Історія

Унiверситетську журналiстську освiту в Українi започатковано в повоєнний час – спершу в Харковi, а потiм у Києвi i Львовi. Майже водночас у липнi-серпнi 1953 р. було створено факультет журналiстики у Київському унiверситеті та вiддiлення журналiстики у Львiвському, яке через рiк реорганізовано у факультет журналiстики. Першим деканом було призначено В.Т. Дмитрука. Вiн же очолював i єдину на факультетi кафедру журналiстики. Основні курси забезпечували викладачі Я.П. Бiлоштан, В.М. Боянович, I.I. Дорошенко.

    Важким було професiйне становлення факультету. Не вистачало кадрiв, програм, пiдручникiв. Недостатньою була матерiальна база.

    Тривалий час факультет мав лише одну кафедру. У 1971 р. її було подiлено на двi – кафедру iсторiї журналiстики та кафедру теорiї i практики преси, вiд якої згодом (1973р.) вiдокремилася кафедра стилiстики та редагування. Наприкiнцi 60-х – на початку 70-х рокiв з’являються першi професори, створюється спецiалiзована рада для захисту кандидатських дисертацiй.

    Крiм згаданих уже В.Т. Дмитрука, В.М. Бояновича, Я. П. Бiлоштана, в рiзнi роки деканами факультету були Й.Т. Цьох, Д.С. Григораш, М.Ф. Нечиталюк, П.Й. Ящук, В.Й. Здоровега, Б.В. Потятиник. Сьогодні цю посаду займає М.П.Присяжний.

    Iсторiя факультету журналiстики складна й суперечлива. Тоталiтарна система жорстоко розправилася з багатьма його вихованцями. Жертвою репресiй став молодий викладач М.Г. Осадчий, який пiсля довгих табiрних поневiрянь повернувся до нас, став доктором фiлософiї, однак невдовзi пiшов iз життя.

    За роки iснування факультету його закiнчили понад 4 тисячi спецiалiстiв, якi працюють в Українi та за її межами. Багато з них отримали рiзноманiтні нагороди, стали заслуженими журналiстами, заслуженими працiвниками культури України, редакторами поважних видань, керiвниками телерадiокомпанiй, директорами видавництв. Понад 50 випускникiв мають ступенi кандидатiв i десять – докторiв наук.

    Сучасна журналiстика – це високоiнтелектуальна сфера, це романтика постiйного пошуку i самоутвердження на нелегкому, а часом i небезпечному шляху до правди. Тому їй потрiбнi люди смiливi i наполегливi, освiченi i віддані державницьким ідеалам, здоровi душею i тiлом, чуйнi i небайдужi до чужої бiди. Немало таких вийшло зi стiн Львiвського нацiонального унiверситету iменi Iвана Франка пiсля навчання на факультетi журналiстики.

    Серед випускникiв – генеральний директор Українського незалежного iнформацiйного агентства новин (УНIАН) Михайло Батiг, головний редактор газети “Молодь України” Володимир Боденчук, заступник головного редактора газети “Дзеркало тижня” Михайло Мигаль, головний редактор газети “Високий замок” Степан Курпiль, головний редактор газети “Експрес” Iгор Починок, вiдомий спортивний телекоментатор Олександр Гливiнський. Цей перелiк можна продовжувати, бо немає такої точки на картi України, де б не працювали випускники факультету журналiстики. Допомагали їм стати добрими фахiвцями i знайти своє мiсце в iнформацiйному просторi України досвiдченi викладачi -професори, доценти, асистенти, якi одночасно є високопрофесiйними журналiстами. А професори В.Й. Здоровега, В.В. Лизанчук, Й.Д. Лось мають почеснi звання заслужених журналiстiв України.

    На факультетi функцiонує шість кафедр:

 • теорії і практики журналістики;
 • української преси;
 • зарубiжної преси та iнформацiї;
 • радiомовлення та телебачення;
 • мови засобiв масової iнформацiї;
 • кафедра нових медій.

    Крiм забезпечення навчальних курсiв, викладачi в межах робочого часу виконують важливі науковi теми:

 • Соцiально-полiтичнi i теоретичнi аспекти української перiодики;
 • Українська журналiстика i свiтовий iнформацiйний порядок;
 • Електроннi засоби масової iнформацiї i проблеми формування українського державотворчого мислення;
 • Основнi закономiрностi й тенденцiї розвитку мови засобiв масової iнформацiї.

Результати наукових дослiджень опублiкованi у пiдручниках, посiбниках, монографіях, зокрема:

 • проф. В.Й.Здоровега “Теорiя i методика журналiстської творчостi”
 • проф. В.В. Лизанчук “Навiчно кайдани кували. Факти, документи, коментарi про русифiкацiю в Українi”, “Радiожурналiстика: засоби функцiонування”
 • проф. М.Ф. Нечиталюк “Честь працi!” Академiк Михайло Возняк у спогадах та публiкацiях” та за його ред. “Українська преса. Хрестоматiя”
 • доц. М.П.Присяжний “Преса української емiграцiї в Нiмеччинi: становлення, розвиток, тематична полiтика (1945-1953)”
 • доц. А.О.Капелюшний “Девiатологiя мас-медiа” i “Практична стилiстика української мови”
 • проф. Шаповал Ю.Г. “Дiло” (1880-1939рр.): Поступ української суспiльної думки”, “Лiтературно-Науковий Вiсник” (1898-1932рр.): Творення державницької iдеологiї українства”
 • проф. О.А.Сербенська “Мовотворчiсть журналiста в iнтерпретацiї Iвана Франка”, “Актуальне iнтерв’ю з мовознавцем”
 • проф. О.Д. Кузнецова “Журналiстська етика та етикет”
 • проф. С.М.Андрусiв “Модус нацiональної iдентичностi: львiвський текст 30-х рокiв ХХст.”
 • проф. І.В. Крупський “Нацiонально-патрiотична журналiстика України”

    Результати наукових та навчально-дидактичних пошуків опубліковані також у вiсниках, кафедральних збiрниках, брошурах, статтях, матерiалах наукових конференцiй.

    Факультет постiйно пiдтримує i змiцнює зв’язки з Iнститутом журналiстики Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка, з факультетами журналiстики Празького, Страсбурзького унiверситетiв, з Iнститутом журналiстики Варшавського унiверситету, Iнститутом публiцистики Вiденського унiверситету, Українським вiльним унiверситетом у Мюнхенi та iн.

    Факультет готує фахiвцiв для засобiв масової iнформацiї, iнформагентств, прес- служб установ та органiзацiй, рекламних агентств. Пiдготовка спецiалiстiв здiйснюється за стацiонарною i заочною формами.

    Студенти навчаються на факультетi за триступеневою системою – через чотири роки вони стають бакалаврами журналiстики, ще через рiк отримують диплом спецiалiста, а особливо обдарованi мають змогу стати магiстрами журналiстики. Навчання максимально пристосоване до потреб сучасних українських мас-медiа, i студенти, починаючи з третього курсу, вiдточують свою майстернiсть за такими напрямами:

 • робота у пресi та в iнформагентствах;
 • журналiстська робота на радiо i телебаченнi;
 • редагування в засобах масової комунікації;
 • мiжнародна журналiстика.

    Тi, хто обирає останню спецiалiзацiю, пiд час навчання проходять практику за кордоном, iнтенсивнiше вивчають одну iз захiдноєвропейських мов i пiсля складання державного iспиту отримують додаткову перекладацьку квалiфiкацiю.

    На факультетi глибоко вивчають лiтературу, iсторiю, українську та слов’янськi мови, фiлософiю, соцiологiю, соцiальну психологiю, iсторiю свiтової та української культури, основи iнформатики та комп’ютерної технiки, спецiальнi дисциплiни. Значний час студенти перебувають на практицi в засобах масової iнформацiї України.

    Факультет має навчальну телерадiостудiю, обладнану сучасною телевiзiйною i радiоапаратурою, фотолабораторiю, комп’ютерний клас, лабораторiю журналiстської майстерностi, бiблiотеку. З перших днiв навчання студенти набувають практичних навикiв, випускаючи свою газету, готуючи теле- i радiопередачi.