Квасниця Ольга Юріївна

Посада: доцент кафедри зарубiжної преси та iнформацiї

Науковий ступінь: кандидат наук з соціальних комунікацій

Телефони (робочі): (032) 239-41-55, (032) 239-47-75

Електронна пошта: olha.kvasnytsia@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

комунікативістика, журналістикознавство, елітологія, психологія, культурологія та літературознавство.

Курси

Публікації

Колективні монографії:

Kwasnycia Olha. Dziennikarstwo informacyjne vs publicystyka: motywacja oraz aksjologiczne punkty odniesienia / Olha Kwasnycia // Potencjał słowa. Międzynarodowe stosunki i komunikacja: stan i perspektywy. Monografia zbiórowa; Redakcja naukowa dr. A. Lelonek. – Warszawa-Lwów, 2016. – 36 – 57.

Квасниця Ольга. Місія нових медіаінтелектуалів / О. Квасниця // Сучасна медіакультура: кон­тент, концепції, перспективи (українсько-польський досвід): колективна монографія / [Й. Лось, С. Ґавронський, Т. Лильо, М. Уліта та ін.] ; за наук. ред. проф. Й. Лося. — Львів-Жешув : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. — С. 156 – 161.

Квасниця Ольга. Є велика різниця між письменником  і письменником-педагогом / Ольга    Квасниця, Степан Процюк // Гіркий світ, солодкий світ. Есе про письменників і довкола. – Брустурв : Дискурс, 2021. – С. 163-170.

Квасниця Ольга.  Письменництво – це домівка для моєї душі / Ольга Квасниця // Відкинуті і воскреслі. Есе про письменників і суспільство / Степан Процюк. – Брустурв : Дискурс, 2020. – С. 178-190.

Квасниця Ольга. Стогін меншовартості на тлі обов’язку і діяльної любові / О. Квасниця, Б. Залізняк // Діалоги тривають…: Книга інтерв’ю. – Львів: Каменяр, 2009. – Т . 2. – С. 184-187.

Наукові публукації:

1. Квасниця О. Національна еліта – духовно-інтелектуальне ядро нації / О. Квасниця // Публіцистика і тенденції розвитку світу: Зб. наук. статей. – Львів, 1999. – С. 79-83.

2. Квасниця О. Інформація і еліта: проблема впливу на масову свідомість в сучасних умовах / О. Квасниця // Вісник Львівського університету. – Сер. Журналістика. – Львів, 2001. – Вип. 21. – С. 225–230.

3. Kwasnycia O. Polemiki, dopowiedzenia, listy. Wybór jednoznachny – służyć prawdzie i spravedliwośći! / O. Kwasnycia // Рrzegląd powszechny. – Warszawa, 2003. – № 9 ― S. 406–411.

4. Kvasnytsya Olha. Sceltà unica: servire la verità e giustizia / Olha Kvasnytsya // Тиждень італійської мови у світі: Мат. міжнар. конф. ЦІМК ЛНУ. – Л., 2003. – С.15-17.

5. Квасниця О. Політична і духовна еліта: від монологу до діалогу? / О.Квасниця // Вісник Львівського університету. – Сер. Журналістика – Львів, 2004. – Вип. 25. – С. 136–141.

6. Квасниця О. Нова парадигма еліти – фундамент суспільної трансформації / О. Квасниця // Пам’ять століть. – 2004. – № 3–4. – С. 245–248.

7. Квасниця О. Проект нової еліти – „Український Універсум” / Ольга Квасниця // Мат. всеукр. наук.-практ. конфер. „Українська журналістика в контексті доби”, 23-24 верес. 2004, Львів. – С. 235–236.

8. Квасниця О. Українська політична еліта – до і після революції / Ольга Квасниця // Українська періодика: історія і сучасність: Доп. та повідомл. дев’ятої Всеукр. наук. – теорет. конф., Львів, 28-29 жовт. 2005 р. / НАН України. ЛНБ ім. В. Стефаника. НДЦ періодики: за ред. М. М. Романюка. – Львів, 2005. – С. 406–407.

9. Квасниця О. Образ інтелігенції у публіцистиці Івана Франка / О. Квасниця // Вісник Львівського університету. – Сер. журн. – Львів, 2006. – Вип. 28. – С. 51–58.

10. Квасниця О. Журналістика солідаризму як нова модель соціокультурного діалогу / О. Квасниця // Вісник Львівського університету. – Сер. журн. – Львів, 2007. – Вип. 30. – С. 74–77.

11. Квасниця О. Феномен інтелігенції: до постановки питання / О. Квасниця // Наукові праці Кам’янець-Подільського університету. – Сер. філолог. науки. – Кам’янеь-Подільськ, 2008. – Вип. 17. – С. 84–86.

12. Квасниця Ольга. Карби одвічних істин Олександра Жовни / Карби одвічних істин Олександра Жовни : Бібліографічний покажчик (До 50-річчя від дня народження) Кіровоградська обласна універсальна бібліотека ім. Д. І. Чижевського ; Укладач Макарова Т. П. – Кіровоград: Лисенко В.Ф., 2010. – 80 с. – С. 3-6.

13. Квасниця О. Наукова журналістика: до постановки питання / О. Квасниця // Наукові праці Кам’янеь-Подільського університету. – Сер. філолог. науки. – Кам’янець-Подільський, 2011. – Вип. 25. – С. 50–53.

14. Квасниця О. Філософсько-антропологічні моделі в публіцистиці Оксани Пахльовської / О. Квасниця // Вісник Львівського університету. Сер. журн. – 2011. – Вип. 34. – Ч. 1. – С. 130–135.

15. Квасниця О. Концепція провідної верстви в історичній есеїстиці Івана Лисяка-Рудницького / Ольга Квасниця // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія : Соціальні комунікації. – 2012. – Вип. 4, № 1027. – С. 185–191.

16. Квасниця О. Японські прес-клуби (кіша-клуби): від елітаризму до егалітаризму / О. Квасниця //  Мовні і концептуальні картини світу.  – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 35. – С. 280–285.

17. Квасниця О. Японська ідентитарна матриця як чинник буття нації / О. Квасниця //  Мовні і концептуальні картини світу.  – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 40. – С. 292–297. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Mikks_2012_40_56

18. Kvasnycja Olha. Die Ukraine zwischen Europa und Russland in der Essayistik von Oksana Pachlovska / Olha Kvasnycja // Dialog der SprachenDialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. III Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik : Munchen , 1-4 november 2012. – München – Berlin: Verlag Ottpo Sanger, 2013 . S. 792-800.

19. Квасниця О. Концепція української інтелігенції в науково-публіцистичному дослідженні О. Забужко «Notre Dame dUcraine. Українка в конфлікті міфологій» / Ольга Квасниця // Вісник Львівського університету. Сер. журн. – 2013. – Вип. 38. – С. 40–50.

20. Квасниця О. Публіцистика vs новинна журналістика / Ольга Квасниця // Вісник Львівського університету. Сер. журн. – 2013. – Вип. 37. – С. 30–45.

21. Kvasnytsia O. The mission of new mediaintellectuals / Olha Kvasnytsia // CyberEmpathy: Visual Communication and New Media in Art, Science, Humanities, Desing and Technology. ISSUE 6/2013. ISSN 2299-906X. Kokazone. Mode of access : http: //www.cyberempathy.com/#!issue6article3/c1gdk

22. Квасныця О. Ценностные ориентации современной журналистики / Ольга Квасныця // Средства массовой информации в современном мире. Молодые исследователи: материалы ХІІ международной конференции студентов и аспирантов (11-13 марта 2013 года) / Под ред. М. А. Бережной; сост. Е. А. Королев. – СПб.: С.Петерб. гос. ун-т, 2013. – С. 229–230.

23. Квасниця О. Феномен Майдану та дисфункціональність політичної еліти у світлі ЗМІ: синергетичний піхід / Ольга Квасниця // Вісник Львівського університету. Сер. журн. – 2014. – Вип. 39. – С. 367–378.

24. Kvasnytsia O. “Europa” – “Ukraina” – “Rosja” jako kod dominujący w tekstach publicystycznych Oksany Pachlowskiej [Electronic resourse] / O. Kvasnytsia // Komunikacja Społeczna. – 2014. – N 2 (10). – S. 36–41. – Mode of access : http://www.komunikacjaspoleczna.edu.pl

25. Квасныця О. Ценности украинской интеллигенции на страницах журнала «Сучасність» / Ольга Квасныця // Средства массовой информации в современном мире. Молодые исследователи: материа3 марта 2014 года) / Под ред. М. А. Бережной; сост. Е. А. Королев. – СПб лы 13-й международной конференции студентов, маги стров и аспирантов (11-1.: С.Петерб. гос. ун-т, 2014. – С. 145–146.

26. Квасниця Ольга. Концепт Європа в рецепції української інтелектуальної еліти //Сучасні орієнтири української журналістики: від теорії до практики: Зб. Матеріалів звітної наукової конференції за 2018 рік (Секція «Журналістика») / упоряд. Соломія Онуфрів. – Львів : Паіс, 2019. – 79-82.

27. Квасниця Ольга. Шекспір у сучасному медіа дискурсі: присутність чи вигнання // Ренесансні студії. – Вип. 29-30. – 2019. – С. 118-153. – Режим доступу: http://www.rs-journal.kpu.zp.ua/archive/29-30-2018/10.pdf

28. Квасниця Ольга. Шекспір як дзеркало епохи. Інтерв’ю Ольги Квасниці з професором Маклом Добсоном // Ренесансні студії. – Вип. 29-30. – 2019. – С. 288-300.

29. Квасниця Ольга. ЗМІ як комунікативний код культури або рецепція фільму «Hamlet forever» як екзистенційний досвід метанойї / Ольга Квасниця // Традиційні і нові медіа: від історії до сучасності : збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2019 рік (секція «Журналістики») / упоряд. Андрій Яценко. Львів: Простір-М, 2020. – С. 63-66.

30. Квасниця Ольга. Сенсожиттєві орієнтації студентів-журналістів з різною спрямованістю особистості / Ольга Квасниця // Перспективи і тенденції розвитку ЗМІ в Україні та світі : збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2020 рік (секція «Журналістики»). / упоряд. Андрій Яценко. Львів: Простір-М, 2021. – С. 69-71. URL: https://journ.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/11/Zbirnyk-tez-zvitnoi-konferentsii-za-2020-rik.pdf

31. Kvasnytsia Olha. Language, religion and national identity of Ukrainian people living in Japan / O. Kvasnytsia, Y. Dzyabko // Journal of Ibaraki Christian University, 2020. – Vol. 54. – P. 51-65

32. Kvasnytsia Olha. Social Networks as a Phenomenon of the Information Society / O. Kvasnytsia, A. Bessarab, etc. // Journal of Optimization in Industrial Engineering, 2021. – Special issue. –17-24.

33. Kvasnytsia Olha. Book review : Yoshihiko Okabe. Nihon Ukuraina kouryuu shi 1915-1937. Kobe Gakuin Daigaku Shuppan, 2021, 180 p. : Окабе Йошіхіко. Історія японсько-українських відносин 1915-1937 pp (特集 ウクライナ4大学との学術交流協定締結記念号) / O. Kvasnytsia, Y. Dzyabko // 掲載誌 神戸学院経済学論集 = Kobe Gakuin economic papers / 神戸学院大学経済学会 , 2021.12. – Vol .53(3). – Р. 111-125.

34. Квасниця Ольга. Історична журналістика: перспективи і виклики часу / Ольга Квасниця // Актуальні проблеми сучасного журналістикознавства : збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2021 рік (секція «Журналістики») / упоряд. Андрій Яценко. Львів: Простір-М, 2022. – С. 59-61.

35. Квасниця Ольга. Образ Японії в українських масмедіа / Ольга Квасниця // Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві. Збірник матеріалів Міжнародної науково- практичної конференції / упор. Ю. Р. Кізімова. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. – С. 75-78.

Біографія

Професійний досвід

2016 – доцент кафедри зарубіжної преси та інформації факультету журналістики

2016 – кандидат наук з соціальних комунікацій;

2015 – захист кандидатської дисертації на тему «Соціально-комунікаційні концепти елітотворення: глобальний та національний контексти»;

1999 – 2015 асистент кафедри зарубіжної преси та інформації факультету журналістики

2011 – член Національної спілки журналістів України

2011 – дотепер кореспондент та експерт щоденної всеукраїнської газети «День»

2009 – дотепер кореспондент журналу «Листи до Приятелів»

20001999 кореспондент суспільно-релігійної газети «Арка»

19981999 завідувач редакції газети «Каменяр» ЛНУ імені Івана Франка

19961997 кореспондент університетської газети «Львівська Політехніка»

1994 -1999 кореспондент газети «За вільну Україну»

Освіта

2016 – 2020 Львівський національний університет імені Івана Франка, гуманітарно-природничий факультет, «Психологія»

2007 – 2011 Львівський національний університет імені Івана Франка, гуманітарно-природничий факультет, «Англійська філологія»

1999 – 2001 Центр італійської мови і культури ЛНУ імені Івана Франка

1998 – 2002 Аспірантура при кафедрі зарубіжної преси та інформацію

1993 –1998 Львівський державний університет імені Івана Франка, факультет журналістики

Стажування:

2019 Експертна нарада щодо питань правопису українських географічних назв японською мовою в Палаті Представників парламенту Японії (Токіо, Японія)

2017, 2012 Інститут філології Жешівського університету (Республіка Польща)

2001 Міжнародна лабораторія соціальної комунікації, лінгвістики і літератури (Джемона дель Фріулі, Італія)

 

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!