ГОТУЙМОСЯ ДО ЮВІЛЕЮ ПРОФЕСОРА ОЛЕКСАНДРИ АНТОНІВНИ СЕРБЕНСЬКОЇ

22.03.2018 | 17:39

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

КАФЕДРА РАДІОМОВЛЕННЯ І ТЕЛЕБАЧЕННЯ

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

ГОТУЙМОСЯ ДО ЮВІЛЕЮ ПРОФЕСОРА

ОЛЕКСАНДРИ АНТОНІВНИ СЕРБЕНСЬКОЇ

 

Високоповажані    колеги   (професори,    доценти,    докторанти, асистенти,    аспіранти, випускники факультету журналістики)!

1 березня 2019 р. виповнюється 90 років Олександрі Антонівні Сербенській – докторові філологічних наук, заслуженому  професорові Львівського національного університету імені Івана Франка, професорові кафедри радіомовлення і телебачення, дійсному членові НТШ, академікові Академії наук вищої освіти України.

Кафедра радіомовлення і телебачення Львівського національного університету імені Івана Франка на пошану О. А. Сербенської готує збірник наукових праць «Теле- та радіожурналістика» (Випуск 18), який плануємо видати у лютому 2019 р. Свідоцтво про державну реєстрацію серія KB № 14757-3728 Р від 20.11. 2008 p., перереєстровано як фахове видання України (постанова ДАК Міністерства освіти і науки України № 528 від 12  травня 2015 p.

Щоби збірник «Теле- та радіожурналістика» на пошану О. А. Сербенської  побачив світ у лютому 2019 р., то матеріали просимо надіслати до 1 вересня 2018 р. на адресу:  kafradioiteleb@ukr.net.

Збірник складатиметься із двох частин. У першій – безкоштовно надрукуємо різноманітні матеріали про Олександру Антонівну (спогади, рецензії на її праці, начерки, сильвети, обриси, штрихи, вітання тощо). Друга частина – це наукові статті про електронні засоби масової інформації (історія, сучасний стан функціонування, культура усного мовлення, морально-естетичні аспекти теле-, радіопрограм та інтернетконтенту, свобода і відповідальність теле-, радіо- і онлайнжурналіста в комунікаційному процесі тощо). Просимо подавати статті також англійською мовою. Обсяг публікації 8 – 12 сторінок, вартість сторінки українською мовою – 30 грн., англійською мовою – 25 грн. Гроші надсилати поштовим переказом: 79017, м. Львів, вул. Тарнавського, 110, кв. 27 – Михайличенко Наталії Євгеніївні.

         З електронною версією наукового збірника «Теле- та радіожурналістика» можна ознайомитись на сторінці факультету журналістики:

http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/teleradio/issue/archive.

 

Вимоги до оформлення статей:

 • Зміст статті: загальна проблема та її науково-практична цінність, аналіз досліджень і публікацій, виклад матеріалу, обґрунтування отриманих результатів і висновки.
 • Текстовий редактор: MS Word (формат файла rtf).
 • Сторінка: формат А4 (210х297 мм); поля – ліве 3 см, праве 1,5 см, верхнє 2 см, нижнє 2 см.
 • Текст: шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5. Посилання на літературу в тексті подавати за зразком: [7, с. 19; 8, с. 237- 238].
 • Рядки: 1-й рядок – посередині назва статті великими літерами (розмір шрифту 14, грубий); через рядок – посередині ім’я та прізвище автора (розмір шрифту 14, грубий); через рядок – посередині повна назва навчального закладу, організації, адреса, Е-пошта (розмір шрифту 14, курсив); через рядок – по ширині анотація українською мовою до 20 слів (розмір шрифту 12); 5-й – через рядок по ширині ключові слова українською мовою до 10-ти слів (розмір шрифту 12); через рядок – основний зміст статті; в кінці статті перелік цитованої літератури в алфавітній послідовності, оформлений за бібліографічними правилами; через рядок англійською мовою з 1-го до 4-го рядків аналогічно як в українському варіанті, а далі розширена анотація англійською мовою 1700 – 1800 знаків  та  ключові слова.
 • Рисунок (діаграма): у форматі TIF, JPG або BMP з роздільною здатністю від 300 dpi, додатково подати окремим файлом; рисунок, виконаний засобами MS Word, згрупувати в один об’єкт; розмір шрифту – 10.
 • Не використовувати переноси та автоматичну нумерацію знесень.

 

Статті, оформлені з порушенням вимог, не розглядатимуться.

Прохання заповнити анкету

АНКЕТА

Ім’я, прізвище, по батькові  –

Науковий ступінь, учене звання –

Організація –

Посада –

Службова адреса –

Тел./факс –

Е-пошта –

Домашня адреса –

Тел./моб. тел.–

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 

ВИСВІТЛЕННЯ  УКРАЇНСЬКОЇ  ПРОБЛЕМИ  В  ЗМІ

 

Юліана  Казімова

Національний університет „Львівська політехніка”,

кафедра журналістики та засобів масової комунікації,

вул. Князя Романа, 3, м. Львів, 79000, Україна,

е-mail: kazimovauliana@gmail.com

 

У статті досліджено специфіку подання інформації щодо війни в Україні та української проблеми різними ЗМІ. Також проаналізовано тематику повідомлень, які стосуються війни в Україні, підхід журналістів до висвітлення української проблеми. Можна ствердити, що теми, які стосуються війни в Україні, деякі журналісти подають оперативно, але вони часто не беруть до уваги важливі факти, деталі та пояснення, яких потребує аудиторія.

Ключові слова: українська проблема, завдання ЗМІ, дезінформація суспільства,  всебічне подання інформації.

 

[ОСНОВНИЙ   ТЕКСТ]

 

COVERAGE OF UKRAINIAN ISSUES  IN THE MEDIA

                                                             

Yuliana Kazimova

National University  „Lviv Polytechnic”,

Department of Journalism and Mass Communication,

Kniazia Romana Str., 3, 79000, Lviv, Ukraine,

e-mail: kazimovauliana@gmail.com

 

In the article investigated the specific presentation of information on the war in Ukraine and Ukrainian issues in different media. Also analyzed the messages relating to the war in Ukraine, way for Ukrainian journalists to highlight problems.

Because the analysis was reported that topics related to the war in Ukraine journalist serves no full version, although quickly, but omitting certain facts, details and explanations required by viewers. These stories are quite narrow, and society needs full coverage of a comprehensive and all, even the smallest of issues relating to the war in Ukraine.

And if the television, even without the complete text of some of the information can be understood from the video, then press slightly harder to do: аudience understood as a journalist wrote.

In addition, many Ukrainian newspapers traced significant plurality in approaches and policies regarding editorial coverage of the conflict, and a high level of uncertainty among journalists on professional guidelines. This only shows that the Ukrainian journalist community has not developed a universal rule, and journalists are in search of professional guidelines.

Today among journalists are unanimous understanding of the importance of the theme of conflict, but most audiences watching the decline of interest in these subjects due to accumulated fatigue from this type of information, and consequently – reduce the light intensity of these topics in the media.

The article analyzes the specific newspaper “Ukrainian Truth”, so that it became clear that the content of material that serves Ukrainian journalists about issues over the past six months is deeper and more detailed than other newspapers. Moreover, in this paper is a slightly modified list of issues concerning Ukrainian problem. Journalists, “Ukrainian Truth” try to report the issue Ukrainian problems Ukrainian-Russian war quickly, truthfully, comprehensively and in detail.

In that East of our country has an extensive secret service agents of the Russian Federation, Russian saboteurs and mercenaries, Russia supplies arms to insurgents and new, is shelling our positions from its territory, so the task of Ukrainian media is double: not only the quality and timely report accurate information, but also to lead a decent fight, at the level of disinformation society.

So ukrainian journalists, regardless of whether it is radio or TV reporters, journalists of newspapers should try to inform the audience of all the information without flames, truthfully and comprehensively. Also they should extend the messages, search for new information drives and do not be lazy to submit all the facts. It should also be remembered that elimination of a problem depends on how well, truly, effectively, comprehensive journalists serve important information for ukrainian society.

Key words: ukrainian problem, the task of the media, disinformation society, comprehensive presentation of information.

 

        Нагадуємо, що анотація англійською мовою обсягом 1700 – 1800 знаків – до однієї сторінки!

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Балинський І. Українські політичні Інтернет-комунікації у світовому контексті : автореф. дис. на здобуття ступеня канд. наук. із соціальних комунікацій : спец. 27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні технології / Ігор Балинський. – Львів, 2009 – 16с.
 2. Владимиров В. Журналістика, особа, суспільство : проблеми розуміння : [монографія] / Володимир Владимиров. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2003. — 272с.
 3. Гринчишин Д. Словник паронімів української мови / Дмитро Гринчишин, Олександра Сербенська. – К. : Рад.шк., 1986. – 221 с.
 4. Дмитровський З. Термінологія зображальних засобів масової комунікації. Довідкове видання / Зенон Дмитровський. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. — 216 с.
 5. Капрон Рене Дж. Настанови журналістам Ассошіейтед Пресс : професійний порадник / Рене Дж. Капрон; [пер. з англ. А. Іщенка]. – К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2005 – 158с.
 6. Конюхова Л. Значення жесту у вираженні парцельованих структур у мові телепередач [Електронний ресурс] / Любов Конюхова // Вісник Львівського університету. — Львів, 2001. – Вип. 21. – (Серія: Журналістика). – Режим доступу до ст. : http://www.franko.lviv.ua/faculty/jur/Internet/PART-6_5.htm
 7. Лизанчук В. Основи радіожурналістики : [підручник] / Василь Лизанчук. – К. : Знання, —  628 с. + компакт-диск.
 8. Сербенська О. Ефірне мовлення у взаєминах з усною мовою / Олександра Сербенська // Телевізійна й радіожурналістика. – – Вип. 4. – С. 121 – 128.