Войтович Наталія Олегівна

Посада: доцент кафедри теорії і практики журналістики

Науковий ступінь: кандидат наук з соціальних комунікацій

Телефон (робочий): (032) 239-46-83

Електронна пошта: Nataliya.Voytovych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Наукові інтереси

Захоплююся питаннями правових засад журналістики (неодноразово виступала як лектор на семінарах та конференціях з медіа права). Приділяю особливу увагу журналістській етиці. Останні роки аналізую українські видання на предмет порушення етичних журналістських стандартів та виявлення політичної джинси. Сфера наукових інтересів охоплює також питання  інформаційної війни та  інформаційної безпеки ЗМІ. Цікавлюся психологією, зокрема психологією політичної реклами. Важливе місце у наукових дослідженнях займає тема  політичної реклами та політичного іміджу.

 

Ключові слова: політична реклама, інформаційна війна, інформаційна безпека, психологія політичної реклами, політичний імідж, медіа право, журналістська етика.

Курси

Публікації

 1. Войтович Н.О. Політична реклама в соціальних мережах: нові форми передвиборчих кампаній / Наталія Войтович // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики/ НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, НДЦ періодики. – Львів, 2015. – вип. 5(23). – С.441-447
 2. Войтович Н.О. Язык политической рекламы. / Наталия Войтович // Медиалингвистика. Вып. 4. Профессиональная речевая коммуникация в массмедиа: сб. статей / Под ред. Л. Р. Дускаевой. Отв. ред. Н. С. Цве-това. –СПб.: С-Петерб. гос. ун-т, ин-т «Высш. шк. журн. и масс. комму-никаций», 2015.– С.111-115
 3. Войтович Н.О. Политическая реклама и социальные сети / Наталия Войтович // Журналістыка-2015: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 17-й Міжнар. навук.-практ. канф., 12–13 ліст. 2015 г., Мінск / рэдкал.:  С.В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Вып. 17. – Мінск : БДУ, 2015. –  С.417-420
 4. Войтович Н.О. Джинса как концептуальный приоритет печатных СМИ во время избирательных кампаний / Наталия Войтович // Визуально-семантические средства современной медиаиндустрии: материалы Респ. науч.-практ. конф., 20–21 марта 2015 г., Минск / редкол.: С.В. Дубовик (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2015. – С. 28-30
 5. Войтович Н.О. Языковые особенности  политической рекламы. / Наталия Войтович // СПбГУ. Форум «Медиа в современном мире. 54-е петербургские чтения» 23-24 апреля 2015 – Електронний ресурс. – [Режим доступу]: http://jf.spbu.ru/conference/5385/5421.html
 6. Войтович Н.О. Особливості політичної реклами в ЗМІ України / Наталія Войтович //  Педагогічна думка. – Львів, 2015. – № 1. – С.57-60
 7. Войтович Н.О. Политическая агитация в СМИ: изменения в избирательном законодательстве Украины / Наталия Войтович // Журналістыка-2016: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 18-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысвечанай 95-годдзю БДУ, 10-11 ліст. 2016 г., Мінск / рэдкал. : С. В. Ду бовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Вып. 18. – Мінск : БДУ, 2016. – С. 436-439
 8. Wojtowicz N. Wplyw przedwyborczych sondazy na opinie publiczna / Natalija Wojtowicz // Adepci dziennikarstwa o dziennikarstwie. Mlode dziennikarstwo. – Rzeszow, 2017. – S.187-195
 9. Войтович Н.О. Рекламно-інформаційні технології політичної реклами  / Наталія Войтович // Збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2016 рік (секція «Журналістика»). – Львів: Малий вид. ц-р ф-ту журналістики, 2017. – С.14-16
 10. Войтович Н. О. Чи щасливою буде 7? / Наталія Войтович // РІА-Львів. – 2018. – серпень. – С. 8-9
 11. Войтович Н.О. Ігор Юхновський: «Перш за все ми повинні побудувати націю» // http://www.golos.com.ua/article/305212
 12. Войтович Н.О. Критичне мислення як протидія маніпулятивним технологіям / Наталія Войтович // Соціальні комунікації: інструменти, технологія і практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Запоріжжя,  22-23 лютого 2019 р. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2019. – С. 72-75
 13. Критичне мислення як компонента протидії маніпулятивним технологіям під час виборчих кампаній / Наталія Войтович // Сучасна українська журналістика: історія, теорія, практика: збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2018 рік (секція «Журналістики») / упоряд. Соломія Онуфрів. – Львів: ПАІС, 2019. – С. 10-13
 14. Войтович Н. О. Глянцевий журнал з матовою обкладинкою / Наталія Войтович // Крізь роки і долі: львівська журналістика у фактах, коментарях, світлинах… – Львів : ПАІС. – 2019. – С. 112-114
 15. Войтович Н. О., Іванців Х. Р., Іванців-Гріга І. С. Гендерний аспект у висвітленні жіночого спорту в медіа / Наталія Войтович, Христина Іванців, Ірина Іванців-Гріга // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, VII(36), I.: 214. – Будапешт, 2019. – С. 52 – 55.
 16. Войтович Н. О. Фактчекінг як умова якісної журналістики / Наталія Войтович // Традиційні і нові медіа: від історії до сучасності : збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2019 рік (секція «Журналістики») / упоряд. Андрій Яценко. – Львів : Простір-М, 2020. – С. 18 – 20.
 17. Войтович Н. О., Формос Ю. О. Проблема сексизму у засобах масової інформації / Наталія Войтович, Юлія Формос // Професійне становлення журналіста: традиції та нові підходи : збірник матеріалів Третьої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. – С. 29 – 34
 18. Voitovych N. O. The influence of journalism and blogosphere on the Ukrainian political situation / N. O. Voitovych, A. Konyk // Adepci dziennikarstwa o dziennikarstwie. Mlode dziennikarstwo 4. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszow. – 2021. – P. 13–23.
 19. Войтович Н. О. Добра співпраця дає гарні успіхи / Наталія Войтович // Львівщина медійна. ‒ жовтень-грудень 2021. ‒ № 8. ‒ С. 2
 20. Eleonora Kryvka1, Olha Mitchuk, Olha Bykova, Myroslava Rudyk, Olga Khamedova & Nataliia Voitovych Social Media Applications as an International Tool for the Development of English-Language Communicative CompetenciesJournal of Curriculum and Teaching Vol. 11, No. 6; Special Issue, 2022. S. 1-15 (http://jct.sciedupress.com).
 21. Інфомедійна грамотність онлайн: посібник для тренера / за заг. ред. Тараненко О. / Розроблено в рамках проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність». Київ : IREX, 2021. 400 с. (автор 5 вправ).
 22. Конструктор вправ. Збірник практичних завдань з інфомедійної грамотності, інтегрованої до фахової підготовки студентів-журналістів. Колектив авторів. Відп. ред. та упоряд. Будівська Г., Дуцик Д., Тараненко О. Київ: IREX, 2022. (автор 7 вправ) https://e-courses.jta.com.ua/e-manuals/konstruktor-vprav-irex/
 23. Войтович Н. О. Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів спеціальності 061 – «Журналістика» другого (магістерського) рівня / С. Т. Онуфрів, Н. О. Войтович, Т. Я. Війтович, М. П. Присяжний // ЛНУ імені Івана Франка. – Львів. – 2022. – 20 с.
 24. Войтович Н. О. Методичні рекомендації щодо проходження виробничої (переддипломної) практики для студентів спеціальності 061 – «Журналістика» другого (магістерського) рівня / С. Т. Онуфрів, Н. О. Войтович, Т. Я., Л. Імбіровська-Сиваківська, М. П. Присяжний // ЛНУ імені Івана Франка. – Львів. – 2022. – 20 с.
 25. Войтович Н. О. Методичні рекомендації до написання, оформлення та захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 061 – «Журналістика» денної та заочної форм навчання / С. Т. Онуфрів, Н. О. Войтович, Т. Я. Війтович, М. П. Присяжний // ЛНУ імені Івана Франка. – Львів. – 2022. – 20 с.
 26. Войтович Н. О. Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів спеціальності 061 – «Журналістика» першого (бакалаврського) рівня / Н. О. Войтович, Т. Я. Війтович, М. П. Присяжний, Л. А. Імбіровська-Сиваківська // ЛНУ імені Івана Франка. – Львів. – 2022. – 26 с.
 27. Войтович Н. О. Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики для студентів спеціальності 061 – «Журналістика» першого (бакалаврського) рівня / Н. О. Войтович, Т. Я. Війтович, М. П. Присяжний, Л.А. Імбіровська-Сиваківська // ЛНУ імені Івана Франка. – Львів. – 2022. – 26 с.
 28. Войтович Н. О. Методичні рекомендації щодо проходження навчально-ознайомчої практики для студентів спеціальності 061 – «Журналістика» першого (бакалаврського) рівня / Н. О. Войтович, Т. Я. Війтович, М. П. Присяжний, Л.А. Імбіровська-Сиваківська // ЛНУ імені Івана Франка. – Львів. – 2022. – 26 с.
 29. Войтович Н. О. Фейки та пропаганда, як методи інформаційної війни / Наталія Войтович // Україна в умовах трансформації міжнародної системи безпеки. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (Львів, 9 травня 2022 р.) / Упорядники: Мальський М.З., Лещенко Л.В., Кучик О.С., Вовк Р.В. – Львів: Факультет міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка, 2022. – С. 26–29.
 30. Войтович Н. О. Дотримання положень академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка / Наталія Войтович // Академічна доброчесність: виклики сучасності: збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 24.01 – 04.03.2022) / уклад. Ю. Главчева; Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці»; Духовна Академія Університету Кардинала Стефана Вишинського; Фундація ADD. Варшава, 2022. – С.15–17.
 31. Bartosz Hordecki, Jędrzej Skrzypczak, Natalia Wojtowicz Narracje medialne dotyczące uchodźców z Ukrainy w Polsce po 24 lutego 2022 roku – szanse i wyzwania / Bartosz Hordecki,
  Jędrzej Skrzypczak, Natalia Wojtowicz // Мультидисциплінарні підходи до аналізу суспільно-політичних проблем в умовах російсько-української гібридної війни: матеріали міжнародного круглого столу: 28 квітня 2022 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. – С. 27–30.
 32. Formos Y., Voitovych N. L’équilibre entre les sexes dans les médias ukrainiens pendant la guerre russo-ukrainienne /  Y. Formos, N. Voitovych // The 4th International scientific and practical conference “Discussion and development of modern scientific research” (October 18-21, 2022) Helsinki, Finland. International Science Group. – 2022. – Р. 133–135 (487 p.).
 33. Войтович Н. О. Гейміфікація у навчальному процесі: плюси та мінуси / Наталія Войтович // Актуальні проблеми сучасного журналістикознавства : збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2021 рік (секція «Журналістики») / упоряд. Андрій Яценко. Львів: Простір-М, 2022. – С. 20–22.
 34. Voitovych N., Formos Y. Lesrécitscommoutildeguerredel`information // The 6th International scientific and practical conference “Multidisciplinary scientificnotes. Theory, history and practice” (November 01 – 04, 2022) Edmonton, Canada. International Science Group. – 2022. – P. 218–220 (712 p.)
 35. Войтович Н. О. Розвиток навичок критичного мислення та медіаграмотності у населення як спосіб протидії російській пропаганді в інформаційній війні / Наталія Войтович // Журналістика майбутнього: виклики, тенденції, перспективи розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 18-19 жовт. 2022 р.). Львів : Простір-М, 2022. C.297-299 (312 с.).\
 36. Войтович Н. О. Журналістська етика через призму ідей гуманізму Григорія Сковороди / Наталія Войтович // Григорій Сковорода у сучасному багатовимірному світі : зб. тез VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 16 листопада 2022 р.) / за ред. чл.-кор. НАН України, д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника ; відп. за вип. В. М. Качмар, Л. В. Рижак, Н. І. Жигайло, Ю. В. Максимець. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – С. 65–67 (316 с.).

Біографія

Народилася у місті Львові в сім’ї службовців. Навчалася у середній школі м.Львова № 62, яку закінчила з похвальною грамотою.

Одразу після школи вступила на факультет журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка. Після здобуття кваліфікації «спеціаліст журналістики, спеціалізація міжнародна журналістика», вступила до магістратури факультету журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка. Паралельно навчалась у Школі прес-секретарів Центру політичних досліджень філософського факультету Львівського державного університету імені Івана Франка.

У 2005 році закінчила аспірантуру Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 2000 по 2013 рік навчалася на гуманітарно природничому факультеті Інституту після дипломної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. Отримала диплом за спеціальністю психолог, викладач психології. Паралельно навчалася в Інституті медіа права (м.Київ) на курсах «Медіа право для журналістів».

З 2005 року працюю асистентом кафедри теорії і практики журналістики факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Творчу діяльність у журналістиці розпочала з

червеня 1994 р. позаштатним кореспондентом газети  “Молода Галичина”. З 1995 року почала працювати у львівському  виданні «Експрес». У листопаді 1995 року посіла посаду редактора відділу “Культура” у цій ж газеті. Паралельно була власкором газети “Франкова криниця” (м.Трускавець). З 2005 р. по 2006 р. працювала відповідальним секретарем газети «Іскра-Інформ», та займала посаду  фахівця зв’язків з громадськістю та пресою ВАТ «Іскра»

З вересня 2007 р. і до тепер –  керівник гуртка журналістики Львівської обласної Малої академії наук.

З 2010 по 2011 рік була головним редактором газети «Наш Вулик».

Є членом кількох громадських організацій

 • член Національної спілки журналістів України;
 • заступник відповідального секретаря первинної журналістської організації НСЖУ факультету журналістики ЛНУ ім..І.Франка;
 • член правління Асоціації випускників факультету журналістики ЛНУ ім..І.Франка;
 • головний редактор студентського навчального видання «Молодий Журналіст»
 • співзасновник ГО «ПостМайдан»

 

Брала активну участь у Львівському Євромайдані, займала посаду медіа юриста  у ГО «Молодіжний рух «Львіський Євромайдан».

 

Дописувала у  видання: “Високий Замок”, “Міліцейський кур’єр”, “Іскра-Інформ”, “Міст”, “Твій захисник”, “Наш Вулик” “Універсум”, “Медіакритика”.

 

Опубліковано більш ніж 400 журналістських матеріалів

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!