Онуфрів Соломія Тарасівна

Посада: доцент кафедри української преси

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-92

Електронна пошта: solomiya.onufriv@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Наукові інтереси

Наукові зацікавлення:, остколоніальні студії, політична комунікація, політичний медіа дискурс соціальна психологія, психологія творчості, соціологія, міфологія, риторика, журналістикознавство.

Ключові слова: політичний медіадискурс, постколоніальні студії, імперський дискурс, постколоніальний дискурс, посттоталітарний дискурс, світовий інформаційний простір.

Курси

Публікації

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, МОНОГРАФІЇ, ЗБІРНИКИ

1. Онуфрів С. Т. Політичний дискурс ЗМІ України у світовому інформаційному просторі : дис. канд. філол. наук : 10.01.08. – Львів, 2005. – 193 с.

2. Онуфрів С. Т. Політичний дискурс ЗМІ України у світовому інформаційному просторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.08 “Журналістика” / С. Т. Онуфрів. – К., 2005. – 20 с.

3. Онуфрів с. Політичний медіадискурс. Навчальний посібник. – Львів: ПАІС, 2012. 220 с.

4. Голодомор 1932-1933 років в Україні: навч. посібник / За ред. С. А. Костя. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С.167-211. (у співавторстві).

5. І стали нам ті наші гори твердинею у лютий час… Спогади друкарки Головного осередку пропаганди ОУН і УПА Дарії Малярчин-Шпиталь / ред.-упор. С. Онуфрів. – Львів: ПАІС, 2012. – 164 с.

6. Сучасна українська журналістика: історія, теорія, практика: Зб. матеріалів звітної наукової конференції за 2018 рік (Секція «Журналістики») / упоряд. Соломія Онуфрів. — Львів : Паіс, 2019. – 140 с.

СТАТТІ

1. Онуфрів С. Риторика політичного дискурсу / С. Онуфрів // Ex professo: Зб. наук. пр. / Ред. В. Д. Демченко (відп. редактор) та ін. – Дніпропетровськ, 2001. – Вип. 3. – С.166-174.

2. Онуфрів С. Ігровий код політичного дискурсу в журналістиці / С. Онуфрів // Збірник праць кафедри української преси. – Львів, 2001. – Вип. 4-6. – С.684-695.

3. Онуфрів С. Польща в ЄС: український фактор / С. Онуфрів // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / [за заг. ред. проф. М.М. Алексієвця]. – Вип. 5. – Тернопіль: ТДПУ, 2002. – С. 174−179.

4. Онуфрів С. Інформативно-комунікативний код політичного дискурсу ЗМІ України / С. Онуфрів // Науковий вісник українського історичного клубу. – Том VІІІ. – Москва, 2003. – Львів, 2003. – С.87-91.

5. Онуфрів С. Міфи, вибори, теледебати / С. Онуфрів // Дзвін. – 2003. – №10. – С.88-94.

6. Онуфрів С. Політичний дискурс сучасних ЗМІ України / С. Онуфрів // Вісник. Збірник наукових статей Київського міжнародного університету. Журналістика. Медіалінгвістика. Кінотелемистецтво. – К., 2003. – Вип. 2. – С.26-34.

7. Онуфрів С. Україна – Польща: формування нових стереотипів в українсько-польських мас-медіа / С. Онуфрів // Збірник праць НДЦП. – Львів, 2004. – Вип. 11. – С.359-378.

8. Онуфрів С. Посттоталітарний статус українського політичного дискурсу / С. Онуфрів // Вісник Львівського університету. Серія журналістики. – 2004. – Вип.23. – С. 130-141.

9. Онуфрів С. Націо- та державотвірний код політичного дискурсу / С. Онуфрів // Збірник праць НДЦП. – Львів, 2004. – Вип. 12. – С. 105-120.

10. Онуфрів С. Польща в ЄС: що з того матиме Україна? / С. Онуфрів // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2004. – Вип. 8. – С. 48-53.

11. Онуфрів С. Україна – США: випробовування партнерства (за матеріалами українських і американських мас-медіа) / С. Онуфрів // Науковий Вісник Українського Університету в Москві. – Москва, 2004. – Том VІ. – с.125-130.

12. Онуфрів С. Постколоніальний характер політичного дискурсу ЗМІ України / С. Онуфрів // Українська журналістика в контексті доби: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23-24 вересня 2004 р., м.Львів / За ред. С.Костя. – Львів, 2004. – с.280-285.

13. Онуфрів С. Україна: євроінтеграції “так” (за матеріалами українських мас-медіа) / С. Онуфрів // Вісник Львівського університету. Серія журналістики. 2005. Вип. 26. С.145-152.

14. Онуфрів С. Українські медіа про євроінтеграцію України // ІХ Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів. – 2005. – С.528-533.

15. Онуфрів С. Журналістський текст як гра / С. Онуфрів // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Літературознавство. Журналістика. 2006. Вип. 8. С. 27-34.

16. Онуфрів С. Текст як потреба самореалізації творчої особистості / С. Онуфрів // Учение записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – Серия Филология . – 2006. – Том. 19 (58.) – №5. – С. 150-155.

17. Онуфрів С. Авторська гра в журналістському тексті / С. Онуфрів // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Філологічні науки. Випуск 15. Том 2. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2007. – с. 168-173.

18. Онуфрів С. “Текст у тексті”: інтертекст, код, денотація / конотація / С. Онуфрів // Культура народов Причорномор’я. – Научний журнал. – 2007. – №101. – С.100-106.

19. Онуфрів С. Семіотика як ключ до розуміння політичного дискурсу / С. Онуфрів // Творчі та організаційні особливості функціонування сучасного медійного простору: Збірник наукових праць / Національний університет “Києво-Могилянська академія”, Галицький інститут імені В’ячеслава Чорновола. – Тернопіль-Львів: ЛА “Піраміда”, 2008. – Том 1.– с. 214-217.

2-. Информация и дезинформация: ответственность за слово // Журналiстыка-2009: стан, праблемы i перспектывы: матэрыялы 11-й Мiжнар. навук.-практ. канф., прысв. 65-годдзю факультэта журналiстыкi БДУ, 3-4 сн. 2009 г., Мiнск / рэдкал.: С. В. Дубовiк (адк. рэд.) [i iнш.] – Вып. 11. – Мінск: БДУ, 2009. – C. 427-432.

21. Достоверность и надежность источников информации в журналистике // Международная конференция “Мультимедийная журналистика Євразия – 2010. Национально-информационные рынки и региональный Интернет в эпоху глобальных изменений” // Сборник материалов IV международной научно-практической конференции, – Казань, 2-3 декабря 2010.

22. Онуфрів С. Марафон, гієна і джинса, або відкриваючи Європу / Соломія Онуфрів // Медіакритика. – 2010. с. 42-48.

23. Онуфрів С. Постгеноцидність суспільства як соціально-психологічний наслідок Голодомору 1932 –1933 років в Україні // Вісник Львів. Ун-ту. Серія журн. 2011. Вип.34. С.161-167.

24. Онуфрів С. Шляхи подолання соціально-психологічних наслідків Голодомору 1932-1933 рр. в Україні // Вісник Львів. Ун-ту. Серія журн. 2012. Вип.33. С.208-218.

25. Онуфрив С. Политический дискурс украинских масс медиа // Журналистика в мире политики: ценностный раскол и согласие: матер круглого стола всерос. форума с междунар. участием “Дни философии в Петербурге-2011” / ред.-сост. И. А. Блохин, С. Г. Корконосенко. – СПб, 2012. – с. 259-270.

26. Онуфрив С. Мифотворческий код политического медиадискурса. Средства массовой информации в современном мире. Петербургские чтения: матер.51-й междунар. наук.-практ. конф. (19-20 апреля 2012 г.) / отв. ред.-сост. С. Г. Корконосенко. – СПб.: Филол. Ф-т СпбПУ, 2012. [Електронний ресурс] / Соломия Онуфрив. – Режим доступу : // http://rus.jf.spbu.ru/conference/2197/2206.html

27. Онуфрів С. Як лікувати постгеноцидне суспільство: роль українських медій// Вісник Львів. Ун-ту. Серія журн. 2012. Вип.36. С.251-261.

28. Онуфрів С. Наслідки Голодомору 1932-1933 рр. в Україні // Голодомор 1932-1933 років в Україні: навч. посібник / За ред. С. А. Костя. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С.167-186.

29. Онуфрів С. Демографічні наслідки Голодомору 1932-1933 рр. / С. Онуфрів // Голодомор 1932-1933 років в Україні: навч. посібник / За ред. С. А. Костя. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С.167-186.

30. Онуфрів С. Євромайдан: дискурс ідентичності (медійний ракурс) // Соціальні комунікації: теорія і практика : наук. журн. [наук і літ. ред. Г. Я. Холод; наук. ред. О. М. Холод]. – Т.3. – К., 2016. – С. 7-12.

31. Онуфрів С. Трансформація ідентичності українського суспільства під час Революції Гідності // Вісник Львівського університету: Серія журналістики. – Львів, 2016. – Вип. 41. С. 225-231.

32. Онуфрів С. Психологічні наслідки історичної амнезії про Голодомор в Україні 1932-1933 р. // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2018. Вип. 43. С. 302-311.

33. Онуфрів С. Медіарепрезентації військового конфлікту на Сході України // Сучасна українська журналістика: історія, теорія, практика: Зб. матеріалів звітної наукової конференції за 2018 рік (Секція «Журналістики») / упоряд. Соломія Онуфрів. Львів : Паіс, 2019. С. 29-32.

34. Онуфрів С. Соціально-психологічні чинники кар’єрних орієтацій студентів-журналістів // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2020. Вип. 48. С.214223.

ПУБЛІЦИСТИКА

1. Онуфрів С. Ліки від церебропатії // Львівська газета. – 2009. – 23 липн. URL: http://www.gazeta.lviv.ua/articles/2009/07/25/38578/

2. Онуфрів С. Виховуючи журналістів- аналітиків // Високий Замок. – 2009. – 8 серпн. URL: http://www.wz.lviv.ua/pages.php?ac=arch&atid=75888

3. Онуфрів С. Тисячолітнє українське місто за три кілометри від Євросоюзу… URL: http://ukraine.kingdom.kiev.ua/region/13/belz-a.php

4. Онуфрів С. Нерозгадана таємниця – древнє місто княже // Жінка. – 2009. –№1.– с.8-9.

5. Онуфрів С. Як зберігати гідність у негідних обставинах? / Соломія Онуфрів // Універсум. – 2013. – № 3-4. – с. 39-43.

6. Онуфрів С. Як пам’ять реставрує історію або зустріч поколінь / Соломія Онуфрів // Універсум. – 2013. – № 5-6. – с. 26-31.

7. Онуфрів С. Т., Квасниця О. Ю. Соціальний психолог Олег Покальчук: «Перше, чого треба навчитись, – це називати речі своїми іменами» // Універсум. – 2015.- №5-6 (травень-червень). – с.22-23.

8. Онуфрів С. Т. Сергій Лойко: «Між Росією та Україною справжня війна, а не АТО» // Універсум. – 2015. – № 9-10. (вересень-жовтень) – с.22-23.

Біографія

Народилася 19. 10. 1977 р. в с. Корчин Сколівського району Львівської області

1994-1999 – закінчила факультет журналістики

Львівського державного університету імені Івана Франка

2009-2013 рр. – закінчила гуманітарно-природничий факультет Інституту післядипломної освіти ЛНУ ім. І. Франка. Психолог. Викладач.

З листопада 2004 до вересня 2006 р. – асистент кафедри української преси факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка

З вересня 2006 р. до т. ч. – доцент кафедри української преси факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка

Учасник програми «Толерантність та національно-культурне різноманіття як запорука демократизації суспільства», World Learning Participant Training Program, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) (12 березня – 2 квітня 2014 р, м. Еймс, США).

Автор більше 30 наукових та понад 300 журналістських публікацій.

З 2006 р. – член Національної Спілки журналістів України.

З січня 2014 р. – член редколегії журналу «Універсум»

У березні-травні 2018 року пройшла навчальний курс “Mini-MBA в управління проектами” для випускників навчальних програм проекту “Навчальні програми професійного зростання” Агенства США з міжнародного розвитку.

Лауреат премії для молодих учених і спеціалістів голови Львівської обласної державної адміністрації та голови Львівської обласної ради (2006)

Проекти

Розроблені та апробовані курси і спецкурси

1. Теорія і практика журналістики (Художньо-публіцистичні жанри)
2. Соціальна психологія, соціологія і журналістика
3. Політичний дискурс українських ЗМІ
4. Політичний аналіз

Нагороди

Лауреат премії для молодих учених і спеціалістів голови Львівської обласної державної адміністрації та голови Львівської обласної ради (2006)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!