Яценко Галина Володимирівна

Посада: доцент кафедри української преси

Науковий ступінь: кандидат наук з соціальних комунікацій

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-92

Електронна пошта: Halyna.Yatsenko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Сферою моїх наукових інтересів є маловідома публіцистика Івана Франка, ідейно-концептуальні засади західноукраїнської преси початку ХХ століття, преса ОУН-УПА, сучасна українська публіцистика, теорія та історія масової культури, основні напрямки розвитку візуального та інформаційного мистецтва у контексті сучасних засобів масової інформації.
Ключові слова: публіцистика Івана Франка, західноукраїнська преса, сучасна публіцистика, масова культура.

Курси

Публікації

Навчальні посібники та навчально-методичні праці

1. Голодомор 1932–1933 років в Україні : навч посібник / за ред. С. А. Костя. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 376 с. – С. 211–231 (у співавторстві).
2. Яценко Г. В. Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу «Історія української журналістики» для студентів четвертого курсу факультету журналістики / Г. В. Яценко. – Львів : ПАІС, 2015. – 28 с.
3. Яценко Г. В. Історія української журналістики. Навчально-методичні матеріали для самостійної роботи студентів третього курсу факультету журналістики / Г. В. Яценко. – Львів : ПАІС, 2015. – 20 с.

Статті в наукових фахових виданнях

1. Синичич Г. Національний розвиток культури у баченні Івана Фран¬ка / Галина Синичич // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – 2006. – Вип. 28. – С. 68–73.
2. Синичич Г. Роль інтелігенції у формуванні української модерної на¬ції (бачення Івана Франка) / Галина Синичич // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Жур¬налістика. – 2007. – Вип. 31. – С. 79–84.
3. Синичич Г. Націєтворча концепція в публіцистиці Івана Франка / Галина Синичич // Діалог. Медіа-студії : зб. наук. пр. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2007. – Вип. 7.– С.98–107.
4. Синичич Г. Комунікативна модель взаємодії “читач–журналіст” в інтерпретації Івана Франка / Галина Синичич // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Філол. науки. − Кам’янець-Подільський : ПП Буй¬ницький, 2008. − Вип. 17. − С. 103–107.
5. Синичич Г. Ідейна трансформація суспільно-політичних поглядів Івана Франка від соціалістичних до національних ідеалів (публіцистичний аспект) / Галина Синичич // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – 2009. – Вип. 32. – С. 176–181.
6. Синичич Г. Концепція історичного поступу в публіцистиці Івана Франка / Галина Синичич // Науковий вісн. Волинського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Сер. Філол. науки. – 2009. – Вип. 25. – С. 86–90.
7. Синичич Г. Національні архетипи в публіцистиці Івана Франка / Галина Синичич, Андрій Яценко // Науковий вісн. Волинського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Сер. Філол. науки. – 2010. – Вип. 21. – С. 173–177.
8. Синичич Г. Національні психотипи в публіцистиці Івана Франка / Галина Синичич, Андрій Яценко // Діалог. Медіа-студії : зб. наук. праць. – Одеса : Астропринт, 2010. – Вип. 11. – С. 211–222.
9. Синичич Г. Ідейно-концептуальні засади публіцистики Івана Франка кінця ХІХ – початку ХХ століття / Галина Синичич // Наукові записки Ін¬ституту журналістики. – 2010. – Т. 41. – С. 63–68.
10. Синичич Г. Концепція розвитку національної літератури у публі¬цис¬тиці Івана Франка / Галина Синичич, Андрій Яценко // Діалог. Медіа-студії : зб. наук. праць. – Одеса : Астропринт, 2011. – Вип. 12. – С. 164–177.
11. Синичич Г. Публіцистика Івана Франка 90-х років ХІХ – початку ХХ століття: історіографія питання / Галина Синичич // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Жур-налістика. – 2011. – Вип. 34. – Ч. 1. – С. 154–164.
12. Яценко Г. В. Роль Івана Франка як публіциста у формуванні медіакартини світу галицького суспільства кінця XIX – початку XX століття / Г. В. Яценко, А. М. Яценко // Наукові записки Інституту журналістики : науковий збірник / за ред. В. В. Різуна. – К. : КНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – Т. 53. – С. 200– 206.
13. Яценко (Синичич) Г. В. Публіцистика Івана Франка як наукова проблема (деякі аспекти методології дослідження) / Г. В. Яценко // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / відп. ред. М. М.Романюк ; НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника, НДІ пресознавства. – Львів, 2013. – Вип. 3 (21). – С. 534–544.
14. Синичич Г. В. Публіцистика Івана Франка як предмет наукового дослідження / Г. В. Синичич // Наукові записки Інституту журналістики : науковий збірник / за ред. В.В. Різуна. – К. : КНУ імені Тараса Шевченка, 2014. – Т. 54. – С. 112– 117.
15. Яценко Г. Українська національна свідомість у контексті публіцистики Івана Франка / Галина Яценко // Діалог : Медіа-студії : зб. наук. праць. – Одеса : Астропринт, 2014. – Вип. 18–19. – С. 137–149.
16. Яценко Г. В. Особливості єврейського національного психотипу (за публіцистикою Івана Франка) / Г. В. Яценко // Вісник Львівського університету. Сер. Жур¬налістика. – Львів, 2014. – Вип. 39. – С. 338–344.
17. Яценко Г. В. Росія vs Україна: конотації Івана Франка в сучасних контекстах / Г. В. Яценко, А. М. Яценко // Теле- та радіожурналістика : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – Вип. 14. – С. 264–269.
18. Яценко Г. В. Іван Франко та Михайло Драгоманов: національно-світоглядні дихотомії (нові матеріали) / Г. В. Яценко // Вісник Львівського університету. Сер. Жур¬налістика. – Львів, 2015. – Вип. 40. – С. 182–192.

Статті в інших наукових виданнях

1. Синичич Г. Філософський аналіз та критика марксизму в публіцис¬тиці Івана Франка / Галина Синичич // Пресознавчі студії: історія, теорія, методологія : зб. пр. каф. україн. преси і дослідн. ц-ру історії західноукраїн. преси. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – Вип. 8. – С. 125–129.
2. Синичич Г. Становлення суспільно-політичних поглядів Івана Фран¬ка (публіцистичний аспект) / Галина Синичич // Творчі та організаційні особливості функціонування сучасного медійного простору : зб. наук. пр. : у 2 т. – Тернопіль ; Львів : ЛА “Піраміда”, 2008. – Т. 2. – С. 175–177.
3. Синичич Г. Соціалістичні ідеї в публіцистиці Івана Франка / Гали¬на Синичич // Українська періодика: історія і сучасність : Доп. та повідом¬лення десятої Всеукр. наук.-теорет. конф. – Львів, 2008. – С. 645–655.3.
4. Synychych G. Formation of Ukrainian national identity through the prisme I. Franko’s political essays / G. Synychych, A. Yatsenko // International Science Ukrainian Edition / Advanced Executive B.s. – USA : Lulu Press Inc., 2010. – Vol. 2. – P. 36–39.
5. Яценко (Синичич) Г. Концепція етнічного націоналізму в публіцистиці Івана Франка / Галина Яценко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Сер. Соціальні комунікації. – Х., 2012. – Вип 4. – С. 200 – 206.

Тези доповідей і матеріали конференцій

1. Синичич Г. Роль літератури в національно-духовному відродженні (бачення Івана Франка) / Галина Синичич // Дні науки – 2008 : зб. тез до¬повідей : у 3 т. − Запоріжжя : КПУ, 2008. – Т. 3. – С. 162–163.
2. Синичич Г. Демократичні засади розвитку українського суспіль¬ства в публіцистиці Івана Франка / Галина Синичич // Теоретичні засади та практика реалізації безпосередньої демократії в Україні : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль ; Яремче : Галицький ін-т ім. В. Чорновола, 2009. – С. 175–177.
3. Синичич Г. Основні чинники формування української політично незалежної нації у публіцистиці Івана Франка / Галина Синичич // Наука і вища освіта : Тези доп. учасн. XVII Міжнар. наук. конф. студ. і молод. учених. − Запоріжжя : КПУ, 2009. – Т. 3. – С. 225–226.
4. Синичич Г. Концепція культурного націоналізму в публіцистиці Івана Франка / Галина Синичич // Журналістика, філологія та медіаосвіта : зб. наук. доп. : у 2 т. − Полтава : Освіта, 2009. – Т. 2. – С. 318–321.
5. Синичич Г. Питання українсько-польських взаємин у публіцистиці Івана Франка / Галина Синичич // Інформаційна освіта та професійно-ко¬мунікативні технології XXI століття : Матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. − Одеса : Одес. нац. політех. ун-т, 2009. – С. 312–314.
6. Синичич Г. Суспільно-економічна модель розвитку українського суспільства як відображення національного світогляду Івана Франка / Га¬лина Синичич // Регіональні ЗМІ України: історія, стан, перспективи роз¬витку : Матеріали I Міжнар. наук. конф. : у 3 т. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2010. – Т. 1. – С. 117–129.
7. Синичич Г. Європейські орієнтири в публіцистиці Івана Франка / Галина Синичич // Наука і вища освіта : Тези доп. учасн. XVIIІ Міжнар. наук. конф. студ. і молод. учених. – Запоріжжя : КПУ, 2010. – Т.3. – С. 181–182.
8. Синичич Г. Іван Франко про культурно-економічний розвиток Ук¬раїни у контексті національної ідеї (за статтею “Поза межами можливого”) / Галина Синичич // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : Матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. молод. учених. – Х. : ХДАК, 2010. – Ч. 1.– С. 50.
9. Синичич Г. Національна ментальність росіян крізь призму публі-цистики Івана Франка / Галина Синичич // Інформаційна освіта та про¬фесійно-комунікативні технології XXI століття : Матеріали IIІ Міжнар. наук.-практ. конф. − Одеса : Одес. нац. політех. ун-т, 2010. – С. 312–314.
10. Синичич Г. Роль прессы в становлении украинской национальной идентичности / Галина Синичич // Этнические коммуникации в многона¬цио-нальном обществе. Ежегодник. – М. : Факультет журналистики МГУ, 2011. – № 5. – С. 30–34.
11. Синичич Г. Коммуникативная триада “журналист–газета–чита¬тель” в интерпритации Ивана Франко / Галина Синичич // Средства массовой информации у современном мире. Молодые исследователи. – СПб., 2011. – С. 275–277.
12. Синичич Г. Концепції економічного розвитку українського су-спільства (за публіцистикою Івана Франка) / Г. Синичич, А. Яценко // Mo¬dern trends in scientific thought development: materials digest of the 2nd In¬ternational Scientific Conference. Juridical sciences open section. – Odessa : InPress, 2011. – P. 105–107.
13. Синичич Г. Голодомор в Україні 1932–1933 років – геноцид українського народу / Г. Синичич, А. Яценко // Спецпроект: аналіз наукових досліджень. – Т. 2. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2011. – С. 33–35.
14. Яценко Г. Визнання голодомору в Україні 1932–1933 років як геноциду – необхідна умова становлення і розвитку сучасної правової держави / Галина Яценко, Андрій Яценко // Захист прав людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник матеріалів першої Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів : НУ «Львівська політехніка», 2012. – С. 38–42.
15. Яценко Г. Основные элементы публицистического мастерства (на примере публицистики И. Франко) / Галина Яценко, Андрей Яценко // 52-я Международная научно-практическая конференция «Средства массовой информации в современном мире. Петербургские чтения». Доступно з : rus. jf. spbu. ru / conference / 3090 / 3107 / html.
16. Яценко Г. На кожен засіб масової інформації – свій правопис, або чому немає порядку в сучасній мовній ситуації в Україні / Галина Яценко, Андрій Яценко // Науково-методична конференція «Роль письма у викладанні гуманітарних дисциплін» (29 березня, 2013 р., Львів) : тези доповідей. – Львів : ПАІС, 2013. – С. 66–67.
17. Яценко Г. «Для одного народу – один правопис» / Галина Яценко, Андрій Яценко // Матеріали першої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті» (19–20 литопада 2015 р.). – Ченстохова–Ужгород–Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 55–56.

Публіцистика

1. Яценко Г. Для одного народу – один правопис, або щодо хаосу в сучасних українських ЗМІ / А. Яценко, Г. Яценко // День. – 2013. – 24–25 травн.
2. Яценко Г. Не тільки спорт / Г. Яценко, А. Яценко // День. – 2013. – 28 жовт.
3. Яценко Г. Уражені вірусом імперськості / Г. Яценко, А. Яценко // День. – 2014. – 10 жовт.
Художні твори
1. Яценко Г. Соната любові : літературно-художнє видання / Галина Яценко. – Львів : ПАІС, 2015. – 56 с.
2. Яценко Г. Наречений напрокат / Галина Яценко // Теплі історії. Він і Вона : Збірка оповідань. – К. : Брайт Стар Паблішинг, 2015. – С. 12–14.

Біографія

Народилася 06. 12. 1983 в м. Турка, Турківського району, Львівської області.

Вища oсвіта

Професійний досвід

01.09.2007 р. – 01.07. 2013 р. – асистент кафедри української преси факультету журналістики;
01.07.2013 р. – по теперішіній час – доцент кафедри української преси факультету журналістики.

Найважливіші професійні досягнення (нагороди, премії, реалізовані проекти, участь у міжнародних програмах, гранти)

Грамота за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності (2008 рік);
Грамота за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності (2011 рік);
Премія Львівської обласної державної адміністрації і Львівської обласної ради для працівників наукових установ Національної академії наук України, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Львівської області (2011 рік).

Нагороди

Грамота за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності (2008 рік);
Грамота за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності (2011 рік);
Премія Львівської обласної державної адміністрації і Львівської обласної ради для працівників наукових установ Національної академії наук України, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Львівської області (2011 рік).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!