Кафедра мови засобiв масової iнформації

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Методичні матеріали
  • Дослідження
  • Новини

Кафедра мови засобів масової інформації (попередня назва – кафедра стилістики і редагування) створена 6 червня 1974 року. Першим завідувачем кафедри був кандидат філологічних наук, доцент Ящук Павло Йосипович (1974–1985). З 1986 р. по 1996 р. кафедрою завідувала доктор філологічних наук, професор Сербенська Олександра Антонівна. З 1996 р. по 1999 р.– кандидат філологічних наук, доцент Федик Ольга Станіславівна.
З 2000 року завідувачем кафедри мови ЗМІ є кандидат філологічних наук, доктор політичних наук (УВУ), професор Марія Яцимірська. На кафедрі працюють доценти: Анатолій Капелюшний, Любов Конюхова, Любов М’яснянкіна, Людмила Павлюк, Христина Дацишин, Андрій Яценко, Наталія Драган-Іванець; асистенти: Марія Ріпей, Галина Лильо, Наталія Литовченко, Наталія Більовська. Старший лаборант кафедри – магістр журналістики Богдан Маркевич.
Лекційні курси кафедри мови ЗМІ є надзвичайно важливими в системі освітньої підготовки майбутніх журналістів. Досконала культура мовлення – вагома частина професійної майстерності й інтелектуальної поведінки працівника ЗМІ. Творчий характер мови спонукає вивчати її значно глибше, ніж просто знакову систему, усвідомлюючи потенціал мови в реалізації комунікативних стратегій журналіста. Тому до провідних дисциплін належать: “Текст і комунікація”, “Культура мови журналіста”, “Українська мова в ЗМІ”, „Стилістика журналістського тексту”, “Типологія журналістських помилок”, “Мова реклами”, “Редагування в засобах масової інформації”, “Журналістська риторика”, “Мовна комунікація в інтернеті” та ін.
Наукова школа виявила й теоретично обґрунтувала виникнення багатьох сучасних тенденцій у розвитку мови засобів масової комунікації, зокрема лексичні інновації кінця ХХ – початку ХХІ ст., демократизацію мовлення на телебаченні та радіо, в інтернет-виданнях та пов’язані з цим порушення усталених норм української мови й появу нових. Проте основний внесок цієї наукової школи полягає в тому, що теоретичні дослідження вчених були тісно пов’язані з практикою мовлення в сучасних українських ЗМІ. Теоретичні положення, висновки, результати досліджень впроваджено в практичну діяльність мас-медіа. Вони загалом сприяли підвищенню рівня культури мови журналістів, загальної культури мовлення суспільства.
Сучасна наукова тема кафедри мови ЗМІ (в межах робочого часу викладача) – “Масове комунікування: мова, текст, гіпертекст”. Викладачі досліджують когнітивні процеси в мові ЗМІ, філософію мовної комунікації, медійну термінологію тощо. Аспіранти кафедри вивчають та аналізують становлення й розвиток авторської журналістики в інтернеті, стилістику інтерактивного комунікування в сучасних українських ЗМІ, персвазивні чинники формування емоційно-експресивної структури гіпертексту тощо. На кафедрі мови ЗМІ працює студентський науковий семінар “Культура слова” (наукові керівники семінару: асист. Лильо Г. І.,  асист. Литовченко Н. М., мгр. Маркевич Б. М., проф. Яцимірська М. Г.).
Спільно з кафедрою загального мовознавства філологічного факультету кафедра мови ЗМІ організовує роботу секції „Соціальні аспекти тексту та комунікації” на щорічних міжнародних наукових семінарах „Теорія і практика соціолінгвістичних досліджень”. Викладачі щороку беруть участь у наукових конференціях, які проводить Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Налагоджена тісна співпраця з відділом культури мови та стилістики Інституту української мови НАН України. Завідувач відділу, проф. Світлана Єрмоленко рецензувала два навчальні посібники з культури фахової мови журналіста та сучасної української мови для студентів факультетів і відділень журналістики, літературних редакторів (Марії Яцимірської). Кафедра мови ЗМІ співпрацює з Українським вільним університетом (Мюнхен, ФРН); проф. Марія Яцимірська є членом професорської колегії УВУ, читала лекції в літніх навчальних семестрах УВУ (1999–2000 рр., Мюнхен). Доц. Павлюк Л. С. була на науковому стажуванні в Інституті Європи, Росії та Євразії університету імені Джорджа Вашингтона (м. Вашингтон, США) за програмою наукових досліджень цього інституту (Visiting Faculty Program) з 10 вересня по 3 жовтня 2012 року.
Викладачі кафедри мови ЗМІ видали тематичний вісник Львівського університету, сер. „Журналістика” (Ч. 23), в якому наукові публікації присвячені проблемам медійних текстів, культури мови ЗМІ, питанням сучасної термінології та удосконаленню журналістської освіти. У всіх виданнях Вісника Львівського університету (сер. „Журналістика”) кафедра забезпечує концептуальну й змістову проблематику розділу „Масове комунікування: мова, текст, гіпертекст”.
У науковому доробку кафедри – монографії, навчальні посібники, статті: Ольга Федик „Мова як духовний адекват дійсності” (монографія, Львів, 2000); Анатолій Капелюшний “Телебачення прямого ефіру: практика мовлення, типові помилки” (навч. посіб., Львів, 2011), „Редагування в засобах масової інформації” (навч. посіб., Львів, 2009), „Практична стилістика української мови” (навч. посіб., Львів, 2007); Марія Яцимірська „Моделі міжкультурної персвазії в інтернеті” (Львів, 2012, колективна монографія), „Культура мови журналіста” (Львів, 2017, навч. посіб.), „Сучасний медіатекст” (Львів, 2005), „Термінологічно-понятійний мінімум студента-журналіста” (Львів, 2008); „Сучасна українська мова. Практикум із пунктуації” (навч. посіб., Львів, 2009); Христина Дацишин „Метафора в українському політичному дискурсі”; Людмила Павлюк „Дискурс екстрем, публічна сфера і формування української ідентичності” (монографія, Львів, 2012), „Текст і комунікація: основи дискурсного аналізу” (посібник, Львів, 2009), „Риторика, ідеологія, персвазивна комунікація” (навч. посіб., Львів, 2007); Любов Конюхова „Українська мова в засобах масової інформації” (Львів, 2012) та ін.

Співробітники

завідувачЯЦИМIРСЬКА Марiя Григорiвназавідувач
доцентДАЦИШИН Христина Петрівнадоцент
доцентКАПЕЛЮШНИЙ Анатолій Олексійовичдоцент
доцентКОНЮХОВА Любов Іванівнадоцент
доцент (сумісник)ЯЦЕНКО Андрій Миколайовичдоцент (сумісник)
асистентБІЛЬОВСЬКА Наталія Богданівнаасистент
асистентЛИТОВЧЕНКО Наталія Михайлівнаасистент
асистентМАРКЕВИЧ Богдан Михайловичасистент
асистентРІПЕЙ Марія Володимирівнаасистент
лаборантДІДУХ Наталя Іванівналаборант

1 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

 


Українська мова в засобах масової
інформації.
Вступ до науки про комунікування.
Навчальна програма для студентів
1-гу курсу факультету журналістики

Термінологічний мінімум
студента-журналіста.
Ч. ІІІ

А. Капелюшний.
Стилістика журналістського
тексту. Навчально-методичні матеріали
для самостійної роботи студентів
факультету журналістики

А. Капелюшний.
Практична стилістика української мови
Навчально-методичні матеріали
для самостійної роботи студентівфакультету журналістики

Х. Дацишин. Фразеоголія в засобах
масової інформації. Матеріали
для самостійної роботи студентів

А. Капелюшний. Редагування
в засобах масової інформації.
Навчально-методичні матеріали
для самостійної роботи студентів
факультету журналістики

Робоча програма навчальної дисципліни
“Текст і комунікація”

Христина Дацишин, Любов М’яснянкіна
Українська мова
(за професійним спрямуванням).
Матеріали для самостійної роботи

А. О. Капелюшний
Типологія журналістських помилок

Методичні вказівки і контрольні
завдання з українського правопису
та медійної термінології для студен-
тів факультету журналістики.
Ч. I. Орфографія

Методичні вказівки і контрольні
завдання з українського правопису
для студентів факультету журналіс-
тики. Ч. ІІ. Пунктуація

Л. І. М’яснянкіна. Мова друкованої
реклами. Матеріали для самостійної
роботи студентів факультету
журналістики

Христина Дацишин. Українське
ділове мовлення.
Робоча навчальна програма.
Довідкові матеріали

Андрій Яценко. Тестові завдання
з орфографії української мови
для студентів першого курсу
факультету журналістики

Христина Дацишин.
Українське ділове мовлення.
Матеріали для самостійної роботи

Л. І. Конюхова.
Ділова українська мова

Марія Яцимірська.
Українська мова в засобах масової
інформації. Словотвір. Морфологія

Українська мова в засобах масової
інформації. Синтаксис

Л. І. Конюхова. Оcновні норми
української літературної мови
та наголошування. Для студентів
факультету журналістики

А. О. Капелюшний. Практична
стилістика української мови.
Навчально-методичні матеріали
для самостійної роботи студентів
факультету журналістики

Марія Яцимірська.
Українська лексикографія.
Тексти лекцій. Ч. 1.

Дослідження

А. О. Капелюшний
Телебачення прямого ефіру:
практика мовлення, типові помилки
М. Г. Яцимірська
Культура фахової мови
журналіста
Л. С. Павлюк
Текст і комунікація: основи дискурсного аналізу
А. О. Капелюшний
Редагування в засобах
масової інформації
М. Г. Яцимірська
Термінологічно-
понятійний мінімум
студента-журналіста
Л. Л. Конюхова
Українська мова
в засобах масової інформації
М. Г. Яцимірська
Сучасний медіатекст.
Словник-довідник
А. О. Капелюшний
Практична стилістика
української мови
М. Г. Яцимірська
Сучасна українська мова.
Практикум з пунктуації
Х. П. Дацишин
Метафора в сучасному
українському політичному
дискурсі
А. О. Капелюшний
Редагування в засобах
масової інформації
Л. С. Павлюк
Знак, символ, міф
у масовій комунікації
Вiсник Львiв. у-ту. Серiя
журналiстика. Випуск 23
Вiдповiдальний редактор:
М. Г. Яцимірська
Вiдповiдальний секретар:
Я. В. Прихода
М. Г. Яцимірська
Сучасна українська мова.
Пунктуація