OLHA KVASNYTSIA

Посада: Доцент, Foreign Press and information Department

Науковий ступінь: кандидат наук з соціальних комунікацій

Електронна пошта: Olha.Kvasnytsya@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: orcid.org

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Research interests include, Communication studies, Elitology and Psychology, Cultural studies, Literary studies.

Публікації

Collective monographs:

Kwasnycia Olha. Dziennikarstwo informacyjne vs publicystyka: motywacja oraz aksjologiczne punkty odniesienia / Olha Kwasnycia // Potencjał słowa. Międzynarodowe stosunki i komunikacja: stan i perspektywy. Monografia zbiórowa; Redakcja naukowa dr. A. Lelonek. – Warszawa-Lwów, 2016. – 36 – 57.

Квасниця Ольга. Місія нових медіаінтелектуалів / О. Квасниця // Сучасна медіакультура: кон­тент, концепції, перспективи (українсько-польський досвід): колективна монографія / [Й. Лось, С. Ґавронський, Т. Лильо, М. Уліта та ін.] ; за наук. ред. проф. Й. Лося. — Львів-Жешув : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. — С. 156 – 161.

Scientific articles:

1. Квасниця О. Національна еліта – духовно-інтелектуальне ядро нації / О. Квасниця // Публіцистика і тенденції розвитку світу: Зб. наук. статей. – Львів, 1999. – С. 79-83.

2. Квасниця О. Інформація і еліта: проблема впливу на масову свідомість в сучасних умовах / О. Квасниця // Вісник Львівського університету. – Сер. Журналістика. – Львів, 2001. – Вип. 21. – С. 225–230.

3. Kwasnycia O. Polemiki, dopowiedzenia, listy. Wybór jednoznachny – służyć prawdzie i spravedliwośći! / O. Kwasnycia // Рrzegląd powszechny. – Warszawa, 2003. – № 9 ― S. 406–411.

4. Kvasnytsya Olha. Sceltà unica: servire la verità e giustizia / Olha Kvasnytsya // Тиждень італійської мови у світі: Мат. міжнар. конф. ЦІМК ЛНУ. – Л., 2003. – С.15-17.

5. Квасниця О. Політична і духовна еліта: від монологу до діалогу? / О.Квасниця // Вісник Львівського університету. – Сер. Журналістика – Львів, 2004. – Вип. 25. – С. 136–141.

6. Квасниця О. Нова парадигма еліти – фундамент суспільної трансформації / О. Квасниця // Пам’ять століть. – 2004. – № 3–4. – С. 245–248.

7. Квасниця О. Проект нової еліти – „Український Універсум” / Ольга Квасниця // Мат. всеукр. наук.-практ. конфер. „Українська журналістика в контексті доби”, 23-24 верес. 2004, Львів. – С. 235–236.

8. Квасниця О. Українська політична еліта – до і після революції / Ольга Квасниця // Українська періодика: історія і сучасність: Доп. та повідомл. дев’ятої Всеукр. наук. – теорет. конф., Львів, 28-29 жовт. 2005 р. / НАН України. ЛНБ ім. В. Стефаника. НДЦ періодики: за ред. М. М. Романюка. – Львів, 2005. – С. 406–407.

9. Квасниця О. Образ інтелігенції у публіцистиці Івана Франка / О. Квасниця // Вісник Львівського університету. – Сер. журн. – Львів, 2006. – Вип. 28. – С. 51–58.

10. Квасниця О. Журналістика солідаризму як нова модель соціокультурного діалогу / О. Квасниця // Вісник Львівського університету. – Сер. журн. – Львів, 2007. – Вип. 30. – С. 74–77.

11. Квасниця О. Феномен інтелігенції: до постановки питання / О. Квасниця // Наукові праці Кам’янець-Подільського університету. – Сер. філолог. науки. – Кам’янеь-Подільськ, 2008. – Вип. 17. – С. 84–86.

12. Квасниця Ольга. Карби одвічних істин Олександра Жовни / Карби одвічних істин Олександра Жовни : Бібліографічний покажчик (До 50-річчя від дня народження) Кіровоградська обласна універсальна бібліотека ім. Д. І. Чижевського ; Укладач Макарова Т. П. – Кіровоград: Лисенко В.Ф., 2010. – 80 с. – С. 3-6.

13. Квасниця О. Наукова журналістика: до постановки питання / О. Квасниця // Наукові праці Кам’янеь-Подільського університету. – Сер. філолог. науки. – Кам’янець-Подільський, 2011. – Вип. 25. – С. 50–53.

14. Квасниця О. Філософсько-антропологічні моделі в публіцистиці Оксани Пахльовської / О. Квасниця // Вісник Львівського університету. Сер. журн. – 2011. – Вип. 34. – Ч. 1. – С. 130–135.

15. Квасниця О. Концепція провідної верстви в історичній есеїстиці Івана Лисяка-Рудницького / Ольга Квасниця // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія : Соціальні комунікації. – 2012. – Вип. 4, № 1027. – С. 185–191.

16. Квасниця О. Японські прес-клуби (кіша-клуби): від елітаризму до егалітаризму / О. Квасниця //  Мовні і концептуальні картини світу.  – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 35. – С. 280–285.

17. Квасниця О. Японська ідентитарна матриця як чинник буття нації / О. Квасниця //  Мовні і концептуальні картини світу.  – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 40. – С. 292–297.

18. Kvasnycja Olha. Die Ukraine zwischen Europa und Russland in der Essayistik von Oksana Pachlovska / Olha Kvasnycja // Dialog der SprachenDialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. III Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik : Munchen , 1-4 november 2012. – München – Berlin: Verlag Ottpo Sanger, 2013 . S. 792-800.

19. Квасниця О. Концепція української інтелігенції в науково-публіцистичному дослідженні О. Забужко «Notre Dame dUcraine. Українка в конфлікті міфологій» / Ольга Квасниця // Вісник Львівського університету. Сер. журн. – 2013. – Вип. 38. – С. 40–50.

20. Квасниця О. Публіцистика vs новинна журналістика / Ольга Квасниця // Вісник Львівського університету. Сер. журн. – 2013. – Вип. 37. – С. 30–45.

21. Kvasnytsia O. The mission of new mediaintellectuals / Olha Kvasnytsia // CyberEmpathy: Visual Communication and New Media in Art, Science, Humanities, Desing and Technology. ISSUE 6/2013. ISSN 2299-906X. Kokazone. Mode of access : http: //www.cyberempathy.com/#!issue6article3/c1gdk

22. Квасныця О. Ценностные ориентации современной журналистики / Ольга Квасныця // Средства массовой информации в современном мире. Молодые исследователи: материалы ХІІ международной конференции студентов и аспирантов (11-13 марта 2013 года) / Под ред. М. А. Бережной; сост. Е. А. Королев. – СПб.: С.Петерб. гос. ун-т, 2013. – С. 229–230.

23. Квасниця О. Феномен Майдану та дисфункціональність політичної еліти у світлі ЗМІ: синергетичний піхід / Ольга Квасниця // Вісник Львівського університету. Сер. журн. – 2014. – Вип. 39. – С. 367–378.

24. Kvasnytsia O. “Europa” – “Ukraina” – “Rosja” jako kod dominujący w tekstach publicystycznych Oksany Pachlowskiej [Electronic resourse] / O. Kvasnytsia // Komunikacja Społeczna. – 2014. – N 2 (10). – S. 36–41. – Mode of access : http://www.komunikacjaspoleczna.edu.pl

25. Квасныця О. Ценности украинской интеллигенции на страницах журнала «Сучасність» / Ольга Квасныця // Средства массовой информации в современном мире. Молодые исследователи: материа3 марта 2014 года) / Под ред. М. А. Бережной; сост. Е. А. Королев. – СПб лы 13-й международной конференции студентов, маги стров и аспирантов (11-1.: С.Петерб. гос. ун-т, 2014. – С. 145–146.

26. Квасниця Ольга. Концепт Європа в рецепції української інтелектуальної еліти //Сучасні орієнтири української журналістики: від теорії до практики: Зб. Матеріалів звітної наукової конференції за 2018 рік (Секція «Журналістика») / упоряд. Соломія Онуфрів. – Львів : Паіс, 2019. – 79-82.

27. Квасниця Ольга. Шекспір у сучасному медіа дискурсі: присутність чи вигнання // Ренесансні студії. – Вип. 29-30. – 2019. – С. 118-153. – Режим доступу: http://www.rs-journal.kpu.zp.ua/archive/29-30-2018/10.pdf

28. Квасниця Ольга. Шекспір як дзеркало епохи. Інтерв’ю Ольги Квасниці з професором Маклом Добсоном // Ренесансні студії. – Вип. 29-30. – 2019. – С. 288-300.

29. Квасниця Ольга. ЗМІ як комунікативний код культури або рецепція фільму «Hamlet forever» як екзистенційний досвід метанойї / Ольга Квасниця // Традиційні і нові медіа: від історії до сучасності : збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2019 рік (секція «Журналістики») / упоряд. Андрій Яценко. Львів: Простір-М, 2020. – С. 63-66.

Біографія

Education:

2016 – 2020 Graduate of Psychology, Ivan Franko National University, Lviv.

2018 Runner-up, All-Ukrainian Shakespeare Competition (Vitalii Keis Student Research and Creative Projects)

2016 Received a degree of Candidate of Social Communication (Phd).

2015 Defended thesis “Social and communication concepts of creating an elite: global and national contexts” with a specialty in the theory and history of social communications at the Classic Private University (Zaporizhzhya).

20072011 Graduated of English Fhilology at Ivan Franko National University, Lviv

1998 – 2002 Postgraduate studies at Ivan Franko Lviv State University.

1999 – 2001 Graduated from the Italian Language and Cultural Instytute at Ivan Franko Lviv State University.

1993– 1998 Graduated with Masters’ degree in Journalism from Ivan Franko Lviv State University.

Professional experience:

Since 2016 Associate Professor of Department of Foreign Press and Information, Ivan Franko National University, Lviv.

Since 1999 Assistant at the Department of Foreign Press and Information, at Ivan Franko National University, Lviv

Cooperation:

Media:

2011 present Correspondent and expert of newspaper “The Day”

2009 present Correspondent of magazine “Letters to Friends”

1996 – 1997 Correspondent of University newspaper “Lviv Polytechnic”

1998 – 1999 Head of information-analytical journal “Kameniar” Official mass media at Ivan Franko Lviv National University

1999 – 2000 Correspondent at social and religious newspaper “Arch”

1994 1998 Special Correspondent – daily newspaper “For Free Ukraine

Internship:

2019 – Expert at Meeting: ‘Spelling of Ukrainian Geographical Names in Japanese’ at the Japanese Parliament (Japan).

2017 – Internship at the Institute of Philology, University of Rzeszow (Poland).

2001 Internship at the International Laboratory of Social Communication, Linguistics and Literature at the Catholic University of Milan (Gemona, Italy).

Методичні матеріали

Academic courses:

The theory of Communication

The history of World culture

Japanese mass media

Italian mass media

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!