Яцимiрська Марiя Григорiвна

Посада: завідувач кафедри мови засобiв масової iнформації

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-41-81

Наукові інтереси

Мова ЗМІ. Візуальний текст. Персвазія і персвазивна комунікація.

Курси

Публікації

Яцимірська М. Моделі міжкультурної персвазії в інтернеті / Марія Яцимірська // Сучасна медіакультура: контент, концепції, перспективи (українсько-польський досвід): колективна монографія / за наук. ред. проф. Й. Лося. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 280–294.
Марія Яцимірська. Сучасна українська мова: Практикум із пунктуації / Марія Яцимірська. Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2009. – 262 с.
Марія Яцимірська. Термінологічно-понятійний мінімум студента-журналіста / Марія Яцимірська. Навч. посіб. – Львів: ПАІС, 2008. – 104 с.
Марія Яцимірська. Сучасний медіатекст: Словник-довідник / Марія Яцимірська. – Львів: ПАІС, 2005. – 220 с.
Марія Яцимірська. Культура фахової мови журналіста. Навч. посіб. /Марія Яцимірська. – Львів: ПАІС, 2004. – 332 с.
Марія Яцимірська. Українська лексикографія: Текст лекцій. Ч. 1.- Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 64 с.

Марія Яцимірська. Сучасна українська мова: Пунктуація. Навч. посіб. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 286 с.
Яцимірська М. Г. Українська мова в засобах масової інформації: Навч. посіб. – Львів: ЛДУ ім. Івана Франка, 2001. – 56 с.
Яцимірська М.Г. Українська мова в засобах масової інформації. Фонетика. Орфоепія. Графіка та орфографія. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія:Навч. посіб. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. –74 с.
Яцимірська М.Г. Лексикографічні видання української діаспори: Навч. посіб. – Львів, 1995. – 32 с.
Розділ ІІ. Статті, рецензії, передмови
Яцимірська М. Г. Неологізація сучасного медіатексту: бар’єри та активізатори перцептивності / Л. А. Гурч, М. Г. Яцимірська // Доступно з : http://journ.besaba.com/page/4
Яцимірська М. Г. Ефективні тактики персвазивного впливу у ЗМІ / Наталя Драган-Іванець, Марія Яцимірська// Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – Вип. 36. – 2013.
Марія Яцимірська. Персвазивне комунікування в науковому дискурсі /Наталя Драган-Іванець,Марія Яцимірська // Вісник ЛНУ ім. Івана Франка. Сер. Журналістика. Ч. 33. – Львів, 2012. – С. 234–240 .
Марія Яцимірська. Синергія персвазивності нелінійних текстів / Марія Яцимірська // Вісник ЛНУ ім. Івана Франка. Сер. Журналістика. Вип. 35. – Львів, 2011. – С. 289-294.
Марія Яцимірська. Наука про комунікування: ґенеза, засади, мова / Марія Яцимірська // Вісник ЛНУ ім. Івана Франка. Сер. Журналістика. Випуск 34. – Ч. 1. – Львів, 2011. – С. 208–214.
Марія Яцимірська. Категорії класичної риторики в сучасній журналістиці / Марія Яцимірська, Марія Бондар // Стан і перспективи розвитку регіональної журналістики в умовах світових глобалізаційних процесів // Наукові праці Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський. – 2011. – С. 261–263.
Марія Яцимірська. Ефективність гіпертексту в масовому комунікуванні / Марія Яцимірська // Зб. наукових праць „Світові стандарти сучасної журналістики”. – Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Черкаси, 2010. – 569-572.
Марія Яцимірська. Персвазія у світі віртуального комунікування / Марія Яцимірська // Наукові записки Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Т. 35. – Київ, 2009. – С. 18–22.
Марія Яцимірська. Світоглядні домінанти в текстах українських інтернет-видань. // Вісник ЛНУ ім. Івана Франка. Сер. Журналістика. № 32. – Львів, 2009. – С. 262–269.
Яцимірська М. Г. Мова інтернет-видань: термінологія, персвазивність / Марія Яцимірська // Медіакритика. – 2009. – 15 грудня. – Доступно з : http://www.mediakrytyka.info/onlayn-zhurnalistyka/mova-internet-vydan-terminolohiya-persvazyvnist.html
Марія Яцимірська. Прагматично-комунікативні особливості вербальної комунікації в Інтернеті / Марія Яцимірська // Пресознавчі студії: історія, теорія, методологія. Збірник праць кафедри української преси і дослідницького центру історії західноукраїнської преси. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – Вип. 8. – С. 245–246.
Марія Яцимірська. Мова Web-журналістики як глобальний феномен масової комунікації / Марія Яцимірська // Зб. наукових праць “Українська журналістика: умови формування та перспективи розвитку”.– Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Черкаси, 2007. – С. 262-266.
Марія Яцимірська. Медіатекст як продукт журналістської творчості (психолінгвістичний аналіз логічного сприйняття та емоцій). Вісник Львівського університету. Сер. журналістика. Вип. 30. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – С. 267-279.
Марія Яцимірська. Телекомунікація в епоху біту: психологія сприйняття глобальних категорій / Марія Яцимірська // Вісник Львівського університету. Сер. журналістика. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – Вип. 29. – С. 248–252.
Марія Яцимірська. Мультисемічність глобальних категорій у масовій комунікації / Марія Яцимірська // Вісник Львівського університету. Сер. Журналістика. – 2005. – Вип. 28. – С. 114–118.
Марія Яцимірська. Текст-дискурс як комунікативна сутність мовлення ЗМІ / Марія Яцимірська // Вісник Львівського університету. Сер. Журналістика – 2004.– Вип. 25. – С. 364–369.
Марія Яцимірська. Медіатекст з погляду сучасної лінгвістичної парадигми / Марія Яцимірська // Зб. наукових праць. – Львів: Науково-дослідний центр періодики ЛНБ ім. Василя Стефаника. – Львів, 2003. – Вип. 11. – С. 489-497.
Марія Яцимірська. Творче мислення в психолінгвістичних поняттях і категоріях / Марія Яцимірська // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. Сер. Журналістика. – 2003. – Вип. 23. – С. 17-26.
Марія Яцимірська. Мова і стиль, тематика і зміст ЗМІ поч. ХХІ сторіччя. Вступне слово // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. Сер. Журналістика. – 2003. – Вип. 23. – С. 3-6.
Марія Яцимірська. Мислення – мова – мовлення: когнітивні та психолінгвістичні аспекти / Марія Яцимірська // Проблеми української термінології. – Вісник Національного університету “Львівська політехніка. – № 453. – Львів, 2002. – С. 363–368.
Марія Яцимірська. Мова сучасної української преси: стан і тенденції розвитку / Марія Яцимірська // Вісник Львівського університету. Сер. Журналістика. – Львів, 2002. – Вип. 22. – С. 461–467.
Марія Яцимірська. Етичні та естетичні цінності в “Українській малій енциклопедії” Євгена Онацького / Марія Яцимірська // Збірник наук. праць кафедри української преси. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – Вип. 4–6. – C. 619–624.
Марія Яцимірська. Сучасний стан і перспективи функціонування державної мови в Україні / Марія Яцимірська // Збірник наукових праць: Мова і культура нації. – Львів: Львівський Інститут внутрішніх справ, 2001. – C. 210–215.
Марія Яцимірська. Мова засобів масової інформації кінця ХХ століття / Марія Яцимірська // Актуальні проблеми журналістики. Збірник наук. праць. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2001. – С. 485-490.
Марія Яцимірська. Феномен емпатії в сучасній психокомунікативістиці / Марія Яцимірська // ВісникЛьвівськогоуніверситету. Сер. Журналістика. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. – 2001. – Вип. 21. – С. 455–457.
Марія Яцимірська. Психологічні феномени в сучасній комунікативістиці / Марія Яцимірська // Зб. наукових праць кафедри української преси. На пошану проф. В.Здоровеги з нагоди 70-річчя від дня народження. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – Вип. 3. – С. 368–371.
Марія Яцимірська. Перші модерні українознавчі енциклопедії та їх роль в удосконаленні мовної освіти студентів вищих навчальних закладів / Марія Яцимірська // Зб. наук. праць. – Львів: ЛІВС, 1997. – С.97-113.
Марія Яцимірська. Стиль сучасного ділового тексту (на матеріалах газети “Урядовий кур’єр”) // Зб. наукових праць МОН України. Зб. наукових праць МОН України. – Львів: Світ, 1996. – С.84-95.
Марія Яцимірська. Еволюція суспільної думки та її мовне вираження в сучасній українській пресі / Марія Яцимірська // Наук. збірник Українського вільного університету. – Т.16. –Мюнхен-Львів,1993. –С.214-218.
Марія Яцимірська. Культура мовлення – актуальна проблема нашого часу / Марія Яцимірська // Українська журналістика: формування сучасного обличчя. Вісник Львівського університету. Сер. Журналістика. Вип.18. – Львів: Світ, 1993. – С.88-93.
Марія Яцимірська. Культура мови журналіста як показник його інтелекту /Марія Яцимірська // Українська журналістика і національне відродження // Зб. наук. праць. – К.: НМК ВО Міносвіти України, 1992. – С.83-86.

Біографія

Народилася на Львівщині.
Закінчила факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!