Яцимiрська Марiя Григорiвна

Посада: завідувач кафедри мови засобiв масової iнформації

Науковий ступінь: доктор політичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-41-81

Електронна пошта: mariya.yatsymirska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Наукові інтереси

Культура мови ЗМІ.  Мультимедіатекст. Візуальний текст. Мовна політика Європейського Союзу. Персвазивна комунікація.

Курси

Публікації

Підручники, навчальні посібники, монографії

 • Яцимірська М. Г. Культура мови журналіста : навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. − Львів : ПАІС, 2017. – 168 с. ISBN 966–7651–21–5

У навчальному посібнику пояснено етапи еволюції масового комунікування, природу та функції мови, з’ясовано критерії мовної особистості  журналіста. Подано важливі теми з теорії ортології: імперативні та диспозитивні мовні норми; культура звертань і слововживання в засобах масової інформації; особливості нової лексики в ЗМІ; експресивний словотвір та інші. Практикум з культури української мови поглибить знання орфоепії, нової медійної термінології, правильного поєднання числівників з іменниками, орфографії та пунктуації; виробить навики літературного редагування. Навчальні матеріали з красномовства й мовотворчості спрямовані на ефективну реалізацію креативної, репрезентативної, культуроносної та інших функцій мови ЗМІ.

Для студентів, аспірантів, журналістів, літературних редакторів.

 • Яцимірська М. Моделі міжкультурної персвазії в інтернеті / Марія Яцимірська // Сучасна медіакультура: контент, концепції, перспективи (українсько-польський досвід): колективна монографія / за наук. ред. проф. Й. Лося. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 280–294.

 

 • Яцимірська М. Г. Сучасна українська мова: Практикум із пунктуації. Навч. посіб.  –  2-ге вид.,  випр. і доп.  –  К.:  Знання,  2009.  –  262 с.
  (з грифом МОН України)

У навчальному посібнику подано найголовніші  питання  з  теорії синтаксису   української   мови.    Описано    характерні     принципи пунктуації:  структурний  (синтаксичний),  змістовий    (значеннєвий, логічний),  інтонаційний.   Практикум   спрямовує   на  нормативний характер    використання   розділових   знаків,    оскільки    українська пунктуація  –  система регламентована й тісно пов’язана  з культурою писемного  мовлення.  Тексти для  вправ  і  диктантів – пізнавально- довідкового характеру, що сприятиме глибшим знанням з української літератури, історії України, психології спілкування.
Для  студентів  вищих навчальних закладів, коледжів, ліцеїв, учнів гімназій,  загальноосвітніх  шкіл.

 • Марія Яцимірська. Термінологічно-понятійний мінімум студента-журналіста : навч. посібник. – Львів : ПАІС, 2008. – 104 с.

У   навчальному   посібнику   подано    найважливіші   поняття та терміни теорії і практики журналістики, соціальних комунікацій, мовознавства,   культури   української  мови.   Короткий  конспект лекцій окремих тем з професійної термінології допоможе зрозуміти домінантні   чинники  стилістичної  організації   тексту   в  масовій конумікації.
Для студентів-журналістів.

 • Марія Яцимірська. Сучасний медіатекст: Словник-довідник. – Львів : ПАІС, 2005. – 220 с.

Словник-довідник  містить  близько 1000 слів,  понять,  термінів  і  термінологічних словосполучень  із теорії і практики журналістики, текстології й лінгвістики медіатексту.
Для  студентів,  аспірантів,  викладачів  факультетів  та  відділень журналістики, філологів, журналістів.

 • Марія Яцимірська. Культура фахової мови журналіста : навч. посібник. – Львів : ПАІС, 2004. – 332 с.

Навчальний   посібник   із   культури   фахової   мови   журналіста допоможе   грамотно   використовувати   лексичні   та  фразеологічні  багатства  української  літературної  мови,  ґрунтовно  засвоїти  мовні норми  вимови  та  наголосу,  слововживання  й побудови  висловів, удосконалити  та  збагатити  індивідуальний  словник.   Різнопланові завдання сприятимуть самостійному вивченню специфіки мовлення ЗМІ, усвідомленню місії комунікативної,  репрезентативної та культуроносної функцій української мови в засобах масової інформації.
Для  студентів,  аспірантів,  викладачів,  літературних  редакторів, журналістів.

 • Марія Яцимірська. Сучасна українська мова: Пунктуація. : навч. посібник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 286 с.

У навчальному посібнику подано найголовніші  питання  з  теорії синтаксису   української   мови.    Описано    характерні     принципи пунктуації:  структурний  (синтаксичний),  змістовий    (значеннєвий, логічний),  інтонаційний.   Практикум   спрямовує   на  нормативний характер    використання   розділових   знаків,    оскільки    українська пунктуація  –  система регламентована й тісно пов’язана  з культурою писемного  мовлення.  Тексти для  вправ  і  диктантів – пізнавально- довідкового характеру, що сприятиме глибшим знанням з української літератури, історії України, психології спілкування.
Для  студентів  вищих навчальних закладів, коледжів, ліцеїв, учнів гімназій,  загальноосвітніх  шкіл.

Наукові статті:

 • Mariya Yatsymirska, Bohdan Markevych. “LONG READ” as a kind of multimedia  texts  // Visnyk of the Lviv University.  Series Journalism. Issue 48.  2020. P. 153-161.
 • Марія Яцимірська. Українська ортологія на платформі інтернету //  Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2020. Випуск 47. С. 179–188.
 • Яцимірська М. Г. Мовна політика Європейського Союзу / Марія Яцимірська  // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2019. Випуск 45. С. 316–322.
 • Яцимірська М. Г. «Журналістика швидкого погляду», або сконцентровано про сенсовне  // Сучасна українська журналістика: історія, теорія, практика: збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2018 рік (секція «Журналістики») / упоряд. Соломія Онуфрів. – Львів: ПАІС, 2019. –  С. 88–90.
 • Яцимірська М.Г.  Імпресивна мова ЗМІ: навігація до результату // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2018. Випуск 44. С. 262–267.
 • Марія Яцимірська. Медіастилістика: символічні норми та аподиктичність // Вісник Львівського університету. Сер. Журналістика. – 2018. – Вип. 43. – C. 262–267.
 • Марія Яцимірська. Журналістика, медійні тренди, мова ЗМІ: когнітивний аналіз // Соціолінгвістичне знання як засіб формування нової культури безпеки: Україна і світ: матеріали (тези) міжнародної  конференції (Львів, 22-23 листопада 2018 року / За ред. Галини Мацюк. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 120–121.
 • Марія Яцимірська. Мовні дисципліни в системі журналістської освіти // Сучасні орієнтири української журналістики: від теорії до практики: збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2017 рік (секція „Журналістики”) / упоряд. Андрій Яценко. – Львів : Простір-М, 2018. – С. 101−103.
 • Марія Яцимірська. Нові концепти репрезентації мови українських масмедій // Science and Education a New Dimension: Philology and Linguistics the Digital Age, V (35). Issue: 125. Budapest, 2017. – P. 67–69.
 • Марія Яцимірська. Мова і медіа: еволюція масового комунікування // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Соціальні комунікації: інструменти, технологія і практика” 10–11 березня 2017 р. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2017. – С. 134–138.
 • Марія Яцимірська. Культура та індикатори нової експресивності в ЗМІ // Збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2016 рік (секція „Журналістика”). – Львів : Вид. центр факультету журналістики, 2017. – С. 84–88.
 • Марія Яцимірська Персвазивні логоси в соціальних комунікаціях // Science and Education a New Dimension: Humanities and Social Sciences. Budapest, 2016. IV (17), Issue 108. – P. 49–53.
 • Марія Яцимірська. Дипломатична місія Євгена Онацького та її роль в україністиці ХХ століття // Studia Ucrainica. Varsoviensia / Uniwersytet Warszawski. – Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego : Warszawa, 2015. –  299–306. ISSN 2299-7237.
 • Марія Яцимірська. Мова ЗМІ в культурному і творчому дискурсі // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – 2014. –  Вип. 39. – Доступно з : http://journ.lnu.edu.ua/publications/visnyk39/Visnyk_39.pdf
 • Марія Яцимірська. Візуальні тексти в соціальних мережах : рефлексії, концепти, емоції // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – 2015. – Вип. – С. 323–331.
 • Марія Яцимірська, Леся Гурч. Неологізація сучасного медіатексту: бар’єри та активізатори перцептивності // Наукові записки Ін-ту журналістики : науковий збірник  / за ред. В. В. Різуна. – К. : КНУ імені Тараса Шевченка, 2013. Т. 53.   С. 56–60.
 • Марія Яцимірська. Європейський дискурс публіцистичної та наукової діяльності Євгена Онацького // Український інформаційний простір : науковий журнал Ін-ту журналістики і міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв / гол. редактор М. С. Тимошик. – Ч. 2. – Київ : КНУКІМ,  – С. 244–256.
 • Марія Яцимірська, Наталя Драган-Іванець. Ефективні тактики персвазивного впливу у ЗМІ // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – Вип. 36. – 2013.
 • Марія Яцимірська, Наталя Драган-Іванець. Персвазивне комунікування в науковому дискурсі // Вісник ЛНУ ім. Івана Франка. Сер. Журналістика. Ч. 33. – Львів, 2012. – С. 234–240.
 • Марія Яцимірська. Синергія персвазивності нелінійних текстів // Вісник ЛНУ ім. Івана Франка. Сер. Журналістика. Вип. 35. – Львів, 2011. – С. 289-294.
  Марія Яцимірська. Наука про комунікування: ґенеза, засади, мова // Вісник ЛНУ ім. Івана Франка. Сер. Журналістика. Випуск 34. – Ч. 1. – Львів, 2011. – С. 208–214.
 • Марія Яцимірська, Марія Бондар. Категорії класичної риторики в сучасній журналістиці // Стан і перспективи розвитку регіональної журналістики в умовах світових глобалізаційних процесів // Наукові праці Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський. – 2011. – С. 261–263.
 • Марія Яцимірська. Ефективність гіпертексту в масовому комунікуванні // Зб. наукових праць „Світові стандарти сучасної журналістики”. – Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Черкаси, 2010. – 569–572.
 • Марія Яцимірська. Персвазія у світі віртуального комунікування // Наукові записки Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Т. 35. – Київ, 2009. – С. 18–22.
 • Марія Яцимірська. Світоглядні домінанти в текстах українських інтернет-видань // Вісник ЛНУ ім. Івана Франка. Сер. Журналістика. № 32. – Львів, 2009. – С. 262–269.
 • Марія Яцимірська. Мова інтернет-видань: термінологія, персвазивність // Медіакритика. – 2009. – 15 грудня. – Доступно з : http://www.mediakrytyka.info/onlayn-zhurnalistyka/mova-internet-vydan-terminolohiya-persvazyvnist.html
 • Марія Яцимірська. Прагматично-комунікативні особливості вербальної комунікації в Інтернеті // Пресознавчі студії: історія, теорія, методологія. Збірник праць кафедри української преси і дослідницького центру історії західноукраїнської преси. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – Вип. 8. – С. 245–246.
 • Марія Яцимірська. Мова Web-журналістики як глобальний феномен масової комунікації // Зб. наукових праць “Українська журналістика: умови формування та перспективи розвитку”. – Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Черкаси, 2007. – С. 262–266.
 • Марія Яцимірська. Медіатекст як продукт журналістської творчості (психолінгвістичний аналіз логічного сприйняття та емоцій). Вісник Львівського університету. Сер. журналістика.– Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – Вип. 30. – С. 267–279.
 • Марія Яцимірська. Телекомунікація в епоху біту: психологія сприйняття глобальних категорій // Вісник Львівського університету. Сер. журналістика. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – Вип. 29. – С. 248–252.
 • Марія Яцимірська. Мультисемічність глобальних категорій у масовій комунікації // Вісник Львівського університету. Сер. Журналістика. – 2005. – Вип. 28. – С. 114–118.
 • Марія Яцимірська. Текст-дискурс як комунікативна сутність мовлення ЗМІ // Вісник Львівського університету. Сер. Журналістика – 2004.– Вип. 25. – С. 364–369.
 • Марія Яцимірська. Медіатекст з погляду сучасної лінгвістичної парадигми // Зб. наукових праць. – Львів: Науково-дослідний центр періодики ЛНБ ім. Василя Стефаника. – Львів, 2003. – Вип. 11. – С. 489–497.
 • Марія Яцимірська. Творче мислення в психолінгвістичних поняттях і категоріях // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. Сер. Журналістика. – 2003. – Вип. 23. – С. 17–26.
 • Марія Яцимірська. Мова і стиль, тематика і зміст ЗМІ поч. ХХІ сторіччя. Вступне слово // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. Сер. Журналістика. – 2003. – Вип. 23. – С. 3–6.
 • Марія Яцимірська. Мислення – мова – мовлення: когнітивні та психолінгвістичні аспекти / Марія Яцимірська // Проблеми української термінології. – Вісник Національного університету “Львівська політехніка. – № 453. – Львів, 2002. – С. 363–368.
 • Марія Яцимірська. Мова сучасної української преси: стан і тенденції розвитку // Вісник Львівського університету. Сер. Журналістика. – Львів, 2002. – Вип. 22. – С. 461–467.
 • Марія Яцимірська. Етичні та естетичні цінності в “Українській малій енциклопедії” Євгена Онацького / Марія Яцимірська // Збірник наук. праць кафедри української преси. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – Вип. 4–6. – C. 619–624.
 • Марія Яцимірська. Сучасний стан і перспективи функціонування державної мови в Україні / Марія Яцимірська // Збірник наукових праць: Мова і культура нації. – Львів: Львівський Інститут внутрішніх справ, 2001. – C. 210–215.
 • Марія Яцимірська. Мова засобів масової інформації кінця ХХ століття // Актуальні проблеми журналістики. Збірник наук. праць. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2001. – С. 485–490.
 • Марія Яцимірська. Феномен емпатії в сучасній психокомунікативістиці // Вісник Львівського університету. Сер. Журналістика. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. – 2001. – Вип. 21. – С. 455–457.
 • Марія Яцимірська. Психологічні феномени в сучасній комунікативістиці // Зб. наукових праць кафедри української преси. На пошану проф. В.Здоровеги з нагоди 70-річчя від дня народження. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – Вип. 3. – С. 368–371.
 • Марія Яцимірська. Перші модерні українознавчі енциклопедії та їх роль в удосконаленні мовної освіти студентів вищих навчальних закладів / Марія Яцимірська // Зб. наук. праць. – Львів : ЛІВС, 1997. – С. 97–113.
 • Марія Яцимірська. Стиль сучасного ділового тексту (на матеріалах газети “Урядовий кур’єр”) // Зб. наукових праць МОН України. Зб. наукових праць МОН України. – Львів: Світ, 1996. – С. 84–95.
 • Марія Яцимірська. Еволюція суспільної думки та її мовне вираження в сучасній українській пресі // Наук. збірник Українського вільного університету. – Т.16. – Мюнхен–Львів,1993. – С.214–218.
 • Марія Яцимірська. Культура мовлення – актуальна проблема нашого часу // Українська журналістика: формування сучасного обличчя. Вісник Львівського університету. Сер. Журналістика. – Вип.18. – Львів: Світ, 1993. – С.88–93.
 • Марія Яцимірська. Культура мови журналіста як показник його інтелекту // Українська журналістика і національне відродження // Зб. наук. праць. – Київ : НМК ВО Міносвіти України, 1992. – С.83–86.

 

Біографія

Народилася у Львівській області, с. Гординя.

Закінчила факультет журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю  – журналістика, аспірантуру ЛНУ імені Івана Франка за спеціальністю – теорія та історія журналістики, докторські студії з політології в Українському Вільному Університеті (Мюнхен, Німеччина).

Читала лекції на факультеті державних та політичних наук Українського Вільного Університету в 1999, 2000 рр. (літні семестри).

Член Професорської колегії УВУ.

У 2016 році була на науковому стажуванні в Польщі  (Факультет міжнародних і політологічних студій Університету в Лодзі).

З 2000 року по теперішній час завідує кафедрою мови засобів  масової інформації  факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Членкиня Національної спілки журналістів України.

Нагороди

ПОДЯКИ Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за сумлінну працю та вагомі здобутки у науковій і педагогічній діяльності (2002, 2004, 2007, 2010, 2012).

 

Методичні матеріали

Навчально-методичні праці.

Науково-дидактичні статті в онлайн-енциклопедії та соціальних мережах. Вікіпедія. Фейсбук.

 • Яцимірська М. Г. Мовна політика Європейського Союзу // Вікіпедія. – 2020 // URL:  http://uk.wikipedia.org/wiki/Мовна політика Європейського Союзу
 • Яцимірська М. Г. Футбол вітчизняний чи український? // Доступно з : https://www.facebook.com/kafedramovyzmi?ref=hl
 • Яцимірська М. Г. Культура української мови: як правильно? // Доступно з : https://www.facebook.com/kafedramovyzmi?ref=hl
 • Яцимірська М. Г. 8 травня – День пам’яті та примирення // Доступно з : https://www.facebook.com/maria.yatsymirska/posts/287574864735950:0
 • Яцимірська М. Г. „Мова є віддзеркаленням ментальності народу” // Журнал „Жінка”. – Ч. 2. – К., 2013. – С. 2–5.
 • Яцимірська М. Г. Еристика // Вікіпедія. – 2010. – Доступно з : http://uk.wikipedia.org/wiki/Еристика
 • Яцимірська М. Г. Емпатія // Вікіпедія. – 2010. – Доступно з : http://uk.wikipedia.org/wiki/Емпатія
 • Яцимірська М. Г. Персвазія // Вікіпедія. – 2010. – Доступно з : http://uk.wikipedia.org/wiki/Персвазія
 • Яцимірська М. Г. Персвазивна комунікація // Вікіпедія. – 2010. – Доступно з : http://uk.wikipedia.org/wiki/Персвазивнакомунікація.
 • Яцимірська М. Г. Українська мова в засобах масової інформації. Вступ до науки про комунікування. Культура української мови (Фонетика. Орфоепія. Графіка та орфографія. Лексикографія. Фразеологія. Лексикографія). Навчальна програма для студентів 1-го курсу факультету журналістики. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 24 с. (у співавторстві з доц. Яценко А. М.).
 • Яцимірська М. Г. Методичні вказівки і контрольні завдання з українського правопису та медійної термінології для студентів факультету журналістики. Ч. І. Орфографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 24 с.
 • Яцимірська М. Г. Методичні вказівки і контрольні завдання з українського правопису для студентів факультету журналістики. Ч. ІІ. Пунктуація / М. Г. Яцимірська. – Львів : Вид. ц-р ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 28 с.
 • Яцимірська М. Г. Термінологічний мінімум студента-журналіста. Ч. ІІІ. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 36 с.
 • Яцимірська М. Г. Українська лексикографія : дидактичні матеріали для студентів факультету журналістики. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 32 c.
 • Марія Яцимірська. Українська лексикографія. Текст лекцій. Ч. 1. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 64 с.
 • Яцимірська М. Г. Українська мова в засобах масової інформації. Навчальна програма. Екзаменаційні білети. – Львів: ЛДУ імені Івана Франка, 2001. – 56 с.
 • Яцимірська М. Г. Українська мова в засобах масової інформації. Фонетика. Орфоепія. Графіка та орфографія. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія. Навчальна програма та екзаменаційні завдання для студентів факультету журналістики. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – 64 с.
 • Яцимірська М. Г. Українська мова в засобах масової інформації. Словотвір. Морфологія. Навчальна програма. Екзаменаційні білети. – Львів: ЛДУ імені Івана Франка, 1998. – 40 с.
 • Яцимірська М. Г. Українське ділове мовлення. Навчальна програма для студентів факультету журналістики. – Львів: ЛДУ імені Івана Франка, 1997. – 20 с.
 • Яцимірська М. Г. Лексикографічні видання української діаспори: довідкові матеріали та завдання для студентів факультету журналістики. – Львів: ЛДУ імені Івана Франка, 1995. – 32 с.
 • Яцимірська М. Г. Вправи і завдання для самостійної роботи з пунктуації української мови. – Львів: ЛДУ імені Івана Франка, 1993. – 20 с.
 • Яцимірська М. Г. Методичні вказівки і тестові завдання з української мови. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія. Фонетика, Орфоепія. Орфографія. – Львів: ЛДУ імені Івана Франка, 1993. – 20 с.
 • Яцимірська М. Г. Методичні вказівки і тестові завдання з морфології української мови. – Львів: ЛДУ імені Івана Франка, 1993. – 24 с.
 • Яцимірська М. Г. Методичні вказівки і тестові завдання з пунктуації української мови. – Львів: ЛДУ імені Івана Франка, 1993. – 36 с.

Статті в онлайн-енциклопедії та соціальних мережах.

Вікіпедія. Фейсбук

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!