Вийшов у світ навчальний посібник “Культура мови журналіста”

17.05.2017 | 16:37

Вийшов у світ навчальний посібник “Культура мови журналіста” (2-ге вид, перероб. і доп.) завідувача кафедри мови засобів масової інформації проф. Яцимірської Марії Григорівни.
Що культурнішим є журналіст,
то й розвиненішою є його мова,
багатшою на лексичний запас,
розмаїтішою епітетами, метафорами,
влучними порівняннями,
барвистішою вживанням прислів’їв,
приказок і приповідок.
Борис Антоненко-Давидович
ВСТУПНЕ СЛОВО
У царині мовознавства культуру мови трактують не лише як вміння грамотно писати й говорити відповідно до мовних норм, а й як діяльність щодо її вдосконалення та розвитку. Рівень знання й свідоме використання мовних засобів є частиною загальної культури людини. Журналіст творить текст, добираючи метафоричні, фразеологічні чи інші образні засоби, які роблять його мову доступною та цікавою.
Мова живе й розвивається в усіх комунікативних ситуаціях, тому необхідне цілеспрямоване її використання насамперед у ЗМІ. У цьому зв’язку невід’ємною від культури мови є мовна свідомість. Яким чином можна досягнути високого рівня мовної культури в ЗМІ, тобто правильно й естетично передати інформацію вербальними засобами? Серед широкого спектра думок – інтелект журналіста (лат. intellectus – розум, пізнання, здатність до мислення) і щоденна самоосвіта. Саме вони є ключем до реалізації всіх аспектів засобів масового комунікування.
Науку про культуру мови в її усному та писемному оформленні, норми вимови та наголосу, слововживання й побудови висловів, грамотне використання лексико-фразеологічних багатств називають ортологією (грец. orthos – правильний i logos – вчення). Ортологія вивчає доцільність у тексті варіантних мовних засобів: лексичних, граматичних, стилістичних та інших; вона вилучає зі своєї сфери помилкові мовні явища й зосереджує увагу на правилах, які стали імперативними чи диспозитивними нормами української літературної мови. Ортологія покликана регулювати їх використання в сучасній мовній практиці. Крім цього, ортологія разом із риторикою дають знання з мистецтва спілкування, дискусій і коментарів. Культура мови регламентує мовний етикет: типові формули вітання, звертання, прощання, побажання, запрошення тощо.
Висока культура мови журналіста є важливою частиною його професійної майстерності. Ортологія спільно зі стилістикою та риторикою розвиває творче мислення, красномовство, культуру впливу тощо. Важливо, щоб до цих наук студенти-журналісти ставилися відповідально з першого року навчання в Університеті.
Навчальний посібник допоможе ґрунтовно удосконалити та збагатити власний словник студента. Різнопланові завдання і тести допоможуть самостійно опанувати специфіку мовлення ЗМІ, глибше зрозуміти місію креативної, репрезентативної та культуроносної функцій мови в масовому комунікуванні. “Практикум” закріпить теоретичні знання студентів, ознайомить із доволі великим обсягом навчального матеріалу для вдосконалення термінологічної компетентності, поглибить розуміння мистецтва красномовства, поліпшить грамотне спілкування усною та писемною літературною мовою в усіх медійних жанрах.