Видання

 Вісник Львівського університету. Серія журналістика

Вимоги до публікацій 2019

У  Віснику  вміщено  наукові  праці  українських  та  зарубіжних  авторів,  що  відображають
широкий спектр проблем функціонування мас-медіа в Україні, Європі та світі; акцентовано увагу
на їхній ролі в утвердженні національної ідентичності та універсальних цінностей.

Рiк заснування: 1958
Свiдоцтво про державну реєстрацiю: КВ № 14618-3589Р від 30.10.2008 р.
Фахова реєстрацiя у ВАК України: Наказ МОН України №1413 від 24.10.2017р. (додаток 7), за яким «Вісник» внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, втратив силу 17.09.2020 р. після піврічної пролонгації через карантин дії Наказу МОН України №409 від 17.03.2020 р. (Додаток 2).

Спеціальність: соціальні комунікації.

ISSN 2078-7324 (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію: KB №14618-3589Р від 30.10.2008 р.

Електронну версію журналу включено до каталогу Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: Google ScholarIndex Copernicus.

Номери з 2006 р. мають DOI від CrossRef

Мова видання: українська, англiйська (змiшаними мовами)
Перiодичнiсть: 1-2 рази на рiк
Засновник: Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка
Головний редактор: Житарюк М. Г., доктор наук із соціальних комунікацій, професор
Заступники головного редактора:

Ivan Krupskyy, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

Petro Ivanyshyn, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна

Вiдповiдальний секретар:

Tetiana Khomenko, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

Члени редколегiї:

Dr hab. Joanna Getka, Варшавський університет, Польща

Sergiy Ivanovych Danylenko, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

Marian Zhytaryuk, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

Nataliya Ivanivna Zykun, Університет державної фіскальної служби України, Україна

Petro Ivanyshyn, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна

Iryna Borysivna Ivanova, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна

Ivan Krupskyy, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

Oleg Volodymyrovych Leshchak, Університет ім. Яна Кохановського, Польща

Olha Andriivna Mitchuk, Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна

Maryna Ivanivna Navalna, Національний університет біоресурсів та природокористування, Україна

PhD Silviu Nate, Центр глобальних досліджень Університету ім. Лучана Блага (Сібіу), Румунія

Dmytro Oltarzhevskyi, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики, Україна

Natalia Poplavska, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна

Oksana Petrivna Prosyanyk, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна

Ludmyla Viktorivna Suprun, Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», Україна

Grażyna Filip, Жешувський університет, Польща

Tetiana Khomenko, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

Viktoriya Shevchenko, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

Адреса редакцiї: Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, факультет журналiстики, вул. Генерала Чупринки, 49, Львiв, Україна, 79044
Тел.: (032) 239-47-51

Сайт Вісника

 

 

Збірник науково-методичних праць “ТЕЛЕ-  ТА  РАДIОЖУРНАЛIСТИКА”

 

ISSN: 2410-0196 (Online), 2078-1911 (Print)
Рiк заснування: 1997
Свiдоцтво про державну реєстрацiю: КВ № 14757-3728 Р від 20.11.2008, перереєстровано як фахове видання, в якому можуть публiкуватися результати дисертацiйних робiт на здобуття наукових ступенiв доктора i кандидата наук (наказ Мiнiстерства освiти i науки України №528 вiд 12 травня 2015 р.).
Фахова реєстрацiя у ВАК України: Постанова Президiї ВАК України вiд 27 травня 2009р. N1-05/2
Мова видання: українська, англiйська (змiшаними мовами)
Перiодичнiсть: 1-2 раз на рiк
Засновник: Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка
Головний редактор: Лизанчук В. В., доктор фiлологiчних наук, професор
Заступник головного редактора: Крупський I. В., доктор iсторичних наук, професор
Вiдповiдальний секретар: Юраш   А. В., кандидат полiтичних наук, доцент
Члени редколегiї: Т. О. Богорад – доктор германістики, проф. (Нюрнберг, Німеччина);
д-р. філол. наук, проф. О. Я. Гоян; д-р наук із соціальних комунікацій, проф. С. В. Демченко; д-р філол. наук, проф. В. А. Качкан; д-р наук із соціальних комунікацій, проф. І. Л. Пенчук; д-р філол. наук, проф. Б. В. Потятиник; д-р іст. наук, проф., член-кор. НАН України М. М. Романюк; д-р філол. наук, проф. О. А. Сербенська; д-р філол. наук, проф. Ю. Г. Шаповал, голова Львівської обласної організації Національної Спілки журналістів України Я. І. Климович.
Адреса редакцiї: Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, факультет журналiстики, вул. Генерала Чупринки, 49, Львiв, Україна, 79044
Тел.: (032) 239-47-64

Сайт Збірника