Васьківський Юрій Петрович

Посада: доцент кафедри теорії і практики журналістики

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-83

Електронна пошта: yurii.vaskivskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Наукові інтереси

Напрями науково-дослідної роботи: маркетинг у журналістиці, реклама, конкурентоспроможність друкованих ЗМІ України, прикладні проблеми журналістикознавства.

Курси

Публікації

1. Васьківський Ю. П. Тиражна політика газети. Текст лекції. Л.: ЛНУ імені Івана Франка, 1999.- 116 с.

2. Васьківський Ю. П. Значення реклами для формування іміджу української газети. Зб. праць каф. укр. преси. Львів: ЛНУ ім. І.Франка. 2000. Вип.3. С.48 – 53

3. Васьківський Ю.П. Українська реклама сьогодні. Річ. 2001. № 2. С.16-17.

4. Васьківський Ю. П. Специфічні особливості реклами в газеті. Журналіст України. 2001. № 7. С.15-18.

5. Васьківський Ю.П. Значення реклами для формування іміджу української газети. Зб. праць кафедри української преси. Львів, 2000. Вип.3. С.48-53.

6. Васьківський Ю.П. Перебудова рекламної діяльності в українських ЗМІ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. К. 1993. С. 24-27.

7. Васьківський Ю.П. Деякі особливості газетних проектів в Україні. Вісник Львів. ун-ту. Сер. Журналістики. Вип. 24

8. Васьківський Ю.П. Образ польського телеведучого у програмі “Вітчизна – польщизна”. Збірник праць кафедри радіомовлення і телебачення. Львів. 1993. Вип.5.

9. Васьківський Ю.П. Залежність іміджу львівських видань від рекламного слогана. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Том 19 (58). №5. Филология. С.180-184.

10. Васьківський Ю.П. Створення рекламного відділу: деякі аспекти проблеми. Телевізійна й радіожурналістика: Зб. наук.-метод. праць. 2006. Вип.6. С.68-72.

11. Васьківський Ю.П. Маркетингова функція реклами (на прикладі діяльності рекламного відділу фірми PANASONIC). Вісн. Дніпропетр. ун-ту. 2006. №1. С.326-328.

12. Васьківський Ю. П. Оцінка та аналіз роботи менеджменту в сучасних українських виданнях. Інформаційне суспільство Академії української преси. К.: 2006. №4. С.16-18.;

13. Васьківський Ю. П. У чому ж магія телеекрана? Молодь України. 2002. 14 лип.

14. Васьківський Ю. П. Сучасні моделі редакційної діяльності та праці журналістів. Інформаційне суспільство. Вип. 6. К., 2007. С. 9-10.

15. Васьківський Ю.П. Ефективність застосування брендінгу друкованих ЗМІ в Інтернеті. Вісник Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. Львів, 2005. Вип.26. С.119-121.

16. Васьківський Ю.П. Реклама в ЗМІ і менталітет українців. Вісник Ужгород. у-ту. Сер. Журналістика. 2007. №5. С.21-22.

17. Васьківський Ю.П. Реклама в сучасних ЗМІ і менталітет українців. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія філологія. 2007. Вип.17. С.57-59.

18. Васьківський Ю. П. Соціокультурний аспект рекламної діяльності. Творчі та організаційні особливості функціонування сучасного медійного простору: Зб. наук. праць. Тернопіль. Львів. 2008. Т.2. С.95-98.

19. Васьківський Ю.П. Професіоналізм журналіста – основа підвищення ефективної діяльності друкованого видання. Тези і виступи міжнародної науково-практичної конференції “Праця журналіста”. Київ, 1999. С. 29-32.

20. Васьківський Ю. П., Васьківська К.В. Сучасні тенденції та проблеми соціально-економічного розвитку регіонів. Перспективи розвитку національної економіки в умовах посилення глобалізацій них процесів : Всеукраїнська науково-практична конференція (Львів, 15 травня 2015 р.). Львів : ЛНУ ім.. Івана Франка. С. 20-23.

21. Васьківський Ю., Кіца М. Залежність рекламного ринку від світових економічних процесів: недійний аспект. Вісник Львівського університету. Серія журналістика. Львів : ЛНУ імені Івана Франка. 2012. Вип. 33. С.30–39.

22. Васьківський Ю., Мудра І. «Колонка редактора» як засіб маркетингу. Вісник Львівського національного університету. Серія журналістика. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. Вип. 36. С.79-86.

23. Васьківський Ю.П. Журналістський маркетинг: теорія і практика. Тези і виступи п′ятої всеукраїнської науково-теоретичної конференції 27-28 листопада 1998 року. Львів, 1999. С.78-86.

24. Васьківський Ю. П. Реклама – її функції, завдання і методи створення. Зб. матеріалів міжнародної конференції. Ужгород, 2001. С.32-40.

25. Васьківський Ю. П. Спроба класифікації рекламних видань України. Українська періодика: історія і сучасність: матер. всеукр. наук.-практ. конф., 28-29 жовтня 2005 р., м. Львів. Львів, 2005. С.89-91.

26. Васьківський Ю.П., Васьківська К.В. Підвищення якості освіти при дотриманні принципів Болонського процесу. Університетська освіта: стан, проблеми, перспективи: Матеріали науково-методичного форуму 12-13 листопада 2009 р. Львів: ЛНАУ, 2009. С. 46-58.

27. Васьківський Ю. П., Васьківська К.В. Сучасні тенденції та проблеми соціально-економічного розвитку регіонів. Перспективи розвитку національної економіки в умовах посилення глобалізацій них процесів : Всеукраїнська науково-практична конференція (Львів, 15 травня 2015 р.). Львів : ЛНУ ім. Івана Франка. С. 20-23.

28.Васьківський Ю.П. Концепція ринку друкованих ЗМІ України. Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні. I Міжнародна науково-практична конференція, (Львів, 20-21 жовтня 2016 року). Львів : ЛНУ ім. Івана Франка. С. 20-23.

29.Васьківський Ю.П. Реклама як чинник зміцнення іміджу друкованих ЗМІ.

Соціально-економічні проблеми сучасного періоду: зб. наук. пр. НАН України. ДУ “Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАНУ”; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). Львів, 2016. Вип. 3 (119). С. 38 – 44. –

30. Vaskivskyy Yurii, Vaskivska Kateryna, Chopyk Oleksandr. Financial support of development of local budgets of village territorial communities. L’AssocТatТon 1901 «SEPIKE, 2016, 11, s. 196-208.

31. Васьківський Ю.П. Роль реклами у розвитку регіону. Europa w okresie przemian. Monografia, redakcja naukowa Pawel Marzec, Kateryna Vaskivska / Polinymnia, Lublin, 2016. s. 51-64. ISВN 978-83-7847-414-2.

32. Васьківський Ю.П., Ващук А. Успішний маркетинг чи мистецтво обману. Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та управління : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 29 вересня 2017 р.).Полтава: ЦФЕНД, 2017. С. 23-26.

33.Васьківський Ю.П. Професійні стандарти реклами і маркетингу в ЗМІ. Матер. міжн. наук.-практ. конф. Модель сучасної журналістської освіти в Україні: інноваційні практики, міжнародний досвід, перспективи розвитку. Львів, 26-27 жовтня 2017 року.

34. Васьківський Ю. П., Васьківська К.В., Децик О.І., Прокопишак В.Б. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності суб’єктів підприємництва: регіональний аспект. Ефективна економіка. 2018. № 7. URL: http://www.economy.nauka.com.ua. ел. вид.

35.Васьківський Ю.П. Від споживання і продажу новин до міжособистісної комунікації. Матер. ІХ Міжн. конф. Молодих вчених. Молоді вчені 2018 – від теорії до практики. Дніпро, 16 лютого 2018 р. С. 351 – 353.

36. Васьківський Ю.П. Навчитися поважати власну аудиторію. Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2017 рік (електронне видання) : Секція факультету журналістики, (Львів, 2-8 лютого 2018 р.). Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2018.

37. Васьківський Ю.П. Маркетинг у ЗМІ: необхідність зміни професійних стандартів. Стратегия качества в промышленности и образования /матеріали ХІУ міжнародної конференції, 4-7 июня 2018 г. Варна, Болгария. Т.2. 2018. С. 348-352.

38.Васьківський Ю. П. Реклама в інтернет-медіях (на прикладі: 1plus1.ua, zaxid.net, zakarpattya.net.ua). Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 9. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1484/

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.9.20

39. Васьківський Ю.П. Свобода слова як головна цінність демократичного суспільства. Стратегія якості в промисловості і освіті. Матеріали ХУ Междунар. конф., 3-6 червня 2019 г., Варна, Болгария. С. 481 – 486.

40. ВаськівськийЮ.П. Управління рекламною діяльністю в інтернет-медіях. Сучасна парадигма публічного управління. Mатеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 жовтня, Львів. С. 312-315.

41. Васьківський Юрій. Тенденції розвитку Інтернет-реклами в сучасних українських медіях. Теле- та радіожурналістика. 2020. Випуск 19. С. 139–148. URL: http://dx.doi.org/10.30970/trj.2020.19.2960

42. Васьківський Ю. П. Фейк як антипод факту. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права : Зб. наук. праць. Львівський університет бізнесу та права. Львів, 2020. № 16. С. 43-49.

43. Васьківський Ю.П. Специфіка боротьби із фейковою інформацією. The 1 st International scientific and practical conference “Actual trends of modern scientific research” (July 19-21, 2020) MDPC Publishing, Munich, Germany. 2020. С. 298-304. URL: https://sciconf.com.ua.

44. Васьківський Ю. П. Особливості висвітлення теми культури в сучасних західноукраїнських друкованих виданнях. Стратегічні пріоритети розвитку економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 23 січня 2020 р.): у 6 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 6. С. 8-9. (59 с.) URL: file:///C:/Users/Dell/Desktop/Полтава%20Конф%20січ%2020/ЧАСТИНА_1_%

20НА%20САЙТ.pdf

45. Васьківський Ю.П. Особливість інтернет-реклами в українських медіях. Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2019 рік (електронне видання) : Секція факультету журналістики, (Львів, лютого 2020 р.). Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2020. С. 14-19.

46. Васьківський Ю. П. Брендинг у журналістиці: перспективи функціонування / Юрій
Васьківський // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2022. – Вип. 51. – С.
62–72.

47. Васьківський Ю. П., Васьківська К. В. Ведення інформаційної війни як конструювання
нової реальності : Монографія // Юрій Васьківський, Катерина Васьківська. − Management,
finance, economics: modern problems and ways of their solutions: collective monograph. –
Іnternational Science Group. – Boston : Primediae Launch, 2021.− 91−98 р. (615 р.) Availableat :
DOI- 10.46299/ISG.2021. MONO.ECON.II
48. Vaskivskyy Y., Vaskivska K., Galimuk J., Tymchyshyn M. Advertising on the internet media
(example: 1plus1.ua, zaxid.net, zakarpattya.net.ua). Монографія. The oretical Foundations in
Economics and Management: collective monograph. Іnternational Science Group. – Boston :
Primediae Launch, 2022. – Р. 646–656 (872 р.).
49. Васьківський Ю. П., Галімук Ю. О. Специфічні особливості функціонування регіональних
видань. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки:
[матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18 лютого 2021 р.)] / відп. ред. О. М. Павлова, К. В.
Павлов, Л. В. Шостак, А. М. Лялюк − Луцьк, 18 лютого 2021 р. − С. 402−404 (565 с.).
50. Васьківський Ю. П. Сучасні інформаційні війни в соціальних он-лайн мережах / Юрій
Васьківський // Сучасна парадигма публічного управління : Матеріали ІІI Міжнародної
науково-практичної конференції / За наук. ред. к.е.н., доцента Стасишина А.В. Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 18-19 жовтня 2021 р. − С. 212−217.
51. Васьківський Ю. П., Лупаца І. І. Конструювання нової реальності в соціальних мережах /
Ю. П. Васьківський, І. І. Лупаца // Державне й муніципальне управління у XXI столітті:
організаційно-економічні, правові та інформаційні аспекти. Матеріали I Міжнародної
науково-практичної конференції студентів та молодих учених. Львів: ЛНУ імені Івана
Франка, 25 листопада 2021 р. − С. 235−237.
52. Васьківський Ю. П. Особливості подачі інформації в регіональних виданнях / Юрій
Васьківський // Перспективи і тенденції розвитку ЗМІ в Україні та світі : збірник матеріалів
звітної наукової конференції за 2020 рік (секція «Журналістики») / упоряд. Андрій Яценко.
Львів: Простір-М, 2021. – С. 7–9.
53. Васьківська К. В., Васьківський Ю. П., Галімук Ю. О. Модернізація державного
управління розвитку територій / К. В. Васьківська, Ю. П. Васьківська, Ю. О. Галімчук //
Results of modern scientificresearch and development. Proceedings of the 10 th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Madrid, Spain. 2021. – Pp.
654–660.
54. Васьківський Ю. П. Сучасні інформаційні війни в соціальних он-лайн мережах / Юрій
Васьківський // Сучасна парадигма публічного управління : Збірник тез ІІІ Міжнародної
науково-практичної конференції (19-22 жовтня 2021 р.) / За наук. ред. к.е.н., доцента
Стасишина А.В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, – Львів, 2021. – С. 59–62 (637 с.).
55. Васьківська К. В., Васьківський Ю. П., Галімук Ю. О. Соціально-економічний розвиток
прикордонних територій: теоретичний аспект / К. В. Васьківська, Ю. П. Васьківський, Ю. О.
Галімчук // The 7th International scientific and practical conference “Modern science: innovations
and prospects” (April 3-5, 2022) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. – 2022. – Р. 298–303 (378 p.).
56. Васьківський Ю. П., Васьківська К. В. Свобода ЗМІ в Україні на сучасному
етапі розвитку суспільства / Ю. П. Васьківський, К. В. Васьківська // The ХII International
Scientific and Practical Conference «Actual priorities of modern science, education and practice»,
March 29 – April 01, 2022, Paris, France. Р. 307–310 (893 p.) DOI – 10.46299/ISG.2022.1.12.
57. Васьківський Ю. П. Засоби масової комунікації як чинник безперервного поступу / Юрій
Васьківський // Економіко-правові та соціально-технічні напрями еволюції цифрового
суспільства: матеріали міжнародної науково-практичної конференції: у 2 т. Том 1. Дніпро:
Університет митної справи та фінансів, 2022. – C. 226–229 (415 с.)
58. Васьківська К. В., Васьківський Ю. П., Галімук Ю. О Інклюзивний розвиток
прикордонних територій / К. В. Васьківська, Ю. П. Васьківський, Ю. О. Галімчук // Сучасні
проблеми економіки, обліку, фінансів і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-
практичної конференції (Полтава, 29 квітня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. – C. 10–13.
59. Васьківський Ю. П. Сучасний стан рівня свободи преси в Україні очима медіаекспертів /
Юрій Васьківський // Актуальні проблеми сучасного журналістикознавства : збірник
матеріалів звітної наукової конференції за 2021 рік (секція «Журналістики») / упоряд. Андрій
Яценко. Львів: Простір-М, 2022. (104 с.). – С. 8–12.

Біографія

Васьківський Юрій Петрович, кандидат філологічних наук, доцент.

З 1991р. – асистент кафедри теорії і практики журналістики.

У 1999 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Економічний аспект діяльності друкованих ЗМІ».

З 2002 р. доцент кафедри теорії і практики журналістики.

Голова профбюро факультету.

Є автором понад 70 наукових праць.

Бере активну участь в міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференціях.

Постійно приймає участь в науково-дослідній тематиці кафедри, зокрема, у виконанні кафедральної теми у межах робочого часу “Журналістика в реаліях інформаційного суспільства: історичний досвід і сучасність” (№ держреєстрації: 0117U001308).

Бере участь в підготовці молодих науковців, підготував 2 кандидатів наук.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!