Навчально-методичне забезпечення кафедри радiомовлення i телебачення

Кваліфікація: Бакалавр

Силабуси:

Силабус з навчальної дисципліни Sylabus-Lyzanchuk-UkrMovaipolityka.3

Силабус з навчальної дисципліни Sylabus-Tabinskyi-Photozurnalistyka-v-systemi-ZMK

Силабус з навчальної дисципліни Sylabus-Lyzanchuk-Radiokomunik.4-2s

Силабус з навчальної дисципліни Sylabus-Lyzanchuk-Radiokomunik.3-2s

Силабус з навчальної дисципліни Sylabus-Lyzanchuk-Radiokomun.4-1s

Силабус з навчальної дисципліни Sylabus-Lyzanchuk-Radiokomunik.3-1s

Силабус з навчальної дисципліни Sylabus-Lyzanchuk-OsnovyDyktorskoyiMaysternosti-na-Radio.4-2s

Силабус з навчальної дисципліни Sylabus-Lyzanchuk-IntelektPsychologichniZasady.3

Силабус з навчальної дисципліни Sylabus-Lebedenko-OsnovyKulturyUsnogoPubl.4-2s

Силабус з навчальної дисципліни Sylabus-Dvorianyn-InformTeletekst-ta-Brand

Силабус з навчальної дисципліни Sylabus-Dvorianyn-InformRadiotekst-ta-Brand

Силабус з навчальної дисципліни Sylabus-Bilous-Telekomunik.4-2s

Силабус з навчальної дисципліни Sylabus-Bilous-Telekomunik.4-1s

Силабус з навчальної дисципліни Sylabus-Bilous-Telekomunik.3-2s

Силабус з навчальної дисципліни Sylabus-Bilous-Telekomunik.3-1s

Силабус з навчальної дисципліни Sylabus_Lyzanchuk_Zhurn-RadioMaysternist

Силабус з навчальної дисципліни Sylabus_Bilous_Zhurn-TeleMaysternist

Силабус з навчальної дисципліни Sulabus-Bilous-MK


Кваліфікація: Магістр

Силабуси

Силабус з навчальної дисципліни Sylabus-Lyzanchuk-Ukr-politic-na-tv.docx

Силабус з навчальної дисципліни Sylabus-Lebedenko-Kalyniv-Medijna-systema-v-ukr-ta-svitovomu-inform-prostori.docx

Силабус з навчальної дисципліни Sylabus-Lyzanchuk-Borys-Ukr-tv-i-radio-vyklyky-chasu.docx

Силабус з навчальної дисципліни  Sylabus-Lyzanchuk-TV-ta-inf-bezpeka-Ukr.docx

Силабус з навчальної дисципліни Sylabus-Dvoryanyn-PRtechnologii-v-media-ta-humanitar-komunikacii.docx

Силабус з навчальної дисципліни Sylabus-Dvoryanyn-Televiziyna-zhurnalistyka-v-sotsmerezhah.docx

Силабус з навчальної дисципліни Sylabus-Bilous-TVdocumentalistic.docx

Силабус з навчальної дисципліни Sylabus-Lyzanchuk-Radio-ta-inf-bezpeka-Ukr.docx

Силабус з навчальної дисципліни Sylabus-Lyzanchuk-Ukr-politic-na-radio.docx

Силабус з навчальної дисципліни Sylabus-Lebedenko-Efirne-movlennya-v-konteksti-zasad-rytoryky.docx

Силабус з навчальної дисципліни  Sylabus-Lebedenko-Tabinskyi-Ukr-identychnist-ta-hibrydni-vijny.docx

Силабус з навчальної дисципліни Sylabus-Dvoryanyn-Radiozhurnalistyka-v-sotsmerezhah.docx

Силабус з навчальної дисципліни Sylabus-Bilous-Dezinf-fejk-naratyvy-v-media-Ukr.docx

Силабус з навчальної дисципліни Sylabus-Bilous-Radiodocumentalistic.docx