Асоціація випускників

Потрібна допомога!

Випускниця факультету і дочка випускника факультету О. Ганущака Галина Ганущак-Світлична захворіла онкологічним захворюванням.
Очевидно, що лікування буде тривалим і вартісним. Очевидно також, що їй потрібна допомога. Тому правління Асоціації випускників факультету звертається до членів Асоціації та всіх випускників з проханням надати допомогу постраждалій.
Рахунок приватбанківської картки батька Галини Олеся:
4149 4991 1274 5185

 

Черговий з’їзд

6 жовтня відбувся з’їзд Асоціації випускників факультету журналістики.

Дивно, однак на з’їзд прибуло всього 17 чоловік.  Голова правління Ігор Лубкович у зв’язку з цим поставив на голосування два питання: або припинити діяльність Асоціації за непотрібністю, або ж змінити голову правління. Учасники з’їзду не підтримали жодної з них, однак…

У ході дискусії учасники зїзду говорили про те, що слід активізувати спілкування з випускниками, пояснити їм важливість участі у Асоціації. Проректор університету, член Асоціації і Голова Правління Асоціації випускників Львівського університету Мар’ян  Лозинський у своєму виступі, окрім іншого,  згадав викладачів, які нас вчили.

Зїзд доручив правлінню Асоціації призначити її представників у областях та голову опікунської ради.

Створена у фейсбуку сторінка набрала близько 650 підписників, однак ніхто з них на зїзд не прибув…

На з’їзді з’ясувалося, що дочка випускника факультету О.Ганущака і сама його випускниця Галина (тепер її прізвище Ганущак-Світлична) потребує серйозної лікарської і, відповідно, фінансової допомоги, тож учасники з’їзду ухвалили перерахувати свої членські внески на лікування колеги. Одночасно було зроблено кільканадцять благодійних внесків.

Зазначалося також, що підготовка енциклопедії факультету та книжки «100 видатних випускників факультету», про яку йшлося на попередньому зїзді, практично не зрушила з місця.


Керівні органи асоціації

Правління асоціації

Ігор Лубкович – голова правління lubkovyc@ukr.net

Михайло Батіг – керівник групи старійшин (закінчили факультет 30 і більше років тому) 

batmi@ukr.net

Ігор Берчак – керівник групи достойників (20-29 років) berya.lviv@ukr.net

Юліанна Кандя – керівник групи фахівців (10-19 років) kandya1111@gmail.com

Христина Горобець – керівник групи молоді (5-9 років) 1504km@gmail.com

Оксана Маруняк – керівник групи молодняка (до 5 років) super.ksenka@gmail.com

Іван Крупський – голова ревізійної комісії journft@franko.lviv.ua

 

 

Довідка:

       Членом Асоціації може бути випускник, або викладач факультету, який визнає статут, Кодекс честі члена Асоціації та сплачує членські

 


 

КОДЕКС ЧЕСТI ЧЛЕНА АСОЦIАЦІЇ

 

Член Асоцiацiї визнає, всiляко пiдтримує i примножує добре iм’я факультету, його значення у становленнi i розвитку сучасної української журналістики.

Головний обов’язок члена Асоцiацiї у професiйнiй журналiстськiй роботi сприяти забезпеченню громадян оперативною та об’єктивною iнформацiєю. Член Асоцiацiї у своїх публiкацiях уникає неповноти або неточностi iнформацiї, якi могли б завдати моральної шкоди честi та гiдностi людини. Член Асоцiацiї поважає осiб, якi надають йому iнформацiю, не розголошує її джерел, за винятком вимоги суду.

Моральний обов’язок члена Асоцiацiї – пiдтримувати кopeктнi стосунки з колегами по Асоцiацiї та iншими професiйними журналiстами, допомагати їм у вирiшеннi професiйних проблем, виявляти солiдарнiсть з ними, коли вони зазнають утискiв та гонiнь, а також допомагати у фаховому становленні молодих журналістів, зокрема студентів альма-матер.

Звання члена Асоцiацiї нecумісне з:

∙  пiдготовкою для ЗМI брехливої iнформацiї;

∙  з одержанням платнi за поширення такої iнформацiї, або за приховування достовiрної;

∙  образою нацiональних, расових, етичних та релiгiйних поглядiв i почуттiв людей, пiдтримкою екстремiзму та тероризму;

∙  частковим чи повним привласненням чужих текстів, думок і творів, матеріалів.

Якщо ж член Асоцiацiї не зумисне оприлюднює неправдиву iнформацiю, в якiй перекрученi факти або ж завдано образ людинi, він зобов’язується у тому ж ЗМI визнати свою провину шляхом вибачення i виправлення помилок.

∙  сприяти змiцненню авторитету Асоцiацiї та факультету;

∙  виконувати рiшення та розпорядження opraнів управлiння Асоцiацiї, прийнятi у межах їх компетенцiї;

∙  не завдавати шкоди авторитету та майну Асоцiацiї;

Припинення членства в Асоцiацiї здiйснюється:

∙ за iнiцiативою члена на пiдставi письмової заяви;

∙ за iнiцiативою Правлiння Асоцiацiї, якщо дiяльнiсть членiв визнана такою, що суперечить Статуту Асоцiацiї, або шкодить Асоцiацiї чи ії авторитету, а також у випадку порушення ним Кодексу честi члена Асоцiацiї.

Члени Асоцiацiї не мають права вимагати повернення внесків, майна та iнших цiнностей, що переданi Асоцiацiї для здiйснення статутних цiлей та завдань, крім тих, що переданi тимчасово в користування, оренду, в якостi позики тощо.

р/р Асоціації в Ощадбанку 26003301268151   МФО 325796    ЗКПО 35775491