Слотюк Тетяна Василівна

Посада: доцент кафедри української преси, Керівник прес-служби факультету журналістики

Науковий ступінь: кандидат наук з соціальних комунікацій

Телефон (робочий): (032) 239-41-92

Електронна пошта: Tetiana.Slotiuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Наукові інтереси

Журналістика рішень; конструктивна журналістика; медіа культура та її складові – медіаетика, медіаосвіта та медіа критика; політична публіциcтика, яка формувала українську ідентичність; інтерв’ю.

Курси

Публікації

Монографії

 

 1. Слотюк Т. Антиукраїнська суть москвофільської преси в Східній Галичині (1900–1939) : монографія / Тетяна Слотюк. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 248 с. + 4 кол.с.

 

Навчальні посібники

 

 1. Бурдега [Cлотюк] Т. Розділ VIII. Політичне русофільство 30-х років: “українське питання” і Голодомор / Т. Бурдега / Голодомор 1932-1933 років в Україні: навч. посібник / За ред. С. А. Костя. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 279–308.

 

Автор-упорядник

 

 1. Кость С., Слотюк Т. Наукові праці, публіцистика і художні твори викладачів факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. 1954–2014 (Бібліографічний покажчик) / Степан Кость, Тетяна Слотюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 378 с.
 2. Приречені пам’ятати [Студенти про Голодомор 1932–1933 років в Україні]: [Публікації студентів] // Універсум. – 2013. – №1–2 (231–232).
 3. Ми приречені памятати. Студенти-журналісти про Голодомор 1932–1933 років в Україні: [Публікації студентів] // Універсум. – 2017. – № 11–12 (289–290). – С. 34–35.

 

 

Статті у фахових виданнях

 

 1. Бурдега [Слотюк] Т. Концептуально-змістові особливості “російської теми” у публіцистиці Д. Донцова (1913–1921) / Тетяна Бурдега // Вісн. Львів. ун-ту: Сер. журналістика. – Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Вип. 34. – Ч. І. – С. 73–87.
 2. Бурдега [Слотюк] Т., Кость С. «Biuletyn Polsko-Ukraiński» (1932-1938) як відображення спроби українсько-польського порозуміння // Вісн. Львів. ун-ту: Сер. журналістика. – 2011. – Вип. 35. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, – С. 126–138.
 3. Бурдега [Слотюк] Т. Русофільська преса Галичини про Голодомор 1932–1933 років в Україні / Тетяна Бурдега // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. журналістика. – 2012. – Вип. 33. – С. 17–30.
 4. Бурдега [Слотюк] Т. Відродження української преси у Наддніпрянській Україні (1905–1907) / Тетяна Бурдега // Збірник наукових праць теле- та радіожурналістика. Вип. 11. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012.– С. 16-27.
 5. Бурдега [Слотюк] Т. Преса основних політичних центрів української еміграції: ідейні джерела радянофільства (поч. 20-х років ХХ ст.) / Т. В. Бурдега // Вісн. Харків. ун-ту імені В. Н. Каразіна. Сер. соціальні комунікації. – Харків, 2012. – Вип. 4. – С. 107–115.
 6. Бурдега [Слотюк] Т. Преса галицьких москвофілів-“соціалістів” (перша пол. 1920-х років): проблематика та ідейно-концептуальні засади / Тетяна Бурдега // Вісн. Львів. ун-ту: Сер. журналістика. – 2012. – Вип. 36. – С. 146–160.
 7. Бурдега [Слотюк] Т. Відродження москвофільського руху та його преси у повоєнний період (1918–1921 рр.): тенденції, закономірності, ідейно-змістові моделі / Тетяна Бурдега // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. журналістика. – 2013. – Вип. 37. – С. 387–395.
 8. Слотюк Т. Публіцистичний дискурс москвофільства як суспільного явища в контексті української історії та преси / Тетяна Слотюк // Вісн. Львів. ун-ту: Сер. журналістика. – 2014. – Вип. 39. – Ч.1. – С. 317–329.
 9. Слотюк (Бурдега) Т. Утвердження концепції “триединства руси” у газеті “Галичанинъ” (поч. ХХ ст.) / Тетяна Слотюк // Вісн. Львів. ун-ту : Сер. журналістика. – 2015. – Вип. 40. – С. 133–143.
 10. Слотюк Т. Ідеологічні й політичні детермінанти
  комунікаційного процесу москвофільської преси / Тетяна Слотюк // Вісн. Львів. ун-ту : Сер. журналістика. – 2016. – Випуск 41. – С. 38–48.
 11. Слотюк Т. В. Особливості функціонування москвофільської преси в Східній Галичині: структура та ідейно-концептуальні засади (1900–1915 рр.) / Слотюк Т. В. // Соціальні комунікації : теорія і практика : наук. журн. [наук. і літ. ред. Г. Я. Холод; наук. ред. О. М. Холод]. – Т. 4. – К., 2017. – С. 10–19.
 12. Слотюк Т. Антиукраїнська сутність москвофільської преси у Східній Галичині (20–30-ті роки ХХ століття) / Тетяна Слотюк // Вісн. Львів. ун-ту : Сер. журналістика. – 2018. – Вип. 43. – С. 38–47.
 13. Слотюк Т. Проблема мови у москвофільській пресі Східної Галичини (поч. ХХ ст.) / Тетяна Слотюк // Вісн. Львів. ун-ту : Сер. журналістика. – 2019. – Вип. 45. – С. 166–174.

 

Статті в інших наукових збірниках

 

 1. Бурдега [Слотюк] Т. В. Іван Франко про москвофільський рух у Галичині / Т. В. Бурдега // Наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Філол. науки. − Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький, 2011. − Вип. 25. − С. 334–339.
 2. Бурдега [Слотюк] Т. Преса москвофільського руху у Східній Галичині 1900–1939 рр. : історіографія питання / Тетяна Бурдега // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомл. одинадцятої Всеукр. наук.-теор. конф., Львів, 29–30 листоп. 2013 р. / НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника, НДІ пресознавства ; за ред. М. М. Романюка. – Львів, 2013. – С. 375–381.
 3. Бурдега [Слотюк] Т. Москвофільська та радянофільська преса про Голодомор 1932–1933 років в Україні / Тетяна Бурдега // Наукові записки Міжнародної асоціації україністів. – К., 2013. – Вип. 6. – С. 31–41.
 4. Слотюк Т. В. Ідейно-тематичні особливості москвофільської преси у Східній Галичині (поч. ХХ ст.) [Текст] / Т. В. Слотюк // Молодий вчений. — 2018. — №7 (59). – С. 214–218. (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, GoogleScholar, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus).
 5. Бурдега В. Ю., Слотюк Т.В. Наукова журналістика: особливості функціонування та основні завдання / Бурдега В. Ю., Слотюк Т. В. // Професійно-прикладні дидактики. Міжнародний науковий журнал. – Кам’янець-Подільський. – 2018. – № 5. – С. 15–20. (Журнал «Професійно-прикладні дидактики» індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах: IndexCopernicus (ICV 2016 62,71)
 6. Бурдега В. Ю., Слотюк Т.В. Інтерактивні техніки як ефективний метод навчання через систему MOODLE / Бурдега В. Ю., Слотюк Т. В. // Професійно-прикладні дидактики. Міжнародний науковий журнал. – Кам’янець-Подільський. – 2019. (Журнал «Професійно-прикладні дидактики» індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах: IndexCopernicus (ICV 2016 62,71).

 

 

Статті у закордонних виданнях

 

 1. Бурдега Т. Печать москвофильского движения в Восточной Галичине (Галиции) 1900-1915 гг.: периодизация, структура / Татьяна Бурдега // Клио: Журнал для ученых. – СПб.: «Полторак». – 2013. – № 9. – С. 27–31.
 2. Кость С, Слотюк Т. Українське питання на сторінках журналу «Sprawy Narodowościowe» (1927–1929 РР.) // Восточно Европейский Научный Журнал. – Вып. 62 . – 2020. – Т. 5. – С. 60–64.

 

 

Матеріали конференцій

 

 1. Бурдега [Слотюк] Т. Національна ідея у контексті молодіжних мас-медіа і у суспільстві без еліти / Тетяна Бурдега // Зб. матер. Міжнар. науково-практичної конференції «Студентські мас-медіа в Україні: реалії та перспективи розвитку». – Запоріжжя : «Дніпровський металург», 2007. – С.20–24.
 2. Бурдега [Слотюк] Т. Національна ідея у контексті молодіжних медіа // Пресознавчі студії: історія, теорія, методологія : Зб. праць кафедри української преси і дослідницького центру історії західноукраїнської преси. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – Вип.8. – С.79–82.
 3. Бурдега [Слотюк] Т. Філіація ідей сучасного культурного розвитку (на прикладі публіцистики Івана Дзюби) // Мат. Всеукр. науково-практичної конференції «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти»: Додаток до збірника наукових праць ПДАТУ № 16. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. – С. 74–77.
 4. Бурдега [Слотюк] Т. Медійний дискурс як форма отримання відповіді на актуальні питання сьогодення // Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми регіональної журналістики в Україні». – Кам’янець-Подільський, 2008. – С.112–115.
 5. Бурдега [Слотюк] Т. Сто двадцяті роковини Т. Шевченка на сторінках еміграційної газети «Тризуб» // Зб. праць Всеукр. (37-ї) наук. шевченківської конф. – Черкаси, 2009. – С. 164–174.
 6. Бурдега Т. [Слотюк Т.] Москвофільський журнал «Разсвѣт» (1923–1924рр.) як форма маніпуляції студентством / Бурдега Т. В. // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти». – Кам’янець-Подільський, 2009. – С. 49–50.
 7. Бурдега Т. [Слотюк Т.] Шевченківський тип людини: сучасний контекст / Бурдега Теятна // Матер. шевченківського міжнар. літературного конгресу, присв. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка, 10–12 берез. – Київ, 2014. – С. 91.
 8. Слотюк Т. В. Преса москвофілів-“новокурсників”: ідеї та проблематика / Слотюк Т. В. // Зб. матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених «Сучасні тенденції у розвитку науки та освіти», 24 бер. 2016. – Кам’янець-Подільський, 2016. – С. 70–75.
 9. Слотюк Т. Проблема мови як форма політичного впливу у москвофільській пресі (поч. ХХ ст.) / Слотюк Т. // ЗМІ та демократичний розвиток України : зб. матер. Веукр. конф. студентів та молодих дослідників. – Львів: Вид. Львівської політехніки, 2016. – С. 104–109.
 10. Слотюк Т. Особливості комунікативного процесу преси москвофільського руху (1900–1915 рр.) / Тетяна Слотюк // Збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2016 рік (секція «Журналістики»). – Львів : Малий вид. ц-р ф-ту журн-ки, 2017. – С. 45–46.
 11. Слотюк Т. Тема виховання як медійний дискурс / Тетяна Слотюк // Сучасні орієнтири української журналістики: від теорії до практики: збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2017 рік (секція «Журналістика») / упоряд. Андрій Яценко. Львів: Простір-М, 2018. – С. 43–45.
 12. Слотюк Т. Проблема становлення наукової журналістики в Україні / Тетяна Слотюк // Сучасні орієнтири української журналістики: від теорії до практики : збірник матеріалів звітної конференції за 2018 рік (секція «Журналістика»). – Львів: Паіс, 2019.
 13. Слотюк Т. Конструктивна журналістика: особливості, специфіка подачі та відмінності інтерпретацій // Традиційні і нові медіа: від історії до сучасності : збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2019 рік (секція «Журналістики») / упоряд. Андрій Яценко. Львів: Простір-М, 2020. – С. 39–41.

 

 

Публікації у інших виданнях

 

 1. Бурдега [Cлотюк] Т. «Русскій мір» чи український Всесвіт? / Тетяна Бурдега // Універсум. – 2012. – №11–12 (229–230). – С.23–25.
 2. Бурдега [Cлотюк]  Т. «Українське питання» у системі антиукраїнських організацій / Тетяна Бурдега // Універсум. – 2013. – № 3–4 (233–234). – С. 28–29.
 3. Бурдега [Cлотюк] Т. «Я скажу вам: Бойтесь его!..» / Тетяна Бурдега // Універсум. – 2013. – № 9–10 (239–240). – С. 29–33.
 4. Слотюк Т. «Зоряний кристал» – наукова фантастика від Олега К. Романчука // Уінверсум. – 2016. – № 11–12 (277–278). (Львівська газета. – 17 листоп. – 2016)
 5. Слотюк Т. Гіркі обжинки 1932–1933 років / Тетяна Слотюк // Універсум. – 2017. – № 11–12 (289–290). – С. 43.
 6. Слотюк Т. Вечір пам’яті. Голодомор 1932–33 років: пам’ятаємо… // Сайт факультету журналістики (22.11.2018). – Режим доступу: https://journ.lnu.edu.ua/news/vechir-pam-iati
 7. Слотюк Т. «Ми задаємо моделі, ми змінюємося з різними моделями» // Сайт факультету журналістики (28.11.2018). – Режим доступу: https://journ.lnu.edu.ua/news/my-zadaiemo-modeli-my-zminiuiemosia-z-riznymy-modeliamy
 8. Слотюк Т. «Змова мовчання» як привід говорити про Голодомор / Тетяна Слотюк // Сайт факультету журналістики (12.12.2018). – Режим доступу: https://journ.lnu.edu.ua/news/zmova-movchannya-yak-pryvid-hovoryty-pro-holodomor
 9. Слотюк Т. Блаженійший Епіфаній: «Томос наданий і він ніколи не буде відкликаний» / Тетяна Слотюк // Універсум. – 2019. – №3–4 (305–306). – С.26-27.
 10. Слотюк Т. Люцина Хворост: «Гіркота поразок і біль утрат – не вічні» / Тетяна Слотюк // Універсум. – 2019. – №9–10 (311–312). – С.29–34.
 11. Слотюк Т. Сучасне москвофільство: реінкарнація ідей минулого / Тетяна Слотюк // Універсум. – 2019. – №9–10 (311–312). – С.45–46.
 12. Слотюк Т. Хараль, халяль як адекватність відображення арабського Єгипту / Тетяна Слотюк // Універсум. – 2020. – № 1–2 (315–316)
 13. Слотюк Т. Отець Василь Луцишин: Всі магії – від лукавого (Ой ворожка ворожила) / Тетяна Слотюк // Успенська вежа. – 2020. – № 4. ­

https://stavropigia.lviv.ua/index.php?id=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=923&cHash=ca1c855627ac280725292565a445dfd5

 1. Слотюк Т. Отець Михайло Савка: Духівник – це духовний тренер і наставник / Тетяна Слотюк // Успенська вежа. – № 6. – 2020.
 2. Слотюк Т. Отець Роман Сотник: Бог сотворив чоловіка і жінку різними й у кожного своя місія / Тетяна Слотюк // Успенська вежа. – № 7. – 2020.
 3. Слотюк Т. Психолог Оксана Христук: Узалежнити дітей від себе – свідомо, несвідомо, означає зробити дитину нещасливою / Тетяна Слотюк // Успенська вежа. – № 8. – 2020.
 4. Слотюк Т. Отець Володимир Васьків: «Молитва – це крила, на яких людина підіймається над усіма земними думками» / Тетяна Слотюк // Успенська вежа. – № 9. – 2020.
 5. Слотюк Т. Запорука міцної сім’ї – пробачати і чути одне одного / Тетяна Слотюк // Успенська вежа. – № 10. – 2020.
 6. Слотюк Т. Отець Степан Періг: Якщо людина лихословить, вона не може мати чистої душі / Тетяна Слотюк // Успенська вежа. – № 11. – 2020.
 7. Слотюк Т., Шемет В. Від повної заборони українського слова до відродження національної преси на Наддніпрянській Україні: Передісторія виникнення газети «Хлібороб». До 115-річчя газети «Хлібороб» // День. – 2020. – 12 лист. – №215-216;
 8. Слотюк Т., Шемет В. Від повної заборони українського слова до відродження національної преси на Наддніпрянській Україні: Перша в Наддніпрянській Україні газета українською мовою // День. – 2020. – 12 лист. – № 220-221.
 9. Слотюк Т. Отець Юрій Толочний: ані свічка, ані вогонь нічого не змінюють – змінює наша віра і наша молитва / Тетяна Слотюк // Успенська вежа. – № 12. – 2020.
 10. Слотюк Т. Забуте свято, дата Різдва й традиція купання на Водохреща – що каже Церква? / Тетяна Слотюк // Успенська вежа. – № 1. – 2021.
 11. Слотюк Т. Священник Миколай Гелетюк: Обов’язок хрещених батьків – дбати про духовну опіку над дитиною / Тетяна Слотюк // Успенська вежа. – № 2. – 2021.

 

Рецензії на монографію

 

Кость С. Що таке москвофільство і як з ним боротися / Степан Кость // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. – 2020. – Вип. 48. – С. 263–267

Біографія

Народилася 17 травня 1986 року у м. Кам’янці-Подільському

У 2003 році закінчила з золотою медаллю Кам’янець-Подільський міський ліцей (філологічний профіль).

У 2008 році здобула ступінь магістра журналістики і отримала диплом з відзнакою у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Кар’єра:

З 2002 до 2008 року співпрацювала з такими газетами: «Високий замок», «За вільну Україну», «Львівська газета», «Кам’янець-Подільський вісник», «Фортеця», посада – позаштатний автор;

2005–2011 рр. – журнал «Наше весілля», посада – журналіст;

У період з 2008 до 2010 року працювала у прес-службі ГО «Народна самооборона»,  посада – журналіст, координатор проектів;

2010 –2015 рр. – асистент кафедри української преси;

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Преса москвофільського руху в Східній Галичині: ідейно-концептуальні засади, структура, еволюція (1900–1939)» і здобула ступінь кандидата наук із соціальних комунікацій;

З 2014 – літературний редактор журналу “Універсум”;

З 2015 року до сьогодні – доцент кафедри української преси.

З 2020 – редактор «Духовної сторінки» газети «Успенська вежа» та сайту stavropigia.lviv.ua

Участь у спілках та організаціях:

З 2013 року – член Національної спілки журналістів України

Проекти

Стажування, професійний розвиток:

 1. Інститут журналістики, медіа і соціальної комунікації Яґеллонського університету (Польща, м. Краків) (18.04.2016–22.04.2016)
 2. Брала участь у міжнародній програмі: Конфліктно-чутлива журналістика за організації M I L (Німеччина), (Берлін – Лейпціг, 02.–12. 07. 2017).
 3. Тренінг для тренерів з медіаграмотності (Вінниця, 27 лютого-1 березня 2019 року)
 4. Завершила курс Prometheus «Медіашкола НВ», сертифікат виданий 25.03.2020.
 5. Завершила курс VeryVerified з медіаграмотності від IREX (11. 09. 2020).
 6. Взяла участь у вебінарі-тренінгу «Інтеграція інфомедійної грамотності у навчальні матеріали» (19.11.2020), номер сертифікату L2D-Ed-1056

7.Завершила онлайн-навчання (1 і 2 сесія) з інфомедійної грамотності для викладачів закладів вищої освіти та інститутів післядипломної педагогічної освіти. Сертифікат № L2D-Ed-782 від 02.11.2020.

 1. Взяла участь у вебінарі «Освітній сторітелінг: чк навчати через історії» (22.12. 2020)
 2. Взяла участь у циклі навчальних вебінарів з наукометрії «Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science», проведений компанією «Наукові публікації».
 3. Брала участь у міжнародному проекті «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність» за підтримки Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX), посольств США та Британії в Україні, а також Міністерства освіти і науки України, Академії української преси (жовтень-грудень 2020 р.).
 4. Завершила навчання на програмі «Вдосконалення викладацької майстерності» (01 жовтня 2020– 23 січня 2021), модуль «Основні засади сучасної системи вищої освіти». Сертифікат CB № 02070987/000181-21.
 5. Фіналістка конкурсу «За використання інноваційних технологій в навчальному процесі» (2021 р.).
 6. Завершила навчання на програмі «Вдосконалення викладацької майстерності» (7-9 квітня 2022 року), модуль «Soft Skills компетенції викладача вищої освіти» (1 модуль, 1 кредит) (сертифікат № CB N 0013-2022).
 7. Завершила навчання на програмі «Вдосконалення викладацької майстерності» (26 травня-04 червня 2022 року), модуль «Педагогічна інноватика. Професійний (науковий) бренд викладача» (5 модуль, 1,5 кредити).
 8. З 26 червня по 02 липня 2022 року у межах співпраці між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Жешувським університетом проходила наукове стажування в Інституті полоністики та журналістики Жешувського університету.
 9. Завершила програму для викладачів журналістики українських університетів «Сучасні методи та інструменти у викладанні журналістики» (16.09 – 2.12 2022 р. (6 кредитів / 180 годин). Організатор: ГО «Український інститут медіа й комунікацій» у співпраці з Deutsche Welle Akademie.

Нагороди

Диплом лауреата обласної премії талановитим молодим ученим і спеціалістам за значні досягнення в галузі науки (2016)

Фіналістка конкурсу «За використання інноваційних технологій в навчальному процесі» (2021 р.).
 

 

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!