Andrii Yatsenko

Посада: Заступник декана, факультету журналістики , Доцент, Mass media language Department

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-81

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

The area of my expertise is concerns of the Ukrainian orthography, linguostylistic particular qualities of the modern media text, genre and style characteristics of Ivan Franko publicism.
Key words: Ukrainian orthography, media text, style, Ivan Franko publicism.

Публікації

РОЗДІЛ 1. НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
1. Яценко А. Голодомор в Україні 1932–1933 років як проблема світової журналістики : автореф. дис. на здобуття канд. філол. наук : спец. 10.01.08 – журналістика / Андрій Яценко. – Львів, 2005. – 18 с.
2. Яценко А. М. Тестові завдання з орфографії української мови для студентів першого курсу факультету журналістики / А. М. Яценко. – Львів : ПАІС, 2008. – 24 с.
3. Яценко А. М. Українська мова в засобах масової інформації. Вступ до науки про комунікування. Культура української мови (Фонетика. Орфоепія. Графіка та орфографія. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія). Навчальна програма для студ. 1-го курсу ф-ту журн-ки / А. М. Яценко, М. Г. Яцимірська. – Львів : Вид. ц-р ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 24 с.
4. Яценко А. М. Робоча програма навчальної дисципліни “Текст і комунікація” для спеціальностей 7.030201 і 8.030201 „журналістика” факультету журналістики / А. М. Яценко, Л. С. Палюк. – Львів : Вид. ц-р ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 24 с.
5. Голодомор 1932–1933 років в Україні : навч посібник / за ред. С. А. Костя. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 376 с. (у співавторстві).

РОЗДІЛ 2. СТАТТІ
1. Яценко А. М. Голодомор 1932–1933 років в Україні як проблема “Le Matin”, “L’ordre”, “Le Petit Marseillais” / А. М. Яценко // Вісник Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – Львів, 2001. – Вип. 21. – С. 307–310.
2. Яценко А. М. Проблематика й специфіка висвітлення голоду 1932–1933 років в Україні на сторінках газети “Діло” / А. М. Яценко // EX PROFESSO : зб. наук. пр. Дніпроп. ун-ту. – Дніпропетровськ, 2001. – С. 268–272.
3. Яценко А. М. Голодомор 1932–1933 років у ретроспективі сучасного наукового погляду Заходу / А. М. Яценко // Актуальні проблеми журналістики : зб. наук. пр. Ужгород. держ. ун-ту. – Ужгород, 2001. – С. 408–417.
4. Яценко А. М. Висвітлення голодомору 1932–1933 років в Україні на сторінках французької преси (за публікаціями “Діла”) / А. М. Яценко // Вісник Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – 2003. – Вип. 22. – С. 367–370.
5. Яценко А. М. Концепт голод як об’єкт асоціативного аналізу / А. М. Яценко // Вісник Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – 2003. – Вип. 23. – С. 117–120.
6. Яценко А. М. Сучасна українська наукова думка про голод 1932–1933 років в Україні / А. М. Яценко // Вісник Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – 2004. – Вип. 25. – С. 301–308.
7. Яценко А. М. Голодомор 1932–1933 рр. в усній народній творчості (за матеріалами сучасної періодики). Нові терміни з означеної проблематики / А. М. Яценко // Пам’ять століть. – 2004. – № 3–4. – С. 309–314.
8. Яценко А. М. Причини та наслідки голодомору в Україні 1932–1933 років як акту геноциду (за матеріалами Міжнародної комісії з розслідування голоду в Україні) / А. М. Яценко // Вісник Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – 2006. – Вип. 28. – С. 213–215. 9. Яценко А. М. Правописні проблеми на сторінках щоденника “Діло” / А. М. Яценко // Українська журналістика: умови формування та перспективи розвитку : зб. наук. пр. Черкас. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького / [відп. ред.: С. М. Квіт, Т. Г. Бондаренко]. – Черкаси, 2007. – С. 259–262.
10. Яценко А. М. Проєкт українського правопису – повернення у “національно наповнений мовосвіт” / А. М. Яценко // Зб. пр. каф. україн. преси і дослід. центру історії західноукр. преси. – Львів, 2007. – С. 242–244.
11. Яценко А. М. Правописні особливості сучасного українського медіатексту / А. М. Яценко // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Філол. науки. – 2008. – Вип. 17. – С. 299–300.
12. Яценко А. М. Національні психотипи в публіцистиці Івана Франка / Г. В. Синичич, А. М. Яценко // Діалог. Медіа-студії : зб. наук. пр. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2010. – Вип. 11. – С. 117–128.
13. Яценко А. М. Національні архетипи в публіцистиці Івана Франка / Г. В. Синичич, А. М. Яценко // Науковий вісн. Волинського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Сер. Філол. науки. – Луцьк : Вид-во Волинського національного університету, 2010. – Вип. 21. – С. 173–177.
14. Yatsenko A. Title complexes of news items for “TSN” of “1+1” channel and “Vikna-novyny” of “STB” channel: cognitive-linguistic aspects / A. Yatsenko // International Science Ukrainian Edition. – Advanced Executive B.s. – USA : Lulu Press Inc., 2010. – P. 10–13.
15. Yatsenko A. Formation of Ukrainian national identity through the prisme I. Franko’s political essays / G. Synychych, A.Yatsenko // International Science Ukrainian Edition. – Advanced Executive B.s. – USA : Lulu Press Inc., 2010. – P. 36–39.
16. Яценко А. М. Концепція розвитку національної літератури в публіцистиці Івана Франка / Г. В. Синичич, А. М. Яценко // Діалог. Медіа-студії : зб. наук. пр. / [ред. кол. : відп. ред. Александров О. В. та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2011. – Вип. 12. – С. 164–177.
17. Яценко А. М. Заголовковий дискурс новинних випусків «1+1», «СТБ»: порвіняльний аспект / А. М. Яценко. – Вісник Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – 2011. – Вип. 34. – С. 255–259.
18. Яценко А. М. Роль Івана Франка як публіциста у формуванні медіакартини світу галицького суспільства кінця XIX – початку XX століття / Г. В. Яценко, А. М. Яценко // Наукові записки Інституту журналістики : науковий збірник / за ред. В. В. Різуна. – К. : КНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – Т. 53. – С. 200– 206.
19. Яценко А. М. Росія vs Україна: конотації Івана Франка в сучасних контекстах / А. М. Яценко, Г. В. Яценко // Теле- та радіожурналістика : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – Вип. 14. – С. 264–269.

РОЗДІЛ 3. ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ
1. Яценко А. М. Японський часопис про голодомор 1932–1933 рр. (за матеріалами газети “Діло”) / А. М. Яценко // Українська періодика: історія і Сучасність : Доп. та повідомлення сьомої Всеукраїнської наук.-теорет. конф. 17–18 трав. 2002 р. / [за ред. М. М. Романюка]. – Львів, 2002. – С. 309–310.
2. Яценко А. М. Лексема голод як об’єкт асоціативного аналізу в публіцистичних, художніх текстах / А. М. Яценко // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. [“Мовна екологія як чинник гармонійного розвитку суспільства”], (Одеса, 12–13 листоп. 2002 р.) / [за ред. М. О. Подрєзова]. – Одеса : Астропринт, 2003. – С. 28–31.
3. Яценко А. М. Англійська преса про голод 1932–1933 рр. в Україні / А. М. Яценко // Українська періодика: історія і сучасність : Доп. та повідомлення восьмої Всеукраїнської наук.-теорет. конф. / [за ред. М. М. Романюка]. – Львів, 2003. – С. 397–401.
4. Яценко А. М. Голодомор 1932–1933 років в Україні: національно-соціальний аспект / А. М. Яценко // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. [“Українська журналістика в контексті доби”], (Львів, 23–24 верес. 2004 р.) / [за ред. С. Костя]. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2004. – С. 178–179.
5. Яценко А. М. Мовні питання в сучасному інформаційному просторі як визначальні чинники мовної ситуації в Україні / А. М. Яценко // Актуальні проблеми регіональних ЗМІ. – Т. 3. – Запоріжжя : КПУ, 2008. – С. 157–158.
6. Яценко А. М. Проблема відповідальності за голодомор в Україні 1932–1933 років як важливий компонент історичної справедливості / А. М. Яценко // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [“Теоретичні засади та практика реалізації безпосередньої демократії в Україні”] , (Тернопіль, 19–22 лют. 2009 р.). – Тернопіль : Галицький ін-т ім. В. Чорновола, 2009. – С. 118–120.
7. Яценко А. М. Зміни до чинної редакції “Українського правопису” – нагальна потреба цивілізованого суспільства / А. М. Яценко // Тези доп. учасн. XVII Міжнар. наук. конф. студ. і молодих учених. – Т. 3. – Запоріжжя : КПУ, 2009. – С. 241.
8. Яценко А. М. Проєкт українського правопису – шлях до утвердження національної правописної системи / А. М. Яценко // Зб. наук. доп. “Журналістика, філологія та медіаосвіта”. – Т. 2. – Полтава : Освіта, 2009. – С. 427–429.
9. Яценко А. М. Правописні проблеми в сучасному медіапросторі / А. М. Яценко // Матеріали XIV міжнар. наук.-практ. конф. з проблем функціонування й розвитку української мови [“Мова, суспільство, журналістика”], (Київ, 18 квіт. 2008 р.). – К. : Інститут журн-ки КНУ ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 184–187.
10. Яценко А. М. Особливості функціонування лексеми “голод” у публіцистичних, художніх текстах / А. М. Яценко // Матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. [“Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття”], (Одеса, 10–12 верес. 2009 р.). – Одеса : Одес. нац. політех. ун-т, 2009. – С. 434–437.
11. Яценко А. М. Заголовковий дискурс сюжетів ТСН каналу «1+1»: когнітивно-лінгвістичні аспекти / А. М. Яценко // Матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. [“Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття”], (Одеса, 9–11 верес. 2010 р.). – Одеса : Одес. нац. політех. ун-т, 2010. – С. 107–110.
12. Яценко А. М. Бути чи не бути новій редакції «Українського правопису» / А. М. Яценко // Тези доп. учасн. XVIIІ Міжнар. наук. конф. студ. і молодих учених. – Т. 2. – Запоріжжя : КПУ, 2010. – С. 321−322.
13. Яценко А. М. Політика „відсутності мовної політики” в Україні як показник культури суспільства / А. М. Яценко // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених [«Культура та інформаційне суспільство XXI століття»], (Харків, 22–23 квіт. 2010 р.). – Ч. 1. – Х. : ХДАК, 2010. – С. 45.
14. Яценко А. М. Голодомор в Україні 1932–1933 років – геноцид українського народу / А. М. Яценко, Г. В. Синичич // Спецпроект: аналіз наукових досліджень. – Т. 2. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2011. – С. 33–35.
15. Яценко А. М. Концепції економічного розвитку українського суспільства (за публіцистикою Івана Франка / Г. В. Синичич, А. М. Яценко // Modern trends in scientific thought development: materials digest of the 2 nd International Scientific Conference (January 31 – February14, 2011, Kiev, London). Juridical sciences. Open section. – Odessa : In Press, 2011. – P. 105–107.
16. Яценко А. Визнання голодомору в Україні 1932–1933 років як геноциду – необхідна умова становлення і розвитку сучасної правової держави / Андрій Яценко, Галина Яценко // Захист прав людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник матеріалів першої Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів : НУ «Львівська політехніка», 2012. – С. 38–42.
17. Яценко А. Основные элементы публицистического мастерства (на примере публицистики И. Франко) / Галина Яценко, Андрей Яценко // 52-я Международная научно-практическая конференция «Средства массовой информации в современном мире. Петербургские чтения». Доступно з : rus. jf. spbu. ru / conference / 3090 / 3107 / html.
18. Яценко А. На кожен засіб масової інформації – свій правопис, або чому немає порядку в сучасній мовній ситуації в Україні / Андрій Яценко, Галина Яценко // Науково-методична конференція «Роль письма у викладанні гуманітарних дисциплін» (29 березня, 2013 р., Львів) : тези доповідей. – Львів : ПАІС, 2013. – С. 66–67.
19. Яценко А. «Для одного народу – один правопис» / Андрій Яценко, Галина Яценко // Матеріали першої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті» (19–20 литопада 2015 р.). – Ченстохова–Ужгород–Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 55–56.
Публіцистика
1. Яценко А. Хто відповість за злочин? / А. Яценко // Креденс. – 2010. – 20 листоп.
2. Яценко А. Для одного народу – один правопис, або щодо хаосу в сучасних українських ЗМІ / А. Яценко, Г. Яценко // День. – 2013. – 24–25 травн.
3. Яценко А. Не тільки спорт / Г. Яценко, А. Яценко // День. – 2013. – 28 жовт.
4. Яценко А. Уражені вірусом імперськості / Г. Яценко, А. Яценко // День. – 2014. – 10 жовт.

Біографія

Born 06. 10. 1976 in Novyi Rozdil town, Lvivska oblast, Mykolaivskyi raion.
Higher education.

Professional experience
01.09.2002 – 01.07. 2010 – the teaching fellow of the Mass Media Language Department, Faculty of Journalism; 01.07.2010 – till present – assistant professor of the Mass Media Language Department, Faculty of Journalism.

Нагороди

Diploma for long-term conscientious work and important gains in educational research activity (2012);
Diploma for long-term conscientious work and important gains in educational research activity (2015)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!