Кафедра мови засобiв масової iнформації

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Кафедра мови засобів масової інформації (попередня назва – кафедра стилістики і редагування) створена 6 червня 1974 року. Першим завідувачем кафедри був кандидат філологічних наук, доцент Ящук Павло Йосипович (1974–1985). З 1986 р. по 1996 р. кафедрою завідувала доктор філологічних наук, професор Сербенська Олександра Антонівна. З 1996 р. по 1999 р. – кандидат філологічних наук, доцент Федик Ольга Станіславівна.

З 2000 року завідувачем кафедри мови ЗМІ є кандидат філологічних наук, доктор політичних наук (УВУ), професор Марія Яцимірська. На кафедрі працюють доценти: Анатолій Капелюшний, Любов Конюхова, Христина Дацишин, Андрій Яценко; асистенти: Марія Ріпей, Наталія Литовченко, Наталія Більовська, Богдан Маркевич.

Лекційні курси кафедри мови ЗМІ є надзвичайно важливими в системі освітньої підготовки майбутніх журналістів. Досконала культура мовлення – вагома частина професійної майстерності й інтелектуальної поведінки працівника ЗМІ. Творчий характер мови спонукає вивчати її значно глибше, ніж просто знакову систему, усвідомлюючи потенціал мови в реалізації комунікативних стратегій журналіста. Тому до провідних дисциплін належать: “Культура мови журналіста”, “Українська мова в ЗМІ”, „Стилістика журналістського тексту”, “Типологія журналістських помилок”, “Редагування в засобах масової інформації”, “Медіариторика”, “Мовна комунікація в інтернеті” та ін.

Наукова школа виявила й теоретично обґрунтувала виникнення багатьох сучасних тенденцій у розвитку мови засобів масової комунікації, зокрема лексичні інновації кінця ХХ – початку ХХІ ст., демократизацію мовлення на телебаченні та радіо, в інтернет-виданнях та пов’язані з цим порушення усталених норм української мови й появу нових. Проте основний внесок цієї наукової школи полягає в тому, що теоретичні дослідження вчених були тісно пов’язані з практикою мовлення в сучасних українських ЗМІ. Теоретичні положення, висновки, результати досліджень впроваджено в практичну діяльність мас-медіа. Вони загалом сприяли підвищенню рівня культури мови журналістів, загальної культури мовлення суспільства.

 

Сучасна наукова тема кафедри мови ЗМІ (в межах робочого часу викладача)  Часопростір у медійних текстах: тематика, жанри, імпресивна мова” (2022–2025 рр.). Викладачі досліджують когнітивні процеси в мові ЗМІ, філософію мовної комунікації, медійну термінологію тощо. Аспіранти кафедри вивчають та аналізують становлення й розвиток авторської журналістики в інтернеті, стилістику інтерактивного комунікування в сучасних українських ЗМІ, персвазивні чинники формування емоційно-експресивної структури гіпертексту, тексти широкого формату тощо. На кафедрі мови ЗМІ працює студентський науковий семінар “Студії культури слова і красномовства” (наукові керівники семінару: асист. Більовська Н. Б., асист. Маркевич Б. М., проф. Яцимірська М. Г.).

 

Спільно з кафедрою загального мовознавства філологічного факультету кафедра мови ЗМІ організовує роботу секції „Соціальні аспекти тексту та комунікації” на щорічних міжнародних наукових семінарах „Теорія і практика соціолінгвістичних досліджень”. Викладачі щороку беруть участь у наукових конференціях, які проводить Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Налагоджена тісна співпраця з відділом культури мови та стилістики Інституту української мови НАН України. Завідувач відділу, проф. Світлана Єрмоленко рецензувала два навчальні посібники з культури фахової мови журналіста та сучасної української мови для студентів факультетів і відділень журналістики, літературних редакторів (Марії Яцимірської). Кафедра мови ЗМІ співпрацює з Українським вільним університетом (Мюнхен, ФРН); проф. Марія Яцимірська є членом професорської колегії УВУ, читала лекції в літніх навчальних семестрах УВУ (1999–2000 рр., Мюнхен).

Викладачі кафедри мови ЗМІ видали тематичний вісник Львівського університету, сер. „Журналістика” (Ч. 23), в якому наукові публікації присвячені проблемам медійних текстів, культури мови ЗМІ, питанням сучасної термінології та удосконаленню журналістської освіти. У всіх виданнях Вісника Львівського університету (сер. „Журналістика”) кафедра забезпечує концептуальну й змістову проблематику розділу „Медіатекст: сучасні концепти, інновації, жанрово-стильові різновиди”.

У науковому доробку кафедри – монографії, навчальні посібники, статті: Ольга Федик „Мова як духовний адекват дійсності” (монографія, Львів, 2000); Анатолій Капелюшний “Телебачення прямого ефіру: практика мовлення, типові помилки” (навч. посіб., Львів, 2011), „Редагування в засобах масової інформації” (навч. посіб., Львів, 2009), „Практична стилістика української мови” (навч. посіб., Львів, 2007); Марія Яцимірська „Моделі міжкультурної персвазії в інтернеті” (Львів, 2012, колективна монографія), „Культура мови журналіста” (Львів, 2017, навч. посіб.), „Сучасний медіатекст” (Львів, 2005), „Термінологічно-понятійний мінімум студента-журналіста” (Львів, 2008); „Сучасна українська мова. Практикум із пунктуації” (навч. посіб., Львів, 2009); Христина Дацишин „Метафора в українському політичному дискурсі”; Любов Конюхова „Українська мова в засобах масової інформації” (Львів, 2012) та ін.

 

Співробітники

завідувачЯЦИМIРСЬКА Марiя Григорiвназавідувач
доцентДАЦИШИН Христина Петрівнадоцент
доцентКАПЕЛЮШНИЙ Анатолій Олексійовичдоцент
доцентКОНЮХОВА Любов Іванівнадоцент
доцент (сумісник)ЯЦЕНКО Андрій Миколайовичдоцент (сумісник)
асистентБІЛЬОВСЬКА Наталія Богданівнаасистент
асистентЛИТОВЧЕНКО Наталія Михайлівнаасистент
асистентМАРКЕВИЧ Богдан Михайловичасистент
асистентРІПЕЙ Марія Володимирівнаасистент
асистентСТЕЛЬМАХ Марта Юріївнаасистент

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

 • Яцимірська Марія. Термінологічно-понятійний мінімум студента-журналіста : навч. посібник

 • Яцимірська Марія. Сучасний медіатекст: Словник-довідник

 

 • Яцимірська М. Г. Методичні вказівки і контрольні завдання з українського правопису та медійної термінології для студентів факультету журналістики. Ч. І. Орфографія

 

 • Яцимірська М. Г. Методичні вказівки і контрольні завдання з українського правопису для студентів факультету журналістики. Ч. ІІ. Пунктуація

 

 • Яцимірська М. Г. Термінологічний мінімум студента-журналіста. Ч. ІІІ

 

 • Яценко А. М. Тестові завдання з орфографії української мови для студентів першого курсу факультету журналістики

 

 • Яценко А. М. Проблемні питання українського правопису. Методичні вказівки і тестові завдання
 • Дацишин Х. П. Українське ділове мовлення. Матеріали для самостійної роботи
 • Дацишин Х. П. Українське ділове мовлення. Робоча навчальна програма. Довідкові матеріали
 • Дацишин Х. П. Фразеологія в засобах масової інформації. Матеріали для самостійної роботи студентів
 • Конюхова Л. І. Ділова українська мова
 • Капелюшний А. О. Практична стилістика української мови. Навчально-методичні матеріали для самостійної роботи студентів
 • Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації. Навчально-методичні матеріали для самостійної роботи студентів факультету журналістики
 • Яцимірська М. Г., Яценко А. М. Українська мова в засобах масової інформації. Вступ до науки про комунікування. Культура української мови (Фонетика. Орфоепія. Графіка та орфографія. Лексикографія. Фразеологія. Лексикографія). Навчальна програма для студентів 1-го курсу факультету журналістики
 • Капелюшний А. О. Стилістика журналістського тексту. Навчально-методичні матеріали для самостійної роботи студентів факультету журналістики
 • Капелюшний А. О. Типологія журналістських помилок. Навчально-методичні матеріали для самостійної роботи студентів факультету журналістики
 • Капелюшний А. О., Драган-Іванець Н. В. Редагування в засобах масової інформації: Навчально-методичні матеріали і завдання для студентів факультету журналістики
 • Яцимірська М. Г. Українська лексикографія. Тексти лекцій. Ч. 1.

 

Дослідження

 • Капелюшний А. О. Телебачення прямого ефіру: практика мовлення, типові помилки: Навчальний посібник. – Львiв: ПАIС, 2011. – 400 с.

 

 • Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації: Навчальний посібник. – 2-ге вид., випр. і доп. – Львiв: ПАIС, 2009. – 432 с.

 

 • Конюхова Л. І. Українська мова в засобах масової інформації. – Львів : ПАІС, 2012. – 116 с.

 • Яцимірська Марія. Термінологічно-понятійний мінімум студента-журналіста : навч. посібник

 

 • Яцимірська Марія. Сучасний медіатекст: Словник-довідник

 • Капелюшний А.О. Практична стилістика української мови: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, переробл. – Львів: ПАІС, 2007. – 400 с.

 

 • Яцимірська М. Г. Сучасна українська мова: Практикум із пунктуації. Навч. посіб. –  2-ге вид.,  випр. і доп.  –  К.:  Знання,    –  262 с.

 

 • Дацишин Х. П. Метафора в сучасному українському політичному дискурсі: За матеріалами преси 1995-2002 років: Довідник – Львів: ПАІС, 2004 – 260 c.

 

 • Капелюшний А. О. Практичний посібник-довідник журналіста: Редагування в ЗМІ: Аналіз і перевірка фактичного матеріалу. – Львів: ПАІС, 2004. – 576 c.

 

 • Яцимірська М. Г. Сучасна українська мова: Пунктуація. : навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 286 с.

 

 

 

Відбулася відкрита лекція доцента кафедри мови ЗМІ Христини Дацишин

15.05.2023 | 14:07

 
 
9 травня 2023 року під час  відкритої лекції доцента кафедри мови ЗМІ Христини Дацишин на тему «Робота редактора з фактичним матеріалом. Редагування антропонімів» студенти другого курсу факультету журналістики могли визначити  «помилконебезпечні» місця у використанні таких слів, проаналізувати практику застосування відповідних правописних норм в українських медіа, звернути увагу на окремі дискусійні питання. Антропонім є своєрідним вербальним відображенням людини: героя публікації, експерта, свідка чи учасника події, лідера думок, – тому редагування власних назв людей важливе не тільки з погляду орфографії чи морфології...

Читати »

Відкрита лекція доцента кафедри мови ЗМІ – Христини Дацишин

08.05.2023 | 12:43

Шановні колеги!
У вівторок, 9 травня 2023 року, о 15.05 відбудеться відкрита лекція доцента кафедри мови ЗМІ Дацишин Христини Петрівни «Робота редактора з фактичним матеріалом. Редагування антропонімів».
Лекція буде проведена із застосування технологій дистанційного навчання на платформі Zoom.

Chrystyna Datsyshyn is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Chrystyna Datsyshyn’s Zoom Meeting
Time: This is a recurring meeting Meet anytime
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/71903640099?pwd=a3hMMEx1enRETnFMeHQ2cE50OXdGdz09
Meeting ID: 719 0364 0099
Passcode: RPuk0f

Читати »

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ МОВИ ЗМІ В 2022 РОЦІ

06.02.2023 | 10:18

ПІДСЕКЦІЯ МОВИ ЗМІ

Керівник підсекції – проф. Яцимірська М. Г.
Секретар підсекції – асист. Маркевич Б. М.

З а с і д а н н я – 3 лютого 2023 р., 11 год. 00 хв.
1. Лексика на позначення втікачів від війни: конотативний аспект. Доц. Дацишин Х.П.
2. Складники ефективності інструментарію медіастилістики в умовах інформаційної війни.  Доц. Капелюшний А.О.
3. Нові тенденції в оформленні новин періоду війни. Доц. Конюхова Л.І.
4. Редагування журналістських текстів під час війни. Викл. Литовченко Н.М.
5. Візуальне оформлення текстів широкого формату (на прикладі українських мережевих...

Читати »

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ В УНІВЕРСИТЕТІ-2022

17.05.2022 | 11:35

У четвер, 19 травня 2022 р.,  кафедра мови ЗМІ запрошує на засідання наукового семінару
“Мова російсько-української війни-2022: нові терміни, поняття, концепти” до Дня науки в Університеті! 

Поч. о 13.00 год., ауд. 209.

Читати »

Студії культури слова і красномовства

24.11.2021 | 07:22

23.11.2021. Студенти-магістри факультету журналістики виступили в ролі ораторів на тему «Мистецтво красномовства». Михайло Тимчишин: «З давніх часів люди поважали силу. Коли ж за силою стояла перевага у вмінні, то до сили ставились із пересторогою. До сили ж, за якою стоїть зброя, – зі страхом. Однак подекуди зустрічався й інший тип сили – мистецтво слова, здатність вирішити конфлікт беззбройно, без кровопролиття. Це й називали красномовством. Це поняття дало свої плоди: дипломатію, писемницьку творчість, ораторство, навіть політику…». Софія Витівська: «… за кожним...

Читати »