Яценко Андрій Миколайович

Посада: заступник декана факультету журналістики з наукової і навчально-методичної роботи, доцент кафедри мови засобiв масової iнформації

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-67

Електронна пошта: Andriy.Yatsenko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Наукові інтереси

Сферою моїх наукових інтересів є проблемні питання українського правопису, лінгвостилістичні особливості сучасного медіатексту, жанрово-стильові ознаки публіцистики І. Франка.
Ключові слова: український правопис, медіатекст, стиль, публіцистика Івана Франка.

Курси

Публікації

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, ЗБІРНИКИ,

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

 1. Яценко А. Голодомор в Україні 1932–1933 років як проблема світової журналістики : автореф. дис. на здобуття канд. філол. наук : спец. 10.01.08 – журналістика / Андрій Яценко. – Львів, 2005. – 18 с.
 2. Яценко А. М. Тестові завдання з орфографії української мови для студентів першого курсу факультету журналістики / А. М. Яценко. – Львів : ПАІС, 2008. – 24 с.
 3. 3. Яценко А. М. Українська мова в засобах масової інформації. Вступ до науки про комунікування. Культура української мови (Фонетика. Орфоепія. Графіка та орфографія. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія). Навчальна програма для студ. 1-го курсу ф-ту журн-ки / А. М. Яценко, М. Г. Яцимірська. – Львів : Вид. ц-р ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 24 с.
 4. 4. Яценко А. М. Робоча програма навчальної дисципліни “Текст і комунікація” для спеціальностей 030201 і 8.030201 „журналістика” факультету журналістики / А. М. Яценко, Л. С. Палюк. – Львів : Вид. ц-р ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 24 с.
 5. Голодомор 1932–1933 років в Україні : навч посібник / за ред. С.А.Костя. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 376 с. (у співавторстві).
 6. Проблемні питання українського правопису. Методичні вказівки і тестові завдання // А. М. Яценко. – Львів : Малий вид. ц-р ЛНУ імені І. Франка, 2016. – 44 с.
 7. Мій Франко. Збірник есеїв студентів факультету журналістики / [за ред. Галини й Андрія Яценків]. – Львів : ПАІС, 2016. – 80 с.
 8. Яценко Г. Публіцистика Івана Франка : навч. посібник / Галина Яценко, Андрій Яценко. − Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 248 с.
 9. Збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2016 рік (секція «Журналістика») / упоряд. Андрій Яценко. – Львів : Малий вид. ц-р ф-ту журн-ки, 2017.
 10. Зернини пам’яті : збірник матеріалів студентів факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка, присвячений 85-й річниці Голодомору в Україні / За редакцією Галини Яценко, Андрія Яценка. – Львів : Простір-М, 2018. – 132 с.
 11. Сучасні орієнтири української журналістики: від теорії до практики: збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2017 рік (секція «Журналістики») / упоряд. Андрій Яценко. – Львів : Простір-М, 2018. – 162 с.

 

ФАХОВІ СТАТТІ

 1. Яценко А. М. Голодомор 1932–1933 років в Україні як проблема “Le Matin”,  “L’ordre”,  “Le Petit Marseillais” / А. М. Яценко //  Вісник Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – Львів, 2001. – Вип. 21. – С. 307–310.
 2. Яценко А. М. Проблематика й специфіка висвітлення голоду 1932–1933 років в Україні  на сторінках газети “Діло”  /  А. М.  Яценко // EX PROFESSO : зб. наук. пр. Дніпроп. ун-ту. – Дніпропетровськ, 2001. – С. 268–272.
 3. Яценко А. М. Голодомор 1932–1933  років  у  ретроспективі сучасного  наукового  погляду Заходу / А. М. Яценко // Актуальні проблеми               журналістики : зб. наук. пр. Ужгород. держ. ун-ту. – Ужгород, 2001. – С. 408–417.
 4. Яценко А. М. Висвітлення голодомору 1932–1933 років в Україні на сторінках французької преси (за публікаціями “Діла”) / А. М. Яценко // Вісник Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – 2003. – Вип. 22. – С. 367–370.
 5. Яценко А. М. Концепт голод як  об’єкт  асоціативного аналізу /                А. М.  Яценко // Вісник Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – 2003. – Вип. 23. –   С. 117–120.
 6. Яценко А. М. Сучасна українська  наукова  думка  про  голод  1932–1933 років  в  Україні  / А. М. Яценко // Вісник Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – 2004. – Вип. 25. – С. 301–308.
 7. Яценко А. М. Голодомор 1932–1933 рр. в   усній   народній   творчості    (за  матеріалами   сучасної періодики).  Нові  терміни  з  означеної проблематики / А. М. Яценко // Пам’ять століть. – 2004. – № 3–4. – С. 309–314.
 8. Яценко А. М. Причини та наслідки голодомору в Україні 1932–1933 років як акту геноциду (за матеріалами Міжнародної  комісії  з  розслідування голоду в Україні) / А. М. Яценко // Вісник Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – 2006. – Вип. 28. – С. 213–215.
 9. Яценко А. М. Правописні  проблеми  на  сторінках  щоденника “Діло” / А. М.  Яценко // Українська   журналістика:   умови   формування  та  перспективи розвитку : зб. наук. пр. Черкас. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького / [відп.  ред.:  С. М. Квіт,  Т. Г. Бондаренко].  – Черкаси, 2007. – С. 259–262.
 10. Яценко А. М. Проєкт українського  правопису – повернення у  “національно  наповнений мовосвіт”  /  А. М. Яценко  //  Зб. пр. каф. україн. преси і дослід. центру історії  західноукр. преси. – Львів, 2007. – С. 242–244.
 11. Яценко А. М. Правописні особливості   сучасного   українського   медіатексту   /   А. М. Яценко  //  Наук.  пр.  Кам’янець-Поділ.  нац.  ун-ту  ім.              І. Огієнка.  Філол.  науки.  – 2008. – Вип. 17. – С. 299–300.
 12. Яценко А. М. Національні психотипи в публіцистиці Івана Франка / Г. В. Синичич, А. М. Яценко // Діалог. Медіа-студії : зб. наук. пр. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2010. – Вип. 11. – С. 117–128.
 13. Яценко А. М. Національні архетипи в публіцистиці Івана Франка / Г. В. Синичич, А. М. Яценко // Науковий вісн. Волинського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Сер. Філол. науки. – Луцьк : Вид-во Волинського національного університету, 2010. – Вип. 21. – С. 173–177.
 14. Yatsenko A. Title complexes of news items for “TSN” of “1+1” channel and “Vikna-novyny” of “STB” channel: cognitive-linguistic aspects / A. Yatsenko // International Science Ukrainian Edition. – Advanced Executive B.s. – USA : Lulu Press Inc., 2010. – P. 10–13.
 15. Yatsenko A. Formation of Ukrainian national identity through the prisme I. Franko’s political essays / G. Synychych, A.Yatsenko // International Science Ukrainian Edition. – Advanced Executive B.s. – USA : Lulu Press Inc., 2010. – P. 36–39.
 16. Яценко А. М. Концепція розвитку національної літератури в публіцистиці Івана Франка / Г. В. Синичич, А. М. Яценко // Діалог. Медіа-студії : зб. наук. пр. / [ред. кол. : відп. ред. Александров О. В. та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2011. – Вип. 12. – С. 164–177.
 17. Яценко А. М. Заголовковий дискурс новинних випусків «1+1», «СТБ»: порвіняльний аспект / А. М. Яценко. – Вісник Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – 2011. – Вип. 34. – С. 255–259.
 18. Яценко А. М. Роль Івана Франка як публіциста у формуванні медіакартини світу галицького суспільства кінця XIX – початку XX століття / Г.В. Яценко, А.М. Яценко // Наукові записки Інституту журналістики : науковий збірник / за ред. В. В. Різуна. – К. : КНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – Т. 53. – С. 200– 206.
 19. Яценко А. М. Росія vs Україна: конотації Івана Франка в сучасних контекстах / Г.В. Яценко, А. М. Яценко  // Теле- та радіожурналістика : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – Вип. 14. – С. 264–269.
 20. Яценко А. М. Етнокультурні маркери українського націотворення в публіцистиці Івана Франка / Андрій Яценко, Галина Яценко // Українське літературознавство.– Львів, 2016. – Вип. 80. – С. 29−37.
 21. Яценко А. Проблема еміграції в публіцистиці Івана Франка / Андрій Яценко, Галина Яценко // Матеріали першої Міжнародної науково-практичної конференції «Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи» (27–28 жовтня 2016 р.). – Баку–Ужгород–Дрогобич : Посвіт, 2016. – С. 336–338.
 22. Яценко А. Європейські вектори розвитку України (за публіцистикою Івана Франка) / Галина Яценко, Андрій  Яценко //Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 17. – С. 54−65 (Index Copernicus International).
 23. Яценко А. Візія національної літератури в публіцистиці Івана Франка кінця ХІХ– початку ХХ століття / Галина Яценко, Андрій Яценко // Вісник НТШ.– Львів, 2016. – Том CCLXIX Праці Філологічної секції. – С. 297−307.
 24. Яценко А. Домінанти журналістської освіти (за публіцистикою Івана Франка) / А. Яценко, Г. Яценко // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. – Львів, 2017. – Вип. 42. – C. 144–150.
 25. Яценко А. Українське правописне питання на шпальтах американської «Свободи / А. Яценко // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства. − Львів, 2018. – Вип. 8(26). – C. 295–302.
 26. Яценко А. Публіцистика Юрія Шевельова в газеті «Свобода» (США) / А. Яценко // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. – Львів, 2019. – Вип. 46. – C. 57–66.
 27. Яценко А. Тематично-змістові моделі публіцистики Івана Франка 90-х років XIX−початку XX століть / Галина Яценко, Андрій Яценко // Іван Франко: «Я єсть пролог…» : Матеріали Міжнародного наукового конгресу до 160-річчя від дня народження Івана Франка : у 2 т. Т. 1 – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 774−783.

 

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

 1. Яценко А. М. Японський часопис  про  голодомор 1932–1933 рр.  (за  матеріалами  газети  “Діло”) / А. М. Яценко // Українська періодика: історія і Сучасність : Доп. та повідомлення сьомої Всеукраїнської наук.-теорет. конф. 17–18 трав. 2002 р. / [за ред. М. М. Романюка]. – Львів, 2002. – С. 309–310.
 2. Яценко А. М. Лексема голод  як  об’єкт  асоціативного  аналізу в публіцистичних, художніх текстах / А. М. Яценко // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. [“Мовна екологія як чинник гармонійного   розвитку   суспільства”],   (Одеса,  12–13  листоп.  2002 р.)  /  [за   ред.  М. О. Подрєзова]. – Одеса : Астропринт, 2003. – С. 28–31.
 3. Яценко А. М. Англійська преса  про  голод  1932–1933 рр.  в  Україні   /  А. М. Яценко   // Українська  періодика:  історія  і  сучасність :  Доп. та повідомлення  восьмої  Всеукраїнської наук.-теорет. конф. / [за ред.                           М. М. Романюка]. – Львів, 2003. – С. 397–401.
 4. Яценко А. М. Голодомор 1932–1933  років  в  Україні:   національно-соціальний  аспект  / А. М. Яценко  //  Матеріали   всеукр.   наук.-практ.  конф.    [“Українська   журналістика  в контексті доби”], (Львів, 23–24 верес. 2004 р.) / [за ред. С. Костя]. – Львів : Львів. нац.  ун-т ім. І. Франка, 2004. – С. 178–179.
 5. Яценко А. М. Мовні питання   в  сучасному   інформаційному  просторі   як  визначальні чинники мовної ситуації  в Україні  /  А. М. Яценко  //  Актуальні  проблеми регіональних ЗМІ. – Т. 3. – Запоріжжя : КПУ, 2008. –             С. 157–158.
 6. Яценко А. М. Проблема відповідальності   за   голодомор  в  Україні  1932–1933  років  як важливий  компонент  історичної  справедливості /           А. М.  Яценко  //  Матеріали міжнар. наук.-практ. конф.  [“Теоретичні  засади та практика реалізації  безпосередньої  демократії  в Україні”] , (Тернопіль,  19–22 лют. 2009 р.).  –  Тернопіль : Галицький ін-т ім. В. Чорновола, 2009. – С. 118–120.
 7. Яценко А. М. Зміни до  чинної  редакції  “Українського  правопису”  –  нагальна  потреба  цивілізованого суспільства  /  А. М. Яценко  //  Тези доп. учасн. XVII Міжнар. наук. конф. студ. і молодих учених. – Т. 3. – Запоріжжя : КПУ, 2009. – С. 241.
 8. Яценко А. М. Проєкт українського  правопису   –  шлях   до   утвердження   національної правописної   системи   /   А. М.  Яценко  //  Зб.  наук.  доп.   “Журналістика,  філологія  та медіаосвіта”. – Т. 2. – Полтава : Освіта, 2009. – С. 427–429.
 9. Яценко А. М. Правописні проблеми   в   сучасному   медіапросторі   /   А. М. Яценко  // Матеріали  XIV   міжнар.   наук.-практ.   конф.   з   проблем   функціонування    й   розвитку української мови [“Мова, суспільство, журналістика”], (Київ, 18 квіт. 2008 р.). – К. : Інститут журн-ки КНУ                      ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 184–187.
 10. Яценко А. М. Особливості функціонування  лексеми “голод” у публіцистичних,  художніх текстах  /  А. М. Яценко // Матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.  [“Інформаційна  освіта та  професійно-комунікативні  технології  XXI  століття”],  (Одеса,  10–12 верес.  2009 р.). – Одеса : Одес. нац. політех. ун-т, 2009. – С. 434–437.
 11. Яценко А. М. Заголовковий дискурс сюжетів ТСН каналу «1+1»: когнітивно-лінгвістичні аспекти / А. М. Яценко // Матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. [“Інформаційна освіта та  професійно-комунікативні  технології  XXI  століття”],  (Одеса,  9–11 верес.  2010 р.). – Одеса : Одес. нац. політех. ун-т, 2010. – С. 107–110.
 12. Яценко А. М. Бути чи не бути новій редакції «Українського правопису» / А. М. Яценко // Тези доп. учасн. XVIIІ Міжнар. наук. конф. студ. і молодих учених. – Т. 2. – Запоріжжя : КПУ, 2010. – С. 321−322.
 13. Яценко А. М. Політика „відсутності мовної політики” в Україні як показник культури суспільства / А. М. Яценко // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених [«Культура та інформаційне суспільство XXI століття»], (Харків, 22–23 квіт. 2010 р.). – Ч. 1. – Х. : ХДАК, 2010. – С. 45.
 14. Яценко А. М. Голодомор в Україні 1932–1933 років – геноцид українського народу / А. М. Яценко, Г. В. Синичич // Спецпроект: аналіз наукових досліджень. – Т. 2. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2011. – С. 33–35.
 15. Яценко А. М. Концепції економічного розвитку українського суспільства (за публіцистикою Івана Франка / Г. В. Синичич, А. М. Яценко // Modern trends in scientific thought development: materials digest of the 2 nd International Scientific Conference (January 31 – February14, 2011, Kiev, London). Juridical sciences. Open section. – Odessa : In Press, 2011. – P. 105–107.
 16. Яценко А. Визнання голодомору в Україні 1932–1933 років як геноциду – необхідна умова становлення і розвитку сучасної правової держави / Андрій Яценко, Галина Яценко // Захист прав людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник матеріалів першої Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів : НУ «Львівська політехніка», 2012. – С. 38–42.
 17. Яценко А. Основные элементы публицистического мастерства (на примере публицистики И. Франко) / Галина Яценко, Андрей Яценко // 52-я Международная научно-практическая конференция «Средства массовой информации в современном мире. Петербургские чтения». Доступно з : rus. jf. spbu. ru / conference / 3090 / 3107 / html.
 18. Яценко А. На кожен засіб масової інформації – свій правопис, або чому немає порядку в сучасній мовній ситуації в Україні / Андрій Яценко, Галина Яценко // Науково-методична конференція «Роль письма у викладанні гуманітарних дисциплін» (29 березня, 2013 р., Львів) : тези доповідей. – Львів : ПАІС, 2013. – С. 66–67.
 19. Яценко А. «Для одного народу – один правопис» / Андрій Яценко, Галина Яценко // Матеріали першої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті» (19–20 листопада 2015 р.). – Ченстохова–Ужгород–Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 55–56.
 20. Яценко Г. Проблема еміграції в публіцистиці Івана Франка / Галина Яценко, Андрій Яценко // Матеріали першої Міжнародної науково-практичної конференції «Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи» (27–28 жовтня 2016 р.). – Баку–Ужгород–Дрогобич : Посвіт, 2016. – С. 336–338.
 21. Яценко Г. Національна міфотворчість у публіцистиці Івана Франка / Галина Яценко, Андрій Яценко // Збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2016 рік (секція «Журналістика»). – Львів : Малий вид. ц-р ф-ту журн-ки, 2017. – С. 42−45.
 22. Яценко А. Український правопис як ознака національної єдності (на прикладі газети «Свобода») / А. Яценко // Сучасні орієнтири української журналістики: від теорії до практики: збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2017 рік (секція «Журналістики») / упоряд. Андрій Яценко. – Львів : Простір-М, 2018. – С. 132−133.

 

ПУБЛІЦИСТИКА

 1. Яценко А. Хто відповість за злочин? / А. Яценко // Креденс. – 2010. – 20 листоп.
 2. Яценко А. Для одного народу – один правопис, або щодо хаосу в сучасних українських ЗМІ / А. Яценко, Г. Яценко // День. – 2013. – 24–25травн.
 3. Яценко А. Не тільки спорт / Г. Яценко, А. Яценко // День. – 2013. –  28 жовт.
 4. Яценко А. Уражені вірусом імперськості / Г. Яценко, А. Яценко // День. – 2014. –  10 жовт.
 5. Яценко А. Вони з «тої раси, що карку не гне», або Іван Франко та газета «День»: на перехресті ювілеїв / А. Яценко, Г. Яценко // День. – 2016. – 19–20 серп.
 6. Яценко А. Скриня скарбів «Дня» вражає унікальною продуманістю свого вмісту/ А. Яценко, Г. Яценко // День. – 2016. – 20 верес.
 7. Яценко А. Слово про пам’ять (від редакторів) / А. Яценко, Г. Яценко // Зернини пам’яті : збірник матеріалів студентів факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка, присвячений 85-й річниці Голодомору в Україні / За редакцією Галини Яценко, Андрія Яценка. – Львів : Простір-М, 2018. – С. 3.
 8. Яценко А. Дочекалися?.. Чи знову правописне дежавю?! / Г. Яценко, А. Яценко // День. – 2018. − №185−186. −12−13 жовт.

Біографія

Народився 6 жовтня 1976 року в м. Новий Розділ, Львівська область, Миколаївський район. 1993 року із золотою медаллю закінчив Новорозділь-ську середню школу № 3.
Вища освіта.

 

Професійний досвід
01.09.2002 р.–01.07. 2010 р. – асистент кафедри мови ЗМІ факультету журналістики.
З 01.07.2010 р. і дотепер – доцент кафедри мови ЗМІ факультету журналістики.

2014−2017 рр. – вчений секретар вченої ради факультету журналістики.

2015−2019 рр. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 35.051.24 із захисту кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій.

З 2015 року – член Національної спілки журналістів України.

10.06.2016−22.05.2018 – заступник декана факультету журналістики з наукової і навчальної роботи.

22.12.2017−22.05.2018 – виконував обов’язки декана факультету журналістики.

Розробник освітніх програм з журналістики для таких освітніх рівнів: «бакалавр», «магістр», «доктор філософії».

З 01.09.2019 і дотепер − заступник декана факультету журналістики з наукової і навчальної роботи.

2018−2021 рр. – учасник міжнародного проєкту DESTIN («Journalism Education for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professionalism») (Erasmus+ KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Capacity Building in the field of Higher Education).

З 03.03.2020 р. – учасник міжнародного проєкту «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність» за підтримки Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX), посольств США та Британії в Україні, а також Міністерства освіти і науки України, Академії української преси.

Автор публікацій у газетах «День», «Креденс» тощо.

 

Проекти

2018−2021 рр. – учасник міжнародного проєкту DESTIN («Journalism Education for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professionalism») (Erasmus+ KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Capacity Building in the field of Higher Education).

З 03.03.2020 р. – учасник міжнародного проєкту «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність» за підтримки Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX), посольств США та Британії в Україні, а також Міністерства освіти і науки України, Академії української преси.

Автор публікацій у газетах «День», «Креденс» тощо.

сертифікат_09.07_Андрій Яценко

сертифікат_Андрій Яценко

Сертифікат. Very Verified_ Яценко Андрій

Сертифікат – ЯЦЕНКО АНДРІЙ

 

Нагороди

Лауреат Премії імені Івана Франка в галузі інформаційної діяльності (2019).

Лауреат (ІІІ премія) конкурсу «Краще видання року» від Національної академії наук вищої освіти України (2019).

Грамота Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації за високий професіоналізм та популяризацію наукових знань (2018).

Подяка за підготовку Кордоби Олени до Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт (2018) (Київський університет імені Бориса Грінченка).

Дипломант ХХ Міжнародного літературно-краєзнавчого конкурсу імені Мирона Утриска (2016).

Грамота Ректора за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності (2015).

Грамота Ректора за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності (2012).

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!