Tetiana Slotiuk

Посада: Доцент, Ukrainian press Department, The leader of press office of the Department of Journalism

Науковий ступінь: кандидат наук з соціальних комунікацій

Телефони (робочі): (032) 239-41-92, (032) 239 41 92

Електронна пошта: tetiana.slotiuk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Solutions journalism; constructive journalism; media culture and its components – media ethics, media education and media criticism; political journalism, which has formed the Ukrainian identity; interview.

 

Публікації

Монографії

 

 1. Слотюк Т. Антиукраїнська суть москвофільської преси в Східній Галичині (1900–1939) : монографія / Тетяна Слотюк. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 248 с. + 4 кол.с.

 

Навчальні посібники

 

 1. Бурдега [Cлотюк] Т. Розділ VIII. Політичне русофільство 30-х років: “українське питання” і Голодомор / Т. Бурдега / Голодомор 1932-1933 років в Україні: навч. посібник / За ред. С. А. Костя. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 279–308.

 

Автор-упорядник

 

 1. Кость С., Слотюк Т. Наукові праці, публіцистика і художні твори викладачів факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. 1954–2014 (Бібліографічний покажчик) / Степан Кость, Тетяна Слотюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 378 с.
 2. Приречені пам’ятати [Студенти про Голодомор 1932–1933 років в Україні]: [Публікації студентів] // Універсум. – 2013. – №1–2 (231–232).
 3. Ми приречені памятати. Студенти-журналісти про Голодомор 1932–1933 років в Україні: [Публікації студентів] // Універсум. – 2017. – № 11–12 (289–290). – С. 34–35.

 

 

Статті у фахових виданнях

 

 1. Бурдега [Слотюк] Т. Концептуально-змістові особливості “російської теми” у публіцистиці Д. Донцова (1913–1921) / Тетяна Бурдега // Вісн. Львів. ун-ту: Сер. журналістика. – Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Вип. 34. – Ч. І. – С. 73–87.
 2. Бурдега [Слотюк] Т., Кость С. «Biuletyn Polsko-Ukraiński» (1932-1938) як відображення спроби українсько-польського порозуміння // Вісн. Львів. ун-ту: Сер. журналістика. – 2011. – Вип. 35. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, – С. 126–138.
 3. Бурдега [Слотюк] Т. Русофільська преса Галичини про Голодомор 1932–1933 років в Україні / Тетяна Бурдега // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. журналістика. – 2012. – Вип. 33. – С. 17–30.
 4. Бурдега [Слотюк] Т. Відродження української преси у Наддніпрянській Україні (1905–1907) / Тетяна Бурдега // Збірник наукових праць теле- та радіожурналістика. Вип. 11. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012.– С. 16-27.
 5. Бурдега [Слотюк] Т. Преса основних політичних центрів української еміграції: ідейні джерела радянофільства (поч. 20-х років ХХ ст.) / Т. В. Бурдега // Вісн. Харків. ун-ту імені В. Н. Каразіна. Сер. соціальні комунікації. – Харків, 2012. – Вип. 4. – С. 107–115.
 6. Бурдега [Слотюк] Т. Преса галицьких москвофілів-“соціалістів” (перша пол. 1920-х років): проблематика та ідейно-концептуальні засади / Тетяна Бурдега // Вісн. Львів. ун-ту: Сер. журналістика. – 2012. – Вип. 36. – С. 146–160.
 7. Бурдега [Слотюк] Т. Відродження москвофільського руху та його преси у повоєнний період (1918–1921 рр.): тенденції, закономірності, ідейно-змістові моделі / Тетяна Бурдега // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. журналістика. – 2013. – Вип. 37. – С. 387–395.
 8. Слотюк Т. Публіцистичний дискурс москвофільства як суспільного явища в контексті української історії та преси / Тетяна Слотюк // Вісн. Львів. ун-ту: Сер. журналістика. – 2014. – Вип. 39. – Ч.1. – С. 317–329.
 9. Слотюк (Бурдега) Т. Утвердження концепції “триединства руси” у газеті “Галичанинъ” (поч. ХХ ст.) / Тетяна Слотюк // Вісн. Львів. ун-ту : Сер. журналістика. – 2015. – Вип. 40. – С. 133–143.
 10. Слотюк Т. Ідеологічні й політичні детермінанти
  комунікаційного процесу москвофільської преси / Тетяна Слотюк // Вісн. Львів. ун-ту : Сер. журналістика. – 2016. – Випуск 41. – С. 38–48.
 11. Слотюк Т. В. Особливості функціонування москвофільської преси в Східній Галичині: структура та ідейно-концептуальні засади (1900–1915 рр.) / Слотюк Т. В. // Соціальні комунікації : теорія і практика : наук. журн. [наук. і літ. ред. Г. Я. Холод; наук. ред. О. М. Холод]. – Т. 4. – К., 2017. – С. 10–19.
 12. Слотюк Т. Антиукраїнська сутність москвофільської преси у Східній Галичині (20–30-ті роки ХХ століття) / Тетяна Слотюк // Вісн. Львів. ун-ту : Сер. журналістика. – 2018. – Вип. 43. – С. 38–47.
 13. Слотюк Т. Проблема мови у москвофільській пресі Східної Галичини (поч. ХХ ст.) / Тетяна Слотюк // Вісн. Львів. ун-ту : Сер. журналістика. – 2019. – Вип. 45. – С. 166–174.

 

Статті в інших наукових збірниках

 

 1. Бурдега [Слотюк] Т. В. Іван Франко про москвофільський рух у Галичині / Т. В. Бурдега // Наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Філол. науки. − Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький, 2011. − Вип. 25. − С. 334–339.
 2. Бурдега [Слотюк] Т. Преса москвофільського руху у Східній Галичині 1900–1939 рр. : історіографія питання / Тетяна Бурдега // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомл. одинадцятої Всеукр. наук.-теор. конф., Львів, 29–30 листоп. 2013 р. / НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника, НДІ пресознавства ; за ред. М. М. Романюка. – Львів, 2013. – С. 375–381.
 3. Бурдега [Слотюк] Т. Москвофільська та радянофільська преса про Голодомор 1932–1933 років в Україні / Тетяна Бурдега // Наукові записки Міжнародної асоціації україністів. – К., 2013. – Вип. 6. – С. 31–41.
 4. Слотюк Т. В. Ідейно-тематичні особливості москвофільської преси у Східній Галичині (поч. ХХ ст.) [Текст] / Т. В. Слотюк // Молодий вчений. — 2018. — №7 (59). – С. 214–218. (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, GoogleScholar, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus).
 5. Бурдега В. Ю., Слотюк Т.В. Наукова журналістика: особливості функціонування та основні завдання / Бурдега В. Ю., Слотюк Т. В. // Професійно-прикладні дидактики. Міжнародний науковий журнал. – Кам’янець-Подільський. – 2018. – № 5. – С. 15–20. (Журнал «Професійно-прикладні дидактики» індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах: IndexCopernicus (ICV 2016 62,71)
 6. Бурдега В. Ю., Слотюк Т.В. Інтерактивні техніки як ефективний метод навчання через систему MOODLE / Бурдега В. Ю., Слотюк Т. В. // Професійно-прикладні дидактики. Міжнародний науковий журнал. – Кам’янець-Подільський. – 2019. (Журнал «Професійно-прикладні дидактики» індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах: IndexCopernicus (ICV 2016 62,71).

 

Статті у закордонних виданнях

 

 1. Бурдега Т. Печать москвофильского движения в Восточной Галичине (Галиции) 1900-1915 гг.: периодизация, структура / Татьяна Бурдега // Клио: Журнал для ученых. – СПб.: «Полторак». – 2013. – № 9. – С. 27–31.
 2. Кость С, Слотюк Т. Українське питання на сторінках журналу «Sprawy Narodowościowe» (1927–1929 РР.) // Восточно Европейский Научный Журнал. – Вып. 62 . – 2020. – Т. 5. – С. 60–64.

 

 

Матеріали конференцій

 

 1. Бурдега [Слотюк] Т. Національна ідея у контексті молодіжних мас-медіа і у суспільстві без еліти / Тетяна Бурдега // Зб. матер. Міжнар. науково-практичної конференції «Студентські мас-медіа в Україні: реалії та перспективи розвитку». – Запоріжжя : «Дніпровський металург», 2007. – С.20–24.
 2. Бурдега [Слотюк] Т. Національна ідея у контексті молодіжних медіа // Пресознавчі студії: історія, теорія, методологія : Зб. праць кафедри української преси і дослідницького центру історії західноукраїнської преси. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – Вип.8. – С.79–82.
 3. Бурдега [Слотюк] Т. Філіація ідей сучасного культурного розвитку (на прикладі публіцистики Івана Дзюби) // Мат. Всеукр. науково-практичної конференції «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти»: Додаток до збірника наукових праць ПДАТУ № 16. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. – С. 74–77.
 4. Бурдега [Слотюк] Т. Медійний дискурс як форма отримання відповіді на актуальні питання сьогодення // Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми регіональної журналістики в Україні». – Кам’янець-Подільський, 2008. – С.112–115.
 5. Бурдега [Слотюк] Т. Сто двадцяті роковини Т. Шевченка на сторінках еміграційної газети «Тризуб» // Зб. праць Всеукр. (37-ї) наук. шевченківської конф. – Черкаси, 2009. – С. 164–174.
 6. Бурдега Т. [Слотюк Т.] Москвофільський журнал «Разсвѣт» (1923–1924рр.) як форма маніпуляції студентством / Бурдега Т. В. // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти». – Кам’янець-Подільський, 2009. – С. 49–50.
 7. Бурдега Т. [Слотюк Т.] Шевченківський тип людини: сучасний контекст / Бурдега Теятна // Матер. шевченківського міжнар. літературного конгресу, присв. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка, 10–12 берез. – Київ, 2014. – С. 91.
 8. Слотюк Т. В. Преса москвофілів-“новокурсників”: ідеї та проблематика / Слотюк Т. В. // Зб. матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених «Сучасні тенденції у розвитку науки та освіти», 24 бер. 2016. – Кам’янець-Подільський, 2016. – С. 70–75.
 9. Слотюк Т. Проблема мови як форма політичного впливу у москвофільській пресі (поч. ХХ ст.) / Слотюк Т. // ЗМІ та демократичний розвиток України : зб. матер. Веукр. конф. студентів та молодих дослідників. – Львів: Вид. Львівської політехніки, 2016. – С. 104–109.
 10. Слотюк Т. Особливості комунікативного процесу преси москвофільського руху (1900–1915 рр.) / Тетяна Слотюк // Збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2016 рік (секція «Журналістики»). – Львів : Малий вид. ц-р ф-ту журн-ки, 2017. – С. 45–46.
 11. Слотюк Т. Тема виховання як медійний дискурс / Тетяна Слотюк // Сучасні орієнтири української журналістики: від теорії до практики: збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2017 рік (секція «Журналістика») / упоряд. Андрій Яценко. Львів: Простір-М, 2018. – С. 43–45.
 12. Слотюк Т. Проблема становлення наукової журналістики в Україні / Тетяна Слотюк // Сучасні орієнтири української журналістики: від теорії до практики : збірник матеріалів звітної конференції за 2018 рік (секція «Журналістика»). – Львів: Паіс, 2019.
 13. Слотюк Т. Конструктивна журналістика: особливості, специфіка подачі та відмінності інтерпретацій // Традиційні і нові медіа: від історії до сучасності : збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2019 рік (секція «Журналістики») / упоряд. Андрій Яценко. Львів: Простір-М, 2020. – С. 39–41.

 

 

Публікації у інших виданнях

 

 1. Бурдега [Cлотюк] Т. «Русскій мір» чи український Всесвіт? / Тетяна Бурдега // Універсум. – 2012. – №11–12 (229–230). – С.23–25.
 2. Бурдега [Cлотюк]  Т. «Українське питання» у системі антиукраїнських організацій / Тетяна Бурдега // Універсум. – 2013. – № 3–4 (233–234). – С. 28–29.
 3. Бурдега [Cлотюк] Т. «Я скажу вам: Бойтесь его!..» / Тетяна Бурдега // Універсум. – 2013. – № 9–10 (239–240). – С. 29–33.
 4. Слотюк Т. «Зоряний кристал» – наукова фантастика від Олега К. Романчука // Уінверсум. – 2016. – № 11–12 (277–278). (Львівська газета. – 17 листоп. – 2016)
 5. Слотюк Т. Гіркі обжинки 1932–1933 років / Тетяна Слотюк // Універсум. – 2017. – № 11–12 (289–290). – С. 43.
 6. Слотюк Т. Вечір пам’яті. Голодомор 1932–33 років: пам’ятаємо… // Сайт факультету журналістики (22.11.2018). – Режим доступу: https://journ.lnu.edu.ua/news/vechir-pam-iati
 7. Слотюк Т. «Ми задаємо моделі, ми змінюємося з різними моделями» // Сайт факультету журналістики (28.11.2018). – Режим доступу: https://journ.lnu.edu.ua/news/my-zadaiemo-modeli-my-zminiuiemosia-z-riznymy-modeliamy
 8. Слотюк Т. «Змова мовчання» як привід говорити про Голодомор / Тетяна Слотюк // Сайт факультету журналістики (12.12.2018). – Режим доступу: https://journ.lnu.edu.ua/news/zmova-movchannya-yak-pryvid-hovoryty-pro-holodomor
 9. Слотюк Т. Блаженійший Епіфаній: «Томос наданий і він ніколи не буде відкликаний» / Тетяна Слотюк // Універсум. – 2019. – №3–4 (305–306). – С.26-27.
 10. Слотюк Т. Люцина Хворост: «Гіркота поразок і біль утрат – не вічні» / Тетяна Слотюк // Універсум. – 2019. – №9–10 (311–312). – С.29–34.
 11. Слотюк Т. Сучасне москвофільство: реінкарнація ідей минулого / Тетяна Слотюк // Універсум. – 2019. – №9–10 (311–312). – С.45–46.
 12. Слотюк Т. Хараль, халяль як адекватність відображення арабського Єгипту / Тетяна Слотюк // Універсум. – 2020. – № 1–2 (315–316)
 13. Слотюк Т. Отець Василь Луцишин: Всі магії – від лукавого (Ой ворожка ворожила) / Тетяна Слотюк // Успенська вежа. – 2020. – № 4. ­

https://stavropigia.lviv.ua/index.php?id=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=923&cHash=ca1c855627ac280725292565a445dfd5

 1. Слотюк Т. Отець Михайло Савка: Духівник – це духовний тренер і наставник / Тетяна Слотюк // Успенська вежа. – № 6. – 2020.
 2. Слотюк Т. Отець Роман Сотник: Бог сотворив чоловіка і жінку різними й у кожного своя місія / Тетяна Слотюк // Успенська вежа. – № 7. – 2020.
 3. Слотюк Т. Психолог Оксана Христук: Узалежнити дітей від себе – свідомо, несвідомо, означає зробити дитину нещасливою / Тетяна Слотюк // Успенська вежа. – № 8. – 2020.
 4. Слотюк Т. Отець Володимир Васьків: «Молитва – це крила, на яких людина підіймається над усіма земними думками» / Тетяна Слотюк // Успенська вежа. – № 9. – 2020.
 5. Слотюк Т. Запорука міцної сім’ї – пробачати і чути одне одного / Тетяна Слотюк // Успенська вежа. – № 10. – 2020.
 6. Слотюк Т. Отець Степан Періг: Якщо людина лихословить, вона не може мати чистої душі / Тетяна Слотюк // Успенська вежа. – № 11. – 2020.
 7. Слотюк Т., Шемет В. Від повної заборони українського слова до відродження національної преси на Наддніпрянській Україні: Передісторія виникнення газети «Хлібороб». До 115-річчя газети «Хлібороб» // День. – 2020. – 12 лист. – №215-216;
 8. Слотюк Т., Шемет В. Від повної заборони українського слова до відродження національної преси на Наддніпрянській Україні: Перша в Наддніпрянській Україні газета українською мовою // День. – 2020. – 12 лист. – № 220-221.
 9. Слотюк Т. Отець Юрій Толочний: ані свічка, ані вогонь нічого не змінюють – змінює наша віра і наша молитва / Тетяна Слотюк // Успенська вежа. – № 12. – 2020.
 10. Слотюк Т. Забуте свято, дата Різдва й традиція купання на Водохреща – що каже Церква? / Тетяна Слотюк // Успенська вежа. – № 1. – 2021.
 11. Слотюк Т. Священник Миколай Гелетюк: Обов’язок хрещених батьків – дбати про духовну опіку над дитиною / Тетяна Слотюк // Успенська вежа. – № 2. – 2021.

 

Рецензії на монографію

 

Кость С. Що таке москвофільство і як з ним боротися / Степан Кость // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. – 2020. – Вип. 48. – С. 263–267

Біографія

She was born in 1986 in Kamianets-Podilsky.

 

Graduated in 2003 with a gold medal from Kamianets-Podilsky Lyceum (philological profile).

 

In 2008 she received a master’s degree in journalism and received an honors diploma at Ivan Franko National University of Lviv.

 

Career:

 

From 2002 to 2010, collaborated as a journalist with such newspapers as: “Fortetsia”, “Kamianets-Podilsky Visnyk”, “Vysokyi zamok”, “Za vil’nu Ukrainu”, “Lvivs’ka gazeta” and magazine: “Nashe vesillia”.

 

In the period from 2008 to 2010, she worked in the press service of the “Narodna samooborona”, position – journalist, project coordinator;

 

2010 –2015 – Assistant of the Department of Ukrainian Press

 

Since 2014 – literary editor of the “Universum” magazine

 

Since 2013 ‒ a member of the National Union of Journalists of Ukraine.

 

In 2014 she defended her dissertation (Press of the Moskvophile movement in eastern Galicia: ideological and conceptual foundations, structure, evolution (1900–1939)) and became a Candidate of Sciences in Social Communications (Doctor of Philosophy)

 

Since  2015 – Associate Professor of Ukrainian Press Department.

 

Проекти

She participated in the international program: Conflict-sensitive journalism (Berlin – Leipzig, 02-12.07.2017)

 

She participated in the international project “Study and Distinguish: Information Media Literacy” with the support of the Council for International Research and Exchanges (IREX), the US and British embassies in Ukraine, as well as the Ministry of Education and Science of Ukraine, the Ukrainian Press Academy (October-December 2020).

Internship

 

Institute of Journalism, Media and Social Communication, Jagiellonian University (Poland, Krakow) (April 18, 2016 – April 22, 2016)

 

Training for media literacy trainers (Vinnytsia, February 27-March 1, 2019)

 

Нагороди

Diploma of the winner of the regional award to talented young scientists and specialists for significant achievements in the field of science (2016)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!