ПЕРЕЛІК

НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ,

В ЯКИХ МОЖНА ПУБЛІКУВАТИ

РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ НА ЗДОБУТТЯ

НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ДОКТОРА І КАНДИДАТА НАУК

 

Затверджено постановами президії ВАК України

від 27.05.2009 р. № 1-05/2
від 08.07.2009 р. № 1-05/3
від 14.10.2009 р. № 1-05/4
від 18.11.2009 р. № 1-05/5
від 16.12.2009 р. № 1-05/6
від 10.02.2010 р. № 1-05/1
від 10.03.2010 р. № 1-05/2
від 14.04.2010 р. № 1-05/3
від 26.05.2010 р. № 1-05/4
від 01.07.2010 р. № 1-05/5

Галузь наук – соціальні комунікації

 

1. Актуальні питання масової комунікації Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2. Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития

Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського

3. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія Державна Академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і туризму України
4. Бібліотечний вісник Національна академія наук України,
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
5. Вісник Львівського університету.          Серія: журналістика Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України
6. Вісник Харківської державної академії культури Харківська державна академія культури Міністерства культури і туризму України
7. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія “Філологія. Соціальні комунікації”
Ученые записки Таврического национального университета имени В.И.Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации».
Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University. Series “Philology. Social Communications”
Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського МОН України
8. Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки Класичний приватний університет
9. Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника.
Записки Львовской национальной научной библиотеки Украины имени В.Стефаника.
Prace Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. V. Stefanyka.
Proceedings of Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv
Національна академія наук України, Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника
10. Збірник праць Науково-дослідного центру періодики
Сборник трудов Научно-исследовательского центра периодики.
Proceedings of Research and Centre for Periodicals
Національна академія наук України, Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника
11. Інформаційне суспільство Київський національний університет імені Тараса Шевченка
12. Наукові записки Українська академія друкарства МОН України
13. Наукові записки Інституту журналістики Київський національний університет імені Тараса Шевченка
14. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського НАН України
15. Образ Київський національний університет імені Тараса Шевченка

16. Освіта регіону

ВНЗ “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”
17. Психолінгвістика ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” МОН України
18. Рукописна та книжкова спадщина України. Археологічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського НАН України
19. Стиль і текст Київський національний університет імені Тараса Шевченка
20. Теле- та радіожурналістика. Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України
21. Українська біографістика.
Biographistica ukrainica
Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
22. Українське журналістикознавство Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

****

Науковим керівникам, здобувачам наукових ступенів, науковим працівникам.
При індексації текстів або видань у галузі соціальних комунікацій просимо дотримуватися таких індексів УДК. Кожен УДК має починатися запропонованими трьохзначними індексами, проте далі може бути розширення:

 

УДК 007 : 304 : 001 (теорія та історія науки соціальних
комунікацій)
УДК 007 : 304 : 002 (документація, науково-технічна інформація в соц.ком.)
УДК 007 : 304 : 01 (бібліографія в соц. ком.)
УДК 007 : 304 : 02 (бібліотекознавство в соц. ком.)
УДК 007 : 304 : 070 (преса, журналістика в цілому в соц. ком.)
УДК 007 : 304 : 08 видання змішаного типу в соц. ком.)
УДК 007 : 304 : 655 (видавнича справа, книжкова справа, поліграфія в соц. ком.)
УДК 007 : 304 : 004.9 (прикладні соц.-ком.технології)
УДК 007 : 304 : 659.3 (соціальне інформування, висвітлення суспільних тем)
УДК 007 : 304 : 659 (реклама, інформаційна робота,
зв'язки з громадськістю)
УДК 007 : 304 : 659.1 (реклама)
УДК 007 : 304 : 659.3 (масова комунікація, інформування, висвітлення суспільних тем)
УДК 007 : 304 : 659.4 (зв'язки з громадськістю)

 

 

 Підготував Ігор СКЛЕНАР