Дворянин Парасковія Ярославівна

Посада: доцент кафедри радiомовлення i телебачення, завідувач кафедри радiомовлення i телебачення

Науковий ступінь: кандидат наук з соціальних комунікацій

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-40-30

Електронна пошта: Paraskoviya.Dvoryanyn@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: orcid.org

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Стандарти інформаційного мовлення; комунікація в час постправди, фейків та інформаційних воєн; феномен телебачення як інструменту впливу на політичні тренди та свідомість громадян; цілісне розуміння процесу телевізійного висвітлення новин; онлайн журналістика; PR-технології; формування брендів в журналістиці; техніка мовлення публічних осіб; радіоформати та функціонування FM — станцій; менеджмент телерадіокомпаній та конвергентна журналістика.

Публікації

Посібники

  1.  Дворянин Парасковія Новини на регіональному телебаченні: навч. посібник/ Парасковія Дворянин, Василь Лизанчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 262 с.
  2. Телевізійна та радіокомунікація: історія, теорія, новітні практики: підручник / В.В. Лизанчук, І.В. Крупський, О.М. Білоус, П.Я. Дворянин та ін.; за ред. д-ра філол. наук, проф. В.В. Лизанчука. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 420 с.

Статті

1. Дворянин П. Я. Верстка випуску телевізійних новин: побудова з урахуванням потреб глядача / П. Я. Дворянин // Держава та регіони. Сер. Соціальні комунікації. – 2010. – № 2. – С. 131–135.

2. Дворянин П. Я. Джерела інформації: недоліки та переваги (закор- донний та вітчизняний досвід) / П. Я. Дворянин // Наукові записки Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка: Сер. Філол. науки. – 2011. – Вип. 25. – С. 97–103.

3. Дворянин П. Я. Нейтралізація агресії у телевізійних випусках ре- гіональних новин / П. Я. Дворянин // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – 2014. – Вип. 39. – С. 475–481.

4. Дворянин П. Я. Комунікативні методи дослідження регіональних новин як соціокультурного продукту / П. Я. Дворянин // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – 2015. – Вип. 40. – С. 313–327.

5. Дворянин П. Я. Тематично-змістове наповнення новин регіональ- них телеканалів / П. Я. Дворянин // Теле- та радіожурналістика. – 2016. – Вип. 15. – С. 149–161.

6. Paraskoviya Dvoryanyn INFORMATION HYGIENE ON UKRAINIAN TELEVISION/ Dvoryanyn P.// TV AND RADIO JOURNALISM. – 2017. – Issue 16.- P. 166–170/

7. Дворянин П.Я Ціннісні орієнтири регіональних телевізійних новин/ П. Я. Дворянин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Журналістські науки». – 2017. – Вип. 883. – С. 45-50.

8. Дворянин П. Я. Журналістика на межі: особливості телевізійних новин на території Донецької та Луганської областей/ П. Я. Дворянин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Журналістські науки». – 2018. – Вип. 896. – С. 26-32.

9. Дворянин П.Я. Структура новинних повідомлень як інструмент комунікації/ П.Я. Дворянин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Журналістські науки». – 2019. – Вип. 3 – С. 129-135.

10. Дворянин П.Я Особливості конвергенції засобів масової інформації України/ П.Я. Дворянин // Теле- та радіожурналістика. -2020. – Вип. 19. – С. 158-173.

Статті в іноземних наукових виданнях:

11. Dvorianyn P. Historiography of the main aspects of news investigation on the regional TV / P. Dvorianyn // Humanities and Social Science, III (11), Issue: 67. – Budapest, 2015. – P. 65–67.

12. Dvorianyn P. Regional television news in Ukraine information space / P. Dvorianyn // Spheres of Culture. – Vol.13. – Lublin, 2016. – P. 601–609.

13. Zoriana Haladzhun Compound Words as a Means of Expressing Content Tonality in the Ukrainian Text Media / Zoriana Haladzhun; Nataliia Kunanets; Paraskoviya Dvorianyn; Olena Makarchuk; Nataliia Veretennikova – 2021. – DOI: 10.1109/CSIT52700.2021.9648589.

Статті в інших наукових виданнях:

1. Дворянин П. Я. Новини регіонального телебачення: пошуки креа- тивних рішень, дотримання журналістських стандартів та морально-духов- них цінностей / П. Я. Дворянин // Медіапростір: зб. наук. ст. із соц. кому- 18 нікацій / [ред. кол.: Н. Поплавська та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатю- ка, 2014. – С. 49–53.

2. Дворянин П. Я. Новини як інструмент інформаційної війни: регіональний аспект / П. Я. Дворянин // Журналістика. Філологія. Медіаосві- та: зб. наук. праць. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2014. – С. 39–44.

3. Дворянин П. Я. Українськоцентрична парадигма новинного медіа- виробництва на регіональному телебаченні / П. Я. Дворянин // Медіапростір: зб. наук. ст. із соц. комунікацій / [ред. кол.: Н. Поплавська та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2015. – Вип. 8. – С. 42–49.

4. Методичні рекомендації щодо опанування курсу «Журналістська майстерність» для студентів 3, 4, 5 курсів (співавтори викладачі кафедри). – Львів. – 2019.

5. Методичні рекомендації щодо створення і випуску навчальних телевізійних матеріалів студентського інтернет-телебачення «Franko TV» для студентів факультету журналістики (співавтори викладачі кафедри). – Львів. – 2020.

Тези доповідей на міжнародних конференціях:

1. Дворянин П. Я.  Медіаконвергенція в час загроз: місія випускового редактора. / П. Я. Дворянин // Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві., м. Львів, Україна, 26 травня 2022р − Львів : Львівська політехніка, 2022. − С. 55−58.

Стажування:

2019 р. − освітня українcько-польська фундація «Інститут Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці» (IIASC) − наукове стажування «Академічна доброчесність» (Польща, Варшава).

Наукове міжнародне стажування “SOFT SKILLS DEVELOPMENT IN TEACHING PROFESSIONAL TRAINING” , Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці» (IIASC, KRS: 0000647929) спільно із Західно Фінляндським Коледжем .01.10 – 12.11.2021р. Програма стажування передбачає – 180 год (6 кредитів ECTS) аудиторних занять та самостійної роботи.

 

Підвищення кваліфікації:

Курси підвищення кваліфікації за короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Медіаосвіта та прикладні соціально-комунікаційні технології» в Навчально-методичному центру післядипломної освіти та підвищення кваліфікації Дніпровського Національного університету імені Олеся Гончара з «26» листопада 2021 р. по «30» листопада 2021 р. Для досягнення очікуваних результатів навчання, навантаження становило 60 годин/2,0 кредита ЄКТС.

Навчальна програма для викладачів журналістики українських університетів «Сучасні методи та інструменти у викладанні журналістики» в Українському інституті медіа та комунікацій (JTA). Тривалість програми – з 16 вересня по 2 грудня 2022 року. Програма передбачає 180 годин (6 кредитів).

Програма підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої освіти «Особливості розроблення та змістового наповнення навчальних програм вибіркових дисциплін, що забезпечують формування міжкультурної свідомості та компетентностей здобувачів вищої освіти». Тривалість – 20-21 грудня 2022 року. Обсяг програми – 0,2 кредити ЄКТС (8 годин).

Біографія

Народилася 26 травня 1971 року у Львові. У 1988 році закінчила Львівську середню школу №32 з медаллю. 2012-2016 рр. – факультет журналістики ЛНУ ім. І.Франка ( освітньо-кваліфікаційний рівень « кандидат наук з соціальних комунікацій», диплом від 13 грудня 2016 року. Захистила дисертацію за спеціальністю «Теорія та історія журналістики» на тему «Новини на регіональному телебаченні: україноцентрична парадигма» . 1988-1993 рр. – факультет журналістики ЛНУ ім. І. Франка (освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст, денна форма навчання, диплом з відзнакою від 30 червня 1993 року) (спеціалізація – міжнародна журналістика). У 2004 – 1997 рр. працювала редактором, журналістом інформаційної служби «Радіо Люкс», співпраця з українською редакцією BBC News . У 2010 –2004 рр. – шеф-редактор ТРК «Люкс», автор і ведуча тижневої програми «Підсумки» на каналі «Новий». З 2017 р. – директор з інформаційних проектів ПрАТ «ТРК «Люкс». З 2017 р. доцент кафедри радіомовлення і телебачення факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка. У 2019 – експерт у проекті « Співробітництво задля інновацій та обміну досвідом. Розвиток потенціалу у вищій освіті. Журналістська освіта задля демократії в Україні: розробка стандартів, доброчесність та професіоналізм» (проект «Еразмус + КА2»). Проходила стажування в редакціях: Wiadomosci / Polskie Radio Rzeszow (Польща), телевізійний канал ТVN 24 (Вроцлав, Польща) в межах проектів Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego та освітній українcько-польській фундації “Інститут Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці” (IIASC) – наукове стажування «Академічна доброчесність» (Польща, Варшава)

Проекти

Персональні гранти:

Персональний грант у сфері медіа – проєкт «Культура зблизька: європейські практики для медіа», наданий фондом “House of Europe”. Реалізований спільно з репортерами Польщі, представниками культури України та Польщі. У творчих майстернях та вишколах брали участь студенти факультету журналістики ЛНУ ім. І. Франка. Створено серію інтерв’ю, які опубліковані на YOU TUBE каналі, та поширені у соц. мережах.

 

Автор та лектор проєкту “Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність”, наданий IREX , підтриманий Академією Української преси, міністерством освіти та науки України, посольством Великої Британії в Україні. Проєкт має такі компоненти: дослідницький , навчальний та просвітницький. Цільова аудиторія: журналісти та студенти факультету журналістики, публічні діячі та службовці. Період реалізації від вересня 2021 р. до лютого 2022 р.

Нагороди

2008 р.–Національна премія «Телетріумф» у номінації «Місцеві новини» – «Наш Репортер» (Новий канал)

2007 р.- Національна премія «Телетріумф» у номінації «Місцеві новини» – «Підсумки» (Новий канал)

2016 р. – диплом Академії Наук Вищої Освіти України та друга премія журі АН ВО України у номінації «Навчальний посібник» за працю у співавторстві «Новини на регіональному телебаченні»

2023 р. – звання “Заслужений журналіст України”

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!