Яцимiрська Марiя Григорiвна

Посада: завідувач кафедри мови засобiв масової iнформації

Науковий ступінь: доктор політичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-41-81

Електронна пошта: mariya.yatsymirska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Наукові інтереси

Культура мови ЗМІ.  Мультимедіатекст. Візуальний текст. Мовна політика Європейського Союзу. Персвазивна комунікація.

Курси

Публікації

 

Підручники, навчальні посібники, монографії

 • Яцимірська М. Г. Культура мови журналіста : навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. − Львів : ПАІС, 2017. – 168 с. ISBN 966–7651–21–5

У навчальному посібнику пояснено етапи еволюції масового комунікування, природу та функції мови, з’ясовано критерії мовної особистості  журналіста. Подано важливі теми з теорії ортології: імперативні та диспозитивні мовні норми; культура звертань і слововживання в засобах масової інформації; особливості нової лексики в ЗМІ; експресивний словотвір та інші. Практикум з культури української мови поглибить знання орфоепії, нової медійної термінології, правильного поєднання числівників з іменниками, орфографії та пунктуації; виробить навики літературного редагування. Навчальні матеріали з красномовства й мовотворчості спрямовані на ефективну реалізацію креативної, репрезентативної, культуроносної та інших функцій мови ЗМІ.

Для студентів, аспірантів, журналістів, літературних редакторів.

 • Яцимірська М. Моделі міжкультурної персвазії в інтернеті / Марія Яцимірська // Сучасна медіакультура: контент, концепції, перспективи (українсько-польський досвід): колективна монографія / за наук. ред. проф. Й. Лося. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 280–294.

 

 • Яцимірська М. Г. Сучасна українська мова: Практикум із пунктуації. Навч. посіб.  –  2-ге вид.,  випр. і доп.  –  К.:  Знання,  2009.  –  262 с.
  (з грифом МОН України)

У навчальному посібнику подано найголовніші  питання  з  теорії синтаксису   української   мови.    Описано    характерні     принципи пунктуації:  структурний  (синтаксичний),  змістовий    (значеннєвий, логічний),  інтонаційний.   Практикум   спрямовує   на  нормативний характер    використання   розділових   знаків,    оскільки    українська пунктуація  –  система регламентована й тісно пов’язана  з культурою писемного  мовлення.  Тексти для  вправ  і  диктантів – пізнавально- довідкового характеру, що сприятиме глибшим знанням з української літератури, історії України, психології спілкування.
Для  студентів  вищих навчальних закладів, коледжів, ліцеїв, учнів гімназій,  загальноосвітніх  шкіл.

 • Марія Яцимірська. Термінологічно-понятійний мінімум студента-журналіста : навч. посібник. – Львів : ПАІС, 2008. – 104 с.

У   навчальному   посібнику   подано    найважливіші   поняття та терміни теорії і практики журналістики, соціальних комунікацій, мовознавства,   культури   української  мови.   Короткий  конспект лекцій окремих тем з професійної термінології допоможе зрозуміти домінантні   чинники  стилістичної  організації   тексту   в  масовій конумікації.
Для студентів-журналістів.

 • Марія Яцимірська. Сучасний медіатекст: Словник-довідник. – Львів : ПАІС, 2005. – 220 с.

Словник-довідник  містить  близько 1000 слів,  понять,  термінів  і  термінологічних словосполучень  із теорії і практики журналістики, текстології й лінгвістики медіатексту.
Для  студентів,  аспірантів,  викладачів  факультетів  та  відділень журналістики, філологів, журналістів.

 • Марія Яцимірська. Культура фахової мови журналіста : навч. посібник. – Львів : ПАІС, 2004. – 332 с.

Навчальний   посібник   із   культури   фахової   мови   журналіста допоможе   грамотно   використовувати   лексичні   та  фразеологічні  багатства  української  літературної  мови,  ґрунтовно  засвоїти  мовні норми  вимови  та  наголосу,  слововживання  й побудови  висловів, удосконалити  та  збагатити  індивідуальний  словник.   Різнопланові завдання сприятимуть самостійному вивченню специфіки мовлення ЗМІ, усвідомленню місії комунікативної,  репрезентативної та культуроносної функцій української мови в засобах масової інформації.
Для  студентів,  аспірантів,  викладачів,  літературних  редакторів, журналістів.

 • Марія Яцимірська. Сучасна українська мова: Пунктуація. : навч. посібник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 286 с.

У навчальному посібнику подано найголовніші  питання  з  теорії синтаксису   української   мови.    Описано    характерні     принципи пунктуації:  структурний  (синтаксичний),  змістовий    (значеннєвий, логічний),  інтонаційний.   Практикум   спрямовує   на  нормативний характер    використання   розділових   знаків,    оскільки    українська пунктуація  –  система регламентована й тісно пов’язана  з культурою писемного  мовлення.  Тексти для  вправ  і  диктантів – пізнавально- довідкового характеру, що сприятиме глибшим знанням з української літератури, історії України, психології спілкування.
Для  студентів  вищих навчальних закладів, коледжів, ліцеїв, учнів гімназій,  загальноосвітніх  шкіл.

 

Наукові статті:

 • Марія Яцимірська. Сучасний медіатекст: політичні наративи, смисли і сенси, емоційні маркери // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. – Вип. 51. – 2022. – С. 190-202.
 • Марія Яцимірська. Малознані імена лексикографів ХІХ сторіччя та значення їхніх праць для сучасної журналістської практики // Збірник тез звітної наукової конференції (секція “Журналістики”) / упорядник Андрій Яценко. – Львів: Простір-М, 2022. ‒ С. 90‒94.
 •  Марія Яцимірська. Лонгріди та фічери в журналістській практиці / Актуальні проблеми соціальних комунікацій у ХХІ столітті:  матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Рівне, 17 грудня 2021 року). Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука. Рівне: Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 82-84.
 • Марія Яцимірська. Ключові імпресиви-2020 в публіцистичних текстах // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. – Вип. 50. – 2021. – С. 165-176.
 • Марія Яцимірська. Соціальна експресія в мультимедійних текстах // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. – Вип. 49. – 2021. – С. 179-187.
 • Яцимірська М. Сучасні виміри персвазивного тексту // Перспективи і тенденції розвитку ЗМІ в Україні та світі : збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2020 рік (секція “Журналістики”) / упоряд. Андрій Яценко. – Львів: Простір-М, 2021. ‒ С. 80‒82.
 • Mariya Yatsymirska, Bohdan Markevych. “LONG READ” as a kind of multimedia  texts  // Visnyk of the Lviv University.  Series Journalism. Issue 48.  2020. P. 153-161.
 • Марія Яцимірська. Українська ортологія на платформі інтернету //  Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2020. Випуск 47. С. 179–188.
 • Яцимірська М. Г. Мовна політика Європейського Союзу / Марія Яцимірська  // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2019. Випуск 45. С. 316–322.
 • Яцимірська М. Г. «Журналістика швидкого погляду», або сконцентровано про сенсовне  // Сучасна українська журналістика: історія, теорія, практика: збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2018 рік (секція «Журналістики») / упоряд. Соломія Онуфрів. – Львів: ПАІС, 2019. –  С. 88–90.
 • Яцимірська М.Г.  Імпресивна мова ЗМІ: навігація до результату // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2018. Випуск 44. С. 262–267.
 • Марія Яцимірська. Медіастилістика: символічні норми та аподиктичність // Вісник Львівського університету. Сер. Журналістика. – 2018. – Вип. 43. – C. 262–267.
 • Марія Яцимірська. Журналістика, медійні тренди, мова ЗМІ: когнітивний аналіз // Соціолінгвістичне знання як засіб формування нової культури безпеки: Україна і світ: матеріали (тези) міжнародної  конференції (Львів, 22-23 листопада 2018 року / За ред. Галини Мацюк. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 120–121.
 • Марія Яцимірська. Мовні дисципліни в системі журналістської освіти // Сучасні орієнтири української журналістики: від теорії до практики: збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2017 рік (секція „Журналістики”) / упоряд. Андрій Яценко. – Львів : Простір-М, 2018. – С. 101−103.
 • Марія Яцимірська. Нові концепти репрезентації мови українських масмедій // Science and Education a New Dimension: Philology and Linguistics the Digital Age, V (35). Issue: 125. Budapest, 2017. – P. 67–69.
 • Марія Яцимірська. Мова і медіа: еволюція масового комунікування // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Соціальні комунікації: інструменти, технологія і практика” 10–11 березня 2017 р. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2017. – С. 134–138.
 • Марія Яцимірська. Культура та індикатори нової експресивності в ЗМІ // Збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2016 рік (секція „Журналістика”). – Львів : Вид. центр факультету журналістики, 2017. – С. 84–88.
 • Марія Яцимірська Персвазивні логоси в соціальних комунікаціях // Science and Education a New Dimension: Humanities and Social Sciences. Budapest, 2016. IV (17), Issue 108. – P. 49–53.
 • Марія Яцимірська. Дипломатична місія Євгена Онацького та її роль в україністиці ХХ століття // Studia Ucrainica. Varsoviensia / Uniwersytet Warszawski. – Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego : Warszawa, 2015. –  299–306. ISSN 2299-7237.
 • Марія Яцимірська. Мова ЗМІ в культурному і творчому дискурсі // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – 2014. –  Вип. 39. – Доступно з : http://journ.lnu.edu.ua/publications/visnyk39/Visnyk_39.pdf
 • Марія Яцимірська. Візуальні тексти в соціальних мережах : рефлексії, концепти, емоції // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – 2015. – Вип. – С. 323–331.
 • Марія Яцимірська, Леся Гурч. Неологізація сучасного медіатексту: бар’єри та активізатори перцептивності // Наукові записки Ін-ту журналістики : науковий збірник  / за ред. В. В. Різуна. – К. : КНУ імені Тараса Шевченка, 2013. Т. 53.   С. 56–60.
 • Марія Яцимірська. Європейський дискурс публіцистичної та наукової діяльності Євгена Онацького // Український інформаційний простір : науковий журнал Ін-ту журналістики і міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв / гол. редактор М. С. Тимошик. – Ч. 2. – Київ : КНУКІМ,  – С. 244–256.
 • Марія Яцимірська, Наталя Драган-Іванець. Ефективні тактики персвазивного впливу у ЗМІ // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – Вип. 36. – 2013.
 • Марія Яцимірська, Наталя Драган-Іванець. Персвазивне комунікування в науковому дискурсі // Вісник ЛНУ ім. Івана Франка. Сер. Журналістика. Ч. 33. – Львів, 2012. – С. 234–240.
 • Марія Яцимірська. Синергія персвазивності нелінійних текстів // Вісник ЛНУ ім. Івана Франка. Сер. Журналістика. Вип. 35. – Львів, 2011. – С. 289-294.
  Марія Яцимірська. Наука про комунікування: ґенеза, засади, мова // Вісник ЛНУ ім. Івана Франка. Сер. Журналістика. Випуск 34. – Ч. 1. – Львів, 2011. – С. 208–214.
 • Марія Яцимірська, Марія Бондар. Категорії класичної риторики в сучасній журналістиці // Стан і перспективи розвитку регіональної журналістики в умовах світових глобалізаційних процесів // Наукові праці Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський. – 2011. – С. 261–263.
 • Марія Яцимірська. Ефективність гіпертексту в масовому комунікуванні // Зб. наукових праць „Світові стандарти сучасної журналістики”. – Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Черкаси, 2010. – 569–572.
 • Марія Яцимірська. Персвазія у світі віртуального комунікування // Наукові записки Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Т. 35. – Київ, 2009. – С. 18–22.
 • Марія Яцимірська. Світоглядні домінанти в текстах українських інтернет-видань // Вісник ЛНУ ім. Івана Франка. Сер. Журналістика. № 32. – Львів, 2009. – С. 262–269.
 • Марія Яцимірська. Мова інтернет-видань: термінологія, персвазивність // Медіакритика. – 2009. – 15 грудня. – Доступно з : http://www.mediakrytyka.info/onlayn-zhurnalistyka/mova-internet-vydan-terminolohiya-persvazyvnist.html
 • Марія Яцимірська. Прагматично-комунікативні особливості вербальної комунікації в Інтернеті // Пресознавчі студії: історія, теорія, методологія. Збірник праць кафедри української преси і дослідницького центру історії західноукраїнської преси. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – Вип. 8. – С. 245–246.
 • Марія Яцимірська. Мова Web-журналістики як глобальний феномен масової комунікації // Зб. наукових праць “Українська журналістика: умови формування та перспективи розвитку”. – Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Черкаси, 2007. – С. 262–266.
 • Марія Яцимірська. Медіатекст як продукт журналістської творчості (психолінгвістичний аналіз логічного сприйняття та емоцій). Вісник Львівського університету. Сер. журналістика.– Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – Вип. 30. – С. 267–279.
 • Марія Яцимірська. Телекомунікація в епоху біту: психологія сприйняття глобальних категорій // Вісник Львівського університету. Сер. журналістика. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – Вип. 29. – С. 248–252.
 • Марія Яцимірська. Мультисемічність глобальних категорій у масовій комунікації // Вісник Львівського університету. Сер. Журналістика. – 2005. – Вип. 28. – С. 114–118.
 • Марія Яцимірська. Текст-дискурс як комунікативна сутність мовлення ЗМІ // Вісник Львівського університету. Сер. Журналістика – 2004.– Вип. 25. – С. 364–369.
 • Марія Яцимірська. Медіатекст з погляду сучасної лінгвістичної парадигми // Зб. наукових праць. – Львів: Науково-дослідний центр періодики ЛНБ ім. Василя Стефаника. – Львів, 2003. – Вип. 11. – С. 489–497.
 • Марія Яцимірська. Творче мислення в психолінгвістичних поняттях і категоріях // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. Сер. Журналістика. – 2003. – Вип. 23. – С. 17–26.
 • Марія Яцимірська. Мова і стиль, тематика і зміст ЗМІ поч. ХХІ сторіччя. Вступне слово // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. Сер. Журналістика. – 2003. – Вип. 23. – С. 3–6.
 • Марія Яцимірська. Мислення – мова – мовлення: когнітивні та психолінгвістичні аспекти / Марія Яцимірська // Проблеми української термінології. – Вісник Національного університету “Львівська політехніка. – № 453. – Львів, 2002. – С. 363–368.
 • Марія Яцимірська. Мова сучасної української преси: стан і тенденції розвитку // Вісник Львівського університету. Сер. Журналістика. – Львів, 2002. – Вип. 22. – С. 461–467.
 • Марія Яцимірська. Етичні та естетичні цінності в “Українській малій енциклопедії” Євгена Онацького / Марія Яцимірська // Збірник наук. праць кафедри української преси. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – Вип. 4–6. – C. 619–624.
 • Марія Яцимірська. Сучасний стан і перспективи функціонування державної мови в Україні / Марія Яцимірська // Збірник наукових праць: Мова і культура нації. – Львів: Львівський Інститут внутрішніх справ, 2001. – C. 210–215.
 • Марія Яцимірська. Мова засобів масової інформації кінця ХХ століття // Актуальні проблеми журналістики. Збірник наук. праць. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2001. – С. 485–490.
 • Марія Яцимірська. Феномен емпатії в сучасній психокомунікативістиці // Вісник Львівського університету. Сер. Журналістика. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. – 2001. – Вип. 21. – С. 455–457.
 • Марія Яцимірська. Психологічні феномени в сучасній комунікативістиці // Зб. наукових праць кафедри української преси. На пошану проф. В.Здоровеги з нагоди 70-річчя від дня народження. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – Вип. 3. – С. 368–371.
 • Марія Яцимірська. Перші модерні українознавчі енциклопедії та їх роль в удосконаленні мовної освіти студентів вищих навчальних закладів / Марія Яцимірська // Зб. наук. праць. – Львів : ЛІВС, 1997. – С. 97–113.
 • Марія Яцимірська. Стиль сучасного ділового тексту (на матеріалах газети “Урядовий кур’єр”) // Зб. наукових праць МОН України. Зб. наукових праць МОН України. – Львів: Світ, 1996. – С. 84–95.
 • Марія Яцимірська. Еволюція суспільної думки та її мовне вираження в сучасній українській пресі // Наук. збірник Українського вільного університету. – Т.16. – Мюнхен–Львів,1993. – С.214–218.
 • Марія Яцимірська. Культура мовлення – актуальна проблема нашого часу // Українська журналістика: формування сучасного обличчя. Вісник Львівського університету. Сер. Журналістика. – Вип.18. – Львів: Світ, 1993. – С.88–93.
 • Марія Яцимірська. Культура мови журналіста як показник його інтелекту // Українська журналістика і національне відродження // Зб. наук. праць. – Київ : НМК ВО Міносвіти України, 1992. – С.83–86.

Біографія

Посада: завкафедри мови засобів масової інформації факультету журналістики.

Освіта: закінчила факультет журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю  –  «журналістика»; аспірантуру ЛНУ імені Івана Франка за спеціальністю – «теорія та історія журналістики», докторські студії з політології в Українському Вільному Університеті (Мюнхен, Німеччина).

Вчені ступені і вчені звання: кандидат філологічних наук, доктор політичних наук, доцент, професор. Членкиня Професорської Колегії Українського вільного університету в Мюнхені (Німеччина). Член Вченої ради факультету журналістики.

Підвищення кваліфікації. Стажування на факультеті міжнародних відносин і політологічних студій Університету в Лодзі (Польща). Закінчила курс тренінгової програми “Академія викладачів журналістики” Українського інституту медіа та комунікації (УІМК) в партнерстві з Академією Deutsche Welle (2022).

Основні лекційні дисципліни: «Культура мови журналіста»; «Українська мова в засобах масової інформації»; «Медійна термінологія»; «Мистецтво публічного мовлення».

Членкиня Національної спілки журналістів України.

Нагороди

ПОДЯКА Міністерства освіти і науки України  за  ініціативу та наполегливість, високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків та вагомий особистий внесок  у розвиток сфери освіти і науки України (2021).

ПОДЯКИ Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за сумлінну працю та вагомі здобутки у науковій і педагогічній діяльності (2002, 2004, 2007, 2010, 2012).

Почесна Грамота  Національної спілки журналістів України за вагомий особистий внесок у підготовку журналістської зміни (Київ, 2004).

Методичні матеріали

Навчально-методичні праці.

Науково-дидактичні статті в онлайн-енциклопедії та соціальних мережах. Вікіпедія. Фейсбук.

 • Яцимірська М. Г. Мовна політика Європейського Союзу // Вікіпедія. – 2020 // URL:  http://uk.wikipedia.org/wiki/Мовна політика Європейського Союзу
 • Яцимірська М. Г. Футбол вітчизняний чи український? // Доступно з : https://www.facebook.com/kafedramovyzmi?ref=hl
 • Яцимірська М. Г. Культура української мови: як правильно? // Доступно з : https://www.facebook.com/kafedramovyzmi?ref=hl
 • Яцимірська М. Г. 8 травня – День пам’яті та примирення // Доступно з : https://www.facebook.com/maria.yatsymirska/posts/287574864735950:0
 • Яцимірська М. Г. „Мова є віддзеркаленням ментальності народу” // Журнал „Жінка”. – Ч. 2. – К., 2013. – С. 2–5.
 • Яцимірська М. Г. Еристика // Вікіпедія. – 2010. – Доступно з : http://uk.wikipedia.org/wiki/Еристика
 • Яцимірська М. Г. Емпатія // Вікіпедія. – 2010. – Доступно з : http://uk.wikipedia.org/wiki/Емпатія
 • Яцимірська М. Г. Персвазія // Вікіпедія. – 2010. – Доступно з : http://uk.wikipedia.org/wiki/Персвазія
 • Яцимірська М. Г. Персвазивна комунікація // Вікіпедія. – 2010. – Доступно з : http://uk.wikipedia.org/wiki/Персвазивнакомунікація.
 • Яцимірська М. Г. Українська мова в засобах масової інформації. Вступ до науки про комунікування. Культура української мови (Фонетика. Орфоепія. Графіка та орфографія. Лексикографія. Фразеологія. Лексикографія). Навчальна програма для студентів 1-го курсу факультету журналістики. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 24 с. (у співавторстві з доц. Яценко А. М.).
 • Яцимірська М. Г. Методичні вказівки і контрольні завдання з українського правопису та медійної термінології для студентів факультету журналістики. Ч. І. Орфографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 24 с.
 • Яцимірська М. Г. Методичні вказівки і контрольні завдання з українського правопису для студентів факультету журналістики. Ч. ІІ. Пунктуація / М. Г. Яцимірська. – Львів : Вид. ц-р ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 28 с.
 • Яцимірська М. Г. Термінологічний мінімум студента-журналіста. Ч. ІІІ. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 36 с.
 • Яцимірська М. Г. Українська лексикографія : дидактичні матеріали для студентів факультету журналістики. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 32 c.
 • Марія Яцимірська. Українська лексикографія. Текст лекцій. Ч. 1. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 64 с.
 • Яцимірська М. Г. Українська мова в засобах масової інформації. Навчальна програма. Екзаменаційні білети. – Львів: ЛДУ імені Івана Франка, 2001. – 56 с.
 • Яцимірська М. Г. Українська мова в засобах масової інформації. Фонетика. Орфоепія. Графіка та орфографія. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія. Навчальна програма та екзаменаційні завдання для студентів факультету журналістики. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – 64 с.
 • Яцимірська М. Г. Українська мова в засобах масової інформації. Словотвір. Морфологія. Навчальна програма. Екзаменаційні білети. – Львів: ЛДУ імені Івана Франка, 1998. – 40 с.
 • Яцимірська М. Г. Українське ділове мовлення. Навчальна програма для студентів факультету журналістики. – Львів: ЛДУ імені Івана Франка, 1997. – 20 с.
 • Яцимірська М. Г. Лексикографічні видання української діаспори: довідкові матеріали та завдання для студентів факультету журналістики. – Львів: ЛДУ імені Івана Франка, 1995. – 32 с.
 • Яцимірська М. Г. Вправи і завдання для самостійної роботи з пунктуації української мови. – Львів: ЛДУ імені Івана Франка, 1993. – 20 с.
 • Яцимірська М. Г. Методичні вказівки і тестові завдання з української мови. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія. Фонетика, Орфоепія. Орфографія. – Львів: ЛДУ імені Івана Франка, 1993. – 20 с.
 • Яцимірська М. Г. Методичні вказівки і тестові завдання з морфології української мови. – Львів: ЛДУ імені Івана Франка, 1993. – 24 с.
 • Яцимірська М. Г. Методичні вказівки і тестові завдання з пунктуації української мови. – Львів: ЛДУ імені Івана Франка, 1993. – 36 с.

Статті в онлайн-енциклопедії та соціальних мережах.

Вікіпедія. Фейсбук

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!