Сербенська Олександра Антонівна

Посада: професор кафедри радiомовлення i телебачення

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-40-30

Електронна пошта: Oleksandra.Serbenska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Наукові інтереси

термінологія, лінгводидактика, основи культури усної публічної мови, франкознавство.

Курси

Публікації

Окремі видання:
• Українська мова. Практикум. Допущено Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти УРСР як навчальний посібник для студентів факультетів журналістики університетів. – К., 1983. – 142 с. (у співавторстві)
• Словник паронімів української мови. – К., 1986. – 221 с.; 2-е вид. доп.– К., 2008. – 320 с. ( співавтор – Гринчишин Д.)
• Мова преси в контексті вимог перебудови. – Львів,1989. – 63с.
• Словник труднощів української мови. Близько 15000 слів / За ред. С. Я. Єрмоленко. – К., 1989. – 336 с. (у співавторстві)
• Терміни і вирази з інформатики. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів факультету прикладної математики. – Львів, 1990. – 158 с. (у співавторстві)
• Украинский язык для начинающих. – Львів, 1991. – 238 с. (спіавтор Терлак З.). 2-е вид. – Львів, 1992.
• Основи мовотворчості журналіста в інтерпретації Івана Франка: Тексти лекцій. – Львів, 1993. – 111 с.
• Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити. Навч. видання / За заг. ред. О. Сербенської. – Львів, 1994. – 150 с. (у співавторстві). 2-е вид. – Львів, 2011.
• Словник-довідник з культури української мови. – Львів, 1996. – 368 с. [Авт. кол.: Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак].
• Українська мова. Практикум: Навч. посібник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих закладів освіти. – К., 2000. – 384 с. [Співавт.: Пазяк О. М., Фурдуй М. І., Шевченко Л. Ю.]
• Актуальне інтерв’ю з мовознавцем: 140 запитань і відповідей: Наук.-популярне видання. – К., 2001. – 206 с. ( співавтор – Волощак М. )
• Практичний словничок нормативних висловів: Довідкове видання. – Львів, 2002. – 35 с.
• Культура усного мовлення. Практикум.– Львів, 2003. – 212 с. ; – К., 2004. – 216 с.
• Екологія українського слова. Практичний словник-довідник. – Львів, 2003. – 68 с. (у співавтор. М. Білоус). Третє видання – 2015.
• Мовний світ Івана Франка. Статті, роздуми, матеріали. Монографія. – Львів, 2006. — 372 c.
• Франкові думки про мову /Упор, і автор вступного слова О.Сербенська.– Львів, 2006. – 50 с.
• Основи телетворчості. Практикум. Навчальне видання. – Львів, 2007. – 112 с. (у співавторстві).
• Характерники. Наша вдячність, шана і любов. Монографія. Львів, 2011. – 124c.
Bибранi статтi:
• Про розроблення української юридичної термінології // Радянське право. – 1958. – Ч. 4. – С.106-112.
• З історії вивчення української юридичної термінології // Питання слов’янського мовознавства. – 1963. – Кн.7-8. – С.179-189.
• Іван Франко – видатний дослідник української фразеології // Українське літературознавство. – Львів, 1969. – Вип.7. – С.160-165.
• Вивчення складноскорочених слів (у 4 кл.) // Українська мова і література в школі. – 1971. – Ч.3. – С.69-71.
• Словник мови художніх творів Івана Франка (пробний зошит) // Іван Франко. Статті і матеріали: Респ. міжвідом. зб. – Українське літературознавство. – Львів, 1976. – Вип.26. – С.86-89.
• [Рецензія] Трофимович К.К. Верхнелужицко-русский словарь. – М.; Бауцен: Русск. яз. – Нар. Изд-во Домовина, 1974 // Проблеми слов’янознавства. – 1977. – Вип.15. – С.126-130.
• Мова масово-політичної інформації: Нові дослідження українських вчених // Журналіст України. – 1980. – Ч. 11. – С.41-43.
• Активні словотворчі процеси в мові сучасної преси (Деякі питання іменникового словотвору) // Вісник Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – 1980. – Вип.11: Журналістика і життя. – С.89-95.
• Словник – настільна книга вчителя і учня // Українська мова і література в школі. – К., 1987. – Ч. 6. – С.33-38.
• Про культуру мови місцевої преси // Культура слова: Респ. міжвідом. зб. – К.,1988. – Ч. 35. – С.33-38.
• Журналістська творчість у концепції І.Франка // Українське літературознавство: Респ. міжвідом. зб.: Львів, 1989. – Вип.52: Іван Франко. Статті і матеріали. – С.75-80.
• Духовність – мірило праведноє // Культура слова. – К., 1990. – Вип. 39. – С.26-30.
• Мова засобів масової інформації і пропаганди як виразник культури соціальної сфери // Українська мова і сучасність: Зб. наук. праць. – К., 1991. – С.43-49.
• [Рецензія]. Василь Лизанчук. Навічно кайдани кували. Факти, документи, коментарі про русифікацію в Україні. – Львів, 1995. – 414 с. // Записки НТШ: Праці філологічної секції. – Львів, 1997. – Т. ССХХХІV. – С.674-679.
• Мова преси як естетичний стереотип епохи // Зб. праць кафедри української преси. – Львів, 2000. – Вип. 3. – С.311-318.
• Феномен усного мовлення // Телевізійна й радіожурналістика: Зб. наук.-метод. праць. – Львів, 2000. – Вип. 3. – С.349-358.
• Роль аудіовізуальних засобів у творенні звукового образу Держави // Слово і суспільство: Зб. наук. праць. – К., 2000. – Ч.ІІ. – С.42-46.
• Засоби масової інформації і проблеми екології української мови // EX PROFESSO: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2001. – Вип.3. – С.436-438.
• Утворення з най- в українській мові // “З його духа печаттю…”. Зб. наук. праць на пошану проф. Івана Денисюка. – Львів, 2001. – Т. 2. – С.181-187.
• Дещо про культуру мови і культуру слова // Дзвін. – 2001. – Ч. 9. – С.137-148.
• Інновації в мові сучасних мас-медіа // 125 років Наук. тов. ім. Шевчека: Зб. наук. праць і мат. – Львів, 2001. – С.138-157.
• Ефірне мовлення у взаєминах з усною мовою // Телевізійна й радіожурналістика: Зб. наук.-метод. праць. – Львів, 2002. – Вип. 4. – С.121-127.
• Факультет журналістики, українська мова і я – словесник україніст // Пам’ять століть. Україна. Історичний науковий та літературний журнал. – 2004. – №3-4. – С. 158 – 166.
• Мовлене слово у життєсвіті Івана Франка // Пресознавчі студії: історія, теорія, методологія. Збірник праць кафедри української преси і Дослідницького центру історії західноукраїнської преси. Вип. 1 (7). – Львів, 2006. – С. 78—92.
• Педагог. Учений. Патріот. Спогади про Вчителя // Юліан Редько (1905 – 1993): Статті. Спогади. Матеріали / Упоряд. Т. Кульчицька. – НАН України. ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів, 2006.– с. 335– 350.
• Соціолінгвістичні засади Івана Франка //Вісник НТШ. – Число 35.– 2006.– С. 14—17.
• Українська мова і соціум в інтерпретації Івана Франка // Вісник Львівського університету. Серія філологічних наук. – Львів, 2006. – Вип. 38. – 4.2. – С. 21 – 27.
• Ефірне мовлення в соціокультурних та інформаційних вимірах // Теле- та радіожурналістика. Збірник науково-методичних праць. – Випуск 9. Ч.2 – Львів, 2010. – С.314 – 323.
• Засади лексикографічного опрацювання медійної термінології в довіднику „Słownik terminologii medialnej” (Краків, 2006, 251с.) // Вісник національного університету „Львівська політехніка”. N676. Проблеми української термінології. – Львів, 2010. – С.117 – 120.
• Образотворчі засоби в публічному тексті // Теле- та радіожурналістика. Збірник науково-методичних праць. – Вип. 12. – Львів : Вид-во Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – С. 225 – 238.
• Усне мовлення як категорія культури // Вісник НТШ. Науковому товариству імені Тараса Шевченка 140 років. – Львів, 2013. – Ч.50. – С.44 – 47.
• Усне мовлення в системі гуманістичних цінностей // Збірник наукових праць на пошану професора Зеновія Терлака. –Львів, 2014. – С. 457 – 477.
• Комунікативна сила Шевченкового слова дума. Збірник наукових праць. – Вип. 14. – Львів, 2015. – С. 288 – 297.

 • Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити / За заг. ред. О. Сербенської : навч. посібник. – 3-тє вид., доп. і переробл. – Львів : Апріорі, 2019. – 304 с.

 • Сербенська О. Українська мова для початківців. Украинский язык для начинающих. // Зеновій Терлак, Олександра Сербенська. – Вид. третє, виправлене й доповнене. – Львів: Вид-во «Апріорі», 2019. – 268 с.

 • Сербенська О. Голос і звуки рідної мови. – Львів : Вид-во „Апріорі”, 2020. – 280 с.

 

Bибранi статтi:

 • Сербенська О. Пам’яті Софії Денисенко / О. Сербенська // Вісник національного університету «Львівська політехніка». Сер. Проблеми української термінології. – 2015. №817. – С.104 – 105.

 • Сербенська О. Книга про міжчастиномовні мандри слів / О. Сербенська, Н. Глібчук, У. Добосевич. Словник міжчастиномовних омонімів сучасної української мови. – Львів : вид-во «Апріорі», 2016. – С. 4 – 6.

 • Сербенська О. Основні параметри милозвучності української мови / О. Сербенська // Теле- та радіожурналістика : зб. наук. праць. – Вип.15. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 258 – 266.

 • Сербенська О. Феномен публічного діяча в інтерпретації Івана Франка / О. Сербенська // Універсум. – 2016. №7/8. – С. 25 – 26.

 • Сербенська О. Спостереження над деякими засадами мовної практики Івана Франка / О. Сербенська // Слово Просвіти. – 2016. – 6 – 12 жовт.

 • Сербенська О. Деякі засади мовної практики Івана Франка / О. Сербенська // Теле- та радіожурналістика. 2017. Випуск 16. С. 140 148.

 • Сербенська О. Студент-журналіст сімдесятих років: час і людські долі / О. Сербенська // Теле- та радіожурналістика. 2017. Випуск 16. С. 277 282.

 • Сербенська О. Лінгвістика в системі гуманістичних цінностей Івана Франка / О. Сербенська // Вісник Львівського університету. Серія Філологічна. – 2017. – Ч. 64. С. 441 – 455.

 • Сербенська О. Львів залишився їхнім ангелом-охоронцем / О. Сербенська // Журналістика у наших долях. – Львів, 2017. – С.5 – 12.

 • Сербенська О. Українські реалії в інтерпретації Ігоря Померанцева / Олександра Сербенська // Теле- та радіожурналістика : зб. наук. праць. – Випуск 17. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. − С. 189–193.

 • Сербенська О. «Український любий голос…» / Олександра Сербенська // Сучасні орієнтири української журналістики: від теорії до практики : збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2017 р. (секція «Журналістики») / упоряд. Андрій Яценко. Львів : Простір-М, 2018. – С. 141–142.

 • Сербенська О. Слово як важливий компонент мовленого слова / Олександра Сербенська // Теле- та радіожурналістика : зб. наук. праць. – Львів, 2019 – Вип. 18. – С. 305 – 320.

 • Сербенська О. Таємниця кириличної азбуки / Олександра Cербенська // Теле- та радіожурналістика. Збірник науково-методичних праць. – Випуск 19. – Львів : Вид-во Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. – С. 214–227.

 • Сербенська О. З історії створення кирилиці / Олександра Cербенська // Засіяно рясно – колоситься щедро. Науковий збірник на пошану доктора філологічних наук, професора, академіка АН Вищої школи, заслуженого діяча науки і техніки України Володимира Качкана (до 80-річчя з дня народження та 60-ліття творчої діяльності). Івано-Франківськ. Видавництво ІФНМУ, 2020. – С. 279–288.

Біографія

Народилася 1 березня 1929 року в містечку Золотий Потік (Бучацький район, Тернопільська область), де пройшли дитячі роки. 1947 р. закінчила Бучацьку середню школу.
Вища освіта.

Професійний досвід:
• У 1944–1945 роках працювала бухгалтером у Золотопотіцькому райфінвідділі Тернопільської області.
• У 1947–1951 роках – учителювала у Нагірянській семирічній школі.
• У 1951–1958 роках – студентка та аспірантка філологічного факультету Львівського педагогічного інституту.
• У 1959–1972 роках працювала на кафедрі української мови філологічного факультету Львівського університету імені Івана Франка (ст. лаборант, доцент).
• 1965 р. – захист кандидатської дисертації
• У 1973–1985 рр. – доцент кафедри стилістики та редагування факультету журналістики.
• Від 1985-го до 1997 року завідувач кафедри мови ЗМІ на факультеті журналістики.
• 1992.10 – 1993.07 – ст. викладач Інституту східнослов’янської філології Ягеллонського університету, Краків, Польща.
• 1998.02 – 1998.07 – професор Інституту слов’янської філології, Вроцлавський університет, Польща.
• З 1997.09 – професор кафедри телебачення i радіомовлення.

Нагороди

• Відмінник освіти України (1999).
• Почесний знак Міністерства освіти і науки України «За розвиток вищої освіти. Петро Могила» (2009 р.).
• Орден княгині Ольги ІІІ ступеня (2011 р.).
• Почесна Грамота Центрального комітету працівників освіти і науки України (2014).
• Одержано грант „Відродження” на видання праці „Словник-довідник з культури української мови” (1995).
• Праця „Антисуржик” на Всеукраїнському рейтингу «Книжка року» відзначена в номінації «Обрії».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!