Яценко Галина Володимирівна

Посада: доцент кафедри української преси

Науковий ступінь: кандидат наук з соціальних комунікацій

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-92

Електронна пошта: Halyna.Yatsenko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Наукові інтереси

Сферою моїх наукових інтересів є маловідома публіцистика Івана Франка, ідейно-концептуальні засади західноукраїнської преси початку ХХ століття, преса ОУН-УПА, сучасна українська публіцистика, теорія та історія масової культури, основні напрямки розвитку візуального та інформаційного мистецтва у контексті сучасних засобів масової інформації.
Ключові слова: публіцистика Івана Франка, західноукраїнська преса, сучасна публіцистика, масова культура.

Курси

Публікації

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, ЗБІРНИКИ

 1. Синичич Г. Публіцистика Івана Франка 90-х років XIX – початку XX століття: ідейно-концептуальні засади та тематично-змістові моделі : автореф. дис. на здобуття канд. наук. із соціальних комунікацій : спец. 27.00.04 – теорія та історія журналістики / Галина Синичич. – Запоріжжя, 2012. – 20 с.
 2. Голодомор 1932–1933 років в Україні : навч посібник / за ред. С.А. Костя. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 376 с. – С. 211–231 (у співавторстві).
 3. Мій Франко. Збірник есеїв студентів факультету журналістики / [за ред. Галини й Андрія Яценків]. – Львів : ПАІС, 2016. – 80 с.
 4. Яценко Г. Публіцистика Івана Франка : навч. посібник / Галина Яценко, Андрій Яценко. − Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 248 с.
 5. Зернини пам’яті : збірник матеріалів студентів факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка, присвячений 85-й річниці Голодомору в Україні / За редакцією Галини Яценко, Андрія Яценка. – Львів : Простір-М, 2018. – 132 с.

 

СТАТТІ

 1. Синичич Г. Національний розвиток культури у баченні Івана Фран­ка / Галина Синичич // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – 2006. – Вип. 28. – С. 68–73.
 2. Синичич Г. Роль інтелігенції у формуванні української модерної на­ції (бачення Івана Франка) / Галина Синичич // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Жур­налістика. – 2007. – Вип. 31. – С. 79–84.
 3. Синичич Г. Націєтворча концепція в публіцистиці Івана Франка / Галина Синичич // Діалог. Медіа-студії : зб. наук. пр. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2007. – Вип. 7.– С. 98–107.
 4. Синичич Г. Філософський аналіз та критика марксизму в публіцис­тиці Івана Франка / Галина Синичич // Пресознавчі студії: історія, теорія, методологія : зб. пр. каф. україн. преси і дослідн. ц-ру історії західноукраїн. преси. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – Вип. 8. – С. 125–129.
 5. Синичич Г. Становлення суспільно-політичних поглядів Івана Фран­ка (публіцистичний аспект) / Галина Синичич // Творчі та організаційні особливості функціонування сучасного медійного простору : зб. наук. пр. : у 2 т. – Тернопіль ; Львів : ЛА “Піраміда”, 2008. – Т. 2. – С. 175–177.
 6. Синичич Г. Комунікативна модель взаємодії “читач–журналіст” в інтерпретації Івана Франка / Галина Синичич // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Філол. науки. − Кам’янець-Подільський : ПП Буй­ницький, 2008. − Вип. 17. − С. 103–107.
 7. Синичич Г. Концепція історичного поступу в публіцистиці Івана Франка / Галина Синичич // Науковий вісн. Волинського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Сер. Філол. науки. – 2009. – Вип. 25. – С. 86–90.
 8. Синичич Г. Ідейна трансформація суспільно-політичних поглядів Івана Франка від соціалістичних до національних ідеалів (публіцистичний аспект) / Галина Синичич // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – 2009. – Вип. 32. – С. 176–181.
 9. Синичич Г. Національні психотипи в публіцистиці Івана Франка / Галина Синичич, Андрій Яценко // Діалог. Медіа-студії : зб. наук. праць. – Одеса : Астропринт, 2010. – Вип. 11. – С. 211–222.
 10. Синичич Г. Ідейно-концептуальні засади публіцистики Івана Франка кінця ХІХ – початку ХХ століття / Галина Синичич // Наукові записки Ін­ституту журналістики. – 2010. – Т. 41. – С. 63–68.
 11. Синичич Г. Національні архетипи в публіцистиці Івана Франка / Галина Синичич, Андрій Яценко // Науковий вісн. Волинського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Сер. Філол. науки. – 2010. – Вип. 21. – С. 173–177.
 12. Synychych G. Formation of Ukrainian national identity through the prisme I. Franko’s political essays / G. Synychych, A. Yatsenko // International Science Ukrainian Edition / Advanced Executive B.s. – USA : Lulu Press Inc., 2010. – Vol. 2. – P. 36–39.
 13. Синичич Г. Концепція розвитку національної літератури у публі­цис­тиці Івана Франка / Галина Синичич, Андрій Яценко // Діалог. Медіа-студії : зб. наук. праць. – Одеса : Астропринт, 2011. – Вип. 12. – С. 164–177.
 14. Синичич Г. Публіцистика Івана Франка 90-х років ХІХ – початку ХХ століття: історіографія питання / Галина Синичич // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Жур­налістика. – 2011. – Вип. 34. – Ч. 1. – С. 154–164.
 15. Яценко (Синичич) Г. Концепція етнічного націоналізму в публіцистиці Івана Франка / Галина Яценко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Сер. Соціальні комунікації. – Х., 2012. – Вип 4. – С. 200 – 206.
 16. Яценко Г. В. Роль Івана Франка як публіциста у формуванні медіакартини світу галицького суспільства кінця XIX – початку XX століття / Г.В. Яценко, А.М. Яценко // Наукові записки Інституту журналістики : науковий збірник / за ред. В. В. Різуна. – К. : КНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – Т. 53. – С. 200– 206.
 17. Яценко (Синичич) Г. В. Публіцистика Івана Франка як наукова проблема (деякі аспекти методології дослідження) / Г.В. Яценко // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / відп. ред. М. М.Романюк ; НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника, НДІ пресознавства. – Львів, 2013. – Вип. 3 (21). – С. 534–544.
 18. Синичич Г. В. Публіцистика Івана Франка як предмет наукового дослідження / Г.В. Синичич // Наукові записки Інституту журналістики : науковий збірник / за ред. В. В. Різуна. – К. : КНУ імені Тараса Шевченка, 2014. – Т. 54. – С. 112– 117.
 19. Яценко Г. Українська національна свідомість у контексті публіцистики Івана Франка / Галина Яценко // Діалог : Медіа-студії : зб. наук. праць. – Одеса : Астропринт, 2014. – Вип. 18–19. – С. 137–149.
 20. Яценко Г. В. Росія vs Україна: конотації Івана Франка в сучасних контекстах / Г. В. Яценко, А. М. Яценко  // Теле- та радіожурналістика : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – Вип. 14. – С. 264–269.
 21. Яценко Г. В. Етнокультурні маркери українського націотворення в публіцистиці Івана Франка / Андрій Яценко, Галина Яценко // Українське літературознавство.– Львів, 2016. – Вип. 80. – С. 29−37.
 22. Яценко Г. В. Проблема еміграції в публіцистиці Івана Франка / Андрій Яценко, Галина Яценко // Матеріали першої Міжнародної науково-практичної конференції «Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи» (27–28 жовтня 2016 р.). – Баку–Ужгород–Дрогобич : Посвіт, 2016. – С. 336–338.
 23. Яценко Г. Європейські вектори розвитку України (за публіцистикою Івана Франка) / Галина Яценко, Андрій  Яценко //Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 17. – С. 54−65 (Index Copernicus International).
 24. Яценко Г. Візія національної літератури в публіцистиці Івана Франка кінця ХІХ– початку ХХ століття / Галина Яценко, Андрій Яценко // Вісник НТШ.– Львів, 2016. – Том CCLXIX Праці Філологічної секції. – С. 297−307.
 25. Яценко Г. Домінанти журналістської освіти (за публіцистикою Івана Франка) / А. Яценко, Г. Яценко // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. – Львів, 2017. – Вип. 42. – C. 144–150.
 26. Яценко Г. Концепт «патріотизм» у публіцистиці Івана Франка // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – К., 2019. Т. 30 (69). − №2. Ч. 2. – С. 135−139. (Index Copernicus).

 

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

 1. Синичич Г. Роль літератури в національно-духовному відродженні (бачення Івана Франка) / Галина Синичич // Дні науки – 2008 : зб. тез до­повідей : у 3 т. − Запоріжжя : КПУ, 2008. – Т. 3. – С. 162–163.
 2. Синичич Г. Соціалістичні ідеї в публіцистиці Івана Франка / Гали­на Синичич // Українська періодика: історія і сучасність : Доп. та повідом­лення десятої Всеукр. наук.-теорет. конф. – Львів, 2008. – С. 645–655.
 3. Синичич Г. Демократичні засади розвитку українського суспіль­ства в публіцистиці Івана Франка / Галина Синичич // Теоретичні засади та практика реалізації безпосередньої демократії в Україні : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль ; Яремче : Галицький ін-т ім. В. Чорновола, 2009. – С. 175–177.
 4. Синичич Г. Основні чинники формування української політично незалежної нації у публіцистиці Івана Франка / Галина Синичич // Наука і вища освіта : Тези доп. учасн. XVII Міжнар. наук. конф. студ. і молод. учених. − Запоріжжя : КПУ, 2009. – Т. 3. – С. 225–226.
 5. Синичич Г. Концепція культурного націоналізму в публіцистиці Івана Франка / Галина Синичич // Журналістика, філологія та медіаосвіта : зб. наук. доп. : у 2 т. − Полтава : Освіта, 2009. – Т. 2. – С. 318–321.
 6. Синичич Г. Питання українсько-польських взаємин у публіцистиці Івана Франка / Галина Синичич // Інформаційна освіта та професійно-ко­мунікативні технології XXI століття : Матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. − Одеса : Одес. нац. політех. ун-т, 2009. – С. 312–314.
 7. Синичич Г. Суспільно-економічна модель розвитку українського суспільства як відображення національного світогляду Івана Франка / Га­лина Синичич // Регіональні ЗМІ України: історія, стан, перспективи роз­витку : Матеріали I Міжнар. наук. конф. : у 3 т. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2010. – Т. 1. – С. 117–129.
 8. Синичич Г. Європейські орієнтири в публіцистиці Івана Франка / Галина Синичич // Наука і вища освіта : Тези доп. учасн. XVIIІ Міжнар. наук. конф. студ. і молод. учених. – Запоріжжя : КПУ, 2010. – Т. 3. – С. 181–182.
 9. Синичич Г. Іван Франко про культурно-економічний розвиток Ук­раїни у контексті національної ідеї (за статтею “Поза межами можливого”) / Галина Синичич // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : Матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. молод. учених. – Х. : ХДАК, 2010. – Ч. 1.– С. 50.
 10. Синичич Г. Національна ментальність росіян крізь призму публі­цистики Івана Франка / Галина Синичич // Інформаційна освіта та про­фесійно-комунікативні технології XXI століття : Матеріали IIІ Міжнар. наук.-практ. конф. − Одеса : Одес. нац. політех. ун-т, 2010. – С. 312–314.
 11. Синичич Г. Роль прессы в становлении украинской национальной идентичности / Галина Синичич // Этнические коммуникации в многона­цио­нальном обществе. Ежегодник. – М. : Факультет журналистики МГУ, 2011. – № 5. – С. 30–34.
 12. Синичич Г. Коммуникативная триада “журналист–газета–чита­тель” в интерпритации Ивана Франко / Галина Синичич // Средства массовой информации у современном мире. Молодые исследователи. – СПб., 2011. – С. 275–277.
 13. Синичич Г. Концепції економічного розвитку українського су­спільства (за публіцистикою Івана Франка) / Г. Синичич, А. Яценко // Mo­dern trends in scientific thought development: materials digest of the 2nd In­ternational Scientific Conference. Juridical sciences open section. – Odessa : InPress, 2011. – P. 105–107.
 14. Синичич Г. Голодомор в Україні 1932–1933 років – геноцид українського народу / Г. Синичич, А. Яценко // Спецпроект: аналіз наукових досліджень. – Т. 2. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2011. – С. 33–35.
 15. Яценко Г. Визнання голодомору в Україні 1932–1933 років як геноциду – необхідна умова становлення і розвитку сучасної правової держави / Галина Яценко, Андрій Яценко // Захист прав людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник матеріалів першої Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів : НУ «Львівська політехніка», 2012. – С. 38–42.
 16. Яценко Г. Основные элементы публицистического мастерства (на примере публицистики И. Франко) / Галина Яценко, Андрей Яценко // 52-я Международная научно-практическая конференция «Средства массовой информации в современном мире. Петербургские чтения». Доступно з : rus. jf. spbu. ru / conference / 3090 / 3107 / html.
 17. Яценко Г. На кожен засіб масової інформації – свій правопис, або чому немає порядку в сучасній мовній ситуації в Україні / Галина Яценко, Андрій Яценко // Науково-методична конференція «Роль письма у викладанні гуманітарних дисциплін» (29 березня, 2013 р., Львів) : тези доповідей. – Львів : ПАІС, 2013. – С. 66–67.
 18. Яценко Г. «Для одного народу – один правопис» / Андрій Яценко, Галина Яценко // Матеріали першої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті» (19–20 листопада 2015 р.). – Ченстохова–Ужгород–Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 55–56.
 19. Яценко Г. Національна міфотворчість у публіцистиці Івана Франка / Галина Яценко, Андрій Яценко // Збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2016 рік (секція «Журналістика»). – Львів : Малий вид. ц-р ф-ту журн-ки, 2017. – С. 42−45.
 20. Яценко Г. Проблема голоду в Галичині (за публіцистикою Івана Франка) / Г. Яценко // Сучасні орієнтири української журналістики: від теорії до практики: збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2017 рік (секція «Журналістики») / упоряд. Андрій Яценко. – Львів : Простір-М, 2018. – С. 43−44.

ПУБЛІЦИСТИКА

 1. Яценко Г. Для одного народу – один правопис, або щодо хаосу в сучасних українських ЗМІ / А. Яценко, Г. Яценко // День. – 2013. – 24–25травн.
 2. Яценко Г. Не тільки спорт / Г. Яценко, А. Яценко // День. – 2013. –  28 жовт.
 3. Синичич Г. Спогади про вчителя // Г. Синичич // Мистецтво збагнути день. Спогади про Володимира Здоровегу / Упоряд. О. І. Наливайко; за ред. І. І. Паславського. – К. : ВПК «Експрес-Поліграф», 2013. – 320 с.
 4. Яценко Г. Уражені вірусом імперськості / Г. Яценко, А. Яценко // День. – 2014. –  10 жовт.
 5. Яценко Г. Вони з «тої раси, що карку не гне», або Іван Франко та газета «День»: на перехресті ювілеїв / Г. Яценко, А. Яценко // День. – 2016. – 19–20 серп.
 6. Яценко Г. Скриня скарбів «Дня» вражає унікальною продуманістю свого вмісту/ Г. Яценко, А. Яценко // День. – 2016. – 20 верес.
 7. Яценко Г. Слово про пам’ять (від редакторів) / А. Яценко, Г. Яценко // Зернини пам’яті : збірник матеріалів студентів факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка, присвячений 85-й річниці Голодомору в Україні / За редакцією Галини Яценко, Андрія Яценка. – Львів : Простір-М, 2018. – С. 3.
 8. Яценко Г. Дочекалися?.. Чи знову правописне дежавю?! / Г. Яценко, А. Яценко // День. – 2018. − №185−186. −12−13 жовт.

 

ХУДОЖНІ ТВОРИ

 1. Синичич Г. Кардіограма зболеної душі / Г. Синичич // Жінка. – 2008. – Серп.
 2. Синичич Г. Справжнє кохання / Г. Синичич // Рівненський репортер. – 2008. – 24 верес.
 3. Синичич Г. Нічні сльози сирітства / Г. Синичич // Рівненський репортер. – 2008. – 3 груд.
 4. Синичич Г. Лицарі, де ж ви? Або пошуки благородних чоловіків / Г. Синичич // Рівненський репортер. – 2008. – 24 груд.
 5. Яценко Г. Мамо, віддай мої пальчики / Г. Яценко // Для мами і тата. – 2013. – №3.
 6. Яценко Г. Навіщось думаю про Вас / Г. Яценко // Найкращі жіночі історії. – 2013. – №4.
 7. Яценко Г. А ми з тобою – дві планети без орбіт / Г. Яценко // Найкращі жіночі історії. – 2013. – №4.
 8. Яценко Г. Дефіцит увічливості / Г. Яценко // Найкращі жіночі історії. – 2013. – №5.
 9. Яценко Г. Що таке самотність / Г. Яценко // Абетка щастя. – 2013. – №6.
 10. Яценко Г. Наречений напрокат / Г. Яценко // Найкращі жіночі історії. – 2013. – №6.
 11. Яценко Г. Полюби, покохай божевільно / Г. Яценко // Найкращі жіночі історії. – 2013. – №6.
 12. Яценко Г. Ти знаєш, як довго бинтує мій ангел поранені крила / Г. Яценко // Найкращі жіночі історії. – 2013. – №6.
 13. Яценко Г. Я сяйвом щастя віддзеркалюю в очах / Г. Яценко // Найкращі жіночі історії. – 2013. – №6.
 14. Яценко Г. Сонце впало й топилося у твоїй ніжності / Г. Яценко // Акварелі долі. – 2013. – №6.
 15. Яценко Г. Всесвіт рушиться – помирає Галактика / Г. Яценко // Акварелі долі. – 2013. – №6.
 16. Яценко Г. По циферблату годинника / Г. Яценко // Акварелі долі. – 2013. – №6.
 17. Яценко Г. Сполохано тіні тремтять за вікном / Г. Яценко // Акварелі долі. – 2013. – №6.
 18. Яценко Г. Я для Тебе могла стати піснею / Г. Яценко // Акварелі долі. – 2013. – №6.
 19. Синичич Г. Сонце впало й втопилося у твоїй ніжності / Г. Синичич // Жінка. – 2015. – Берез.
 20. Синичич Г. Полюби, покохай божевільно / Г. Синичич // Жінка. – 2015. – Берез.
 21. Галина Яценко : Соната любові

Біографія

Народилася 6 грудня 1983 року в м. Турка, Турківського району, Львівської області. 2001 року із золотою медаллю закінчила Верхненську середню школу.

Вища oсвіта

 

Професійний досвід

01.09.2007 р. – 01.07. 2013 р. – асистент кафедри української преси факультету журналістики.
01.07.2013 р. – дотепер – доцент кафедри української преси факультету журналістики.

Розробник освітніх програм з журналістики для таких освітніх рівнів: «бакалавр», «магістр», «доктор філософії».

З 2015 року – член Національної спілки журналістів України.

З 03.03.2020 р. – учасниця міжнародного проєкту «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність» за підтримки Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX), посольств США та Британії в Україні, а також Міністерства освіти і науки України, Академії української преси.

Авторка публікацій в газетах «День», «Дзеркало тижня», «Україна молода», у журналі «Жінка», в альманахах «Скіфія», «Склянка часу− ZeitGlas» тощо.

Авторка поетичної збірки «Соната любові» (2015), співавторка збірок оповідань «Він і вона» (2015), «Теплі історії у стилі блюз» (2016), «Теплі історії в конвертах» (2017), які видано в київському видавництві «Брайт Стар Паблішинг».

 

Проекти

З 03.03.2020 р. – учасник міжнародного проєкту «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність» за підтримки Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX), посольств США та Британії в Україні, а також Міністерства освіти і науки України, Академії української преси.

Автор публікацій у газетах «День», «Креденс» тощо.

Сертифікат_09.07_Галина Яценко

Сертифікат. Very Verified_ Яценко Галина

Сертифікат_Галина Яценко

Сертифікат ЯЦЕНКО ГАЛИНА

Сертифікована програма з ІУЖ_IREX_Яценко

Нагороди

Переможниця Міжнародної премії Spiegielungen для мініпрози «Мікроліти: потойбіч Целана» (2020).

Фіналістка III Всеукраїнського конкурсу малої прози імені Івана Чендея (2020).

Переможець Всеукраїнського соціокультурного проєкту «Перша книжка для малятка» від Громадського об’єднання  «Вся Україна читає дітям» (2020).

Фіналістка конкурсу на здобуття Міжнародної літературної премії імені Василя Портяка (2020).

Лауреат Премії імені Івана Франка в галузі інформаційної діяльності (2019). Лауреат (ІІІ премія) конкурсу «Краще видання року» від Національної академії наук вищої освіти України (2019).

Грамота Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації за високий професіоналізм та популяризацію наукових знань (2018).

Лауреат Всеукраїнського поетичного вернісажу імені Максима Рильського «Троянди й виноград» (2017).

Лауреат Всеукраїнського конкурсу казок «Щастя у віконці» (2017).

Переможець Всеукраїнського конкурсу есе «Мій Франко» (2016).

Дипломант ХХ Міжнародного літературно-краєзнавчого конкурсу імені Мирона Утриска (2016).

Дипломант (ІІІ місце) ІІ Всеукраїнського літературного конкурсу імені Леся Мартовича (номінація «Проза») (2016).

Лауреат ІV міжнародного конкурсу короткої прози «ZeitGlas-2015» (2016).

Дипломант ХІХ Міжнародного літературно-краєзнавчого конкурсу імені Мирона Утриска (2015).

Премія Львівської обласної державної адміністрації і Львівської обласної ради для працівників наукових установ Національної академії наук України, вищих навчальних закладів III−IV рівнів акредитації Львівської області  (2011).

Грамота за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності (2011).
Грамота за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності (2008).
Лауреат Х Міжнародного літературно-краєзнавчого конкурсу імені Мирона Утриска (2006).

Дипломант V Літературно-краєзнавчого конкурсу імені Мирона Утриска  (2001).

Дипломант (ІІ місце) Міжнародного екологічного конкурсу «Mina Pogranicza» (2001).

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!