Слотюк Тетяна Василівна

Посада: доцент кафедри української преси, Керівник прес-служби факультету журналістики

Науковий ступінь: кандидат наук з соціальних комунікацій

Телефон (робочий): (032) 239-41-92

Електронна пошта: Tetiana.Slotiuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Історія української журналістики та політична публіциcтика, яка формувала українську ідентичність.

Медіакультура та її складові – медіаетика, медіаосвіта та медіакритика.

 

Курси

Публікації

Монографії

Слотюк Т. Антиукраїнська суть москвофільської преси в Східній Галичині (1900–1939) : монографія / Тетяна Слотюк. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 248 с. + 4 кол.с.

Навчальні посібники

 1. Бурдега [Cлотюк] Т. Розділ VIII. Політичне русофільство 30-х років: “українське питання” і Голодомор / Т. Бурдега / Голодомор 1932-1933 років в Україні: навч. посібник / За ред. С. А. Костя. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 279–308.

Автор-упорядник

 1. Кость С., Слотюк Т. Наукові праці, публіцистика і художні твори викладачів факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. 1954–2014 (Бібліографічний покажчик) / Степан Кость, Тетяна Слотюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 378 с.
 2. Ми приречені пам’ятати. Студенти-журналісти про Голодомор 1932–1933 років в Україні: [Публікації студентів] // Універсум. – 2017. – № 11–12 (289–290). – С. 34–35.

Статті у фахових виданнях

 1. Бурдега [Слотюк] Т. Концептуально-змістові особливості “російської теми” у публіцистиці Д. Донцова (1913–1921) / Тетяна Бурдега // Вісн. Львів. ун-ту: Сер. журналістика. – Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Вип. 34. – Ч. І. – С. 73–87.
 2. Бурдега [Слотюк] Т., Кость С. «Biuletyn Polsko-Ukraiński» (1932-1938) як відображення спроби українсько-польського порозуміння // Вісн. Львів. ун-ту: Сер. журналістика. – 2011. – Вип. 35. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, – С. 126–138.
 3. Бурдега [Слотюк] Т. Русофільська преса Галичини про Голодомор 1932–1933 років в Україні / Тетяна Бурдега // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. журналістика. – 2012. – Вип. 33. – С. 17–30.
 4. Бурдега [Слотюк] Т. Відродження української преси у Наддніпрянській Україні (1905-1907) / Тетяна Бурдега // Збірник наукових праць теле- та радіожурналістика. Вип. 11. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012.– С. 16-27.
 5. Бурдега [Слотюк] Т. Преса основних політичних центрів української еміграції: ідейні джерела радянофільства (поч. 20-х років ХХ ст.) / Т. В. Бурдега // Вісн. Харків. ун-ту імені В. Н. Каразіна. Сер. соціальні комунікації. – Харків, 2012. – Вип. 4. – С. 107–115.
 6. Бурдега [Слотюк] Т. Преса галицьких москвофілів-“соціалістів” (перша пол. 1920-х років): проблематика та ідейно-концептуальні засади / Тетяна Бурдега // Вісн. Львів. ун-ту: Сер. журналістика. – 2012. – Вип. 36. – С. 146–160.
 7. Бурдега [Слотюк] Т. Відродження москвофільського руху та його преси у повоєнний період (1918–1921 рр.): тенденції, закономірності, ідейно-змістові моделі / Тетяна Бурдега // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. журналістика. – 2013. – Вип. 37. – С. 387–395.
 8. Слотюк Т. Публіцистичний дискурс москвофільства як суспільного явища в контексті української історії та преси / Тетяна Слотюк // Вісн. Львів. ун-ту: Сер. журналістика. – 2014. – Вип. 39. – Ч.1. – С. 317–329.
 9. Слотюк (Бурдега) Т. Утвердження концепції “триединства руси” у газеті “Галичанинъ” (поч. ХХ ст.) / Тетяна Слотюк // Вісн. Львів. ун-ту : Сер. журналістика. – 2015. – Вип. 40. – С. 133–143.
 10. Слотюк Т. Ідеологічні й політичні детермінанти комунікаційного процесу москвофільської преси / Тетяна Слотюк // Вісн. Львів. ун-ту : Сер. журналістика. – 2016. –  Випуск 41. – С. 38–48.
 11. Слотюк Т. В. Особливості функціонування москвофільської преси в Східній Галичині: структура та ідейно-концептуальні засади (1900–1915 рр.) / Слотюк Т. В. // Соціальні комунікації : теорія і практика : наук. журн. [наук. і літ. ред. Г. Я. Холод; наук. ред. О. М. Холод]. – Т. 4. – К., 2017. – С. 10–19.
 12. Слотюк Т. Антиукраїнська сутність москвофільської преси у Східній Галичині (20–30-ті роки ХХ століття) / Тетяна Слотюк // Вісн. Львів. ун-ту : Сер. журналістика. – 2018. – Вип. 43. – С. 38–47.
 13. Слотюк Т. Проблема мови у москвофільській пресі Східної Галичини (поч. ХХ ст.) / Тетяна Слотюк // Вісн. Львів. ун-ту : Сер. журналістика. – 2019. – Вип. 45. – С. 166–174.

Статті в інших наукових збірниках

 1. Бурдега [Слотюк] Т. В. Іван Франко про москвофільський рух у Галичині / Т. В. Бурдега // Наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Філол. науки. − Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький, 2011. − Вип. 25. − С. 334–339.
 2. Бурдега [Слотюк] Т. Преса москвофільського руху у Східній Галичині 1900–1939 рр. : історіографія питання / Тетяна Бурдега // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомл. одинадцятої Всеукр. наук.-теор. конф., Львів, 29–30 листоп. 2013 р. / НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника, НДІ пресознавства ; за ред. М. М. Романюка. – Львів, 2013. – С. 375–381.
 3. Бурдега [Слотюк] Т. Москвофільська та радянофільська преса про Голодомор 1932–1933 років в Україні / Тетяна Бурдега // Наукові записки Міжнародної асоціації україністів. – К., 2013. – Вип. 6. – С. 31–41.
 4. Слотюк Т. В. Ідейно-тематичні особливості москвофільської преси у Східній Галичині (поч. ХХ ст.) [Текст] / Т. В. Слотюк // Молодий вчений. — 2018. — №7 (59). – С. 214–218. (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, GoogleScholar, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus).
 5. Бурдега В. Ю., Слотюк Т.В. Наукова журналістика: особливості функціонування та основні завдання / Бурдега В. Ю., Слотюк Т. В. // Професійно-прикладні дидактики. Міжнародний науковий журнал. – Кам’янець-Подільський. – 2018. – № 5. – С. 15–20. (Журнал «Професійно-прикладні дидактики» індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах: IndexCopernicus (ICV 2016 62,71)

Статті у закордонних виданнях

 1. Бурдега Т. Печать москвофильского движения в Восточной Галичине (Галиции) 1900-1915 гг.: периодизация, структура / Татьяна Бурдега // Клио: Журнал для ученых. – СПб.: «Полторак». – 2013. – № 9. – С. 27–31.

Матеріали конференцій

 1. Бурдега [Слотюк] Т. Національна ідея у контексті молодіжних мас-медіа і у суспільстві без еліти / Тетяна Бурдега // Зб. матер. Міжнар. науково-практичної конференції «Студентські мас-медіа в Україні: реалії та перспективи розвитку». – Запоріжжя : «Дніпровський металург», 2007. – С.20–24.
 2. Бурдега [Слотюк] Т. Національна ідея у контексті молодіжних медіа // Пресознавчі студії: історія, теорія, методологія : Зб. праць кафедри української преси і дослідницького центру історії західноукраїнської преси. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – Вип.8. – С.79–82.
 3. Бурдега [Слотюк] Т. Філіація ідей сучасного культурного розвитку (на прикладі публіцистики Івана Дзюби) // Мат. Всеукр. науково-практичної конференції «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти»: Додаток до збірника наукових праць ПДАТУ № 16. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. – С. 74–77.
 4. Бурдега [Слотюк] Т. Медійний дискурс як форма отримання відповіді на актуальні питання сьогодення // Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми регіональної журналістики в Україні». – Кам’янець-Подільський, 2008. – С.112–115.
 5. Бурдега [Слотюк] Т. Сто двадцяті роковини Т. Шевченка на сторінках еміграційної газети «Тризуб» // Зб. праць Всеукр. (37-ї) наук. шевченківської конф. – Черкаси, 2009. – С. 164–174.
 6. Бурдега Т. [Слотюк Т.] Москвофільський журнал «Разсвѣт» (1923–1924рр.) як форма маніпуляції студентством / Бурдега Т. В. // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти». – Кам’янець-Подільський, 2009. – С. 49–50.
 7. Бурдега Т. [Слотюк Т.] Шевченківський тип людини: сучасний контекст / Бурдега Теятна // Матер. шевченківського міжнар. літературного конгресу, присв. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка, 10–12 берез. – Київ, 2014. – С. 91.
 8. Слотюк Т. В. Преса москвофілів-“новокурсників”: ідеї та проблематика / Слотюк Т. В. // Зб. матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених «Сучасні тенденції у розвитку науки та освіти», 24 бер. 2016. – Кам’янець-Подільський, 2016. – С. 70–75.
 9. Слотюк Т. Проблема мови як форма політичного впливу у москвофільській пресі (поч. ХХ ст.) / Слотюк Т. // ЗМІ та демократичний розвиток України : зб. матер. Веукр. конф. студентів та молодих дослідників. – Львів: Вид. Львівської політехніки, 2016. – С. 104–109.
 10. Слотюк Т. Особливості комунікативного процесу преси москвофільського руху (1900–1915 рр.) / Тетяна Слотюк // Збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2016 рік (секція «Журналістики»). – Львів : Малий вид. ц-р ф-ту журн-ки, 2017. – С. 45–46.
 11. Слотюк Т. Тема виховання як недійний дискурс / Тетяна Слотюк //Сучасні орієнтири української журналістики: від теорії до практики: збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2017 рік (секція «Журналістика») / упоряд. Андрій Яценко. Львів: Простір-М, 2018. – С. 43–45.
 12. Слотюк Т. Проблема становлення наукової журналістики в Україні / Тетяна Слотюк // Сучасні орієнтири української журналістики: від теорії до практики : зб. матер. звітної конфер. за 2018 рік (серія «Журналістика»). – Львів: Паіс, 2019.

Публікації у інших виданнях

 1. Бурдега [Cлотюк] Т. «Русскій мір» чи український Всесвіт? / Тетяна Бурдега // Універсум. – 2012. – №11–12 (229–230). – С.23–25.
 2. Бурдега [Cлотюк] Т. «Українське питання» у системі антиукраїнських організацій / Тетяна Бурдега // Універсум. – 2013. – № 3–4 (233–234). – С. 28–29.
 3. Бурдега [Cлотюк] Т. «Я скажу вам: Бойтесь его!..» / Тетяна Бурдега // Універсум. – 2013. – № 9–10 (239–240). – С. 29–33.
 4. Слотюк Т. Гіркі обжинки 1932–1933 років / Тетяна Слотюк // Універсум. – 2017. – № 11–12 (289–290). – С. 43.
 5. Слотюк Т. Блаженійший Епіфаній: «Томос наданий і він ніколи не буде відкликаний» / Тетяна Слотюк // Універсум. – 2019. – №3–4 (305–306). – С.26-27.
 6. Слотюк Т. Люцина Хворост: «Гіркота поразок і біль утрат – не вічні» / Тетяна Слотюк //  Універсум. – 2019. – №9–10 (311–312). – С.29–34.
 7. Слотюк Т. Сучасне москвофільство: реінкарнація ідей минулого / Тетяна Слотюк //  Універсум. – 2019. – №9–10 (311–312). – С.45–46.

Біографія

Народилася 17 травня 1986 року у м. Кам’янці-Подільському

У 2003 році закінчила Кам’янець-Подільський міський ліцей (філологічний профіль)

У 2008 році здобула ступінь магістра у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Кар’єра:

З 2002 до 2008 року співпрацювала з такими газетами: «Високий замок», «За вільну Україну», «Львівська газета», «Кам’янець-Подільський вісник», «Фортеця», посада – позаштатний автор;

2005–2011 рр. – журнал «Наше ВЕСІЛЛЯ», посада – журналіст;

У період з 2008 до 2010 року працювала у прес-службі ГО «Народна самооборона»,  посада – журналіст, координатор проектів;

2010 –2015 рр. – асистент кафедри української преси;

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Преса москвофільського руху в Східній Галичині: ідейно-концептуальні засади, структура, еволюція (1900–1939)» і здобула ступінь кандидата наук із соціальних комунікацій;

З 2014 – літературний редактор журналу “Універсум”;

З 2015 року до сьогодні – доцент кафедри української преси.

Проекти

Брала участь у міжнародній програмі: Конфліктно-чутлива журналістика (Берлін – Лейпціг, 02. – 12. 07. 2017)

Стажування

В Інституті журналістики, медіа і соціальної комунікації Ягеллонського університету (Польща, м. Краків) (18.04.2016–22.04.2016)

Тренінг для тренерів з медіаграмотності (Вінниця, 27 лютого-1 березня 2019 року)

Нагороди

Диплом лауреата обласної премії талановитим молодим ученим і спеціалістам за значні досягнення в галузі науки (2016)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!