Ivan Krupskyy

Посада: Декан of факультету журналістики, Професор, Theory and practice of journalism Department

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-40-30

Публікації

Катиренчук Б. А., Гетьманчук М. П., Крупський І. В. та ін. / Б. А. Катиренчук, М. П. Гетьманчук, І. В. Крупський // Європейський вибір України: Навчальний посібник для вищих військових навчальних закладів. – Львів: Військовий Інститут при Державному університеті “Львівська політехніка”, 2000. – 216 с.
Крупський І.В. та ін. (кол. авторів) / І. В. Крупський // Україна у міжнародних відносинах ХХ століття: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів України. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка; ЛРІДУ НАДУ, 2004. – 468 с.
Крупський І. В., Романишин Ю. О., Шевчук Г. Й. Матеріали до вивчення курсу „Історія соціально-комунікаційних технологій”: для студентів факультетів і відділень журналістики України / Крупський Іван Васильович, Романишин Юрій Олександрович, Шевчук Ганна Йосипівна . – Львів, 2011. – 50 с.
Крупський І. Українська газета як художньо-поліграфічний феномен: історія, сучасний стан, перспективи розвитку / І. Крупський. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 1994. – 112 с.
Крупський І. Національно-патріотична журналістика України (друга половина ХІХ – перша чверть ХХ ст.) / І. Крупський. – Львів : Світ, 1995. – 184 с.
Крупський І., Горевалов С. Українська військова журналістика: становлення і роль у національно-визвольних змаганнях за утворення незалежної держави (1914 – 1920 рр.) / І. Крупський, С. Горевалов. – Львів : Військовий Інститут при Державному університеті “Львівська політехніка”, 1997. – 215 с.
Антонюк Н.В., Вдовичин І.Я., Крупський І.В. та ін. Періодика Західної України 20 – 30-х рр. ХХ ст.: Матеріали до бібліографії / За ред. М.М.Романюка / Н. В. Антонюк, І. Я. Вдовичин, І. В. Крупський та ін. – Львів : Фенікс, 1998. – 328 с.
Горевалов С., Крупський І., Пасічник М. Україна в політичних планах Росії, Польщі і Туреччини (1664 – 1665 рр.) / С. Горевалов, І. Крупський, М. Пасічник. – Львів : Військовий Інститут при Державному університеті “Львівська політехніка”, 1998. – 132 с.
Гутковський В.В., Крупський І.В., Олексин О. М. Українська журналістика на західноукраїнських землях: державотворча функція, тематичні аспекти (1848 – 1919 рр.): Історико-політичний нарис / За ред. д-ра іст. наук Крупського І. В. / В. В. Гутковський, І. В. Крупський, О. М. Олексин. – Львів : Вільна Україна, 2001. – 136 с.
Гутковський В.В, Крупський І.В., Федоришин П.С. Українська преса Наддніпрянщини (ІІ половина ХІХ ст. – 1920 р.): генезис, проблематика виступів, державотворча функція / За ред. д-ра іст. наук Крупського І. В. / В. В. Гутковський, І. В. Крупський, П. С. Федоришин. – Львів : Піраміда, 2001. – 196 с.
Крупський І. Львів. Місто газет і журналів: Б ка “Час Львова”. – Вип. 5. / Іван Крупський. – Львів : Піраміда, 2006. – 187 с.
Крупський І. Засоби масової інформації / І. Крупський // Історія Львова: У трьох томах. – т. 3 [Редколегія Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій] . – С. 473 – 475. – Львів, 2007.
Крупський І., Малик Я. Галицьке стрілецтво та його преса в боротьбі за українську державу: До 90-річчя ЗУНР. / 2-е вид. / Іван Крупський, Ярослав Малик. – Львів : Регіональний Інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2008. – 69 с.
Крупський І. Українські часописи Буковини (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) / Іван Крупський // Зб. праць НДЦ періодики. – Вип. ІІ. – Львів, 1995. – С. 65 – 78.
Крупський І. Українська національно-патріотична журналістика в країнах Європи / І. Крупський // Вісн. Київ. нац. ун-ту: Серія журналістики. – Вип. 4. – Київ, 1997. – С. 75 – 87.
Крупський І. Українська преса на початку ХХ ст. на теренах Росії: становлення, проблематика виступів (на прикладі журналів “Вільна Україна” (Петербург) і “Зоря” (Москва) / І. Крупський // Вісн. Львів. ун-ту: Серія журналістики. – Вип. 20. – Львів, 1997. – С. 58 – 63.
Крупський І. Діяльність електронних ЗМІ в умовах радянського тоталітаризму / Іван Крупський // Радіожурналістика: історія, теорія, практика. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 1997. – С. 87 – 92.
Крупський І. Боротьба українців Наддніпрянщини за становлення національно-патріотичної преси як важливого державотворчого чинника / І. Крупський // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. праць. – Укр. Академія держ. управління при Президентові України. – Вип. 2: Адміністративна реформа в Україні: проблеми та перспективи розвитку. – Львів, 1999. – С. 174 – 184.
Крупський І. Українська журналістика Галичини кінця ХІХ ст. та розвиток політичної думки в краї: взаємовпливи, основні етапи / І. Крупський // Вісн. держ. ун-ту “Львівська політехніка”. – № 377: Держава та армія. – Львів, 1999. – С. 19 – 27.
Крупський І. Українська журналістика Львова в роки Першої світової війни / І. Крупський // Львів: місто – суспільство – культура / Спец. випуск вісника Львів. ун-ту: Серія історична. – Львів, 1999. – Т. ІІІ. – С. 453 – 461.
Крупський І. Українська релігійно-церковна журналістика і проблеми національного державотворення / Іван Крупський // Зб. праць НДЦ періодики. – Вип. 6. – Львів, 1999. – С. 395 – 399.
Крупський І. Українська таборова преса на теренах Австрії (1915 – 1918 рр. / І. Крупський // Вісн. Львів. ун-ту: Серія журналістики. – Вип. 21. – Львів, 2001. – С. 401 – 405.
Крупський І. Українська щоденна газета Наддніпрянщини “Рада” (1906 – 1914 рр.): типологічна характеристика видання, проблематика газетно-публіцистичних виступів / І. Крупський // Вісн. Львів. ун-ту: Серія журналістика. – Вип. 25. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2004. – С. 231 – 240.
Крупський І. Регіональна преса на західноукраїнських землях у період першої світової війни (на прикладі часописів Львова 1914 – 1918 рр.) / І. Крупський // Пам’ять століть: Україна. – Історичний та науковий журнал. – 2004. – № 3-4 (травень-червень, липень-серпень). – С.177 – 185.
Крупський І. “Народне діло по народному вести” / Іван Крупський // Збірник праць науково-дослідного центру періодики. – Вип. 11. – Львів, 2003. – С. 852 – 856.
Крупський І. Від окремих таборових часописів – до розгалуженої мережі / І. Крупський // Дзвін (Львів). – 2001. – № 4. – С. 78 – 81.
Крупський І. Українська таборова преса на теренах Австрії (1915 – 1918 рр.) / І. Крупський // Вісн. Львів. ун-ту: Серія журналістики. – Вип. 21. – Львів, 2001. – С. 401 – 405.
Крупський І. Видавничо-журналістська діяльність Союзу Визволення України / І. Крупський // Вісник Львів. ун-ту: Серія журналістики. – Вип. 22. – Львів, 2002.
Крупський І. Українська щоденна газета Наддніпрянщини „Рада” (1906 – 1914 рр.): типологічна характеристика видання, проблематика газетно-публіцистичних виступів / Іван Крупський // Вісник Львів. ун-ту: Серія журналістика. – Вип. 25. – Львів. 2004. – С. 231 –240.
Крупський І. “Ласточка украинского шовинизма” чи національно-патріотичне видання: До 100-річчя з дня виходу першої української газети на Наддніпрянщині / І. Крупський // Дзвін. – 2005. – № 10. – С. 115 – 118.
Крупський І. Електронні мас-медіа України: від тоталітарного до пострадянського суспільства / Іван Крупський // Телевізійна й радіожурналістика. – Львів, 2005. – С. 139 – 150.
Крупський І. Українська преса Наддніпрянщини 1905 – 1914 рр.: формування мережі, еволюція висвітлення суспільно-політичної тематики / І. Крупський // Магістеріум: Зб. наук. праць Національного університету “Києво-Могилянська академія”. – Вип. 22: Журналістика. – К., 2006. – С. 57 – 61.
Крупський І. Російська революція 1905 р.: передумови виникнення, її вплив на становлення української преси / І. В. Крупський // Наукові записки Інституту журналістики. – Т. 21. – К.: КНУ ім. Т. Г. Шевченка, Інститут журналістики, 2006. – С. 6 – 11.
Крупський І. Українська преса за межами України в Російській імперії (1860 – 1914 рр.) / Іван Крупський // Зб. праць науково-дослідного центру періодики. – Вип. 14. – Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України, 2006. – С. 3 – 8.
Крупський І. Боротьба за українське друковане слово в ІІ половині ХІХ ст. / Іван Крупський // Вісник Харківського ун-ту ім. В. Каразіна. – Х., 2006.
Крупський І. Зародження української таборової преси міжвоєнного періоду, основні етапи її діяльності, жанрово-тематичні аспекти / Іван Крупський // Зб. праць науково-дослідного центру періодики. – Вип. 15. – Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України, 2007. – С. 3 – 10.
Крупський І. Українська книга і преса під тиском цензурних обмежень і заборон: історичний огляд / Іван Крупський // Творчі та організаційні особливості функціонування сучасного медійного простору: Зб. наукових праць. – Т. 2. – Тернопіль – Львів, 2008. – С. 217 – 222.
Крупський І. Історія Болгарії. Перша в історії України монографія про історію Болгарії (болгарською мовою) / І. Крупський // Българско обозрєние. – 2008. – № 10. – С. 14 – 15.
Крупський І. Інфораційний простір України: нові реалії, старі проблеми / Іван Крупський // Теле- та радіожурналістика: Зб. наукових праць.- Вип. 10. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 89 – 95.
Крупський І. Партійне керівництво пресою як форма контролю ЗМІ: російський досвід і українські реалії (1917-1925 рр.) / Іван Крупський // Теле- та радіожурналістика: Зб. наукових праць. – Вип. 11. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 32 – 39.
Крупський І. В. Правда життя і українське телебачення: об’єктивність чи заангажованість / Іван Крупський // Теле- та радіожурналістика – 2013. – Вип. 12. – С. 327 – 333.
Крупський І. Цензура і українські ЗМІ: історія і сучасність / Іван Крупський // Держава та регіони: Науково-виробничий журнал. – Серія „Соціальні комунікації”. – Запоріжжя, 2013. – № 2 (14). – С. 83 – 87.
Крупський І. Іван Франко як дослідник і автор сатиричної журналістики Галичини / Крупський Іван // Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації. – Київ-Буча: Український гуманітарний університет, 2013. – С. 104-108.
Крупський І. Тематика засобів масової інформації України – важлива складова частика інформаційного простору держави (на прикладі західноукраїнських земель 1944 – 1950 рр.) / Іван Крупський // Теле- та радіожурналістика – 2014. – Вип. 13. – С. 327 – 333.
Крупський І. Мовна диференціація преси Галичини напередодні Першої світової війни / Іван Крупський // Вісник Львів. ун-ту: Серія „Журналістика”. – Вип. 39. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – С. 234 -241.
Крупський І. Українська преса періоду Директорії: особливості функціонування, жанрово-тематична палітра / Іван Крупський, Петро Федоришин // // Вісник Львів. ун-ту: Серія „Журналістика”. – Вип. 40. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – С. 59 – 61.
Крупський І. Пропагандистсько-інформаційна діяльність російського телебачення як чинник розпалювання міждержавної ворожнечі / Іван Крупський // Теле- та радіожурналістика – 2014. – Вип. 14. – С. 179 – 187.
Крупський І. Ескізи до характеристики творчого поля Володимира Качкана / І. В. Крупський // Світильник слова: наук. зб. на пошану академіка Володимира Качкана. – НАН України, Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 66 – 69.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!