Вітальне слово

 

Вітаємо на сайті факультету журналістики!

Факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка сьогодні – це одна з найпотужніших наукових та навчальних шкіл журналістської освіти в Україні!

Унiверситетську журналiстську освiту в Українi започатковано в повоєнний час − спершу в Харковi, а потiм у Києвi i Львовi. Майже водночас у липнi-серпнi 1953 р. було створено факультет журналiстики у Київському унiверситеті та вiддiлення журналiстики у Львiвському, яке через рiк реорганізовано у факультет журналiстики. Першим деканом було призначено В. Т. Дмитрука. Вiн же очолював i єдину на факультетi кафедру журналiстики. Основні курси забезпечували викладачі Я. П. Бiлоштан, В. М.  Боянович, I. I. Дорошенко.

Важким було професiйне становлення факультету. Не вистачало кадрiв, програм, пiдручникiв. Недостатньою була матерiальна база.  Тривалий час факультет мав лише одну кафедру. У 1971 р. її було подiлено на двi: кафедру iсторiї журналiстики та кафедру теорiї i практики преси, вiд якої згодом (1973 р.) вiдокремилася кафедра стилiстики та редагування. Наприкiнцi 60-х − на початку 70-х рокiв з’являються першi професори, створюється спецiалiзована рада для захисту кандидатських дисертацiй.

Крiм згаданих уже В. Т. Дмитрука, В. М. Бояновича, Я.  П. Бiлоштана, у рiзнi роки деканами факультету були: Й. Т. Цьох, Д. С. Григораш, М. Ф. Нечиталюк, П. Й. Ящук, В. Й. Здоровега, М. П. Присяжний.

Б. В. Потятиник, З. Є. Дмитровський, А.М. Яценко виконували обов’язки декана. Сьогодні цю посаду займає І. В. Крупський.

Iсторiя факультету журналiстики складна й суперечлива. Тоталiтарна система жорстоко розправилася з багатьма його вихованцями. Жертвою репресiй став молодий викладач М. Г. Осадчий, який пiсля довгих табiрних поневiрянь повернувся до нас, став доктором фiлософiї, однак невдовзi пiшов iз життя.

За роки iснування факультет закiнчили понад 5 тисяч спецiалiстiв, якi працюють в Українi та за її межами. Багато з них отримали рiзноманiтні премії і нагороди, стали заслуженими журналiстами, заслуженими працiвниками культури, освіти України, редакторами поважних видань, керiвниками телерадiокомпанiй, директорами видавництв. Понад 100 випускникiв мають ступенi кандидатiв i докторiв наук.

Сучасна журналiстика − це високоiнтелектуальна сфера, це романтика постiйного пошуку i самоутвердження на нелегкому, а часом i небезпечному шляху до правди. Тому їй потрiбнi люди смiливi i наполегливi, освiченi i віддані державницьким ідеалам, здоровi душею i тiлом, чуйнi i небайдужi до чужої бiди. Немало таких вийшло зi стiн Львiвського нацiонального унiверситету iменi Iвана Франка пiсля навчання на факультетi журналiстики.

Допомагали їм стати добрими фахiвцями i знайти своє мiсце в iнформацiйному просторi України досвiдченi викладачi -професори, доценти, асистенти, якi одночасно є високопрофесiйними журналiстами. А професори В. В. Лизанчук, Й. Д. Лось. З. Є. Дмитровський – заслужений працівник освіти України.

На факультетi функцiонує шість кафедр:

  • теорії і практики журналістики;
  • української преси;
  • зарубiжної преси та iнформацiї;
  • радiомовлення та телебачення;
  • мови засобiв масової iнформацiї;
  • нових медій.

 

У 2015 році  діяла спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 27.00.04 – «Теорія та історія журналістики». Очолював її проф. Крупський І. В., вчений секретар – доц. Яценко А. М.

Щороку на факультет журналістики подають заяви тисячі абітурієнтів з усієї України та з-за кордону. Такий великий конкурс зумовлений багатьма чинниками.

По-перше, Львів − це прабатько української преси, осередок журналістикознавства. Адже перша газета “Газет де Леополь”, яка вийшла в Україні, з’явилася саме у Львові в 1776 році.

По-друге, з середини минулого століття і до сьогодні у Львівському національному університеті імені Івана Франка діє та розвивається потужна львівська школа журналістики, заснована на європейських цінностях.

По-третє, навчання на факультеті журналістики − це не лише лекції провідних вчених українського журналістикознавства, а й майже щоденні зустрічі, онлайн-конференції із відомими журналістами, політологами, громадськими діячами, практика в електронних та друкованих ЗМІ.

У нас триває постійний процес формування вільної освіченої особистості, яка здатна вплинути своїм словом на розвиток суспільства, долю української держави. По-четверте, навчатися у Львівському університеті сьогодні дуже престижно, адже він − один з найстаріших у Східній Європі та один з найпотужніших в Україні. Тут найвищою цінністю є інтелект та талант.

Факультет журналістики гнучкий щодо змін, завжди йде в ногу з часом, адже редакціям потрібні журналісти, які орієнтуються у сучасному інформаційному просторі, дають відповіді на виклики часу, володіють новітніми технологіями. Вони мусять бути завжди на крок попереду суспільства, бути його мозком та очима! Наші викладачі докладають максимум зусиль, щоб саме такими були наші випускники – бакалаври, магістри. Кафедри впроваджують освітні інновації, що є першочерговим завданням Львіського національного університету імені Івана Франка загалом, дбають про участь студентів у закордонних стажуваннях та навчанні, практикують академічні обміни, участь у медіафорумах, лекції закордонних колег. Навчальні програми нашого факультету, які щороку оновлюються, складені відповідно до національних та європейських освітніх стандартів. У них важливе місце належить щорічним навчальним та виробничим практикам у ЗМІ України. Наші вихованці щодня пізнають щось нове, професійно зростають, формують власний світогляд, активно долучаються до суспільних змін.

 

З повагою,

Іван Крупський,

декан факультету журналістики