1-2 березня 2019 р. міжнародна конференція Засоби масової інформації в умовах інформаційно-психологічної і військової агресії Російської Федерації проти України

29.12.2018 | 15:48

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Львівська обласна організація

Національної Спілки журналістів України

Факультет журналістики

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 90-річчю від дня народження доктора філологічних наук, Заслуженого професора Львівського національного університету імені Івана Франка Сербенської Олександри Антонівни «Засоби масової інформації в умовах інформаційно-психологічної і військової агресії Російської Федерації проти України», яку факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка разом з Львівською обласною організацією Національної Спілки журналістів України проводить 1-2 березня 2019 р.

На конференції працюватимуть такі секції:

  1. Ідея державності як концептуальна засада української преси;
  2. Теле- та радіопростір України перед сучасними викликами;
  3. Сучасні орієнтири української журналістики: від теорії до практики;
  4. Зарубіжний досвід розвитку традиційних та нових ЗМІ;
  5. Медіатекст: сучасні концепти, інновації, жанрово-стильові різновиди;
  6. Нові медії : тренди і тенденції розвитку.

Для участі у конференції просимо до 30 січня 2019 р. надіслати анкету учасника (взірець додаємо), а після персонального запрошення –  до 10 лютого 2019 р. – статтю на заявлену тему (назва файла – прізвище автора англійською мовою) доцентові кафедри мови ЗМІ Христині Петрівні Дацишин  на е-мейл: konfjournlnu@gmail.com

Матеріали конференції будуть опубліковані у фаховому виданні «Вісник Львівського університету. Серія «журналістика» (випуск 45).

Учасникам конференції, котрі не мають вченого ступеня, необхідно представити рецензію наукового керівника, засвідчену підписом і печаткою факультету, а також номер його телефону.

Оплата проїзду, проживання, харчування – за рахунок учасників.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Про додаткові умови участі у конференції буде повідомлено після реєстрації учасника.

 

           Контактні телефони:

032 239 41 67 – доцент, заступник декана факультету журналістики Соломія Тарасівна Онуфрів;

050 315 21 96 – доцент кафедри мови ЗМІ Христина Петрівна Дацишин;

097 289 50 89 – асистент кафедри радіомовлення і телебачення Андрій Любомирович Калинів.

Е-мейл: konfjournlnu@gmail.com

 

 

 Оргкомітет

Зразок оформлення статті:

УДК

Назва статті (українською та англійською мовами)

 

Ім’я, прізвище автора

Назва вишу, адреса

Е-мейл автора

 

Рекомендовано вказати персональний номер ORCID

 

Анотація українською (200-350 знаків)

та англійською (1700-2000 знаків) мовами,

ключові слова українською та англійською мовами

Основний текст статті, наприкінці якої – список літератури

(бажано – в порядку цитування)

До публікації приймаються статті, що відповідають таким вимогам:

Обсяг – 10-13 сторінок через 1,5 інтервала. Формат Word або RTF. Гарнітура Times New Roman, кегль 14, поля – ліве 3 см, праве 1,5 см, верхнє і нижнє 2 см, відступ абзацу 1,25 см.

Згідно зі стандартами ВАК України стаття повинна містити такі структурні компоненти:

  • постановку проблеми; аналіз останніх досліджень з проблематики роботи; мету і завдання; висновки і/або результати; перспективи подальших досліджень.

Таблиці, схеми, малюнки подаються у вигляді окремих файлів.

За точність викладених фактів, цитат і посилань відповідають автори.

Література

Бібліографічні посилання друкуються у квадратних дужках. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки розділяються комою, або двокрапкою. Номери джерел розділяються крапкою з комою. Наприклад: [3, с. 25], [3: 25], [3; 7].

Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити / За заг. ред. Олександри Сербенської. – 3-тє вид., доп. і переробл. – Львів : Апріорі, 2017. – 304 с.

 

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти статті, що не відповідають зазначеним вимогам редколегії. Відмова в публікації може не супроводжуватись роз’ясненням її причин і не повинна вважатися негативним висновком щодо наукової та практичної цінності роботи. Не схвалені до друку статті авторам не повертаються.

Прохання заповнити анкету учасника конференції

АНКЕТА

Тема виступу на конференції –

Ім’я, прізвище, по батькові  –

Науковий ступінь, учене звання –

Організація –

Посада –

Службова адреса –

Тел./факс –

Е-пошта –

Домашня адреса –

Тел./моб. тел.–