Title complexes of news items for “TSN” of “1+1” channel and “Vikna-novyny” of “STB” channel: cognitive-linguistic aspects / A. Yatsenko // International Science Ukrainian Edition. – Advanced Executive B.s. – USA : Lulu Press Inc., 2010. – P. 10–13.
15. Yatsenko A. Formation of Ukrainian national identity through the prisme I. Franko’s political essays / G. Synychych, A.Yatsenko // International Science Ukrainian Edition. – Advanced Executive B.s. – USA : Lulu Press Inc., 2010. – P. 36–39.
16. Яценко А. М. Концепція розвитку національної літератури в публіцистиці Івана Франка / Г. В. Синичич, А. М. Яценко // Діалог. Медіа-студії : зб. наук. пр. / [ред. кол. : відп. ред. Александров О. В. та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2011. – Вип. 12. – С. 164–177.
17. Яценко А. М. Заголовковий дискурс новинних випусків «1+1», «СТБ»: порвіняльний аспект / А. М. Яценко. – Вісник Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – 2011. – Вип. 34. – С. 255–259.
18. Яценко А. М. Роль Івана Франка як публіциста у формуванні медіакартини світу галицького суспільства кінця XIX – початку XX століття / Г. В. Яценко, А. М. Яценко // Наукові записки Інституту журналістики : науковий збірник / за ред. В. В. Різуна. – К. : КНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – Т. 53. – С. 200– 206.
19. Яценко А. М. Росія vs Україна: конотації Івана Франка в сучасних контекстах / А. М. Яценко, Г. В. Яценко // Теле- та радіожурналістика : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – Вип. 14. – С. 264–269.

РОЗДІЛ 3. ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ
1. Яценко А. М. Японський часопис про голодомор 1932–1933 рр. (за матеріалами газети “Діло”) / А. М. Яценко // Українська періодика: історія і Сучасність : Доп. та повідомлення сьомої Всеукраїнської наук.-теорет. конф. 17–18 трав. 2002 р. / [за ред. М. М. Романюка]. – Львів, 2002. – С. 309–310.
2. Яценко А. М. Лексема голод як об’єкт асоціативного аналізу в публіцистичних, художніх текстах / А. М. Яценко // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. [“Мовна екологія як чинник гармонійного розвитку суспільства”], (Одеса, 12–13 листоп. 2002 р.) / [за ред. М. О. Подрєзова]. – Одеса : Астропринт, 2003. – С. 28–31.
3. Яценко А. М. Англійська преса про голод 1932–1933 рр. в Україні / А. М. Яценко // Українська періодика: історія і сучасність : Доп. та повідомлення восьмої Всеукраїнської наук.-теорет. конф. / [за ред. М. М. Романюка]. – Львів, 2003. – С. 397–401.
4. Яценко А. М. Голодомор 1932–1933 років в Україні: національно-соціальний аспект / А. М. Яценко // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. [“Українська журналістика в контексті доби”], (Львів, 23–24 верес. 2004 р.) / [за ред. С. Костя]. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2004. – С. 178–179.
5. Яценко А. М. Мовні питання в сучасному інформаційному просторі як визначальні чинники мовної ситуації в Україні / А. М. Яценко // Актуальні проблеми регіональних ЗМІ. – Т. 3. – Запоріжжя : КПУ, 2008. – С. 157–158.
6. Яценко А. М. Проблема відповідальності за голодомор в Україні 1932–1933 років як важливий компонент історичної справедливості / А. М. Яценко // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [“Теоретичні засади та практика реалізації безпосередньої демократії в Україні”] , (Тернопіль, 19–22 лют. 2009 р.). – Тернопіль : Галицький ін-т ім. В. Чорновола, 2009. – С. 118–120.
7. Яценко А. М. Зміни до чинної редакції “Українського правопису” – нагальна потреба цивілізованого суспільства / А. М. Яценко // Тези доп. учасн. XVII Міжнар. наук. конф. студ. і молодих учених. – Т. 3. – Запоріжжя : КПУ, 2009. – С. 241.
8. Яценко А. М. Проєкт українського правопису – шлях до утвердження національної правописної системи / А. М. Яценко // Зб. наук. доп. “Журналістика, філологія та медіаосвіта”. – Т. 2. – Полтава : Освіта, 2009. – С. 427–429.
9. Яценко А. М. Правописні проблеми в сучасному медіапросторі / А. М. Яценко // Матеріали XIV міжнар. наук.-практ. конф. з проблем функціонування й розвитку української мови [“Мова, суспільство, журналістика”], (Київ, 18 квіт. 2008 р.). – К. : Інститут журн-ки КНУ ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 184–187.
10. Яценко А. М. Особливості функціонування лексеми “голод” у публіцистичних, художніх текстах / А. М. Яценко // Матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. [“Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття”], (Одеса, 10–12 верес. 2009 р.). – Одеса : Одес. нац. політех. ун-т, 2009. – С. 434–437.
11. Яценко А. М. Заголовковий дискурс сюжетів ТСН каналу «1+1»: когнітивно-лінгвістичні аспекти / А. М. Яценко // Матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. [“Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття”], (Одеса, 9–11 верес. 2010 р.). – Одеса : Одес. нац. політех. ун-т, 2010. – С. 107–110.
12. Яценко А. М. Бути чи не бути новій редакції «Українського правопису» / А. М. Яценко // Тези доп. учасн. XVIIІ Міжнар. наук. конф. студ. і молодих учених. – Т. 2. – Запоріжжя : КПУ, 2010. – С. 321−322.
13. Яценко А. М. Політика „відсутності мовної політики” в Україні як показник культури суспільства / А. М. Яценко // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених [«Культура та інформаційне суспільство XXI століття»], (Харків, 22–23 квіт. 2010 р.). – Ч. 1. – Х. : ХДАК, 2010. – С. 45.
14. Яценко А. М. Голодомор в Україні 1932–1933 років – геноцид українського народу / А. М. Яценко, Г. В. Синичич // Спецпроект: аналіз наукових досліджень. – Т. 2. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2011. – С. 33–35.
15. Яценко А. М. Концепції економічного розвитку українського суспільства (за публіцистикою Івана Франка / Г. В. Синичич, А. М. Яценко // Modern trends in scientific thought development: materials digest of the 2 nd International Scientific Conference (January 31 – February14, 2011, Kiev, London). Juridical sciences. Open section. – Odessa : In Press, 2011. – P. 105–107.
16. Яценко А. Визнання голодомору в Україні 1932–1933 років як геноциду – необхідна умова становлення і розвитку сучасної правової держави / Андрій Яценко, Галина Яценко // Захист прав людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник матеріалів першої Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів : НУ «Львівська політехніка», 2012. – С. 38–42.
17. Яценко А. Основные элементы публицистического мастерства (на примере публицистики И. Франко) / Галина Яценко, Андрей Яценко // 52-я Международная научно-практическая конференция «Средства массовой информации в современном мире. Петербургские чтения». Доступно з : rus. jf. spbu. ru / conference / 3090 / 3107 / html.
18. Яценко А. На кожен засіб масової інформації – свій правопис, або чому немає порядку в сучасній мовній ситуації в Україні / Андрій Яценко, Галина Яценко // Науково-методична конференція «Роль письма у викладанні гуманітарних дисциплін» (29 березня, 2013 р., Львів) : тези доповідей. – Львів : ПАІС, 2013. – С. 66–67.
19. Яценко А. «Для одного народу – один правопис» / Андрій Яценко, Галина Яценко // Матеріали першої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті» (19–20 литопада 2015 р.). – Ченстохова–Ужгород–Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 55–56.
Публіцистика
1. Яценко А. Хто відповість за злочин? / А. Яценко // Креденс. – 2010. – 20 листоп.
2. Яценко А. Для одного народу – один правопис, або щодо хаосу в сучасних українських ЗМІ / А. Яценко, Г. Яценко // День. – 2013. – 24–25 травн.
3. Яценко А. Не тільки спорт / Г. Яценко, А. Яценко // День. – 2013. – 28 жовт.
4. Яценко А. Уражені вірусом імперськості / Г. Яценко, А. Яценко // День. – 2014. – 10 жовт.

Біографія

Народився 06. 10. 1976 в м. Новий Розділ, Львівська область, Миколаївський район.
Вища освіта.

Професійний досвід
01.09.2002 р. – 01.07. 2010 р. – асистент кафедри мови ЗМІ факультету журналістики;
01.07.2010 р. – по теперішній час – доцент кафедри мови ЗМІ факультету журналістики.

Нагороди

Грамота за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності (2012 рік);

Грамота за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності (2015 рік);

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!