Кафедра української преси

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Дослідження
 • Новини

Про кафедру

Кафедра створена 1971 на факультеті журналістики Львівського університету. У 1971–1991 мала назву кафедра теорії і практики радянської преси, у 1991–1993 рр. – кафедра теорії і практики преси, з 1993 – кафедра української преси. Її очолювали: В. Здоровега (1971–1996), М. Присяжний (1997–2003), С. Кость (з 2003). Кафедра готує фахівців (бакалаврів, спеціалістів і магістрів) за спеціальністю «Журналіст» на денній та заочній формі навчання. При кафедрі є аспірантура за спеціальністю «теорія та історія журналістики». У різні роки на кафедрі працювали доценти Д. Григораш, З. Дмитровський, П. Малий, І. Курганський, І. Лубкович, Б. Машталярчук, М. Пашко, а також О. Кузнєцова, І. Крупський, В. Лизанчук, Б. Потятиник, Ю. Шаповал (згодом професори). Після реорганізації і перейменування (1993) на кафедрі працювали проф. М. Нечиталюк (помер 2010), доценти М.Осадчий (помер 1994), Ф. Дисак (помер 2017), Ю. Залізняк, М. Максимович (в.о. доцента), І. Моторнюк, І. Сало.
Сьогодні на кафедрі працюють: професори С. Кость (завідувач кафедри), І. Павлюк (сумісник), доценти М. Трофимук, І. Паславський, О. Романчук, С. Онуфрів, Г. Яценко, Т. Слотюк, Н. Тихолоз, З. Величко, асистент Ю. Присяжна-Гапченко.
Викладачі кафедри забезпечують читання курсів та спецкурсів: «Вступ до журналістики», «Історія української журналістики», «Історія української літератури», «Основи наукових досліджень», «Голодомор 1932–1933 років в Україні», «Теорія і методика журналістської творчості», «Воєнний дискурс у сучасних ЗМІ», «Методологія дослідження соціальних комунікацій», «Методологія та історіографія соціальних комунікацій», «Психологія конфлікту», «Соціальна психологія масової комунікації», «Політичний медіадискурс», «Інформаційна політика воєнного часу», «Управління персоналом», «Медіакультура», «Медіа і культура», «Інформаційні війни», «Професійні стандарти діяльності журналіста у зоні бойових дій», «Реклама і зв’язки з громадськістю», «Системний аналіз в журналістиці», «Соціальна інформатика», «Стратегічні комунікації в умовах інформаційно-психологічної війни».
Навч. література викладачів: «Теорія і практика радянської журналістики» за ред. В. Здоровеги (Львів, 1989), «Основи масової комунікації» (О. Кузнецова, Львів, 1996), «Аналітичні методи в журналістиці) (О.Кузнецова, Львів, 2002), «Професійна етика журналіста» (О. Кузнецова, Львів, 2007), «Українська преса: Хрестоматія» (упоряд. М. Нечиталюк, т. 1 – Львів, 1998; т. 2 – Львів, 2002; т.3 – Львів, 2008), «Історія української журналістики (західноукраїнська преса першої половини ХХ ст.: ідейно-концептуальні засади, періодизація)»: Навч. посібн. (С.Кость, Львів, 2008) , «Історія української журналістики (західноукраїнська преса першої половини ХХ ст.: структура, проблематика. Книга перша)»: Навч. посібн. (С.Кость, Львів, 2008); «Системний аналіз в журналістиці» (О.Романчук, Львів. 2008), «Голодомор 1932-1933 років в Україні» за ред. С.Костя (Львів, 2010), «Журналістика і війна» (С. Кость, 2016), «Історія української військової преси» (С. Кость, 2018), «Західноукраїнська преса першої половини ХХ століття: люди боротьби й ідеї (біобібліографічний довідник)» (С. Кость, 2019).
Кафедра видає збірник праць «Пресознавчі студії: історія, теорія, методологія» (з 1995), провела кілька всеукраїнських науково-практичних конференцій (1999, 20042007, 2008) і одну Міжнародну науково-практичну конференцію («Сучасна українська журналістика і виклики ХХІ ст.», Львів, 2010). Кафедра української преси підтримує наукові зв’язки з кафедрами факультетів журналістики вищих навчальних закладів України (Запоріжжя, Київ, Луцьк, Ужгород, Харків), а також Польщі та Росії.

Основні напрями наукових досліджень кафедри

Аналітична журналістика, соціально-психологічні аспекти діяльності медіа,  медіакультура, воєнний дискурс, iсторiя української перiодики

Співробітники

завідувачКОСТЬ Степан Андрійовичзавідувач
професорПАВЛЮК Ігор Зиновійовичпрофесор
доцентВЕЛИЧКО Зоряна Андріївнадоцент
доцентОНУФРІВ Соломія Тарасівнадоцент
доцентПАСЛАВСЬКИЙ Ігор Івановичдоцент
доцентРОМАНЧУК Олег Костянтиновичдоцент
доцентСЛОТЮК Тетяна Василівнадоцент
доцентТИХОЛОЗ Наталія Богданівнадоцент
доцентТРОФИМУК Мирослав Степановичдоцент
доцентЯЦЕНКО Галина Володимирівнадоцент
асистентПРИСЯЖНА-ГАПЧЕНКО Юлія Михайлівнаасистент
старший лаборантПАЦЮРКО Оксана Миколаївнастарший лаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладДослідження

Видавнича діяльність

Кость Степан. Журналістика і війна : навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 414 с.
Кость Степан. Історія української військової преси : навч. посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 340 с.
Кость Степан. Західноукраїнська преса першої половини ХХ століття: люди боротьби й ідеї (біобібліографічний довідник) : навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 496 с.
Кость С.А. Західноукраїнська преса першої половини ХХ ст. у всеукраїнському контексті (засади діяльності, періодизація, структура, особливості функціонування): Монографія. – Львів, 2006. – 513 с.
 Кость С. Наукові праці викладачів факультету журналістики ЛНУ Імені Івана Франка 1954-2004 (Бібліографічний покажчик). – Львів, 2004. – 182 с.
Пилип Орлик. Конституція, маніфести та літературна спадщина. Вибрані твори / Упорядники Мирослав Трофимук, Валерій Шевчук. – Київ, 2006. – 745 с.
 Моторнюк І.Л. Гра не без правил і правила гри (Наукові і літературно-критичні студії). – Львів, 2004. – 380 с.
Трофимук М.С., Трофимук О.П. Латинсько-український словник (30000 реєстрових слів). – Львів, 2001. – 694 с.
Інші видання кафедри:

 • Преса боротьби й ідеї (західноукраїнська публіцистики першої половини ХХ ст.): Зб. Текстів / Упоряд. і передмова С.Костя – Львів, 1994. – 526 с.
 • Кость С., Тимчишин О., Федірко К. Нариси з історії української військової преси. – Львів, 1987. – 347 с.
 • Нариси з історії західноукраїнської преси першої половини ХХ ст. (Структура. Частина перша) / За ред.. С.Костя. – Львів, 2002. – 422 с.
 • Кость С.А. Нариси з історії західноукраїнської преси першої половини ХХ ст. (Структура. Частина друга). – Львів, 2002. – 215 с.
 • Українська преса: Хрестоматія / За ред., упорядкування, примітки та коментарі проф. М.Нечиталюка. – Львів, 1998. – Т.І: Преса Галичини 60-х років ХІХ ст. – 732 с.
 • Українська преса: Хрестоматія / За ред., упорядкування, примітки та коментарі проф. М.Нечиталюка. – Львів, 2002. – Т.ІІ: Преса Галичини 60-х років ХІХ ст. – 732 с.
 • Українська журналістика в контексті доби // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 23-24 вересня 2004 р. – Львів, 2004.

Вийшов черговий номер журналу “Універсум”

29.05.2020 | 09:06

Вийшов черговий номер журналу “Універсум”
(№3-6, 2020) – http://universum.lviv.ua/, де вміщено статтю завідувача кафедри української преси, професора Степана КОСТЯ.
Це цікава розповідь про минуле, історію створення статуту Університету та про дух доби кінця 80-х – початку 90-х років минулого століття

ЗАБУТІ ПАПЕРИ, НЕЗАБУТІ ПОДІЇ
http://universum.lviv.ua/data/magarticles/files/2771.pdf

Читати »

Не бійсь. Не зраджуй. Не мовчи – Олег Романчук

21.04.2020 | 17:31

Незважаючи на карантин та соціальну ізоляцію, Олег Костянтинович Романчук – журналіст, письменник, публіцист, доцент кафедри української преси факультету журналістики ЛНУ ім. Івана Франка завдяки підтримці Фундації імені Івана Багряного (США) видав нову книгу «Не бійсь. Не зраджуй. Не мовчи: Публіцистика воєнного часу»
Ця книжка – публіцистичне відтворення шестирічної історії гібридної війни, спровокованої Московією взимку 2014-го. Це ретельний аналіз причин наших перемог і поразок, успіхів і невдач.
Зібрані під однією обкладинкою тексти, написані в різний час, є безкомпромісним дослідженням драматичних подій в Україні, на інформаційному бойовищі зокрема.
Автор...

Читати »

Засідання кафедри – онлайн

13.04.2020 | 18:30

13 квітня 2020 року в онлайн режимі відбулося засідання кафедри української преси. Під час відеовключення викладачі обговорили особливості дистанційного навчання, зокрема, проведення онлайн занять, а також акцентували увагу на проблемах, пов’язаних з перевіркою знань студентів через різні платформи комунікації.
Завідувач кафедри, професор Степан Андрійович Кость у телефонному режимі наголосив, що електронні журнали потрібно формувати надзвичайно уважно та зазначив, що серед різних платформ дистанційного навчання пріоритетною має бути система Moodle. Завдяки якісному її наповненню електронними курсами, студенти краще опановуватимуть навчальний матеріал, а...

Читати »