Яцимiрська Марiя Григорiвна

Посада: завідувач кафедри мови засобiв масової iнформації

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-41-81

Наукові інтереси

Мова ЗМІ. Візуальний текст. Персвазія і персвазивна комунікація.

Курси

Публікації

Марія Яцимірська. Нові концепти репрезентації мови українських мас-медій // Science and Education a New Dimension: Philology and Linguistics the Digital Age, V (35). Issue: 125. Budapest, 2017. – P. 67–69.
Марія Яцимірська. Мова і медіа: еволюція масового комунікування // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Соціальні комунікації: інструменти, технологія і практика” 10–11 березня 2017 р. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2017. – С. 134–138.
Марія Яцимірська. Культура та індикатори нової експресивності в ЗМІ // Збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2016 рік (секція „Журналістика”). – Львів : Вид. центр факультету журналістики, 2017. – С. 84–88.
Марія Яцимірська Персвазивні логоси в соціальних комунікаціях // Science and Education a New Dimension: Humanities and Social Sciences. Budapest, 2016. IV (17), Issue 108. – P. 49–53.
Марія Яцимірська. Дипломатична місія Євгена Онацького та її роль в україністиці ХХ століття // Studia Ucrainica. Varsoviensia / Uniwersytet Warszawski. – Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego : Warszawa, 2015.  – S. 299–306. ISSN 2299-7237.
Марія Яцимірська. Мова ЗМІ в культурному і творчому дискурсі //  Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – 2014. – Вип. 39. – Доступно з : http://journ.lnu.edu.ua/publications/visnyk39/Visnyk_39.pdf
Марія Яцимірська. Візуальні тексти в соціальних мережах : рефлексії, концепти, емоції // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – 2015.  – Вип. 40. – С. 323–331.
Марія Яцимірська, Леся Гурч. Неологізація сучасного медіатексту: бар’єри та активізатори перцептивності  // Наукові записки Ін-ту журналістики : науковий збірник / за ред. В. В. Різуна. – К. : КНУ імені Тараса Шевченка, 2013.– Т. 53. –  С. 56–60.
Марія Яцимірська. Європейський дискурс публіцистичної та наукової діяльності Євгена Онацького // Український інформаційний простір : науковий журнал Ін-ту журналістики і міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв / гол. редактор М. С. Тимошик. – Ч. 2. –  Київ : КНУКІМ, 2014. – С. 244–256.
Марія Яцимірська, Наталя Драган-Іванець. Ефективні тактики персвазивного впливу у ЗМІ // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – Вип. 36. – 2013.
Марія Яцимірська, Наталя Драган-Іванець. Персвазивне комунікування в науковому дискурсі // Вісник ЛНУ ім. Івана Франка. Сер. Журналістика. Ч. 33. – Львів, 2012. – С. 234–240.
Марія Яцимірська. Синергія персвазивності нелінійних текстів // Вісник ЛНУ ім. Івана Франка. Сер. Журналістика. Вип. 35. – Львів, 2011. – С. 289-294.
Марія Яцимірська. Наука про комунікування: ґенеза, засади, мова // Вісник ЛНУ ім. Івана Франка. Сер. Журналістика. Випуск 34. – Ч. 1. – Львів, 2011. – С. 208–214.
Марія Яцимірська, Марія Бондар. Категорії класичної риторики в сучасній журналістиці  // Стан і перспективи розвитку регіональної журналістики в умовах світових глобалізаційних процесів // Наукові праці Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський. – 2011. – С. 261–263.
Марія Яцимірська. Ефективність гіпертексту в масовому комунікуванні // Зб. наукових праць „Світові стандарти сучасної журналістики”. – Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Черкаси, 2010. – 569–572.
Марія Яцимірська. Персвазія у світі віртуального комунікування // Наукові записки Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Т. 35. – Київ, 2009. – С. 18–22.
Марія Яцимірська. Світоглядні домінанти в текстах українських інтернет-видань // Вісник ЛНУ ім. Івана Франка. Сер. Журналістика. № 32. – Львів, 2009. – С. 262–269.
Марія Яцимірська. Мова інтернет-видань: термінологія, персвазивність // Медіакритика. – 2009. – 15 грудня. – Доступно з : http://www.mediakrytyka.info/onlayn-zhurnalistyka/mova-internet-vydan-terminolohiya-persvazyvnist.html
Марія Яцимірська. Прагматично-комунікативні особливості вербальної комунікації в Інтернеті // Пресознавчі студії: історія, теорія, методологія. Збірник праць кафедри української преси і дослідницького центру історії західноукраїнської преси. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – Вип. 8. – С. 245–246.
Марія Яцимірська. Мова Web-журналістики як глобальний феномен масової комунікації // Зб. наукових праць “Українська журналістика: умови формування та перспективи розвитку”. – Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Черкаси, 2007. – С. 262–266.
Марія Яцимірська. Медіатекст як продукт журналістської творчості (психолінгвістичний аналіз логічного сприйняття та емоцій). Вісник Львівського університету. Сер. журналістика.– Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – Вип. 30. – С. 267–279.
Марія Яцимірська. Телекомунікація в епоху біту: психологія сприйняття глобальних категорій // Вісник Львівського університету. Сер. журналістика. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – Вип. 29. – С. 248–252.
Марія Яцимірська. Мультисемічність глобальних категорій у масовій комунікації // Вісник Львівського університету. Сер. Журналістика. – 2005. – Вип. 28. – С. 114–118.
Марія Яцимірська. Текст-дискурс як комунікативна сутність мовлення ЗМІ // Вісник Львівського університету. Сер. Журналістика – 2004.– Вип. 25. – С. 364–369.
Марія Яцимірська. Медіатекст з погляду сучасної лінгвістичної парадигми // Зб. наукових праць. – Львів: Науково-дослідний центр періодики ЛНБ ім. Василя Стефаника. – Львів, 2003. – Вип. 11. – С. 489–497.
Марія Яцимірська. Творче мислення в психолінгвістичних поняттях і категоріях // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. Сер. Журналістика. – 2003. – Вип. 23. – С. 17–26.
Марія Яцимірська. Мова і стиль, тематика і зміст ЗМІ поч. ХХІ сторіччя. Вступне слово // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. Сер. Журналістика. – 2003. – Вип. 23. – С. 3–6.
Марія Яцимірська. Мислення – мова – мовлення: когнітивні та психолінгвістичні аспекти / Марія Яцимірська // Проблеми української термінології. – Вісник Національного університету “Львівська політехніка. – № 453. – Львів, 2002. – С. 363–368.
Марія Яцимірська. Мова сучасної української преси: стан і тенденції розвитку // Вісник Львівського університету. Сер. Журналістика. – Львів, 2002. – Вип. 22. – С. 461–467.
Марія Яцимірська. Етичні та естетичні цінності в “Українській малій енциклопедії” Євгена Онацького / Марія Яцимірська // Збірник наук. праць кафедри української преси. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – Вип. 4–6. – C. 619–624.
Марія Яцимірська. Сучасний стан і перспективи функціонування державної мови в Україні / Марія Яцимірська // Збірник наукових праць: Мова і культура нації. – Львів: Львівський Інститут внутрішніх справ, 2001. – C. 210–215.
Марія Яцимірська. Мова засобів масової інформації кінця ХХ століття // Актуальні проблеми журналістики. Збірник наук. праць. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2001. – С. 485–490.
Марія Яцимірська. Феномен емпатії в сучасній психокомунікативістиці // Вісник Львівського університету. Сер. Журналістика. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. – 2001. – Вип. 21. – С. 455–457.
Марія Яцимірська. Психологічні феномени в сучасній комунікативістиці // Зб. наукових праць кафедри української преси. На пошану проф. В.Здоровеги з нагоди 70-річчя від дня народження. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – Вип. 3. – С. 368–371.
Марія Яцимірська. Перші модерні українознавчі енциклопедії та їх роль в удосконаленні мовної освіти студентів вищих навчальних закладів / Марія Яцимірська // Зб. наук. праць. – Львів : ЛІВС, 1997. – С. 97–113.
Марія Яцимірська. Стиль сучасного ділового тексту (на матеріалах газети “Урядовий кур’єр”) // Зб. наукових праць МОН України. Зб. наукових праць МОН України. – Львів : Світ, 1996. – С. 84–95.
Марія Яцимірська. Еволюція суспільної думки та її мовне вираження в сучасній українській пресі // Наук. збірник Українського вільного університету. – Т.16. – Мюнхен–Львів,1993. – С.214–218.
Марія Яцимірська. Культура мовлення – актуальна проблема нашого часу // Українська журналістика: формування сучасного обличчя. Вісник Львівського університету. Сер. Журналістика. – Вип.18. – Львів: Світ, 1993. – С.88–93.
Марія Яцимірська. Культура мови журналіста як показник його інтелекту // Українська журналістика і національне відродження // Зб. наук. праць. – Київ : НМК ВО Міносвіти України, 1992. – С.83–86.

Біографія

Народилася на Львівщині.
Закінчила факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Методичні матеріали

Яцимірська М. Г. Культура мови журналіста : навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. − Львів : ПАІС, 2017. – 168 с.
Яцимірська М. Моделі міжкультурної персвазії в інтернеті / Марія Яцимірська // Сучасна медіакультура: контент, концепції, перспективи (українсько-польський досвід): колективна монографія / за наук. ред. проф. Й. Лося. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 280–294.
(українсько-польський досвід): колективна монографія / за наук. ред. проф. Й. Лося. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 280–294.
Марія Яцимірська. Сучасна українська мова: Практикум із пунктуації :  навч. посібник – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2009. – 262 с.
Марія Яцимірська. Термінологічно-понятійний мінімум студента-журналіста : навч. посібник. – Львів : ПАІС, 2008. – 104 с.
Марія Яцимірська. Сучасний медіатекст: Словник-довідник. – Львів : ПАІС, 2005. – 220 с.
Марія Яцимірська. Культура фахової мови журналіста : навч. посібник. – Львів : ПАІС, 2004. – 332 с.
Марія Яцимірська. Українська лексикографія: Текст лекцій. Ч. 1. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 64 с.
Марія Яцимірська. Сучасна українська мова: Пунктуація. : навч. посібник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 286 с.
Яцимірська М. Г. Українська мова в засобах масової інформації : навч. посібник. – Львів : ЛДУ ім. Івана Франка, 2001. – 56 с.
Яцимірська М.Г. Українська мова в засобах масової інформації. Фонетика. Орфоепія. Графіка та орфографія. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : навч. посібник. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – 74 с.
Яцимірська М.Г. Лексикографічні видання української діаспори : навч. посібник. – Львів, 1995. – 32 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!