Дацишин Христина Петрівна

Посада: доцент кафедри мови засобiв масової iнформації

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-81

Електронна пошта: Khrystyna.Datsyshyn@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Наукові інтереси

Лінгвістика медіатексту, журналістська риторика, політичний дискурс, усне публічне мовлення

Курси

Публікації

Дацишин Х. П. Метафора в сучасному українському політичному дискурсі: За матеріалами преси 1995-2002 років: Довідник – Львів: ПАІС, 2004 – 260 c.
Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити / [О.Сербенська, М.Білоус, Х.Дацишин та ін.]; за заг. ред О.Сербенської. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 258 с.
Дацишин Х. П. Актуалізація фразеологізмів у заголовках (на прикладі україномовної версії видання „Контракти” // Наук. праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – 2008. – Вип. 17. – С. 221–223.
Дацишин Х. П. Односкладні речення в заголовках газети „Високий Замок” (Львів) / Христина Дацишин // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – 2008. – № 3. – С. 90–95.
Дацишин Х. П. Крилаті вислови як актуалізатори інтертекстуальності на прикладі заголовків журналу „Контракти” / Христина Дацишин // Вісник Київського міжнародного університету. – 2008. – С. 131–135.
Дацишин Х. П. Типологічні різновиди усних публічних виступів / Христина Дацишин // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – серія „Соціальні комунікації”. – Вип. 1. – Харків, 2009. – С. 134–138.
Дацишин Х. П. Мовотворчість журналіста в науковій концепції Олександри Сербенської / Христина Дацишин // Теле- та радіожурналістика: Зб. наук.-метод. праць. – Вип.8. – Львів, 2009. – С. 286–292.
Дацишин Х. П. Фразеологізми в заголовках друкованих видань: проблема мовно-культурної ідентифікації / Христина Дацишин // Теле- та радіожурналістика. – – Львів, 2010. – Т. 2. – Вип. 9. – С. 200–204.
Дацишин Х. П. Пейоративна лексика в політичних ток-шоу / Христина Дацишин // Теле- та радіожурналістика. – Вип. 10. – Львів, 2011. – С. 227–230.
Дацишин Х. Терміни “журналістська риторика”, “риторика ЗМІ”, “медіариторика”: до проблеми дефініції / Христина Петрівна Дацишин // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – № 733 (Проблеми української термінології). – Львів, 2012. – С.179–182.
Дацишин Х. П. Терміни „журналістська риторика”, „риторика ЗМІ” та „медіариторика” в Інтернет-публікаціях українською, польською та російською мовами / Х. Дацишин // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. журналістика. – Вип. 36. – 2013. С. 386–393.
Дацишин Х. Концепт «чужий» у політичному дискурсі періоду Євромайдану (на матеріалі газети «День») / Х. Дацишин // Вісник Львів. ун-ту, Сер. Журналістика. – 2014. – Вип. 39. – Доступно з : http://journ.lnu.edu.ua/ publications/visnyk39/Visnyk_39.pdf.
Дацишин Х. П. Мовотворчість журналіста в науковій концепції Олександри Сербенської / Х. П. Дацишин // Олександра Сербенська. Серія „Заслужені професори університету”. – Львів : Вид-во Львівського університету. – 2014. – Вип. 13. – С. 69–75.
Дацишин Х. П. Мовні маніпуляції в заголовках Інтернет-версій телевізійних новин (на прикладі Інтернет-сторінки програми „ТСН”) / Х. П. Дацишин // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 13. – С. 204–210.
Дацишин Х. Концепт «свій» у політичному дискурсі періоду Євромайдану (на матеріалах газети «День») / Х. Дацишин // Теле- та радіожурналістика : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – Вип. 14. – С. 140–145.

Krystyna Dacyszyn. Emotio i ratio w hasłach ukraińskiej parlamentarnej kampanii wyborczej w 2014 roku // Media w kampaniach wyborcyzch. – Rszeszów  Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. – S.254-261.

Дацишин Х. Вербальні засоби візуалізації у друкованих медіатекстах на мистецьку тематику // Науково-практична конференція «Правові, соціально-психологічні та інформаційні процеси державотворення в контексті євроінтеграції» : збірник матеріалів; Львів, 8-9 лютого 2016 р. – Львів, 2016. – с. 254-257.

Дацишин Х. Вербальне відображення твору образотворчого мистецтва в друкованому медіатексті : єдність об’єктивного і суб’єктивного // Теле- та радіожурналістика. – 2017. – Вип. 16. – С.82-89.

Дацишин Х. Способи і засоби оцінювання в медіатекстах на мистецьку тематику // Вісник Національного університету «Львівська політехніка», Сер. «Журналістські науки». – Вип. 1. – 2017. – С.98-106.

Дацишин Х. Мистецька термінологія і професійна лексика в загальнополітичних медіа: способи введення в текст і особливості  використання  // Вісник Львів. ун-ту, Сер. Журналістика. – 2018. – Вип. 43.- С.227-233

Дацишин Х. Можливості прямої мови у відтворенні усного мовлення в друкованому медіатексті.// Вісник національного університету «Львівська політехніка», Сер. «Журналістські науки». – 2018. – Вип. 2. – С.98-106.

Дацишин Х. Під проводом Господньої руки // Теле- та радіожурналістика. – 2019. – Вип. 18. – С.7-10.

Дацишин Х. Вербальна репрезентація концепту «Гідність» як об’єкта дії (за матеріалами українськомовного сегмента Інтернету) // Теле- та радіожурналістика. – 2019. – Вип. 18. – С.147-155

Дацишин Х. Атрибутивна сполучуваність концепту гідність в українському інтернет-дискурсі  // Вісник національного університету «Львівська політехніка», Сер. «Журналістські науки». – 2019. – Вип. 3. – С. 142-149.

Біографія

Народилася 06.08.72 в м. Львові.

Освіта вища

Професійний досвід:
02.02.1998 р. – 31.03.2007 р. – асистент кафедри мови ЗМІ факультету журналістики;
01.04.2007 р. – по теперішіній час – доцент кафедри мови ЗМІ факультету журналістики.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!