Кафедра мови засобiв масової iнформації

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Кафедра мови засобів масової інформації (попередня назва – кафедра стилістики і редагування) створена 6 червня 1974 року. Першим завідувачем кафедри був кандидат філологічних наук, доцент Ящук Павло Йосипович (1974–1985). З 1986 р. по 1996 р. кафедрою завідувала доктор філологічних наук, професор Сербенська Олександра Антонівна. З 1996 р. по 1999 р. – кандидат філологічних наук, доцент Федик Ольга Станіславівна.

З 2000 року завідувачем кафедри мови ЗМІ є кандидат філологічних наук, доктор політичних наук (УВУ), професор Марія Яцимірська. На кафедрі працюють доценти: Анатолій Капелюшний, Любов Конюхова, Христина Дацишин, Андрій Яценко; асистенти: Марія Ріпей, Наталія Литовченко, Наталія Більовська, Богдан Маркевич.

Лекційні курси кафедри мови ЗМІ є надзвичайно важливими в системі освітньої підготовки майбутніх журналістів. Досконала культура мовлення – вагома частина професійної майстерності й інтелектуальної поведінки працівника ЗМІ. Творчий характер мови спонукає вивчати її значно глибше, ніж просто знакову систему, усвідомлюючи потенціал мови в реалізації комунікативних стратегій журналіста. Тому до провідних дисциплін належать: “Культура мови журналіста”, “Українська мова в ЗМІ”, „Стилістика журналістського тексту”, “Типологія журналістських помилок”, “Редагування в засобах масової інформації”, “Медіариторика”, “Мовна комунікація в інтернеті” та ін.

Наукова школа виявила й теоретично обґрунтувала виникнення багатьох сучасних тенденцій у розвитку мови засобів масової комунікації, зокрема лексичні інновації кінця ХХ – початку ХХІ ст., демократизацію мовлення на телебаченні та радіо, в інтернет-виданнях та пов’язані з цим порушення усталених норм української мови й появу нових. Проте основний внесок цієї наукової школи полягає в тому, що теоретичні дослідження вчених були тісно пов’язані з практикою мовлення в сучасних українських ЗМІ. Теоретичні положення, висновки, результати досліджень впроваджено в практичну діяльність мас-медіа. Вони загалом сприяли підвищенню рівня культури мови журналістів, загальної культури мовлення суспільства.

 

Сучасна наукова тема кафедри мови ЗМІ (в межах робочого часу викладача)  Часопростір у медійних текстах: тематика, жанри, імпресивна мова” (2022–2025 рр.). Викладачі досліджують когнітивні процеси в мові ЗМІ, філософію мовної комунікації, медійну термінологію тощо. Аспіранти кафедри вивчають та аналізують становлення й розвиток авторської журналістики в інтернеті, стилістику інтерактивного комунікування в сучасних українських ЗМІ, персвазивні чинники формування емоційно-експресивної структури гіпертексту, тексти широкого формату тощо. На кафедрі мови ЗМІ працює студентський науковий семінар “Студії культури слова і красномовства” (наукові керівники семінару: асист. Більовська Н. Б., асист. Маркевич Б. М., проф. Яцимірська М. Г.).

 

Спільно з кафедрою загального мовознавства філологічного факультету кафедра мови ЗМІ організовує роботу секції „Соціальні аспекти тексту та комунікації” на щорічних міжнародних наукових семінарах „Теорія і практика соціолінгвістичних досліджень”. Викладачі щороку беруть участь у наукових конференціях, які проводить Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Налагоджена тісна співпраця з відділом культури мови та стилістики Інституту української мови НАН України. Завідувач відділу, проф. Світлана Єрмоленко рецензувала два навчальні посібники з культури фахової мови журналіста та сучасної української мови для студентів факультетів і відділень журналістики, літературних редакторів (Марії Яцимірської). Кафедра мови ЗМІ співпрацює з Українським вільним університетом (Мюнхен, ФРН); проф. Марія Яцимірська є членом професорської колегії УВУ, читала лекції в літніх навчальних семестрах УВУ (1999–2000 рр., Мюнхен).

Викладачі кафедри мови ЗМІ видали тематичний вісник Львівського університету, сер. „Журналістика” (Ч. 23), в якому наукові публікації присвячені проблемам медійних текстів, культури мови ЗМІ, питанням сучасної термінології та удосконаленню журналістської освіти. У всіх виданнях Вісника Львівського університету (сер. „Журналістика”) кафедра забезпечує концептуальну й змістову проблематику розділу „Медіатекст: сучасні концепти, інновації, жанрово-стильові різновиди”.

У науковому доробку кафедри – монографії, навчальні посібники, статті: Ольга Федик „Мова як духовний адекват дійсності” (монографія, Львів, 2000); Анатолій Капелюшний “Телебачення прямого ефіру: практика мовлення, типові помилки” (навч. посіб., Львів, 2011), „Редагування в засобах масової інформації” (навч. посіб., Львів, 2009), „Практична стилістика української мови” (навч. посіб., Львів, 2007); Марія Яцимірська „Моделі міжкультурної персвазії в інтернеті” (Львів, 2012, колективна монографія), „Культура мови журналіста” (Львів, 2017, навч. посіб.), „Сучасний медіатекст” (Львів, 2005), „Термінологічно-понятійний мінімум студента-журналіста” (Львів, 2008); „Сучасна українська мова. Практикум із пунктуації” (навч. посіб., Львів, 2009); Христина Дацишин „Метафора в українському політичному дискурсі”; Любов Конюхова „Українська мова в засобах масової інформації” (Львів, 2012) та ін.

 

Співробітники

завідувачЯЦИМIРСЬКА Марiя Григорiвназавідувач
доцентДАЦИШИН Христина Петрівнадоцент
доцентКАПЕЛЮШНИЙ Анатолій Олексійовичдоцент
доцентКОНЮХОВА Любов Іванівнадоцент
доцент (сумісник)ЯЦЕНКО Андрій Миколайовичдоцент (сумісник)
асистентБІЛЬОВСЬКА Наталія Богданівнаасистент
асистентЛИТОВЧЕНКО Наталія Михайлівнаасистент
асистентМАРКЕВИЧ Богдан Михайловичасистент
асистентРІПЕЙ Марія Володимирівнаасистент
лаборантСИВАНИЧ Софія Олександрівналаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

 • Яцимірська Марія. Термінологічно-понятійний мінімум студента-журналіста : навч. посібник

 • Яцимірська Марія. Сучасний медіатекст: Словник-довідник

 

 • Яцимірська М. Г. Методичні вказівки і контрольні завдання з українського правопису та медійної термінології для студентів факультету журналістики. Ч. І. Орфографія

 

 • Яцимірська М. Г. Методичні вказівки і контрольні завдання з українського правопису для студентів факультету журналістики. Ч. ІІ. Пунктуація

 

 • Яцимірська М. Г. Термінологічний мінімум студента-журналіста. Ч. ІІІ

 

 • Яценко А. М. Тестові завдання з орфографії української мови для студентів першого курсу факультету журналістики

 

 • Яценко А. М. Проблемні питання українського правопису. Методичні вказівки і тестові завдання
 • Дацишин Х. П. Українське ділове мовлення. Матеріали для самостійної роботи
 • Дацишин Х. П. Українське ділове мовлення. Робоча навчальна програма. Довідкові матеріали
 • Дацишин Х. П. Фразеологія в засобах масової інформації. Матеріали для самостійної роботи студентів
 • Конюхова Л. І. Ділова українська мова
 • Капелюшний А. О. Практична стилістика української мови. Навчально-методичні матеріали для самостійної роботи студентів
 • Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації. Навчально-методичні матеріали для самостійної роботи студентів факультету журналістики
 • Яцимірська М. Г., Яценко А. М. Українська мова в засобах масової інформації. Вступ до науки про комунікування. Культура української мови (Фонетика. Орфоепія. Графіка та орфографія. Лексикографія. Фразеологія. Лексикографія). Навчальна програма для студентів 1-го курсу факультету журналістики
 • Капелюшний А. О. Стилістика журналістського тексту. Навчально-методичні матеріали для самостійної роботи студентів факультету журналістики
 • Капелюшний А. О. Типологія журналістських помилок. Навчально-методичні матеріали для самостійної роботи студентів факультету журналістики
 • Капелюшний А. О., Драган-Іванець Н. В. Редагування в засобах масової інформації: Навчально-методичні матеріали і завдання для студентів факультету журналістики
 • Яцимірська М. Г. Українська лексикографія. Тексти лекцій. Ч. 1.

 

Дослідження

 • Капелюшний А. О. Телебачення прямого ефіру: практика мовлення, типові помилки: Навчальний посібник. – Львiв: ПАIС, 2011. – 400 с.

 

 • Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації: Навчальний посібник. – 2-ге вид., випр. і доп. – Львiв: ПАIС, 2009. – 432 с.

 

 • Конюхова Л. І. Українська мова в засобах масової інформації. – Львів : ПАІС, 2012. – 116 с.

 • Яцимірська Марія. Термінологічно-понятійний мінімум студента-журналіста : навч. посібник

 

 • Яцимірська Марія. Сучасний медіатекст: Словник-довідник

 • Капелюшний А.О. Практична стилістика української мови: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, переробл. – Львів: ПАІС, 2007. – 400 с.

 

 • Яцимірська М. Г. Сучасна українська мова: Практикум із пунктуації. Навч. посіб. –  2-ге вид.,  випр. і доп.  –  К.:  Знання,    –  262 с.

 

 • Дацишин Х. П. Метафора в сучасному українському політичному дискурсі: За матеріалами преси 1995-2002 років: Довідник – Львів: ПАІС, 2004 – 260 c.

 

 • Капелюшний А. О. Практичний посібник-довідник журналіста: Редагування в ЗМІ: Аналіз і перевірка фактичного матеріалу. – Львів: ПАІС, 2004. – 576 c.

 

 • Яцимірська М. Г. Сучасна українська мова: Пунктуація. : навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 286 с.

 

 

 

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ В УНІВЕРСИТЕТІ-2022

17.05.2022 | 11:35

У четвер, 19 травня 2022 р.,  кафедра мови ЗМІ запрошує на засідання наукового семінару
“Мова російсько-української війни-2022: нові терміни, поняття, концепти” до Дня науки в Університеті! 

Поч. о 13.00 год., ауд. 209.

Читати »

Студії культури слова і красномовства

24.11.2021 | 07:22

23.11.2021. Студенти-магістри факультету журналістики виступили в ролі ораторів на тему «Мистецтво красномовства». Михайло Тимчишин: «З давніх часів люди поважали силу. Коли ж за силою стояла перевага у вмінні, то до сили ставились із пересторогою. До сили ж, за якою стоїть зброя, – зі страхом. Однак подекуди зустрічався й інший тип сили – мистецтво слова, здатність вирішити конфлікт беззбройно, без кровопролиття. Це й називали красномовством. Це поняття дало свої плоди: дипломатію, писемницьку творчість, ораторство, навіть політику…». Софія Витівська: «… за кожним...

Читати »

СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ МОВИ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

05.02.2021 | 12:39

На факультеті журналістики триває звітна онлайн-конференція. Після пленарного засідання на кафедрі мови засобів масової інформації відбулося секційне засідання.
Керівник секції – проф. Яцимірська М. Г.
Секретар секції – викл. Маркевич Б. М.
З доповідями виступили викладачі кафедри:

Феномен гіпертексту: поняття, структура, функціонування в ЗМІ. Викл. Більовська Н. Б.
Норми нової редакції “Українського правопису” у мовній практиці нових медіа. Доц. Дацишин Х. П.
Трансформування словоформ у прямому телеефірі. Доц. Капелюшний А. О.
Підводка як важливий елемент новинного тексту. Доц. Конюхова Л. І.
Сучасний медіатекст: жанрово-стильові різновиди. Викл. Литовченко Н...

Читати »

ПЕРША ОНЛАЙН-СЕСІЯ В СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

23.11.2020 | 12:09

Приємно, що всі студенти 1-го курсу  (заочного навчання) відповідально ставляться  до відвідування лекцій і практичних занять на платформі  ZOOM.
Добре оснащені технічно, мають бажання вчитися  в незвичних умовах.
На першій лекції з дисципліни “Українська мова в ЗМІ”   обговорені зміст і структура дисципліни,  форми контролю успішності,  методи та можливості е-навчання.
Базові знання з української мови – відмінні, отже є можливість зосередитися глибше на культурі усного і писемного мовлення в ЗМІ; креативній  і репрезентативній функції мови в медійних текстах.
Онлайн-заняття продовжуються.

Читати »

Секційне засідання кафедри мови засобів масової інформації на тему “Медіатекст: сучасні концепти, інновації, жанрово-стильові різновиди”

23.10.2020 | 13:15

Після  пленарного засідання Міжнародної науково-практичної конференції «ТРАДИЦІЙНІ ТА НОВІ МЕДІА ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА»  (22−23 жовтня 2020 року)  на факультеті журналістики відбулося секційне засідання кафедри мови засобів масової інформації на тему “Медіатекст: сучасні концепти, інновації, жанрово-стильові різновиди”.
З доповідями виступили викладачі кафедри мови ЗМІ та учасники Конференції з інших навчальних закладів:
1. Зикун Наталія, Горевалов Сергій (Київ). Мова ворожнечі у контексті дотримання журналістських стандартів.
2. Пономаренко Людмила (Київ). Аудіовізуальна продукція про українську мову на онлайн-платформі YouTube: види та функції.
3. Сащук Тетяна (Київ). Індивідуально-авторська...

Читати »