Natalia Mykhaylychenko

Посада: Асистент, Broadcast and television Department

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Публікації

1. Михайличенко Н. Є. Назви поселень України на -авець, -ивець (-ливець) / Наталія Михайличенко // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : [зб. наук. праць]. – Хмельницький, 2009. – С. 130–133.
2. Михайличенко Н. Є. Українські ойконіми на -ець, пов’язані з назвами інших населених пунктів / Наталія Михайличенко // Studia Slovakistica. 10. Ономастика. Топоніміка. – Ужгород, 2009. – С. 269–277.
3. Михайличенко Н. Є. Ойконіми України на -івець (-овець, -евець) / Наталія Михайличенко // Студії з ономастики та етимології. 2009. – К., 2009. – С.100–106.
4. Михайличенко Н. Є. Cкладені українські ойконіми на -ець / Наталія Михайличенко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк, 2009. – Вип. 6. – С. 369–375.
5. Михайличенко Н. Є. Ойконіми на -ець Північного регіону України: відгідронімні найменування / Наталія Михайличенко // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2009. – Вип. 46. – Ч. 2. – С. 180–186.
6. Михайличенко Н. Є. Ойконіми України на -иця: відгідронімні найменування / Наталія Михайличенко // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство).– Кіровоград, 2009. – Вип. 86. – С. 292–298.
7. Михайличенко Н. Є. Відантропонімні ойконіми на -ець, мотивовані християнськими особовими іменами / Наталія Михайличенко // Мова і культура. – К. : Видавничий дім Бураго, 2009. – Вип. 12. – Т. 1 (126). – С. 191–197.
8. Михайличенко Н. Є. Ойконіми України на -анець (-янець) / Наталія Михайличенко // Мовознавчі студії. Фразеологізм і слово у тексті і словнику (За матеріалами Всеукраїнської наукової конференції на пошану 75-річчя від дня народження професора Мар’яна Демського). – Дрогобич : Посвіт, 2010. – Вип. 2 – С. 284–290.
9. Михайличенко Н. Є. Українські ойконіми на -иця – джерело вивчення антропонімії / Наталія Михайличенко // Вісник Львівського університету. Серія філологічна.– Львів, 2010. – Вип. 50. – С. 465–470.
10. Михайличенко Н. Є. До історії розвитку та дослідження форманта -ець / Наталія Михайличенко // Наукові праці. Серія „Філологія. Мовознавство”. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2010. – Вип. 106. – Т. 119. – С. 48–53.
11. Михайличенко Н. Є. Взаємодія гідронімії та ойконімії (на матеріалі Центрального та Східного реґіонів України / Наталія Михайличенко // Логос ономастики. – Донецьк, 2009. – №1 (3). – С. 36–41.
12. Михайличенко Н. Є. Назви поселень на -иця в ХVII-XVІII століттях (Брацлавське воєводство) / Наталія Михайличенко // Семантика мови і тексту. Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (21-23 вересня 2009 року.).– Івано-Франківськ, 2009. – Ч 2. – С. 214–216.
13. Михайличенко Н. Є. Способи словотворення українських ойконімів на -ець / Наталія Михайличенко // Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри. Матеріали Міжнародної наукової конференції (Кривий Ріг, 5-6 листопада 2009 року). – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009. – С. 341-346.
14. Михайличенко Н. Є. До питання про історію суфікса -иця / Наталія Михайличенко // Сучасні наукові парадигми. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Горлівка, 2010. – С. 149–153.
15. Михайличенко Н. Статистика ойконімів України на -ець, -иця / Наталія Михайличенко // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія філологічна / [ред. кол. : Т. Салига (гол. ред.) та ін.]. – Львів : Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – Вип. 57.
16. Михайличенко Н. Українсько-західнослов’янські ойконімні паралелі: назви поселень на -иця / Наталія Михайличенко // Діалектологічні студії 9. Запозичення та інтерференція. – Львів. – С. 335–346.
17. Михайличенко Н. Є. Ойконіми України на -иця відапелятивного походження / Михайличенко Н. Є. Актуальні проблеми філології та перекладознавства: [зб. наук. праць]. – Вип. 6. – Ч. 2. – Хмельницький : Хмельницький державний центр науки, інновацій та інформатизації, 2013. – С. 202–207.
18. Михайличенко Н. Естетизація мовлення та її реалізація в медійному тексті / Наталія Михайличенко // Теле- та радіожурналістика: [зб. наук. праць]. – Вип. 13. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – С. 111–117.
19. Михайличенко Н. Онімізація як спосіб творення ойконімів України (на матеріалі онімів із формантами -ець, -иця) / Н. Михайличенко // Україноцентризм наукового сумління: [збірник наукових праць на пошану професора Зеновія Терлака]. – Львів: Ліга-Прес. – С. 388–403.
20. Михайличенко Н. Усне мовлення та мовна компетенція українських публічних осіб: естетичні засади / Наталія Михайличенко // Теле- та радіожурналістика: [зб. наук. праць]. – Вип. 14. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – С. 282–287.
21. Михайличенко Н. Естетика усного мовлення та професійна компетентність педагога-філолога / Наталія Михайличенко // Мова і суспільство. – Вип. 6. – Львів, 2015. – С. 128–133.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!