Програма вступу в аспірантуру

ПРОГРАМА

фахового вступного випробовування

для здобуття наукового ступеня доктора філософії

у Львівському національному університеті імені Івана Франка

у 2016-2017 навчальному році

(денна і вечірня форма навчання)

 

з галузі знань         06 Журналістика

за спеціальністю     061 Журналістика

спеціалізацією        теорія та історія журналістики

 

 1. Проаналізуйте  концепцію «перезавантаження журналістики» в інтерпретації Джона Павліка
 2. Зростання ролі автора в інформаційну епоху: чи маємо підстави вважати, що влада від журналістських інституцій посту­пово переходить до окремого журналіста? Наведіть приклади.
 3. Свобода автора та інформації в соціальних мережах
 4. Концепт відповідальності перед аудиторією
 5. Мережа як бізнес і нічого особистого
 6. Фільтри та розуміння – запорука «НЕпоразки» в інформаційній війні
 7. Якою була історична ретроспектива формування західних моделей журналістики: від 4 теорій  Сіберта, Пітерсона і Шрама до 3 моделей медіасистем  Галліна та Манчіні?
 8. Назвіть, які існують критерії для визначення типу медіасистеми (за Галліним і Манчіні) та, відповідно, три узагальнені медіасистеми? Наведіть приклад медіа систем та держав, що до них належать.
 9. Назвіть у чому полягає специфіка міжнародного іномовлення?Наведіть приклад американського та російського іномовлення.
 10. Назвіть особливості медійної продукції та роботи ньюсруму європейського каналу Euronews?
 11. Радіомовлення і телебачення в системі формування національно-патріотичних переконань молоді.
 12. Методика створення художньо-публіцистичних радіо- і телевізійних жарів: порівняльний аспект.
 13. Основні засади формування української історичної пам’яті засобами радіо і телебачення.
 14. Особливості інтеграційної функції телебачення і радіомовлення.
 15. Принципи і функції діяльності радіомовлення і телебачення.
 16. Антиукраїнська інформаційна і психологічна агресія в телерадіоефірі.
 17. Методика створення інформаційних радіо- і телевізійних жанрів: порівняльний аспект.
 18. Основні завдання теле- і радіоорганізацій України.
 19. Виражальні засоби радіо і телебачення: порівняльний аспект.
 20. Аналітичні радіо- і телевізійні жанри: порівняльний аспект.
 21. Радіомовлення і телебачення в системі формування української національної ідентичності.
 22. Чинники впливу радіомовлення і телебачення на створення й утвердження українського національного інформаційного простору.
 23. Сучасні тенденції розвитку електронних засобів масової інформації.
 24. Пропагандистська функція радіомовлення і телебачення в контексті розбудови української України.
 25. Стандарти журналістської професії в умовах агресії Російської Федерації проти України.Публіцистика С. Бандери.
 26. Публіцистика Д. Донцова.
 27. Основні ідеї статті митр. А. Шептицького «З філософії культури».
 28. Ідея державності в західноукраїнській публіцистиці першої половини ХХ ст.
 29. Публіцистика І. Франка початку ХХ ст.
 30. Ідея соборності в західноукраїнській публіцистиці першої половини ХХ ст.
 31. Публіцисти українського збройного підпілля (П. Полтава, О. Дяків).
 1. Соціально-соціологічний аспект сучасних медій.
 2. Системний аналіз у журналістиці.
 1. Основні чинники формування тематики сучасних ЗМІ.
 1. Назвіть сучасні особливості мови ЗМІ.
 2. Головні проблеми культури мови журналіста.
 3. Культура звертань в українських публіцистичних стилях.
 4. Вітчизняний – український: на конкретних прикладах поясність правильне слововживання.
 5. Поясність сенси понять: ватники, совки, сепари.
 6. Проблеми культури української мови (за матеріалами ЗМІ).
 7. Словники та енциклопедії в діяльності журналіста.
 8. Проблеми культури української мови в мережевих виданнях.
 9. Мовлення українських політиків (за матеріалами ЗМІ).
 10. Двомовність в Україні: історія, проблеми, перспективи.
 11. Концепт „патріотизм” в українському соціокомунікативному просторі.
 12. Поясність значення концепту „майдан”.
 13. Мовний портрет України (за матеріалами ЗМІ).
 14. Поясність значення понять: державна мова – рідна мова.
 15. Офіційні мови ООН.
 16. Мовна картина Європи: проблеми та перспективи.
 1. Питання культури української мови та їх висвітлення у ЗМІ.
 2. Концепція субстанційної інформації Ольги Федик.
 3. Творче кредо телекоментатора Волтера Кронкайта.
 4. Концепція світоглядної публіцистики Миколи Шлемкевича.
 5. Візія майбутнього в антиутопіях Дж. Орвела та О. Гакслі: порівняльний аспект.
 6. Актуалізація національних та міжнаціональних питань у ЗМІ.
 7. Дослідницька публіцистика Світлани Алексієвич.
 8. Белетристична традиція у медійній сфері.
 9. Творче обличчя німецького тижневика «Die Zeit» («Час»). Постать Маріон Дьонгоф.
 10. Глобальні проблеми у публіцистиці Євгена Сверстюка.
 11. Концепція відповідальності за слово Вацлава Гавела.
 12. Медійний сектор у світовій економіці: ключові тенденції, що визначають його сучасне обличчя
 13. Прийдешній Хам» у розумінні Дмитра Мережковського і тепер: порівняльний аспект
 14. Інформаційні жанри журналістики: загальна характеристика.
 1. Новина: сутність, жанрові особливості, методика написання.
 2. Звіт, репортаж, інтерв’ю: жанрові особливості подання фактологічної інформації.
 3. Інтерв’ю як метод і жанр журналістської творчості.
 4. Загальна характеристика критичних жанрів.
 5. Актуальні проблеми аналітичної журналістики в Україні.
 6. Стаття як аналітичний жанр.
 7. Етичні правила поведінки під час прес-конференцій.
 8. Висвітлення тем катастроф, військових дій, надзвичайних ситуацій: етичний аспект.
 9. Основні етичні принципи в рекламі.
 10. Основні етичні правила роботи нтерв’юера.
 11. Порушення етичних норм у бульварній (жовтій) пресі.
 12. Основні закони, які регулюють діяльність ЗМІ в Україні.
 13. Поняття оціночних суджень в журналістиці: правовий аспект.
 14. Плюси та мінуси суспільного (громадського) телерадіомовлення.
 15. Основні правила висвітлення інформації із зали суду.
 16. Основні правила проведення фото- та відеознімання.
 17. Українське законодавство про рекламну діяльність в ЗМІ.
 18. Місце реклами в комплексі маркетингових комунікацій.
 19. Способи подання реклами в друкованих ЗМІ.
 20. Новітні тенденції розвитку реклами.
 21. Вплив і сприйняття реклами аудиторією ЗМІ.
 22. Особливості використання матеріалів конкретного соціологічного дослідження у журналістиці.
 23. Соціологічні методи збору інформації в журналістиці.
 24. Основні здобутки соціології журналістики.
 25. Основні завдання секретаріату редакції газети.
 26. Стилі керівництва редакцією друкованих ЗМІ.
 27. Основні принципи менеджменту в діяльності друкованих ЗМІ.
 28. Джерела прибутку та видатки сучасних друкованих ЗМІ.
 29. Бізнес-план як основний інструмент фінансового планування діяльності друкованого ЗМІ.
 30. Публіцистика І.Франка: основні ідеї та проблеми.
 31. Публіцистика Д.Донцова 20-30-х років ХХ ст. (основні ідеї та проблеми).
 32. Публіцистика С.Бандери 50-х років ХХ ст. (основні ідеї та проблеми).
 33. Відродження української преси у Наддніпрянській Україні (1905-1914 рр.).
 34. Загальна характеристика західноукраїнської преси 20-30-х років ХХ ст. (структура, ідейно-концептуальні засади).
 • С.Петлюра – публіцист.
 1. М.Грушевський – публіцист.
 2. Публіцистика на сторінках газет «День» та «Дзеркало тижня».
 3. Публіцистика в українських інтернет-виданнях.
 4. Сучасна українська публіцистика в друкованих ЗМІ.
 5. Роль української публіцистики в сучасній інформаційній війні.
 6. Зміст поняття «публіцистика».
 7. Загальна характеристика аналітичних жанрів.
 8. Аргументація як чинник ефективності публіцистики.
 9. Методи збору інформації.
 10. Критерії журналістської оцінки політичної ситуації.
 11. Актуальні проблеми української культури та їх висвітлення у ЗМІ.
 12. Парламентська журналістика та її особливості.
 13. Кримінальна тематика в українських ЗМІ: основні тенденції.
 14. Масова культура і ЗМІ.
 15. Економічний аспект свободи преси в Україні.
 16. Поєднання особистих і громадських інтересів у журналістському колективі.
 17. Способи уникнення, запобігання конфлікту у журналістському спілкуванні.
 18. Відмінності між масовою комунікацією і міжособистісним спілкуванням.
 19. Чинники ефективності переконання в журналістиці.
 20. Керівництво і лідерство. Відмінності між лідером і керівником у журналістському колективі.
 21. Специфіка маніпулятивного спілкування в масовій комунікації.
 22. Античні оратори – перші публіцисти Європи.
 23. Життєписи Плутарха: публіцистичне прочитання.
 24. Мішель Монтень як творець жанру есе.
 25. Джон Мільтон про свободу преси (на прикладі праці „Ареопагітика”).
 26. Формування чільних ідеологем західного світу у публіцистиці Джона Лілльберна.
 27. Публіцистика Томаса Пейна.
 28. Риторика Великої Французької революції: публіцистичне прочитання.
 29. Публіцистика Едмунда Берка – модель консервативної думки.
 30. Національна ідея у публіцистиці Джузеппе Мацціні.
 31. Томас Карлейль про роль особи в історії: персоналізація інформаційного простору.
 32. Есе Ральфа Емерсона „Цивілізація” і сучасні тенденції розвитку світу.
 33. „Колокол” Олександра Герцена і „українське питання”.
 34. Бісмарк і журналістика.
 35. „Весна народів” (1848-1849 рр.): медійний аспект.
 36. Світоглядна публіцистика Томаша Масарика.
 37. Основні стаття Миколи Шлемкевича „Новочасна потуга”.
 38. Ідеологеми тоталітарної пропаганди (на прикладі більшовизму і нацизму).
 39. Творче кредо газети „New York Times”.
 40. Маріон Дьонгофф і газета „Die Zeit”.
 41. Специфіка політичної філософії „Аль Джазіри”.
 42. Погляди Івана Павла ІІ на соціальну комунікацію..
 43. Вацлав Гавел та Світлана Алексієвич про перспективи якісної преси.
 44. Місія журналіста в розумінні Г.-Г. Маркеса та Р. Капусьцінського.
 45. Творче кредо телекоментатора Волтера Кронкайта.
 46. Політична філософія «Радіо Свобода».
 47. Інформаційні радіо- і телевізійні жанри: порівняльний аспект.
 48. Аналітичні радіо- і телевізійні жанри: порівняльний аспект.
 49. Художньо-публіцистичні радіо- і телевізійні жанри: порівняльний аспект.
 50. Особливості авторського «Я» в радіо- і телевізійних жанрах.
 51. Функції радіомовлення і телебачення.
 52. Принципи діяльності телевізійних і радіоорганізацій.
 53. Методика підготовки інформаційних радіо- і телевізійних жанрів: порівняльний аспект.
 54. Методика підготовки аналітичних радіо- і телевізійних жанрів: порівняльний аспект.
 55. Методика підготовки художньо-публіцистичних радіо- і телевізійних жанрів: порівняльний аспект.
 56. Антиукраїнська інформаційна агресія в телерадіоефірі.
 57. Сучасні тенденції розвитку електронних засобів масової інформації.
 58. Радіомовлення і телебачення в контексті формування української національної ідентичності.
 59. Виражальні засоби радіо і телебачення: порівняльний аспект.
 60. Особливості інтеграційної функції радіомовлення і телебачення в Україні.
 61. Радіомовлення і телебачення в контексті формування національно-патріотичних переконань молоді.
 62. Основні завдання теле- і радіоорганізацій України.
 63. Основні засади формування української національної історичної пам’яті засобами радіо і телебачення.
 64. Особливості мовної культури радіо- і тележурналіста.
 65. Чинники впливу радіомовлення і телебачення на створення й утвердження українського національного інформаційного простору.
 66. Пропагандистська функція радіомовлення і телебачення в контексті українського державотворення.
 67. Проблеми формування суспільного телерадіомовлення в Україні.
 68. Комунікативні засади інтернет-телебачення та інтернет-радіо.
 69. Професійні стандарти телерадіожурналістики в умовах війни.
 70. Ведучий-модератор в телерадіопрограмі: специфіка роботи.
 71. Особливості діалогу на телебаченні і радіо.
 72. Концепція телевізійної- і радіопрограми.
 73. Телерадіожурналіст змінює професію: морально-етичний аспект.
 74. Інтеграційна функція Інтернету стосовно традиційних ЗМІ.
 75. Зростання ролі автора в інформаційну епоху.
 76. Вплив Інтернету на кількість публіцистичних матеріалів у ЗМК.
 77. Роль Інтернету в розвитку демократичної концепції вільної преси.
 78. Інтернет як «середовище» або «дім», у якому «мешкає» сучасна журналістика.
 79. Особливості критики традиційного використання фактів з погляду нових медій (за Джоном Павліком).
 80. Джон Павлік про «перезавантаження журналістики».
 81. Початки інтернет-журналістики в Україні (мережеві видання «Українська правда», UA Today, Pro.UA, Корреспондент.net).
 82. Історична ретроспектива формування західних моделей журналістики: від 4 теорій Сіберта, Пітерсона і Шрамма до 3 моделей медіасистем Галліна та Манчіні.
 83. Критерії для визначення типу медіасистеми (за Галліним і Манчіні): медіасистеми та держави, що до них належать.
 84. Специфіка міжнародного іномовлення: американське та російське іномовлення.
 85. Особливості медійної продукції та роботи ньюзруму європейського каналу Euronews.
 86. Специфіка медійної продукції каналу „Аль-Джазіра” для арабського та англомовного глядача/читача сайтів.
 87. Ретроспективний аналіз впливу комунікативної техніки на розвиток соціуму.
 88. Моделі комунікації за Пітерсом, їх особливості та приклади функціонування в сучасному суспільстві.
 89. Значення термінів «соціальний простір» та «соціальний час».
 90. Подкасти у нових медіях.
 91. Специфіка роботи популярної соціальної мережі для обміну аудіоінформацією.
 92. Українські та зарубіжні пошукові онлайн-системи в роботі журналіста.
 93. Особливості роботи популярного онлайн-хостингу для поширення, обміну і збереження відеоконтенту, який належить корпорації Google.
 94. Принципи комунікації у соціальній мережі Twitter.
 95. Особливості застосування інформаційної графіки в нових медіях: історія розвитку.
 96. Найголовніші правила українського правопису .
 97. Орфографічні норми української мови в медіатексті.
 98. Правопис медійних термінів, понять і словосполучень.
 99. Пунктуаційні норми української мови в медіатексті.
 100. Пунктуація в простому реченні.
 101. Пунктуація в складному реченні.
 102. Практична стилістика української мови.
 103. Орфоепічні норми української мови в усному мовленні журналістів.
 104. Правильне слововживання в мові ЗМІ.
 105. Стилістичне використання лексичних засобів української мови в медіатексті.
 106. Типові помилки в мовностилістичному використанні паронімів у мові ЗМІ.
 107. Стилістичне використання морфологічних засобів у мові ЗМІ.
 108. Типові помилки в мовностилістичному використанні прикметників у мові ЗМІ.
 109. Типові помилки в мовностилістичному використанні займенників у мові ЗМІ.
 110. Типові помилки в написанні числівників та числівникових форм у мові ЗМІ.
 111. Правила поєднання числівників з іменниками.
 112. Стилістичне використання синтаксичних засобів української мови в медіатексті.
 113. Типові стилістичні помилки в мові ЗМІ.
 114. Культура української мови.
 115. Правильні форми звертання й прощання в українській мові.
 116. Ділова українська мова.
 117. Види ділових паперів.
 118. Правила оформлення ділових паперів.
 119. Типові помилки в оформленні ділових паперів.
 120. Тлумачні та орфографічні словники української мови, потрібні в роботі журналіста.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

 

Теорія і практика журналістики

 

 1. Желіховська Н. Різун В. Сучасна українська публіцистика: теорія і практика: навчальний посібник, 2015
 2. Закон України «Про вибори народних депутатів України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4061-17
 3. Закон України «Про вибори Президента України» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/474-14/page
 4. Закон України «Про доступ до публічної інформації» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
 5. Здоровега В.Й. Теорія і методика журналістської творчості : підр. / Володимир Здоровега. – 2-ге вид. – Львів: ПАІС, 2007. – 246 с.
 6. Здоровега В.Слово тоже есть дело С. 67
 7. Етичний кодекс українського журналіста [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nmpu.org.ua/kodeks/
 8. Кузнецова О.Д. Аналітичні методи в журналістиці / Олена Кузнецова. – Львів, 1997. – 110 с.
 9. Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
 10. Кузнецова О.Д. Аргументація в публіцистиці / Олена Кузнецова. – Львів, 2002.
 11. Кузнецова О.Д. Професійна етика журналіста : посібн. / О. Д. Кузнецова. – вид. 2-е, перербл. і доп. – Львів, 2007. – 246 с.
 12. Кузнецова Олена. Засоби масової комунікації / Олена Кузнецова. – Львів, 2005. – 200 с.
 13. Лубкович І.М. Соціологія і журналістика: підручник / І.М.Лубкович. – Львів : ПАІС, 2013. – 232 с.
 14. Михайлин І. Л. Основи журналістики / І. Л. Михайлин; вид. 5-е, доповн. і доопр. — К.: Центр учбової літератури, 2011. — 496 с.
 15. Потятиник Б.В. Медіа: ключі до розуміння. – Львів, 2004
 16. Присяжний М.П., Лозинський М.В. Організація роботи редакції і праці журналіста : навчальний посібник / М.П. Присяжний, М.В. Лозинський. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 172 с.
 17. Про далеке і близьке: спогади та роздуми випускників про факультет журналістики ЛНУ ім. І.Франка / Упоряд. І. М. Лубкович. – Львів: ПАІС, 2015.
 18. Українське законодавство: засоби масової інформації. – К. : IREX, – 368 с.
 19. Хаб’юк О. Концептуальні основи медіа-економіки : Монографія / Олексій Хаб’юк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012

 

 

 

Української преси

 

 1. Аксіоми для нащадків: Українські імена у світовій науці. Зб. нарисів / Упоряд. і передмова О. К. Романчука. – Львівська істор.-просвіт. організ. «Меморіал», 1992. – 544 с.
 2. Багряний І. Публіцистика [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.blog.meta.ua/~meineivawka/posts/i967356
 3. Беневоленская Т. Композиция газетного очерка.-М.,1978.-88 с.
 4. Виленский М. Э. Как написать фельетон. – М., 1982. –       208 с.
 5. Гапон Н. Соціальна психологія: Навчальний посібник / Надія Гапон. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 366 с.
 6. Голодомор 1932–1933 років в Україні : навч. посіб. / за ред. С. А. Костя. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 376 с.
 7. Гуцало Євген. Ментальність орди. – К.: Просвіта, 1996. – 176 с.
 8. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості : підручник / Володимир Здоровега. – 2-ге вид., перероб і допов. – Львів : ПАІС, 2004. – 268 с.
 9. Здоровега В. Й. Теорія і практика радянської журналістики (Основи майстерності. Проблеми жанрів) // В-во при Львів. ун-ті, 1989. – 328 с.
 10. Здоровега В. У майстерні публіциста. – Л., 1969. Здоровега В. Мистецтво публіциста. – Львів, 1969;
 11. Іван Дзюба І. М. Нагнітання мороку. Від чорносотенців ХХ століття до українофобів початку ХХІ століття / Іван Дзюба. – К.: Києво-Могилян. акад., 2011. – 503 с.
 12. Капелюшний Леонід. Час сутіні. К.: Факт. – 2009. – 344 с.
 13. Копець Л. Психологія особистості. Навч. пос. К.,2008. – 458 с.
 14. Кривошия Г. П. Журналістика: методичні аспекти літературної праці. – Київ: КиМУ, 2003. – 302 с.
 15. Кузнецова О. Засоби і форми сатири та гумору в українській пресі. – Львів, 2003; Кузнецова О.Д. Аргументація в       публіцистиці. – Львів,1992. – 130с.
 16. Кузнецова Олена. Аналітичні методи в журналістиці. – 2-ге вид., допов. – Львів, 2002. – С.48
 17. Лубкович І.М. Соціальна психологія масової комунікації: підручник / Ігор Лубкович. – Львів : ПАІС, 2013. – 252 с.
 18. Майерс Д. Социальная психология / Дэвид Майерс – 7-е издание. – СПб.: «Питер», 2007. – 794 с.
 19. Маслова Н. Путевой очерк: проблемы жанра.- М., 1980.- 64 с.
 20. Матеріали з історії національної журналістики Східної України початку ХХ століття / уклад. Н. М. Сидоренко, О. І. Сидоренко . – К.: Дослідницький центр історії української преси, 2002. – 448 с.
 21. Москаленко В. Психологія соціального впливу. Навч. пос. / Валентина Москаленко К.: Центр учбової літератури, 2007. – 448 с.
 22. Партико Т. Б. Загальна психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Тетяна Партико. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2008. – 416 с.
 23. Пахльовська О. Ave, Europa!- К.: Вид-во «Пульсари», 2008. – 656 с.
 24. Романчук О. Методичні вказівки до вивчення курсу “Теорія і практика журналістики. Художньо-публіцистичне відтворення дійсності”. – Львів: Вид.–во ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 16
 25. Романчук Олег К. У пошуках універсуму. – Львів: Універсум. – 2011. – 880 с.
 26. Рябчук Микола. Від Малоросії до України. – Критика. – Київ, 2000. – 304 с.
 27. Сверстюк Євген. Блудні сини України. – К.: Товариство «Знання». – 1993. – 256 с.
 28. Сидоренко Н. М. Покажчик змісту журналу «Нова громада» (Київ, 1906) / Н. М. Сидоренко / в надз. Дослідницький центр історії української преси. – К., 2006. – 30 с.
 29. Стюфляєва М. И. Образные ресурси публіцистики. – М., 1982.
 30. Штепа О. С. Особистісна зрілість: Модель. Опитувальник. Тренінг. Монографія. / Олена Штепа. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008.
 31. Щербак Юрій. Україна в зоні турбулентності. – К.: Український письменник. – 2010. – 414 с.
 32. Щербина А. Жанри сатири і гумору.– К., 1977.– с.70- 95.
 1. Кость С. Історія української журналістики (західноукраїнська преса першої половини ХХ ст.: ідейно-концептуальні засади, періодизація) / Степан Кость. – Львів, 2008. – 272 с.
 2. Кость С. А. Преса боротьби й ідеї (західноукраїнська публіцистика першої половини ХХ ст.) : Зб.текстів / Уклад. і авт. вступ. статті та коментарів С. Кость. – Львів, 1994. – 526 с.
 1. Кость С. Історія української журналістики (західноукраїнська преса першої половини ХХ ст.: ідейно-концептуальні засади, періодизація) / Степан Кость. – Львів, 2008. – 272 с.
 2. Кость С. Історія української журналістики (західноукраїнська преса першої половини ХХ ст.: структура, проблематика. Книга перша) / Степан Кость. – Львів, 2008. – 304 с.
 1. Лубкович І. М. Соціальна психологія масової комунікації: підручник / Ігор Лубкович. – Львів : ПАІС, 2013.
 2. Романчук О. К. Системний аналіз у журналістиці: навчальний посібник / О. Романчук. – Львів: Універсум, 2008. – 312 с.

 

 

Зарубіжна преса

 

 1. Антологія літературно-критичної думки ХХ століття. – Львів: Літопис, 2002,
 2. Бочковський О.-І. Вступ до націології. – Мюнхен, 1991–1992. – 338 с.
 3. Варварцев М. Джузеппе Мадзіні, мадзінізм і Україна. – К., 2005. – 304 с.
 4. Иванов В. Массовая коммуникация. – К.: Академия Украинской прессы, Центр Свободной Прессы. – 2013. – 902 с.
 5. Лильо Т.Я. Світоглядна журналістика: навчальний посібник / Тарас Лильо. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 150 с.
 6. Лось Й. Публіцистика і тенденції розвитку світу : навчальний посібник / Йосип Лось. – Львів, 2008. – 376 с.
 7. Лось Й.Д. Перспективи світоглядної публіцистики : навчальний посібник / Йосип Лось. Львів, 2014. – 291 с.
 8. Мільтон Дж. Ареопагітика. Промова про свободу преси від цензури (звернення до парламенту Англії) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://krotov.info/acts/17/2/milton.htm
 9. Націоналізм: Антологія / упоряд. Олег Проценко, Василь Лісовий. – К.: Смолоскип, 2000. – 872 с.
 10. Почепцов Г. Элементы теории коммуникации – К. 1999
 11. Прутцков Г.В. Введение в мировую журналистику : антология в двух томах / Г.В. Прутцков. – Т. 1. – М. : Омега Л., 2003. – 416 с.; Т. 2. – М. : Омега Л., 2003. – 460 с.
 12. Різун В. Теорія масової комунікації. – К. 2008.
 13. Соколов Є. Культура и личность. – Л., 1972
 14. Шлемкевич М. Новочасна потуга (Ідеї до філософії публіцистики) / Микола Шлемкевич // Шлемкевич М. Верхи життя і творчості. Промови-доповіді. – Нью-Йорк; Торонто, 1958. – С 109-146.
 15. Шрам В., Сіберт Ф., Петерсон Т. Чотири теорії преси [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://pidruchniki.ws/13560615/zhurnalistika/
  osmislennya_problem_zhurnalistiki_novitniy_filosofiyi
 16. Эм Гриффин. Коммуникация: теория и практики. – Харьков, 2015. – 627 с.
 17. Житарюк М. Соціокультурна модель журналістики: традиції і новаторство. – Львів, 2008. – С. 213-223.
 18. A reporters life. Walter Cronkite. – 1996. – New York. – P. 385.
 19. Лось Й. Публіцистика й тенденції розвитку світу. – Львів, 2008. – С. 41-44.
 20. Шлемкевич М. Новочасна потуга (ідеї до філософії публіцистики). – В кн.: Перспективи світоглядної публіцистики. Навчальний посібник. – Львів, 2014. – С. 208-228.
 21. Орвелл Д. 1984. – Майстри світової прози, 2015. – 300 с.
 22. Гакслі О. Цей прекрасний новий світ // Всесвіт. – 1994. – №№ 5-6.
 23. Лильо Т. Світоглядна журналістика. – Львів, 2010. – С. 51-55.
 24. Лось Й. Публіцистика й тенденції розвитку світу. – Львів, 2008. – С. 263-270.
 25. Святлана Алексіевич на Свабодзе. – Радые Свабодная Эуропа / Радые Свабода. – 2015. – 711с.
 26. Лось Й. Перспективи світоглядної публіцистики. Навчальний посібник. – Львів, 2014. – С. 42-45.
 27. Лось Й. Перспективи світоглядної публіцистики. Навчальний посібник. – Львів, 2014. – С. 159-162.
 28. «Євген Сверстюк на хвилях «Свободи». – Луцьк, 2004. – 309 с.
 29. Лось Й. Перспективи світоглядної публіцистики. Навчальний посібник. – Львів, 2014. – С. 229-237.
 30. Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран. – М.: Аспект Пресс, 2003. – С. 6-28.
 31. Басинский П. Хам уходящий // Новый мир, 1996. – №11.
 32. Мережковский. Собрание сочинений // Грядущий Хам. – М., 2004. – 480 с.

 

 

Українська мова в ЗМІ

 

 1. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити / О.Сербенська, М.Білоус, Х.Дацишин та ін.; за заг. ред О. Сербенської. –
  2-е вид., допов. і перероб. : навч. посіб. – Львів, 2011. – 258 с.
 2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. — К. : Ірпінь: ВТФ «Перун», 2009. — 1736 с.
 3. Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови : навч. посіб. / Г. Й. Волкотруб. – К. : МАУП, 2002. – 208 с.
 4. Гринчишин Д. Г., Капелюшний А. О., Сербенська О. А., Терлак З. М. Словник-довідник з культури української мови / Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак. – 3-тє вид., випр. – К : Знання, 2006. – 368 c.
 5. Гринчишин Д. Г., Сербенська О. А. Словник паронімів української мови / Дмитро Гринчишин, Олександра Сербенська. – К. : Освіта. – 2008. – 320 с.
 6. Зубков М. Українська мова : Універсальний довідник / М. Зубков. – Х. : ВД «Школа», 2004. – 496 с.
 7. Капелюшний А. О. Практичний посібник-довідник журналіста: Редагування в ЗМІ: Аналіз і перевірка фактичного матеріалу / А. О. Капелюшний. – Львів : ПАІС, 2004. – 576 c.
 8. Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації : навч. посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. / А. О. Капелюшний. – Львiв : ПАIС, 2009. – 432 с.
 9. Капелюшний А. О. Стилістика й редагування : Практичний словник-довідник журналіста / А. О. Капелюшний. – Львів : ПАІС, 2002. – 576 с.
 10. Капелюшний А. О. Телебачення прямого ефіру: практика мовлення, типові помилки : навч. посіб. / А. О. Капелюшний. – Львiв : ПАIС, 2011. – 400 с.
 11. Капелюшний А.О. Практична стилістика української мови : навч. посіб. – Вид. 2-ге, переробл. / А. О. Капелюшний. – Львів : ПАІС, 2007. – 400 с.
 12. Новітній російсько-український словник / [уклад.:Т. В. Ковальова, Л. П. Коврига]. – Харків : Сінтекс, 2004.
 13. Пономарів О. Д. Культура слова. Мовностилістичні поради. – К. : Либідь, 2001. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ponomariv-kultura-slova.wikidot.com/
 14. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови : підручник. – 3-тє вид., перероб. і доповн. / О. Д. Пономарів. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000.
 15. Різун В. В. Літературне редагування: підручник / В. В. Різун. – К. : Либідь, 1996. – 240 с.
 16. Сучасна українська літературна мова : підручник / М. Я. Плющ,
  С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас та ін.; за ред. М. Я. Плющ. – 7-ме вид., стер. – К. : Вища шк., 2009. – 430 с.
 17. Сучасна українська мова. Підручник / О. Д. Пономарів, В. В. Різун,
  Л. Ю. Шевченко та ін.; за ред. О. Д. Пономарева. – 2-ге вид., перероб. –
  К. : Либідь, 2001. – 400 с.
 18. Сучасне діловодство / Уклад. : Н. Г. Горголюк, І. А. Казімірова; за ред. В. М. Бріцина. – К. : «Довіра», 2007. – 687 с.
 19. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Ін-т української мови НАН України. – К. : Наук. думка, 2012. – 288 с.
 20. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства імені
  О. О. Потебні; Інститут української мови. – К. : Наукова думка, 2010. – 288 c. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.pravopys.net/
 21. Фаріон І. Мовна норма: знищення, пошук, віднова / Ірина Фаріон. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. – 331 с.
 22. Ющук І. П. Практикум з українського правопису / І. П. Ющук. – К. : Освіта, 2000. – 254 с.
 23. Яцимірська М.Г. Сучасна українська мова. Практикум із пунктуації : навч. посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. / М. Г. Яцимірська. – К. : Знання, 2009. – 262 с.
 24. Сербенська О. Культура усного мовлення. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003 – 180 с.
 25. Яцимірська М. Г. Культура мови журналіста. – Львів: ПАІС, 2004.

 

Інтернет-ресурси

 1. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо // Доступно з : http://yak-my-hovorymo.wikidot.com/
 2. Український правопис // Доступно з : http://www.pravopys.net/
 3. Пономарів О. Д. Культура української мови //

4.     Блог професора Пономарева – BBC Україна – BBC.com

 1. bbc.com/ukrainian/topics/ponomariv
 2. Кафедра мови ЗМІ // https://www.facebook.com/kafedramovyzmi/

 

 

Радіомовлення і телебачення

 

 1. Дмитровський З.Є. Телевізійна журналістика : навч. посібник / Зенон Дмитровський. – 2-ге вид. – Львів : ПАІС, 2006. – 220 с.
 2. Журналістика : словник-довідник / авт.-уклад. І.Л. Михайлин. – К.: Академвидав, 2013. – 320 с.
 3. Лизанчук В. Психологія мас-медіа : підручник / Василь Лизанчук. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 420 с.
 4. Лизанчук В.В. Журналістська майстерність : підручник / Василь Лизанчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 376 с.
 5. Лизанчук В.В. Основи радіожурналістики : підручник. – К. : Знання, 2006. – 628 с. + компакт-диск.
 6. Миронченко В.Я. Основи інформаційного радіомовлення. – К., 1996. – 450 с.
 7. Мітчел Стівенс. Виробництво новин: телебачення, радіо, інтернет / пер. з англ. Н. Єгоровець. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська акад.», 2008. – 407 с.
 8. Орфоепічний словник / [укладач: М. І. Погрібний]. – К. : Радянська школа, 1984. – 629 с.
 9. Сербенська О. А., Бабенко В. В. Основи телетворчості : практикум. – Львів: ПАІС, 2007. – 112 с.
 10. Сучасна українська мова / [за ред. проф. О. Д. Пономарева]: підручник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих закладів освіти. – К. : «Либідь», 2001.
 11. Тоцька Н. І. Сучасна українська літературна мова: фонетика, орфоепія, графіка, орфографія / Н. Тоцька. – К.:«Вища школа», 1981. – 184 с.
 12. Українська мова. Енциклопедія. – К. : Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2004. – 833 с.
 13. Шаповал Ю.Г. Телевізійна публіцистика : методологія, методи, майстерність. – Львів, 2002. – 233 с.
 14. Яковець А. Телевізійна журналістика: теорія і практика / А. Яковець. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська акад.», 2007. – 239с.
 15. Білоус О. М. Регіональне телебачення для дітей: принципи, функції, тематика : навчальний посібник / О. Білоус. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 254 с.
 16. Бугрим В.В. Журналіст на телеекрані : посібник для студентів / В.В. Бугрим. – К., 2000. – 46 с.
 17. Ґібернау М. Ідентичність націй / М. Ґібернау. – К. : Темпора, 2012. – 304 с.
 18. Дмитровський З.Є. Телевізійна журналістика : навчальний посібник. – 2-ге вид. / З.Є. Дмитровський. – Львів : ПАІС, 2006. – 208 с.
 19. Лизанчук В.В. Основи радіожурналістики : підручник / В. В. Лизанчук. – К. : Знання, 2006. – 628 с. + компакт-диск.
 20. Лизанчук В. В. Журналістська майстерність : підручник / В. В. Лизанчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 376 с.
 21. Лизанчук В.В. Психологія мас-медіа : підручник / В. В. Лизанчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 420с.
 22. Любченко Ю. В. Виражальна система радіожурналістики : монографія / Ю. В. Любченко. – Запоріжжя : АА Тандем, 2016. – 192 с.
 23. Миронченко В. Я. Основи інформаційного радіомовлення : підручник / В. Я. Миронченко. – К. : ІЗМН, 1996. – 440 с.
 24. Недопитанський М.І. Тележурналістика: досвід, проблеми, стратегії : практичний посібник / М.І. Недопитанський. – К. : ДП «Газетно-журнальне видавництво Міністерства культури і туризму України», 2009. – 144с.
 25. Шаповал Ю. Г. Телевізійна публіцистика:методологія, методи, майстерність : монографія / Ю. Г. Шаповал. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 233 с.
 26. Яковець А.В. Телевізійна журналістика: теорія і практика : посібник. – 2-ге вид., доповн. і переробл. / А. В. Яковець. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – 262 с.

 

Нових медій

 

 1. Вілбур Шрам, Фред Сіберт, Теодор Петерсон. Вільний ринок ідей . — [Електронний ресурс] – Режим доступу до інтернет-сторінки :http://www.ji.lviv.ua/n32texts/schramm.htm
 2. Галлін Д., Манчіні П. Сучасні медіасистеми: три моделі відносин ЗМІ та політики / Деніел С. Галлін, Паоло Манчіні ; переклад з англ. О. Насика. – К.: Наука, 2008. – 320 с.
 3. Коньшина Г.Є. Фактори становлення соціальної пам’яті // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: «Психологія». – 2010. – №913. – Вип. 44. – С.64-66
 4. Крейг Р. Інтернет-журналістика: робота журналіста та редактора у нових ЗМІ / перекл. з англ. А. Іщенка. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 324 с.
 5. Кулик В. Дискурс українських медій: ідентичності, ідеології, владні стосунки / Володимир Кулик. – К.: Критика, 2010. – 655 с.
 6. Луман Н. Общество как социальная система. Пер. с нем./ А. Антоновский. М: Издательство “Логос”. 2004. – 232 с.
 7. Мак-Комбс М. Встановлення пріоритетів: мас-медії та громадська думка / пер. з анг. ― К. : «К.І.С. », 2007. – 256 с.
 8. Пітерс Дж. Слова на вітрі: історія ідеї комунікації : пер. с англ. / Джон Дарем Пітерс; Пер. Андрій Іщенко . – Київ : ВД “Києво-Могилянська академія”, 2004 . – 302 с.
 9. Потятиник Б. В. Інтернет-журналістика: навч. посіб. / Борис Володимирович Потятиник. – Львів : ПАІС, 2010. – 246 с.
 10. Потятиник Б. Медіа: ключі до розуміння. – Львів, 2004. – 312 с.
 11. Почепцов Г. Медіа як генератор соціальних смислів / Георгій Почепцов // – [Електронний ресурс] – Режим доступу до інтернет-сторінки: zgroup.com.ua/article.php?articleid=4659
 12. Різун В. Зі статті «Соціальнокомунікаційний підхід у науці та галузі соціальної інженерії» / Володимир Різун // – [Електронний ресурс] – Режим доступу до інтернет-сторінки: http://journlib.univ.kiev.ua/Socialniy_pidhid.pdf
 13. Соколов А. В. Общая теория социальной коммуникации. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.vuzlib.net/beta3/html/1/23490/
 14. Сучасні медіасистеми: три моделі відносин ЗМІ та політики / Переклад з англ. О. Насика. – К.: Наука, 2008. – 320 с.
 15. Тофлер Е. Третя хвиля / Елвін Тофлер // – [Електронний ресурс] – Режим доступу до інтернет-сторінки: http://www.wikipage.com.ua/Informatsiyne_suspilstvo/tretya_hvilya_toffler.html
 16. Чабаненко М.В. Чабаненко. Робота журналіста в інтернет-ЗМІ: навч. посібник. – Запоріжжя : Просвіта, 2012. – 120 с.
 17. Мережева журналістика:спеціалізовані курси: навч. посібник/ Н. Габор, Ю.Залізняк, З.Козачок, Ю.Лавриш, Ю.Луць, І.Марушкіна, А. Палійчук, Б.Потятиник, О.Щур. – Львів: ЛНУ ім.
 18. Shirky, Clay, Here Comes Everybody: the power of organizing without organizations, Penguin Press, New York, 2008.
 19. Георгій Почепцов. Фейсбук та моделювання щастя в медіа http://osvita.mediasapiens.ua/material/1861
 20. Solis B. The perception gap: what customers want and what executives think they want [infographic] http://www.briansolis.com/2012/08/the-perception-gap-what-customers-what-and-what-executives-think-they-want/
 21. Rosen J. The people formerly known as the audience http://www.huffingtonpost.com/jay-rosen/the-people-formerly-known_1_b_24113.html
 22. Solis B. The social media manifesto http://www.briansolis.com/2007/06/future-of-communications-manifesto-for/
 23. Магда Є.В. Гібридна війна: вижити і перемогти. – Х.: Віват, 2015. – 304 с.
 24. Галлін Деніел С., Манчіні Паоло.Сучасні медіасистеми: три моделі відносин ЗМІ та політики / Переклад з англ. О. Насика. – К.: Наука, 2008. – 320 с.  http://mediasystemy
 25. “Еволюціяіномовлення в іноземних державах: досвід для України”. Аналітична записка. Джерело:http://www.niss.gov.ua/articles/1493/
 26. Локтев Д. С.Европейский многоязычный информационный телеканал EuroNews // Отечественное телевидение: традиции и новаторство. — М.: Институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания, 2006. — № 2  Електронна версія: http://www.ipk.ru/index.php?id=1529