Напрями досліджень

Тематичний план

науково-дослідних робіт, які виконують у межах робочого часу викладачі,

а також досліджень докторантів, аспірантів, студентів на 2017 рік

факультет журналістики

№ з/п Назва НДР Прізвище, ім’я та по батькові наукового керівника, науковий ступінь, вчене звання Кафедра, наукова установа Термін виконання Очікувані результати у 2017 році
1 Журналістика

в реаліях інформаційного суспільства: історичний досвід і сучасність

№ др.

Проф. Крупський І.В теорії і практики журналістики . 2017-2021 рр. Дослідити роль журналістики на різних етапах розвитку інформаційного суспільства, вивчити історичний досвід ЗМІ в національно-духовних цінностях і державотворчих процесах, проаналізувати журналістську майстерність публіцистів. Опублікувати колективну монографію, 6 статей, 3 тези; захист 1 докторської і 2 кандидатських дисертацій.
2 Українська преса в контексті історії України

№ др. 0116U001684

Проф.

Кость С.А.

української преси 2016-2019 рр.

 

Дослідити структуру, контент українських періодичних видань ХХ-ХХІ ст., проаналізувати ідейно-концептуальні засади української військової преси. Підготувати до друку навчальний посібник «Українська військово-політична думка ХХ ст.», методичні рекомендацї з курсів «Воєнний дискурс» та «Психологія діяльності журналіста у зоні бойових конфліктів», надрукувати 20 статей у фахових виданнях.
3 Мас-медіа світу і утвердження гуманістичних ідеалів № др. 0116U001686

 

Проф.

Лось Й.Д.

зарубіжної преси та інформації 2016-2020 рр.

 

Дослідження процесів глобалізації і національного самовияву, ролі журналістів в утвердженні гуманістичних вартостей людини і суспільства.

Опублікувати 25 статей, захист 1 докторської дисертації.

4 Функціонування електронних засобів масової інформації України в умовах глобалізації

№ др. 0116U001685

Проф.

Лизанчук В.В.

радіомовлення і телебачення 2016-2018 рр. Вивчити і науково осмислити особливості функціонування радіомовлення і телебачення в умовах глобалізації та інформаційної і військової агресії Російської Федерації проти України. Проаналізувати теле- і радіопередачі, у яких йдеться про утвердження української національно-громадянської ідентичності.

Опублікувати 6 наукових статей, видати 1 збірник наукових праць «Теле- та радіожурналістика» (випуск 16) , підготувати текст підручника «Безпекові імперативи України».

5 Мова ЗМІ: ідеї, сенси, візуалізація медіатексту

№ др. 0116U001687

Проф.

Яцимірська М.Г

мови ЗМІ 2016–2018 рр. Досліджувати комунікативно-стильові особливості мови ЗМІ; вивчити потенціал нової активної лексики в медіях. показати вплив екстралінгвістичних чинників на розвиток і збагачення медійного мовлення. За матеріалами соціальних мереж з’ясувати роль ЗМІ у формуванні молодої політичної еліти; вести спостереження за коментарями та поширеннями журналістських публікацій щодо мовної політики в Україні й узагальнити відгуки та суспільну реакцію на шляхи розв’язання проблем.

Опублікувати 2 навчальні посібники, 20 наукових статей, 1 монографію.

6 Нові медії: перехрестя журналістських традицій і технологічних інновацій № др. 0116U001688 Проф. Потятиник Б.В. нових медій 2016-2019 рр.

 

Дослідити проформацію журналістських традицій, традиційних журналістських жанрів та форматів в епоху бурхливого розвитку інформаційних технологій.

Опублікувати 15 статей, видати навчальний посібник, захист кандидатської дисертації

Декан факультету журналістики                     Присяжний М.П.