Видання

 Вісник Львівського університету. Серія журналістика

Вимоги до публікацій 2019

У  Віснику  вміщено  наукові  праці  українських  та  зарубіжних  авторів,  що  відображають
широкий спектр проблем функціонування мас-медіа в Україні, Європі та світі; акцентовано увагу
на їхній ролі в утвердженні національної ідентичності та універсальних цінностей.

Рiк заснування: 1958
Свiдоцтво про державну реєстрацiю: КВ № 14618-3589Р від 30.10.2008 р.
Фахова реєстрацiя у ВАК України: Видання внесено до переліку наукових фахових видань України категорії “Б”, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (наказ МОН України №724 від 09.08.2022 р.)

Спеціальність: соціальні комунікації.

ISSN 2078-7324 (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію: KB №14618-3589Р від 30.10.2008 р.

Електронну версію журналу включено до каталогу Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: Google ScholarIndex Copernicus.

Номери з 2006 р. мають DOI від CrossRef

Мова видання: українська, англiйська (змiшаними мовами)
Перiодичнiсть: 1-2 рази на рiк
Засновник: Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка

Сайт Вісника

 

Мар’ян  Житарюк:Соціокультурна модель журналістики: традиції і новаторство

 

Збірник науково-методичних праць “ТЕЛЕ-  ТА  РАДIОЖУРНАЛIСТИКА”

 

ISSN: 2410-0196 (Online), 2078-1911 (Print)
Рiк заснування: 1997
Свiдоцтво про державну реєстрацiю: КВ № 14757-3728 Р від 20.11.2008, перереєстровано як фахове видання, в якому можуть публiкуватися результати дисертацiйних робiт на здобуття наукових ступенiв доктора i кандидата наук (наказ Мiнiстерства освiти i науки України №528 вiд 12 травня 2015 р.).
Фахова реєстрацiя у ВАК України: Постанова Президiї ВАК України вiд 27 травня 2009р. N1-05/2
Мова видання: українська, англiйська (змiшаними мовами)
Перiодичнiсть: 1-2 раз на рiк
Засновник: Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка
Головний редактор: Лизанчук В. В., доктор фiлологiчних наук, професор
Заступник головного редактора: Крупський I. В., доктор iсторичних наук, професор
Вiдповiдальний секретар: Юраш   А. В., кандидат полiтичних наук, доцент
Члени редколегiї: Т. О. Богорад – доктор германістики, проф. (Нюрнберг, Німеччина);
д-р. філол. наук, проф. О. Я. Гоян; д-р наук із соціальних комунікацій, проф. С. В. Демченко; д-р філол. наук, проф. В. А. Качкан; д-р наук із соціальних комунікацій, проф. І. Л. Пенчук; д-р філол. наук, проф. Б. В. Потятиник; д-р іст. наук, проф., член-кор. НАН України М. М. Романюк; д-р філол. наук, проф. О. А. Сербенська; д-р філол. наук, проф. Ю. Г. Шаповал, голова Львівської обласної організації Національної Спілки журналістів України Я. І. Климович.
Адреса редакцiї: Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, факультет журналiстики, вул. Генерала Чупринки, 49, Львiв, Україна, 79044
Тел.: (032) 239-47-64

Сайт Збірника