Наукові видання

 Вісник Львівського університету. Серія журналістика

Вимоги до публікацій 2019

У  Віснику  вміщено  наукові  праці  українських  та  зарубіжних  авторів,  що  відображають
широкий спектр проблем функціонування мас-медіа в Україні, Європі та світі; акцентовано увагу
на їхній ролі в утвердженні національної ідентичності та універсальних цінностей.

Рiк заснування: 1958
Свiдоцтво про державну реєстрацiю: КВ № 14618-3589Р від 30.10.2008 р.
Фахова реєстрацiя у ВАК України: Постанова Президiї ВАК України № 1417 від 24 жовтня 2017 року до переліку фахових видань включено Вісник Львівського університету. Серія журналістики
Мова видання: українська, англiйська (змiшаними мовами)
Перiодичнiсть: 1-2 рази на рiк
Засновник: Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка
Головний редактор: Житарюк М. Г., доктор наук із соціальних комунікацій, професор
Заступник головного редактора: Присяжний М. П., кандидат фiлологiчних наук, професор
Вiдповiдальний секретар: Скленар І. М., кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент
Члени редколегiї: д-р наук із соціальних комунікацій, проф. Богуславський О. В.; д-р наук із соціальних комунікацій, проф. Василик Л. Є.; д-р політ. наук., проф. Ґавронський С.; канд. філол. наук, проф. Кость С. А.; д-р іст. наук, проф. Крупський І. В.; д-р філол. наук., проф. Лизанчук В. В.; канд. іст. наук, проф. Лось Й. Д.; д-р політ. наук., проф. Мельник І. А.; д-р ґабілітований, проф. Ожуґ З.; д-р наук із соціальних комунікацій, проф. Павлюк І. З.; д-р філол. наук, проф. Печарський А. Я.; д-р філол. наук, проф. Поплавська Н. М.; д-р філол. наук, проф. Потятиник Б. В.; д-р філол. наук, проф. Сербенська О. А.; д-р наук із соціальних комунікацій, проф. Сніцарчук Л. В.; д-р наук із соціальних комунікацій, доц. Шевченко В. Е.; д-р філол. наук, проф. Шкляр В. І.; д-р іст. наук, проф. Шкраб’юк П. В.; канд. філол. наук, проф. Яцимірська М. Г.
Адреса редакцiї: Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, факультет журналiстики, вул. Генерала Чупринки, 49, Львiв, Україна, 79044
Тел.: (032) 239-47-51

Сайт Вісника

 

 

Збірник науково-методичних праць “ТЕЛЕ-  ТА  РАДIОЖУРНАЛIСТИКА”

 

ISSN: 2410-0196 (Online), 2078-1911 (Print)
Рiк заснування: 1997
Свiдоцтво про державну реєстрацiю: КВ № 14757-3728 Р від 20.11.2008, перереєстровано як фахове видання, в якому можуть публiкуватися результати дисертацiйних робiт на здобуття наукових ступенiв доктора i кандидата наук (наказ Мiнiстерства освiти i науки України №528 вiд 12 травня 2015 р.).
Фахова реєстрацiя у ВАК України: Постанова Президiї ВАК України вiд 27 травня 2009р. N1-05/2
Мова видання: українська, англiйська (змiшаними мовами)
Перiодичнiсть: 1-2 раз на рiк
Засновник: Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка
Головний редактор: Лизанчук В. В., доктор фiлологiчних наук, професор
Заступник головного редактора: Крупський I. В., доктор iсторичних наук, професор
Вiдповiдальний секретар: Юраш   А. В., кандидат полiтичних наук, доцент
Члени редколегiї: Т. О. Богорад – доктор германістики, проф. (Нюрнберг, Німеччина);
д-р. філол. наук, проф. О. Я. Гоян; д-р наук із соціальних комунікацій, проф. С. В. Демченко; д-р філол. наук, проф. В. А. Качкан; д-р наук із соціальних комунікацій, проф. І. Л. Пенчук; д-р філол. наук, проф. Б. В. Потятиник; д-р іст. наук, проф., член-кор. НАН України М. М. Романюк; д-р філол. наук, проф. О. А. Сербенська; д-р філол. наук, проф. Ю. Г. Шаповал, голова Львівської обласної організації Національної Спілки журналістів України Я. І. Климович.
Адреса редакцiї: Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, факультет журналiстики, вул. Генерала Чупринки, 49, Львiв, Україна, 79044
Тел.: (032) 239-47-64

Сайт Збірника

 

Збірник звітної конференції за 2016 рік

Збірник тез звітної конференції за 2017 рік

Вісник Львівського університету. Серія журналістика. Випуск 43

Вісник Львівського університету. Серія журналістика. Випуск 46