Онуфрів Соломія Тарасівна

Посада: доцент кафедри української преси

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-92

Електронна пошта: solomiya.onufriv@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Наукові інтереси

Наукові зацікавлення: постколоніальні студії, політична комунікація, політичний медіадискурс, соціальна психологія, психологія творчості, психологія конфлікту, міфологія, риторика, журналістикознавство.

 

Курси

Публікації

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, МОНОГРАФІЇ, ЗБІРНИКИ

1. Онуфрів С. Т. Політичний дискурс ЗМІ України у світовому інформаційному просторі : дис. канд. філол. наук : 10.01.08. – Львів, 2005. – 193 с.

2. Онуфрів С. Т. Політичний дискурс ЗМІ України у світовому інформаційному просторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.08 “Журналістика” / С. Т. Онуфрів. – К., 2005. – 20 с.

3. Онуфрів с. Політичний медіадискурс. Навчальний посібник. – Львів: ПАІС, 2012. 220 с.

4. Голодомор 1932-1933 років в Україні: навч. посібник / За ред. С. А. Костя. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С.167-211. (у співавторстві).

5. І стали нам ті наші гори твердинею у лютий час… Спогади друкарки Головного осередку пропаганди ОУН і УПА Дарії Малярчин-Шпиталь / ред.-упор. С. Онуфрів. – Львів: ПАІС, 2012. – 164 с.

6. Сучасна українська журналістика: історія, теорія, практика: Зб. матеріалів звітної наукової конференції за 2018 рік (Секція «Журналістики») / упоряд. Соломія Онуфрів. — Львів : Паіс, 2019. – 140 с.

СТАТТІ

1.Онуфрів С. Риторика політичного дискурсу / С. Онуфрів // Ex professo: Зб. наук. пр. / Ред. В. Д. Демченко (відп. редактор) та ін. – Дніпропетровськ, 2001. – Вип. 3. – С.166-174.

2. Онуфрів С. Ігровий код політичного дискурсу в журналістиці / С. Онуфрів // Збірник праць кафедри української преси. – Львів, 2001. – Вип. 4-6. – С.684-695.

3. Онуфрів С. Польща в ЄС: український фактор / С. Онуфрів // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / [за заг. ред. проф. М.М. Алексієвця]. – Вип. 5. – Тернопіль: ТДПУ, 2002. – С. 174−179.

4. Онуфрів С. Інформативно-комунікативний код політичного дискурсу ЗМІ України / С. Онуфрів // Науковий вісник українського історичного клубу. – Том VІІІ. – Москва, 2003. – Львів, 2003. – С.87-91.

5. Онуфрів С. Міфи, вибори, теледебати / С. Онуфрів // Дзвін. – 2003. – №10. – С.88-94.

6. Онуфрів С. Політичний дискурс сучасних ЗМІ України / С. Онуфрів // Вісник. Збірник наукових статей Київського міжнародного університету. Журналістика. Медіалінгвістика. Кінотелемистецтво. – К., 2003. – Вип. 2. – С.26-34.

7. Онуфрів С. Україна – Польща: формування нових стереотипів в українсько-польських мас-медіа / С. Онуфрів // Збірник праць НДЦП. – Львів, 2004. – Вип. 11. – С.359-378.

8. Онуфрів С. Посттоталітарний статус українського політичного дискурсу / С. Онуфрів // Вісник Львівського університету. Серія журналістики. – 2004. – Вип.23. – С. 130-141.

9. Онуфрів С. Націо- та державотвірний код політичного дискурсу / С. Онуфрів // Збірник праць НДЦП. – Львів, 2004. – Вип. 12. – С. 105-120.

10. Онуфрів С. Польща в ЄС: що з того матиме Україна? / С. Онуфрів // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2004. – Вип. 8. – С. 48-53.

11. Онуфрів С. Україна – США: випробовування партнерства (за матеріалами українських і американських мас-медіа) / С. Онуфрів // Науковий Вісник Українського Університету в Москві. – Москва, 2004. – Том VІ. – с.125-130.

12. Онуфрів С. Постколоніальний характер політичного дискурсу ЗМІ України / С. Онуфрів // Українська журналістика в контексті доби: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23-24 вересня 2004 р., м.Львів / За ред. С.Костя. – Львів, 2004. – с.280-285.

13. Онуфрів С. Україна: євроінтеграції “так” (за матеріалами українських мас-медіа) / С. Онуфрів // Вісник Львівського університету. Серія журналістики. 2005. Вип. 26. С.145-152.

14. Онуфрів С. Українські медіа про євроінтеграцію України // ІХ Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів. – 2005. – С.528-533.

15. Онуфрів С. Журналістський текст як гра / С. Онуфрів // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Літературознавство. Журналістика. 2006. Вип. 8. С. 27-34.

16. Онуфрів С. Текст як потреба самореалізації творчої особистості / С. Онуфрів // Учение записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – Серия Филология . – 2006. – Том. 19 (58.) – №5. – С. 150-155.

17. Онуфрів С. Авторська гра в журналістському тексті / С. Онуфрів // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Філологічні науки. Випуск 15. Том 2. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2007. – с. 168-173.

18. Онуфрів С. “Текст у тексті”: інтертекст, код, денотація / конотація / С. Онуфрів // Культура народов Причорномор’я. – Научний журнал. – 2007. – №101. – С.100-106.

19. Онуфрів С. Семіотика як ключ до розуміння політичного дискурсу / С. Онуфрів // Творчі та організаційні особливості функціонування сучасного медійного простору: Збірник наукових праць / Національний університет “Києво-Могилянська академія”, Галицький інститут імені В’ячеслава Чорновола. – Тернопіль-Львів: ЛА “Піраміда”, 2008. – Том 1.– с. 214-217.

2-. Информация и дезинформация: ответственность за слово // Журналiстыка-2009: стан, праблемы i перспектывы: матэрыялы 11-й Мiжнар. навук.-практ. канф., прысв. 65-годдзю факультэта журналiстыкi БДУ, 3-4 сн. 2009 г., Мiнск / рэдкал.: С. В. Дубовiк (адк. рэд.) [i iнш.] – Вып. 11. – Мінск: БДУ, 2009. – C. 427-432.

21. Достоверность и надежность источников информации в журналистике // Международная конференция “Мультимедийная журналистика Євразия – 2010. Национально-информационные рынки и региональный Интернет в эпоху глобальных изменений” // Сборник материалов IV международной научно-практической конференции, – Казань, 2-3 декабря 2010.

22. Онуфрів С. Марафон, гієна і джинса, або відкриваючи Європу / Соломія Онуфрів // Медіакритика. – 2010. с. 42-48.

23. Онуфрів С. Постгеноцидність суспільства як соціально-психологічний наслідок Голодомору 1932 –1933 років в Україні // Вісник Львів. Ун-ту. Серія журн. 2011. Вип.34. С.161-167.

24. Онуфрів С. Шляхи подолання соціально-психологічних наслідків Голодомору 1932-1933 рр. в Україні // Вісник Львів. Ун-ту. Серія журн. 2012. Вип.33. С.208-218.

25. Онуфрив С. Политический дискурс украинских масс медиа // Журналистика в мире политики: ценностный раскол и согласие: матер круглого стола всерос. форума с междунар. участием “Дни философии в Петербурге-2011” / ред.-сост. И. А. Блохин, С. Г. Корконосенко. – СПб, 2012. – с. 259-270.

26. Онуфрив С. Мифотворческий код политического медиадискурса. Средства массовой информации в современном мире. Петербургские чтения: матер.51-й междунар. наук.-практ. конф. (19-20 апреля 2012 г.) / отв. ред.-сост. С. Г. Корконосенко. – СПб.: Филол. Ф-т СпбПУ, 2012. [Електронний ресурс] / Соломия Онуфрив. – Режим доступу : // http://rus.jf.spbu.ru/conference/2197/2206.html

27. Онуфрів С. Як лікувати постгеноцидне суспільство: роль українських медій// Вісник Львів. Ун-ту. Серія журн. 2012. Вип.36. С.251-261.

28. Онуфрів С. Наслідки Голодомору 1932-1933 рр. в Україні // Голодомор 1932-1933 років в Україні: навч. посібник / За ред. С. А. Костя. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С.167-186.

29. Онуфрів С. Демографічні наслідки Голодомору 1932-1933 рр. / С. Онуфрів // Голодомор 1932-1933 років в Україні: навч. посібник / За ред. С. А. Костя. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С.167-186.

30. Онуфрів С. Євромайдан: дискурс ідентичності (медійний ракурс) // Соціальні комунікації: теорія і практика : наук. журн. [наук і літ. ред. Г. Я. Холод; наук. ред. О. М. Холод]. – Т.3. – К., 2016. – С. 7-12.

31. Онуфрів С. Трансформація ідентичності українського суспільства під час Революції Гідності // Вісник Львівського університету: Серія журналістики. – Львів, 2016. – Вип. 41. С. 225-231.

32. Онуфрів С. Психологічні наслідки історичної амнезії про Голодомор в Україні 1932-1933 р. // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2018. Вип. 43. С. 302-311.

33. Онуфрів С. Медіарепрезентації військового конфлікту на Сході України // Сучасна українська журналістика: історія, теорія, практика: Зб. матеріалів звітної наукової конференції за 2018 рік (Секція «Журналістики») / упоряд. Соломія Онуфрів. Львів : Паіс, 2019. С. 29-32.

34. Онуфрів С. Соціально-психологічні чинники кар’єрних орієтацій студентів-журналістів // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2020. Вип. 48. С.214223. http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2020.48.10562

35. Онуфрів С., Гарматій О. Соціальні мережі як джерело інформації в журналістиці // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Журналістика. –2021. –  Вип. 2. – с. 45-53. https://doi.org/10.23939/sjs2021.02.045

36. Onufriv S., Abdelhamid, O., Dormolen van S. Communicating without doing harm: a scoping review on media coverage of traumatic events // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2023. Вип. 52-53. С.327-342.  http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2022.51.11390

37. Ivanov, V., Voytovych, N., Onufriv, S. Shturkhetskyy, S., Zubarieva, M. (2023). Peculiarities of medialiteracy perception of Ukrainian student youth (2018-2022). Inequality, Informational Warfare, Fakes and Self-Regulation in Education and Upbringing of Youth, Youth Voice Journal, pp.11-23.(SCOPUS)

ПУБЛІЦИСТИКА

1. Онуфрів С. Ліки від церебропатії // Львівська газета. – 2009. – 23 липн. URL: http://www.gazeta.lviv.ua/articles/2009/07/25/38578/

2. Онуфрів С. Виховуючи журналістів- аналітиків // Високий Замок. – 2009. – 8 серпн. URL: http://www.wz.lviv.ua/pages.php?ac=arch&atid=75888

3. Онуфрів С. Тисячолітнє українське місто за три кілометри від Євросоюзу… URL: http://ukraine.kingdom.kiev.ua/region/13/belz-a.php

4. Онуфрів С. Нерозгадана таємниця – древнє місто княже // Жінка. – 2009. –№1.– с.8-9.

5. Онуфрів С. Як зберігати гідність у негідних обставинах? / Соломія Онуфрів // Універсум. – 2013. – № 3-4. – с. 39-43.

6. Онуфрів С. Як пам’ять реставрує історію або зустріч поколінь / Соломія Онуфрів // Універсум. – 2013. – № 5-6. – с. 26-31.

7. Онуфрів С. Т., Квасниця О. Ю. Соціальний психолог Олег Покальчук: «Перше, чого треба навчитись, – це називати речі своїми іменами» // Універсум. – 2015.- №5-6 (травень-червень). – с.22-23.

8. Онуфрів С. Т. Сергій Лойко: «Між Росією та Україною справжня війна, а не АТО» // Універсум. – 2015. – № 9-10. (вересень-жовтень) – с.22-23.

Біографія

Народилася у Львівській області.

1994-1999 рр. – факультет журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка (спеціалізація «Міжнародна журналістика»). Спеціальність «журналіст».

1999-2000 рр. – маґістратура факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. Маґістр журналістики. Диплом з відзнакою.

2000-2003 рр. – аспірантка денної форми навчання кафедри української преси факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка.

2005 р. – захист кандидатської дисертації «Політичний дискурс ЗМІ України у світовому інформаційному просторі» в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Науковий ступінь – кандидат філологічних наук, (Ph.D, доктор філософії).

2011 р. –  вчене звання – атестат доцента.

2009-2013 рр. – гуманітарно-природничий факультет Інституту післядипломної освіти ЛНУ ім. І. Франка. Психолог. Викладач.

Досвід роботи:

З грудня 2021 р. – керівник проєктної групи, гарант освітньо-професійної програми «Журналістика» другого (магістерського) рівня вищої освіти (Львівський національний університет імені Івана Франка).

З січня 2021 р. – експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

З червня 2018 р. до вересня 2019 р. – заступник декана факультету журналістики з наукової та навчально-методичної роботи Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2016 р. – учасник проектної групи розробників освітньо-професійної програми (ОПП) «Журналістика» для бакалаврів (Львівський національний університет імені Івана Франка).

З 1 вересня 2006 р. до т. ч. – доцент кафедри української преси факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 1 листопада 2004 до серпня 2006 р. – асистент кафедри української преси факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка

Стажування, гранти, конкурси, премії

З 01.09.2022 р. –  керівник молодіжного медіапроєкту «Медіаризики і медіаресурси у подоланні травм війни» (“Mediarisks and mediaresources in overcoming the traumas of war”) (01 вересня 2022- 01 липня 2023) IRIS Alumni Global Grant Program (IRIS, USA);

27 січня-4 червня 2022 р. – успішно пройшла навчання за програмою професійного розвитку «Вдосконалення викладацької майстерності» (6 кредитів / 180 годин). Сертифікат CB N0393-2022, виданий Львівським національним університетом імені Івана Франка.

12-22 вересня 2022 р. – закордонне наукове стажування в архіві Болгарської україністики Софійського університету св. Климента Охридського в рамках угоди про співпрацю між Софійським університетом та Львівським національним університетом імені Івана Франка.

16 вересня-2 грудня 2022 р. – успішно завершила програму для викладачів журналістики українських університетів «Сучасні методи та інструменти у  викладанні журналістики» (6 кредитів / 180 годин). Організатор: ГО «Український інститут медіа й комунікацій» у співпраці з Deutsche Welle Akademie.

09-16 жовтня 2022 р. – стажування та участь в Осінній школі «Зміцнення пропозицій щодо медіакомпетентності у громадському телерадіомовленні» (м. Ляйпціг-Гамбург-Берлін), який організував Інститут Молдови Ляйпцізького університету, Федеративна Республіка Німеччини (Сертифікат 60 год, 2 кредити).

24-27 листопада 2022 р. – стажування та участь в міжнародному семінарі «Посилення пропозицій медіакомпетентності в суспільному мовленні» (м. Кишинів, Республіка Молдова), який організував Інститут Молдови Ляйпцізького університету (ФРН). (Сертифікат 30 год, 1 кредит).

У березні-травні 2018 року пройшла навчальний курс “Mini-MBA в управління проектами” для випускників навчальних програм проекту “Навчальні програми професійного зростання” Агенства США з міжнародного розвитку.

Учасник програми «Толерантність та національно-культурне різноманіття як запорука демократизації суспільства», World Learning Participant Training Program, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) (12 березня – 2 квітня 2014 р, м. Еймс, США).

З січня 2014 р. – член редколегії журналу «Універсум»

З 2006 р. – член Національної Спілки журналістів України.

Автор більше 35 наукових та понад 300 журналістських публікацій.

 

Проекти

Розроблені та апробовані навчальні дисципліни

1. Управління медіапроєктами

2. Психологія діяльності журналіста в зоні бойових дій
3. Соціальна психологія масової комунікації

4. Політичний медіадискурс
5. Психологія конфлікту

6. ДВВС Психологія обману в комунікаціях

 

 

Нагороди

Лауреат премії для молодих учених і спеціалістів голови Львівської обласної державної адміністрації та голови Львівської обласної ради (2006)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!