Павлюк Ігор Зиновійович

Посада: професор кафедри української преси, Провідний науковий співробітник Інституту літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України

Науковий ступінь: доктор наук з соціальних комунікацій

Вчене звання: ст. наук. співробітник

Електронна пошта: ihor.pavliuk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Теорія та історія літератури та соціальних комунікацій

Публікації

МОНОГРАФІЇ:
1. Митець – Влада – Преса: іст.-типолог. аналiз: Моногр. / НАН України. ЛНБ iм. В. Стефаника. НДЦ перiодики. – Луцьк: Надстир’я, 1997. – 112 с.
2. Українськi часописи Волинi, Полiсся, Холмщини та Пiдляшшя (1917–1939 рр.): Анот. покажч. / НАН України. ЛНБ iм. В. Стефаника. НДЦ перiодики; Вiдп. ред. М. М. Романюк. – Львiв; Луцьк: Надстир’я, 1997. – 180 с.
3. Українська легальна преса Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917–1939, 1941–1944 рр. / НАН України. ЛНБ ім. В. Стефаника НДЦ періодики. – Львів: Каменяр, 2001. – 286 с.
4. Діагностика і прогностика брехні: Екскурси в теорію комунікації: Монографія.– Львів: Сполом, 2003. – 80 с.
5. Українська преса Волинської області 1939-1941, 1944-2000 рр.: Монографія. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2004. – 508 с.
6. Павлюк Ігор, Мартинюк Микола. Хрестоматія української легальної преси Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917-1939, 1941-1944 рр. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2005. – 428 с.
7. Письменники у пресі: українськомовний культурно-інформаційний простір Полісся, Холмщини, Підляшшя (1917-1944) та Волині 1917-2000 років: Монографія. – Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2010. – 148 с. (Книга вийшла друком під «шапкою» Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України).
СТАТТІ:
1. Нова книжка В. Рожка «Православні монастирі глибокого Полісся» // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. — Львів, 2002. — Вип. 9/10. — С. 494—499. — Псевд.: Павло Ігорюк.
2. Районні та міські газети Волині 90-x рр. ХХ ст. // Збiрник праць Науково-дослiдного центру перiодики. — Львiв, 2002. — Вип. 10. — С. 142—173.
3. Релігійна, спортивна, медична, природознавча періодика Волині останнього десятиліття ХХ ст. // Проблеми славiстики / Волинський держ. ун-т. Волинський Академ. Дiм. — Луцьк, 2002. — Ч. 1. — С. 35—56.
4. Українська легальна преса Холмщини та Підляшшя (1941—1944) // Записки Львiвської наукової бiблiотеки iм. В. Стефаника. — Львiв, 2002. — Вип. 9/10. — С. 187—194.
5. Українська преса Волині 1990-х років: проблеми друку і стилю // Видавнича галузь і кадри: досягнення, проблеми, перспективи. — Львів: Аз-Арт, 2002. — С. 97—101.
6. Павлюк І. 3. Українська преса Волині 1990-2000 років як інформаційно-культурне явище // Українське журналістикознавство. — К.: Інститут журналістики, 2002. — Вип. 3. — С. 10—16.
7. Україномовна преса Волинської області радянського періоду як мікромодель архетипів тоталітарної журналістики: Доповідь // Вісник Запорізького державного університету. Філологічні науки. ― 2004. ― №3. ― С. 159-165.
8. Офіційна, незалежна, партійна преса Волині 1990-рр. як одна з мікромоделей архетипів національної журналістики // Зб. праць Науково-дослідного центру періодики. ― Львів, 2003. ― Вип. 11. ― С. 183-214.
9. Як я ішов до ручки [Автобіографія] // Науково-дослідний центр періодики (1993-2003 рр.): У 2 т. ― Львів, 2003. ― Т.2: Постаті: Бібліографічний покажчик. ― С. 143-167.
10. Інформаційно-аналітичні часописи Волині 90-х років ХХ століття // Філологічні студії / Волинський держ. ун-т. Волинський Академ. Дiм. — Луцьк, 2004. ― №2. ― С. 273-297.
11. Діагностика і прогностика квазікомунікації // Журналістика: Науковий збірник / За ред. Н. М. Сидоренко. — К.: Ін-т журналістики Київ. Нац. Ун-ту імені Тараса Шевченка, 2003. — Вип. 2 (27). — С. 73-82.
12. Преса періоду УНР на території Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя // Визвольний шлях. ― 2004. ― №4. ― С. 74-81.
13. «Радянська Волинь» як тип української обласної компартійної газети (1931-1941, 1944-1991) // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. ― 2004. ― №12. ― С. 23-25.
14. «Клітинка» Дем’яна Семеновича, яка рятує і мою гармонію: Стаття // Дем’ян Григораш: Біобібліографічний покажч. ― Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. ― 234 с.
15. Публікації із префіксом «анти» у легальній пресі Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя (1941-1944) // Журналістика: Науковий збірник. — К.: Інститут журналістики Київ. Нац. університету імені Т. Шевченка, 2004. — Вип.3. — С.48—56.
16. Улас Самчук і преса Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1937-2000 років: Стаття // Слово і час. ― 2005. ― №7. ― С.61-65.
17. Три вильоти боривітра (Про книжку лесі Степовички «медитація пташиного крила») // Дзвін. ― 2005.― №8. ― С. 137-139.
18. Остання земна осінь…: Стаття про М. С. Вінграновського // Кур’єр Кривбасу. — 2006. — № 199 (червень). — С. 162-166.
19. Україномовна преса Волині 1917-2000 рр. та Іван Франко // Слово і час. — 2006. — №9 (549). — С. 19-26.
20. Українська література: погляд поета: Доповідь англійською мовою на Міжнародному семінарі, організованому Культурним центром Ради Європи. — Ірландія (Дублін). — 2006. — 22-27 лист.// www.poezia.org
21. Лідія Демидюк: Право на міф; Катя Оніщук: Органічна зміна ритму: Вступні статті // Грона: Літературно-мистецьке видання: Вип 1. — Л.: ПП Лукашук В. С., 2006. — 192 с. (СС. 180-182, 183-185).
22. «Пісня над обелісками»: українські переклади віршів поетів різних національностей, які загинули у Великій Вітчизняній війні // Война в славанской литературе. — Мозырь: ООО ИД «Белый ветер», 2006. — 189-203.
23. Україномовна преса Холмщини та Підляшшя 1917-1939 рр., її завдання і найважливіші риси // Українці Холмщини і Підляшшя: історична доля, духовна і матеріальна культура впродовж віків: Зб. праць. Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня» — РВВ «Вужа» Волин. Націон. ун-ту ім. Лесі українки, 2008. — 568 с. (С. 484-498).
24. Віктор Вербич: У космосі несучасного поета: Стаття про творчість поета // Сім’я і дім (Луцьк). — 2007. — 25-31 жовт.; Віктор Вербич: «Як треба жити»: Стаття про творчість поета // Сіверянський літопис. — 2008. — №1 (79). — С. 83-88.
25. Шевченкіана у пресі Волині, Полісся, Холмщини та підляшшя 1917-2000 років // Слово і час. — 2009. — №2. — С. 38-46.
26. Василь Стус: текст — контекст — надтекст (Ревізія свідомості або мій Стус) // Визвольний шлях. — 2008. — Книга 3 (720). — С. 53-72; Золота Пектораль. — 2009. — №3-4 (4-5). — С. 121-127.
27. Українські письменники на сторінках періодичних видань Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя (1941-1944 рр.) // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць Інституту філології КНУ ім. Т. Г. Шевченка. — Вип. 34. — Ч. 1. — К.: Твім інтер, 2009. — С. 45-57.
28. Один день вічності з Миколою Вінграновським: Стаття // Збірник наукових праць НУ «Острозька академія». — Острог: Вид-во НУ «Острозька академія», 2010. — С. 70-81.
29. Дискурс поезії у Павла Загребельного // Таїни художнього тексту: Зб. Наук праць Дніпровського нац. ун-ту ім. Олеся Гончара // Дніпропетровськ: Пороги, 2010. — Вип. 10. — С. 110-115.
30. Українські письменники в українській пресі Волинської області періоду становлення незалежної держави (1991-2000 рр.) // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог: Видавництво НУ «Острозька академія». — Вип. 18. — 2010. — С. 20-30.
31. Україномовна преса Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя ХХ століття і Леся Українка // Леся Українка і сучасність: Збірник наукових праць. — Луцьк: Вид-во ВНУ ім. Лесі Українки «Вежа», 2010. — Том. 5. — С. 392-403. (620 с.).
32. Украинские писатели в прессе Волыни, Полесья, Холмщины и Подляшья (1941-1944 гг.) // Великая Отечественная война в судьбе литературы и культуры: исторический опыт как мировоззренческий и моральный выбор. — Мозырь: Белый Ветер, 2011. — С. 314-324.
33. Василь Стус: текст — контекст — надтекст (Ревізія свідомості — або мій Стус): Лекція для студентів // Словотворчість шістдесятників. Василь Стус. Ігор Калинець. Іван Світличний. Григорій Чубай [збірник наук. праць] ; відп. ред. Г. М. Вокальчук. — Острог: Вид-во НаУОА, 2010 (Лексикографічна серія «Українська індивідуально-авторська неографія»; вип. 4). — С. 21-47.
34. Зарубіжні письменники в українськомовній пресі Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя ХХ ст.: ідеологічний контекст // Обрії — КНУ ім.. Т.Г.Шевченка. — 2011. — №12. — С. 26-36.
35. Павлюк І.З. Українська публіцистика початку Другої Світової Війни / І. З. Павлюк // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. — 2012. — № 4. — С. 94-99.
36. Письменницька публіцистика 1950–1960-х років: демократизаційно-глобалізаційні тенденції // Слово і час. – 2012. – №7. – С. 17-26.
37. Поети вибрані звані: Стаття // З верховин півстоліття. Національній премії України імені Тараса Шевченка – 50 / Борис Олійник, Михайло Наєнко, Ігор Павлюк [та ін.]. – К.: Либідь, 2013. – 392 с. ( С. 30-56).
38. Павлюк І. 3. Українська преса Волині 1990-2000 років як інформаційно-культурне явище // Українське журналістикознавство. – К.: Інститут журналістики, 2002. – Вип. 3. – С. 10-16.
39. Павлюк І.З. Українська публіцистика початку Другої Світової Війни / І. З. Павлюк // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2012. – № 4. – С. 94-99.
40. Дитячі та шкільні часописи Волині, Полісся, Холмщини
та Підляшшя 1917–1939 років // «Рідна мова». – освітній квартальник
Українського вчительського товариства у Польщі. – 2013. – №19. – С. 124-129.
41.Українська письменницька публіцистика другої половини 40-х-80 років ХХ століття: Розділ монографії // Соціальні комунікації: Результати досліджень – 2013: Колективна монографія. – У 3-х т. – Т.3: Галузеві соціальні комунікації. – К.: КНУКіМ, 2014. – 290 с. (С. 37-81). (4, 3 др. арк.).
42.Українська письменницька публіцистика 20-30 років ХХ ст. // Український інформаційний простір: Науковий журнал Інституту журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв / Гол.ред. М.С.Тимошик. – Число 3. – К.: КНУЛіМ, 2014. – 352 с. (С. 124-132). (0, 63 др. арк.).
43.Neuro-aesthetic Outlines of the Post-postmodernism: Between Sciences and Humanities in I. McEwan’s «Saturday» // Biennial Congress of the International Association of Empirical Aesthetics» (August 22-24, 2014, New York, USA. Edited by Aaron Kozbelt) – P.459-464. (Стаття у співавторстві з Дмитром Дроздовським).
44. Українська культура в період становлення незалежної України: реверсивна розмітка // Література та культура Полісся. Вип. 75. Серія «Філологічні науки» №. 2 / відп. ред. і упорядник Г. В. Самойленко. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя, 2014. – С. 269-281.
45. Культурно-інформаційний простір України в період становлення незалежної держави // Рідна мова. – Квартальник українського вчительського товариства у Польщі. – 2014. – №21. – (С. 17-22).
46. Українська публіцистика 1939-1942 рр.: Стаття // Вісник Львівського університету. – Серія Журналістика. – Випуск 40. – ЛНУ, 2015. – С. 108-117.
47. До дискусії на тему «Еволюція етнопсихологічної концепції особистості у прозі П. Загребельного» з Н. Санакоєвою: Стаття // Таїни художнього тексту. [Зб. наук. пр.]. – Д.: Ліра, 2014. – Вип. 17. – 168 с. (С.54-59).
48. Українська письменницька публіцистика 1920-30 років: Стаття // Наукові записки. НУ «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць. – Острог: Вид-во НУ «Острозька академія», 2014. – Вип. 47. – С. 116-120.
49. Сучасна українська література у світовому контексті: з авторського досвіду: Стаття // Dialog dwóch kultur. Діалог двох культур. – Річник ІX. Зошит 1. – Варшава-Люблін, 2015. – C. 370-377; Українська літературна газета. – 2014. – N 20 (10 жовт.).
50. Тадей Карабович. Між Богом і Бугом: Стаття // Слово і час. – 2015. – № 9. – С. 62-65.

Біографія

Народився 1 січня 1967 року в селі Ужова Рожищенського району Волинської області.
Закінчив із відзнакою факультет журналістики Львівського держуніверситету імені Івана Франка у 1992 році.
Працював науковим співробітником Науково-дослідного центру періодики ЛНБ імені Василя Стефаника НАН України (1993-2004 рр.), викладачем Львівського Національного університету імені Івана Франка, старшим науковим працівником Інституту франкознавства Львівського національного університету імені Івана Франка, керівником літературної студії «Франкова кузня» при ньому, професором Національного університету «Острозька академія» (м. Острог).
Лауреат Народної Шевченківської премії (Залізний Мамай), всеукраїнських літературних премій імені Василя Симоненка, імені Бориса Нечерди, імені Маркіяна Шашкевича, імені Григорія Сковороди, міжнародної літературної премії імені М.Гоголя «Тріумф». Лауреат премії англійського ПЕН-клубу.
Нині провідний науковий співробітник Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України у м. Києві, професор кафедри української преси Львівського національного університету імені Івана Франка.
Автор більше 500 публікацій у періодиці, наукових збірниках та 33 окремих книг. Твори перекладені багатьма мовами.
Кілька книг вийшли у перекладі закордоном: США (2011), Росія (2012), Польща (2013), Англія (2014), Франція (2015).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!